ZIERIKZEESCHE COURANT. Zaturdag 20 Augustus. If.o 67. 1853. Woensdag en Zaturdag. BESTUREN ADMINISTRATIEF Z c.° NIEUWSTIJBINOEN Dordrecl l. Tnngi ■IKZES, am ure d 12 •g. 6 P-ZOOM, rg. C'/jurj, 8 AB OKBIEMESTS-PBIil I Per drie maanden f 2,00. Franco per post f 2,25. Inzending der Advert, daags te vorensnamidd. vóór 4 ure. verschijnt; prijs der advertentie» Gewone 15 cents de regel. Geboorte-, Huwelijhs- cn Doodberigten van 1-6 regels h f behalve hel Zegelregl, STEN. EGGENDE '{gust US, [am.) lam: fg 11 '/2 urt l 12 d.m2 l2'/2 ui.) g. 10 u - BEKENDMAKING. Burgemeester en Wethouders van Zierikzee ter- •tj willigen bij deze het publiek dat de gewone KERMIS of JAARMARKT alhier zal gehouden worden als van mis aanvangende op den laalsten Maandag in Augustus qtdurende twee weken en alzoo van den 29 dezer maand V! den 10 September aanstaande. Do Kramers worden verzocht tot het bekomen van llaatsen zich in tijds met vrachtvrije brieven bij den leer A. van der Velde Marktmeester alhier, aan te melden en zal een ieder hunner van behoorlijk patent moeten zijn voorzien terwijl geene rijfelaars horos- looptrekkers of bedelaars op do Kermis zullen worden 'aten. Zierikzee. den 3 Augustus 1853. DE CRANE Voorzitter. C. J. FOKKER 1. Secretaris. oeijelijk te I van f n niet. p puik /.eeuws 7 90 i vai hiileit aa Gerst. r. f 5. SO van goeJe werden. - pilo Livnj ne f 8.50 ÏJVKS le Kapel daartoe 'Zierikzee ligt i irrper t kunnen jl zij zich velen. JLËRCQ )n wijlen Vrijdag n 9 u Sterfhuis Izijde der 0. lifl' Zaardigdt n modes Matras- Ti» I wordci isementi ei 1853 tverlijdei ond hall' laalsten HEM, ne VOS: BUITENLAND. ODITBOHm.NI>. Keulen 15 Augustus. Te Geneve wordt thans vene inzameling voor do zich aldaar ophoudende echle- ieden Madiai gedaan die door hel hun aangedaan irnces hun geheel klein vermogen verloren hebben. Aan het hoofd der commissie staat de graaf de Saint tieorges die ook aan de deputatie bij den groothertog lan Toskane heeft deel genomen. Van 11 tot 13 dezer zijn te Kopenhagen 124 nieuwe cholera lijders en 77 aan die ziekte gestorvenen aangegeven waardoor hel getal der eersten tol 6887, dal der laatsten lol 3730 gestegen is. In de omlig gende plaatsen breidt die ziekte zich langs hoe meer uit vooral le Aalhorg N'ykjohing en Swendborg. Te Yslad in Zweden telde men den 7 dezer 105 chnlera-zieken en 54 dooden. Ook op Malmoe heeft zich de cholera vertoond. Den 11 dezer is te Lausanne tusschen afgevaar digden van Sardinië VValliserland en Waadtland een Verdrag gesloten volgens hetwelk de straatweg van Martigny naar Aosla over den groolen S.' Bernard door middel van een tunnel door de Col van Menouve Linnen den lijd van vijfjaren hersteld moet worden. De troepenbewegingen in de Donau-vorstendom- tmen hebben sedert 1 dezer opgehouden en den 4 is een courier uit Petersburg met depêches aan den opperbe velhebber vorst Gorlschakoffafgezonden mot hevel om alles te vermijden wat naar eene inbezitneming zou kunnen gelijken. Het dagblad van Trieste deelt herigten uit Iionstan- tinopel mede van den 1 dezer. Zij houden in dat de porto gehoor gevende aan de raadgevingen van den baron von liruckden heer Uedecli/feden kolonel Wildenfruch en den graaf de la Coureene nota onder- ieekend heeft waarin zij Rusland het regt toekent zich te mengen in de kerkelijke zaken der Grieksche kerk in gelijker voege als Oostenrijk en Frankrijk in die der Katholijke kerk doch waarin zij verklaart er niet in le ltunnen toestemmen dat die mogendheid zich bemoeit met de administratieve aangelegenheden daar do be noeming der patriarchen en der aartsbisschoppen enkel door den sultan moet geschieden. r B A N K R IJ K. Parijs, 14 Augustus. Heden heeft alhier de aan gekondigde groote revue plaats gehad begunstigd door Let meest geschikte weder voor een dergelijke pleglig- Leirl, noch regen, noch zonneschijn. Ten ruim half één lire verscheen de keizerin in hel wit gekleed en in een met zes paarden bespannen open rijtuig gezeten zij nam plaats op een voor haar sierlijk inserigt balkon van hel pavilion de l'Horloge. Ten één ure kwam de keizer in de uniform van divisie-generaal ongeveer 20 schreden achter hem naderde zijn gevolg waaronder prins Na- poleon de maarschalken de opperhoofden der Bedoui- nen en vele officii rs-generaal en vreemde officieren zich f bevonden. De keizer werd overal op zijn weg met luid vreugdegejuich begroet. Toen Z. M. zich in den tuin der Tuileriën legenovordeChamps-Elysèesgeplaatst had nam het defileren een aanvang. De houding der troepen en der nationale garde was voortreffelijk. De festiviteiten zijn den 15 dezer naar wensch af- geloopen. Bij de receptie van het corps diplomatiek uitte de keizer zich dus de hand van de Engelsche ge zant vattende in antwoord op de gelukwenschen welke tot hem gerigt werden «Wat heden het aangenaamste voor mij moest zijn is den vrede van Europa bevestigd te zien ten minste ik beschouw zulks als zoodanig zonder dat de waardigheden en de eigenliefde van oenig volk daardoor hebben geleden." De volksvcrmakelijk- heden en de wedvaarten liragten gisteren den geheelon dag eene groote menigte op de heen de illuminatie des avonds was allcrindrukwekkendst. De kosten van hel feest bedragen 700,000 francs daaronder begrepen 80,000 francs voor werken van liefdadigheid. Na een persoonlijk onderzoek heeft de keizer ter beschikking gesteld van den heer Le Harazar kapitein op de groote vaart eene som van 130,000 fr. voor-den bouw van een zeilschip bestemd om het vraagstuk Parijs eene zeehaven op le lossen zonder eenig kanaal daar le stellen. Dit schip zal namelijk zoodanig worden vervaardigd dat hel van uil Parijs de verste zeereizen zal kunnen ondernemen en toch in de kade van de stad, zal kunnen laden cn lossen. To Marseille is de heer Gevadinieigenaar van een stoomzaagmolen in de machine geraakt en letterlijk vermorseld. Eene vrouw die gisteren in beschonken toestand te huis kwam tuimelde op de wieg van haar kind en bleef daarop slapende liggen. Den anderen morgen vond zij haar kind dood. GHOOT-BBITTABIJHIEBT. Londen 15 Augustus. Van Bombay is berigt ont vangen dal het Arabisch schip Nassreevan Jedda naar Bombay bestemd aan boord hebbende omtrent 400 pelgrims die van Mekka naar verschillende deelen van Indie terugkeerden, den 22 Junij II is verongelukt en slechts 100 van deze pelgrims gered zijn. Niet zonder oorzaak roemen de dagbladen als om strijd Engelands rnagt en grootheid zoo als die hij de manoeuvres le Spit head hebben uitgeblonken. Zij maken eene vergelijking tusschen de beroemde soortge lijke revuo ten jare 1814, in het hijzijn van keizer Alexander en des konings van Pruissen gehouden van welke oude zeelieden nog met trots spreken en met de in 1845 gehoudene en die vergelijking valt, in meer dan één opzigt ten voordeelo der revcu van II. donderdag uit, vooral ten opzigte der verhoogde kracht door den aanbouw van schroefsloomschepen die in 1814 nog onbekend waren terwijl hij de roveu in 1845 slechts een zoodanig schip bestond en thans dertien aan de evolutiën deel namen. Treffend en bemoedigend was het ook zeggen die bladen indien al geene rnag- lige vreemde monarchen nu dit schouwspel bewonder den eene vrouw evenzeer om hare huiselijke deugden als om haren hoogen rang geëerd daar le Spithead door eenen vereerden gemaal en een achttal kinderen vergezeld door de vertegenwoordigers des volks do hoofden der kerk de bevelhebbers der zee- en land- magt en eene ontelbare innig aan haar verknochte volksmenigte uit alle oorden des lands omringd te zien. Te Londen is reeds 750 p. st. ten behoeve der Madiaïs ingezameld. Aan liet Engelsche weekblad The observervan 7 dezer onlleenen wij hel volgende Voor de reglbank in Worcliipstreet stond II. dings- dag te regt zekere William Preeceeen wel gekleed man van middelharen leeftijd beschuldigd van de volgende brutale diefstal De heer Fop Snulvolgens zijne opgave de zoon van een reeder in Holland zich thans bevindende in het Queens hólel, Alilersgatestreet, werd maandag komende van het Oost-Indische dok aangesproken door den beschuldigde (welke hem geheel vreemd was) die hem na eenigen tijd te zamen voort- gewandeld en zich over scheepsaangelegenheden onder houden le hebben voorstelde een naburig kofiijhuis binnen te gaan. Oogenschijnlijk hij toeval ontmoot- ten zij daar nog twee personen welke deel aan het gesprek namen en waarmede zij na eenigen tij tl im eene herberg in White-Chapelroad intraden om nog iets te gebruiken. Ten einde de vertering le heialen word door den lieer Smit le voorschijn gehaald een muntbiljet van f 500 cn 7 souvereinen welke hij los in den zak had en van welke-laatsten er een door hem in betaling werd gegeven. Hierop had een der andere personen eene bruin zijden geldbeurs met stalen garni tuur in de hand waarop de beschuldigde wees met de woorden dat is eene sekure wijze om geld te be waren waarvan wij ons hier te lande bedienen." Deze beurs werd den geluigo daarop ten geschenko aangeboden welke haar aannam en hel papier aan do eene en hel goud aan de andere zijde stak. Hierop nam de beschuldigde hein de beurs echter uil do hand zeg gende er een knoop in te zullen leggen. In dit oogen- blik maakte eene beweging met den hoed zoor juist en schijnbaar in gedachten door den beschuldigde in prak tijk gehragthet den getuige onmogelijk om het oog op zijne beurs le houden. De beurs onmiddellijk terug ontvangende trok het zijne aandacht dat zij veel lig- ter was en geld en papier zich aan ééne zijde bevonden. Denkende aan eene grap vroeg de getuige zijna eerste beurs terug waarop twee der gaauwdievcn da deur uitvlogen en do derde hierin slechts met mooila werd verhinderd door den heer Smitdie hem vóór liet bereiken der zelve achterhaalde. De beschuldigde ont- vluglte hem echter weder doch werd andermaal ach tervolgd en door een toegesneld policie-agenl govangea genomen. Hij schijnt echter vooraf de gestolene voor werpen nog aan zijne inedepligligen te hebben kunnen overhandigen. De andere beurs hield in plaats van het muntbiljet, eene volsche Engelsche banknoot cn vier bronzen me dailles in." Als een blijk hoe druk bezocht do vee-markten in Engeland zijn en welke verbazende sommen men lot eene doelmatige inrigling van dezelve afzondert rnogo de markt strekken welke thans le Copenbagenfields wordt daargestcld en waarvan de grond a Hoen 65,000 p. st. heeft gekost terwijl de kosten om geheel gereed Ie zijn op niet minder dan 343.000 p. st. worden ge schal maar men berekent ook hare jaarlijkscho op brengst aan zuivere inkomsten op ongeveer 14,000 pond sterl. Deze uitgebreide markt moet plaats aanbieden voor ruim 3000 stuks rundvee en 42,000 schapen. Men meldt uit Rosslane in het graafschap Wex ford (Ierland) dat twee visscherscbuilen bemand met 20 koppen zoo gelukkig zijn geweest zich meester te maken van 63 walvisschen van 20 voet lengte. Do huid is bijna ondoordringbaar voor geweerkogels. Men heeft op deze walvisschen geschoten maar slechts met de bajonet en den bijl heeft men ze kunnen dooden. Op een groolen afstand was liet water rood en men meende eene zeo van bloed te zien. De staartslagen van deze walvisschen waren zeer gevaarlijk voor do schuiten het water werd tot eene hoogte van 20 meters naar hoven gezweept. De waardo van ieder dezer wal visschen is van 20 p. st. BINNENLAND. Zierikzee, 17 Augustus. De echtelieden J. Verseput en J. de Visser, genoten heden hel vnorregl in goeden welstand hun gouden bruiloft te vieren. Den 24 dezer wacht een ander echtpaar hetzelfde feest en wel do 93jarigo Jacob Koudon en de 73jarige Johanna Snoodijk. Jacob Roudou is de oudste inwoner dezer stad wij wenschen dien grijsaard met zijne vrouw dit feest van harte toe cn twijfelen er niet aan of zij zullen het dankbaar en vrolijk vieren en algemeene bewijzen van belangstelling ontvangen. Hierop toch mag deze stad roem dragen dat als een dergelijke zegen aan behoef tige doch achtenswaardige menschen te beurt valt do meergegoeden ondubbelzinnige blijken van belang stelling en medegevoel geven eu het hunne doen om de vreugde le verhoogeu.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Courant | 1853 | | pagina 1