Zaturdag 6 Augustus. lï.o 63. 1833. Woensdag en Zaturdag. ËËSÏIM ADMINISTRATE MKMÏÏSTIJ1HM GEKT.) en. org. 4 ur^ 4 'sten, eggerdj ugnsius, am.) lam rg H% «t| <1 12 id.12'/. i2i.; AM.) Jam.' g. 11 ur« 11'/a COURANT. aioxnikiiti-pbui i per drie maanden f "2,00. Franco per post f 2,25. Inzendingder Advert, daags te voren.'snamidd. vóór -4 ure. vehschijist: prijs dib advbrtistiks Gewone 15 cents de regel. Geboorte-, Huwelijks- en Doodberig'ten van 1-6 regels h f 1 behalve hel Zegelrcgt. larkt en lo f 10 75 van f 6.81 en O verin Vlaams, ei cents hoo Zeeuws, f 3,60 ►uderdom W. J. P, der Stad er geene men. als alge JSTé 5 i i 4 ure, Diaconie- 3 van de Boek lekjes def bij den pnts per per Kerk, ruinissó 'C la ine 1'RAND- n ilen '26 noemden rnoemi] E, Mz. E. VAS rijgliaar .uiidis iing 1)6' reken do! is Hon i cis oui staan er dool -Veearts o platen is eenig wezentl voorzekefj igeno Het strekt eene slad steeds tot lof en eer, wanneer groote mannen dair het eerste levens licht zagen. Ook Zierikzee kan hierop roem dragen. Het Dagblad van Zuid- llolland en 'sGravenhage, deelde onlangs eene uitvoerige en hoogst belang rijke levensbeschrijving van Jh M.'J C. de JONGE, te 'sGravenhage, overleden den 12 Junij 1853, mede. W ij inernen die levensbeschrijving aan onze lezers niet te mogen ontbonden en zullen haar daarom in dit en eenige volgende nummers opnemen, niet twijfelendeof zij Zal met belang stelling gelezen wordenen iets bijdragen om zijne nagedachtenis in eere te houden, terwijl ook hier de waarheid wordt bevestigd datwor den de verdiensten van een' merfsch reeds hij zijn leven gewaardeerddeze toch meestal eerst na rijnen dood, regt gekend en beoordeeld worden. Sedert eenige maanden heelt Nederland gevoelige ver liezen op hel pehicd der weienschappen geleden noo- Inen w ij slechts de namen van een' D. J Van Lennep ern' Jde Vries naar inenschijijke berekening te vroeg, werd liet getal dier verliezen vetgioul door dat van den staatsraad in buitengewonen dienst jh.' m.' J. C. tic Jonge atchivarius (les rijks opzigter van het koninklijk Limiet van penningen wethouder Van 'sGravenhage rrtz. Ware het niet dat wij gemeend hadden aan een tleor zijne naaste Intrekkingen ons toegekomen verzink Dingsdnj tot uitstel te moeten voldoen wij hadden niet zoo lang Inwacht met eenige herinneringen te wijden aan hem \vien hel vailei latnl en deze slad en hijzonder de ge schied*- en letterkunde zooveel verpligt zijn. Wij zul len het doen zonder ijdele woordenpraal de eenvoudige aanduiding van 's mnlis geschriften van zijne werken In velerlei kring is zijne beste lofspraak. Den 9 Mei 1703 Ie Zierikzee geboren, uil een oud Zitl)wse!) geslacht, dat reeds ten tijde van prins Mnurils ten' raadpensionaris aan Zeeland schonk vond hij van lijhe kindsheid af. grootelijks behagen in alles, wat tot de geschiedenis, vooral die des vaderlands, betrekking had. Reeds in zijne jeugd las en herlas hij Wagenaar melde pen in de hand. Deze neigihg lot kennis der geschiede nis zon getuigde hij zelf groeide met de toene ming zijner jaren. Eene schijnbaar toevallige omstan digheid welke op zijn leven Veel invloed had gaf daar- 8»n eene tneer vaste rigting. Gedurende het Fransche bew ind werd doorgaans al hetgeen mei de geschiedenis, bet zelfstandig aanwezen dezer gewesten in verhand étend met Weinig achting behandeld en zeker was dit het geval in de geboortestad van den heer de Jonge alwaar de belangrijkste charters en andere gedenkstuk ken der stad verwaarloosd of verkocht werden. Dit Verdroot den jongeling dermate dal hij al het mogelijke in 't werk stelde om iets van dezen kostbaren schat te feilden en hierin slaagde hij bovenmate. Deze om standigheid was in de hand der Voorzienigheid het middel dal hem met tan Wyn in betrekking hragt en den grondslag legde lot zijne volgende letteroefeningen en loopbaan. Want toen bij zich eerlang naar de Leid- tsclie hogeschool begaf, werd hij door den ouden vriend van van IVyn Lambrechtsen dien geleerde aanbevolen, met vermelding wal deze. student reeds lot behoud van eenige belangrijke historische stukken gedaan had. Dit Was genoeg voor den lOjarigcn grijsaard om genegen heid op Ie vatten voor hem dien hij van nu af als zijn' eigen kwerkeling ja als zijl) toekomsteen opvolger be schouwde. Niet zonder aandoening kan men iu liet ge schrift ter herinbet ing aan tan Uyn. liet verhaal lezen Van het eerste bezoek dat de hm de Jonge in 1811 aan riet) oudheid- en geschiedvorsciicr bragl die nog met bracht en lust zijne geliefkoosde onderzoekingen voorl- jlelte hoog ingenomen was met zijn vak en anderen Ontvonkte er zich op toe Ie leggen aan anderen alle cere gaf en over eigen pogen bescheiden zwoeg Dringend 1 ij den lSjarigen jongeling aan, op de idgeslag- n baan voort te gaan hij liood hem daartoe alle hulp en gaf hem den vereerenden wensch te kennen, dal hij een- maai bij hel herstellen der betrekking van archivarius, aan hènr mogl worden toegevoegd. Sedert dat oogenblik was do lust voor de beoefening der Nedcrl. geschiedenis en letteren voor altijd hij hein gevestigd. En was dit te lofwaardiger zijnerzijds de hijstand van een' Van Wr/tt kwam bem Ie meer daarbij Ie stade daar in dat tijdsgewricht van vreemde heerschappij de vaderlandsche geschiedenis niet aan de hoogescbolen onderwezen werd. In de regten studerende maakte hij die studiën zelve aan zijn geliefkoosd vak dienstbaar. En weinige maanden na de gelukkige omwenteling van 1813 waaraan zijne familie in Zeeland een werkdadig aandeel nam zag hij zijnen inhigen Wensch vervuld daar Van Wijn hem uil eigene beweging, hel voorstel deed oin nevens hem als substituut te worden voorge dragen." Met blijdschap nam hij die vletjeiideaanbieding aan en werkelijk werd bij eerlang tot die betrekking benoemd. Nu was de grijze geleerde méér dan ooit zijn leidsman, zijn leermeester cn vriend in zijne nasporingen. Raad hulp voorlichting alles had hij voor den Weet gierigen kweekeling veil die alzoo werd voorbereid om eenmaal in zijne plaats op te treden, «Aan zijne toegenegenheid" zeel do heer de Jonge bescheiden «hen ik verschuldigd wat ik thans ben en indien ik iels ten nutte der wetenschappen hel, mogen verriglen heb ik den grondslag daarvan aan zijne voor lichting cn welwillendheid te danken." Vervolg hierna ppoorde tl? vnQ i I» *'j" inschrift: Hendrik van JVijnals slaan man en fleerde gesclu tsl 1832, AANBESTEDING. Bürgemeester en Wethouders van Zierikzee zijn voornemens op Woensdag den 10 dezer maand, des middags ten Raadhuize in hel openbaar aan den miristeischenden aan te besteden dc levering van de benoodigde van 37 tot. 42 Vaten, ten dienste der Siraalverlicliling gedurende het sairoen van 1853 tip 1854 overeenkomstig de voorwaarden daartoe vastgesteld welke van lieden af ter Secretarie voor gegadingden ter lezing zullen voorleggen. Zierikzee, den 3 Augustus 1853. DE Cll ANE Voorzitter. C. J. FOKKER l. Secretaris. AANBESTEDING* BtJRGEMEESTER en W'ETlloonERS van Zierikze'è zijn voornemens op Woensdag den 17 dezer maand des middags ten Raadhuizo in het openbaar aan den minsleischenden aan te besteden 1Het uitvoeren Van eenige vernieuwingen en herstel lingen alsmede het Verwen van een groot gedeelte van den toren op het Haadhuis en 2." Het leveren ett leggen van een gedeelte grindweg buiten de Zuidwellepoorlmei het onderhoud voor téén jaar. Alles met bijlevering van de benoodigde materialen ingevolge liet bestek en de voorwaarden tot besteding dezer Werken welke acht dagen bevorens ter lezing liggen op de Secretarie en gedrukt verkrijgbaar Worden gesteld zullende vier dagen te voren aanwijzing op de werken geschieden door den Architect bij wien inmid dels nadere inlichtingen te bekomen zijn. Zierikzee, den 3 Augustus 1853. DE CRANE Voorzitter. C. .1. FOKKER l. Secretaris. BEKENDMAKING. Burgemeester en Wethouders van Zierikzee ver wittigen bij deze hel publiek dal de gewone KERMIS of JAARMARKT alhier zal gehouden worden als van ouds oanennjende op den laaisten Altlrridng in Augustus, gedurende twee weken en alzoo van den 29 dezer maand lo! den 10 September aanstaande. De Kramers worden verzocht tot hel hekomen van plaatsen zich in lij s met vrachtvrije brieven bij den lieer A. van Der Veloe Marktmeester alhier aan te molden cn zal een ieder Uunuor vau behoorlijk patent moeten zijn voorzien terwijl geene rijfolaars, horos" kooptrekkers of bedelaars op de Kermis zullen worden toegelaten. Zierikzee, den 3 Augustus 1853. DE CRANE Voorzitter. C. J. FOKKER l. Secretaris. KENNISGEVING. De Rurgemeester van Zierikzee brengt ter kennis van de ingezetenen dat erop Maandag den 8 dezer maand des voormiddags ten elf ure, op het Raadhuis alhier pene opi-iiSvtire ver§f<ttfleï*iBigf V£Sii den tf-eam-ente-Btaad zal gehouden worden. Zierikzee, den 5 Augustus 1853. De Burgemeester DE CRANE. BUITENLAND. dditsohland. Keulen den 2 Augustus. II. M. de koningin der Nederlanden is den 29 Julij te Baden aangekomen. II. Mde k uningin had den vorigen dag haren vader, den Koning van Wurtemherg die de baden leSchlan- genbad gebruikt een bezoek gebragt, r b a h k b ij e£. Parijs, 1 Augustus. De Patrie welke mededee- iingen van bel bewind ontvangt voegt bij bet herigt di r door de diplomatie te YVeenen aangewende nieuwe poging deze woorden Ingeval de czar de nieuwe voorstellen mogt afslaan welke van de vertegenwoor digers <ier mogendheden te VVeenen zijn uitgegaan zou de Oostenrijksehe regering naar men zegt voor nemens zijn gemeene zaak te maken met Frankrijk en Engeland tegen Rusland." Nopens den aard der aan Rusland voorgestelde schik king verneemt men niets met zekerheid. Men zegt dat bet geen ultimatum is doch slechts een aanzoek om zich duidelijk te verklaren on luide zijno voorne mens aan den dag te leggen. Zoo Rusland geeno ver overing zoekt zoo bet gelijk bet meermalen heeft ver klaard niets wil ondernemen legen de regten der sou- vereiniteit des sultans zoo bet waarlijk prijs stelt op bet behoud des vredes zal het zulks voor het oog der Wereld op eene voor zich zelf en voorde mogendbodon eervolle wijze toonen in dien geest zou die schikking luiden. liet gerucht wilde dat de regeringen van Frankrijk en Engeland, Rusland eene soort van ultimatum hadden doen toekomen waarin gedreigd werd met het bom barderen van Kronstadt ingeval de Russische troepen dé Donau vorsten.lommen den 5 dezer niet ontruimd hadden. Dit gerucht verdient echter zeer weinig geloof. BINNENL AND. ZiïïRiKZKE 5 Augustus. Het antwoord dor rege ring op het voorloopig verslag der commissie van rap porteurs betrekkelijk het wets-ontwerp regelende het toezigt op de onderscheidene kerkgenootschappen en eene daarbij gevoegde nota van wijzigingen is den 3 dezer bekend geworden. In de zitting van de tweede kamer der staten- generaal is opgemaakt liet volgende eindverslag der commissie van rapporteurs. De commissie van rapporteurs voor het ontwerp van wet regelende het toezigt op de onderscheidene kelkgenootschappen «Kennis genomen hebbende van den inhoud der me morie van beantwoording door den tijdeüjken voorzit ter van den raad van ministers den 2 Augustus jl. ingezonden op het voorloopig jerslag omtrent dal wets ontwerp alsmede van de nota van wijzigingen en verdere stukken hij die memorie gevoegd En in aanmerking nemende, dat door wijzigingen in het genoemde wets-ontwerp gebragt wel aan be denkingen van gewigtigen aard legen het oorspronküjk voorstel gevolg gegeven maar toch hel beginsel van

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Courant | 1853 | | pagina 1