ZMIKZEESC GOORANT. Woensdag 3 Augustus. 1833. Woensdag en Zaturdag. iBIKZSj 0 02# 50 5° 1 00 50 50 00 50 i 50 00 aiEZEfe iam: 2 3 J* 5i/a 9'/2 10 2 3 4 'id. 12 6 8 io 2 Id. 12 gent-.) en. )rg. 4 u iTEBIj eggende en Aug, am.) 'am S7'4 uri 9 10 it ABoxsxniiiTi-rBiJi «tPer drie maanden f 2,00. Franco per posl f 2,25. Inzending der Advert, daags tevoren,' snamidd. vóór 41 ure. verschijnt: PHIJS DIB ADVKHTBJITIXB Gewone 15 cents de regel. Geboorte-Huwelijks- en Doodberig'ten van 1-6 regels h f 1 behalve hel Zegelregt. Uitslag der herstemming voor de keuze vanéén Lid der Provinciale Staten van Zeelandin het hoofdkiesdistrict Zierikzee, op 29 Julij 1853. Uitgebragte stemmen op de heeren M.r J. MOÜLENBURGH, te Zonnemaire, 210 M.' H. A. van ADRICHEMte Zierikzee, 153 zoodat de heer M.r J. MOOLENBURGII is verkozen. .m.) - 8 VJ ure 11 WIJN. zeer gö- Pred. -Affaire rs dezes. er Mee- doh 5 lerberg Olpll. aandea ERCQ, princi- aande publiek 'iKJj |£LEN li NS en VERK, IN- en tnlijkon de eer- elfen ourant. aandag erilczee. Onberoofdo O 1 Sö,/6. Krappen K4/, Krappen K'/i Krappon li'/, Gemecne G4/, Gemeene G'/i Gemeene G'/t Gewone M Mullen M Muilen 2939 va ton. 993 338 18 491 29-2 131 1137 295 351 VOS. I UITTREKSEL uit het Verslag van Gedepu teerde Staten, aan de Staten der Provincie Zee land gedaan in de Zomer-Vcrgaderirig van 1853. Vervolg en slot.) HOOFDSTUK XIV. verveening jagt en visscherii. d. Visscherij buitengaats. l>e kustvisscherij is in 1852 voor wat dit gewest be treft uitgeoefend door 16 te Arnemuiden Ie buis be boerende korder- of beunsch uilen ieder bemand met 5 koppen en door 4 schokkers of botterschuiten van Zie- riiizoe, met eene gezamentlijke bemanning van 14 koppen. l)e vangst was in hel voorjaar matig doch later van minder belang. De meeste viseh werd naar Belgie uitgevoerd. Op- Iziglens haren prijs en waarde is niets anders bekend, dan dat de hoeveelheid die te Zierikzee ter markt is gebragt «enesom van f 1653,99 beeft opgeleverd. De enz. HOOFDSTUK XV. amba'chts- en fa br ijk—nijverheid. De werkzaamheden In de calicots-weverijen zijn in 11852 niet verminderd. Te Zierikzee getal werklieden 240, vervaardigde stuk ken 9276, 33150. betaald werkloon /T28.991 .70. In de garancine-fabrijk Ie Middelburg is gedurende het gcheeie jaar 1852 geregeld doorgewerkt hetzeirde Wordt van do sloom- en Wind-oliemolens aldaar gezegd. De door stoom gedreven wordende gort- en pelmolen te dier plaatse is in volle werking gebleven bet daarin gefabriceerde vindt goeden aftrek. Voorts is er eenc inrigting tot hel pellen van rijst bijgevoegd die goed fabrikaat levert. De lirandspuiirabrijk te Ylissingon blijft voortdurend werkzaam in haren bloei is nogtans geene vooruitgang te bespeuren. De zeepziederij aldaar blijkt meer en meer met die van andere plaatsen te kunnen wedijveren ®n gaat voort met voordcel te werken. De garancinc-rabrijk lo Zierikree verkeert naar ons Wordt opgegeven in toenemender) bloei en uitbreiding. In eene der in die gemeente beslaande meesloven is «ene belangrijke verbetering aangaande de drooging ingevoerd ten gevolge waarvan de rook zonder met de wortels in aanraking te koincn naar builen wordt geleid. Wij laten hier volgen eeneopgavo van de hoeveelheid dergereede meekrappen, gedurende den reedlijd 1854/ss, alsmede gedurende die van 18waardoor tevens eeno in ons vorig verslag bestaande gaping wordt aan gevuld. 4315, 18»/., 1252 327 1 598 3lt 2 1432, 349 280 Deze opgave bevat niet de in twee stoven gereede meede. als zijnde bij ons daarvan geen berigl ingekomen, j Te Goes is de aanbouw begonnen eener fabrijk van verbeterde meekrapbereiding en van eene garancine- fabrykDe garancine-fabrijk te Kattendijke waar van reeds in ons vorig verslag met een enkel woord werd gewaagd is nog niet in volle werking. De uit slag van deze zoo belangrijke nijverheids-ondernemin gen worden mei verdiende belangstelling te gemoet gezien Voortsenz. HOOFDSTUK XVI. handel en scheepvaart. b. Builenlundsche handel. De voornaamste handelsartikelen, die in dit gewest gedurende bel jaar 1852, zijn in-en uitgevoerd wor den hieronder, voor elke haven afzonderlijk, opgegoven. a. Havenenz. c. Haven van Zierikzee. Invoer 6189 mudden maalkolen 34 865 ponden schaalkolen 458.635 ponden rijst 1,311,060 ponden ruw zout alsmede eene ongebroken lading (194 ton nen) werkhout. Uitvoer: 40,661 ponden garancino 2361 mudden gerst. In enz. c. BinnenlandscKe zeevaart. Omtrent dit belang is ons niets aaninerkingswaardig voorgekomen. d. Buitènlandsche zeevaart. a. Zeeschepen. Haven van Zierikzee, ingeklaard uit Engeland 11 Odessa 2 Oost-lndie 2 Alkyal (Alia) 1 en Dram men 2; uitgeklaard: naar Engeland 10, China 1 Oost-lndie 1 Odessa 1 Drammen 1 Alkyal (Azie) 1 op avontuur 1. b. Rivierschepen. Haven van Zierikzee, ingeklaard 48. Te Brouwershaven zijn in 1852 binnengekomen 233 en uitgezeild 60 schepen bestemd voor on komende van de Zuid-Hollandsche zeehavens. De gezamenllijke lonnenlast der eersten bedroeg 88,236 en de laalsten 26,074. Van de scheepstimmerwerf te Middelburg is een brik schip en van die te Zierikzee een barkschip te water gelaten. Op den 3t December II. was op ieder dier plaatsen nog een barkschip in aanbouw. Wij enz. HOOFDSTUK XVH. inrigtingrn in ver# vn i) staande met de uitoefe ning van Handel en andere bedrijven. a. Malen en qewiqten. De enz. De ijkloonen hebben in 1852 bedragen i In het arrondissement Zierikzee (Schouwen Duive- land Tholen en S.'-Philipsland f 966,22'/,. Aldus vastgesteld te Middelburg den 22 Junij 1853. De Gedeputeerde Staten van Zeeland Van TetsVoorzitter. S. van der SWALME Grijper. 1W BUITENLAND. »«Zti6HBASO, KeULen 29 Julij. Eene heden morgen uit Weenel) afgezonden telegrafische depêche luidt als volgtEr zijn beriglen ontvangen uit Konstantiuopel, inhoudende, dat de Otlomaniscbe regering en de vertegenwoordi gers der mogendheden het door den heer Von Bruck voorgesteld ontwerp tot regeling hebben aangenomen volgens (lot ontwerp zouden de vereenigde vloten zich uit de Dardanellon verwijderen en zouden de Russiscbe troepen gelijktijdig de vorstendommen ontruimen. Velen houden het door de stoomboot Caradoc aangebragt berigl dal tusscben de porte en Rusland eene ovoreenkomst tol stand is gekomen nadat daarin eenigo Wijzigingen waren gebragt Welke ook door de Fransche en Èngelsche gezanten gebillijkt zijn en dal alleen do goedkeuring der kabinetten van Parijs en Lon den nog ontbrak voor geheel bezijden do waarheid. De Turksche regering beeft last gegeven op allo schepen te schieten, welke inoglen beproeven des nachts van de wateren der Zwarte Zee in die van den Bospho- rus over te gaan. De Oostenrijkscho internuntius beeft onderhandelingen aangeknoopt met oogmerk dit bevel te doen intrekken ten minste in geval van storm. Het Russische blad Eaukasus deelt de volgends bijzonderheden mede opzigtelijk de verschrikkelijke aard beving welko in den nacht van 21 op 22 April de stad Schiras, in Perzie, heeft vernield. Deze bijzonderheden zijn ontleend aan een brief van den Zweedschen genees heer Fagergren. Hot zal u hekend zijn zegt bij dat de stad Schiras niet meer bestaat dal zij ten gevolge van eene aarbeving geheel is vernield. De aardbodem heeft np dit oogenblik (12 Mei) nog niet opgehouden zich te bewegen en God weel wanneer do onheilspel lende verschijnselen zullon ophouden. Ik ben niet in' staat bet vreeselijke van de eerste schudding te beschrij ven die volle vijf minuten aanhield. Alle ingezetenen waren in diepen slaap gedompeld waaruit zij door een veel zwaarder gedruisch dan dat des donders en door bet binnenstorten eener massa steenen in do kamers angstvol gewekt werden. Dit althans was hel geval bij mij. Mijne eerste gedachte was mij door de vlugt la redden. Het gplukte mij met mijne huisgenooten het midden der binnenplaats te bereiken op bet oogenblik dat de muren van ttiijno woning en die der belendende gebouwen krakend rondom mij in puinhoopen neder- vielcn. De onberekenbare ramp werd eerst ziglhaar toen do zon den bouwval begon te beschijnen. Overal, waarbeen het oog zich wendde zag men ruïnen met steenmassa's opgevulde straten uit welko bier en daar ledematen der omgekomen bewoners ziglhaar waren. Van veie duizend slagtoflers gelukte het slechts weinigen mol een (laauw overschot van leven uit te delven. Deze afgrijzelijke arbeid duurde vijf dagen in welken tijd men meer dan 12.000 lijken leldo. Op den vier den dag vertoonden zich binnen en builen de stad roo- verbenden die de van huisvesting beroofde en weer- looze ongelukkige ingezetenen beroofden van het weinige dat tutu was overgebleven. Tol op dit oogenblik is de grond nog niet tot rust teruggekeerd en slingert hij on ophoudelijk been en weder. Het in dit jaar aan Perzie overgekomen ongeluk be paalt zich overigens niet lol Schiras in de districten Fi)rs nn Fereidun der provincie Ispahan beerschen da sprinkhanen te Ispahan zelfs is de rivier Zaenderud geheel opgedroogd Ie Park Esd en Masanderan heeft do hagelslag alles verwoest te Sawa Kuma on Were- scban hoeft ongedierte het zaaisel vernield en daaren boven zijn in de provincie Esd alle opium- en tabaks- Velden door ovdrstrooming verdelgd. r H A N K R ÏJ K, Parijs 28 Julij. Door de Fransche regering was eene ontwerp nota naar Londen gezonden welke be stemd was om gemeenschappelijk door Frankrijk en Engeland aan het Russisch kabinet te worden gerigl ten einde te verklaren dat Frankrijk en Engeland er zich niet tegen zullen verzetten dat Rusland onmiddellijk met dé regering des sultans onderhandde doch op voorwaarde dat de Donau-vorstendornmen vooraf wer den ontruimd. Het Èngelsche kabinet heeft echter ge weigerd die nota to onderleekenen, hetwelk de Franscbo regering gansch niet welgevallig inoet weten. GHOOT-BRITTANNIEZf. Londen 29 Julij. Gisteren woede boven deza hoofdstad weder een verschrikkelijk onweder van bt'vigen storm vergezeld welk een en ander aanmerke lijke schadg in de omstreken heeft veroorzaakt. Men meldt van de Kaap de Goede Hoop van den 9 Junij bet volgende Alhier is een plan ontworpen om een groot aantal landverhuizers uit Nederland her waarts te doen komen ten einde zich in de Comatie eene uitgebreide landstreek tusscben Origslad en Dela- gouhadt nabij den Drakenberg te vosligen. Die landstreek is door den volksraad dor Transvaalscha republiek tot dat einde afgestaan en een agent zou zich naar Nederland begeven om bet plan der tot dit doel opgorigle maatschappij te bevorderen. Als bewijs voor de welvaart die io gonoemdo re publiek heerscht wordt aangevoerd dat de Pieter- inauritsburg en d'Urban ruim 12000 p. st. door twee boeren uit die republiek tot het aankoopen van goederen besteed zijn geworden. Anderen bebbeu ook aanzien lijke aankoopen gedaan.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Courant | 1853 | | pagina 1