IERIKZEESCH Zaturdag 30 Julij. I F BESTUIF ife AIMSTIIATIKW 1853. één Lid I - 61. velen EiU, ;s len 3 'erland (TEW I Herlandi ellc Varlifl ile IVteuufl i namidda igelijks ee, Ide oniljj aemde aai en Vrou ABOsciassTa-pBiJi Ter drie maanden f 2,00. Franco pér post 2,25. Inzending der Advert, daags te voren.'snamidd. vóór 4 ure. XST. i Dingsd» in 4 ure Diaeon Ie van I der Kerk, uraiif, Julij): re part ijl zegt dui de welS' de anti zijde li ander. - lorbecki- r vriend ad legen berigt en voor- K. eene i zullen lionaire Jer coa' AfkeU' iderlan- Vaarom ng voor en uil van Jan oering' binden blad. - li ome. komen. UITTREKSEL uit het Verslag van Gedepu teerde Statenaan de Staten dér 'Provincie Zee land gedaan in de Zomér-Vergadéring van 1853. Vervolg van ons vorig nummer HOOFDSTUK IX. OPENBARE VEILtGBEIll EN GEVANGENISSEN, h. Gevangenissen. In liet huis van arrest Ie Zierikzee Op 31 December Ï852 aanwezig 9 personen van het mannelijk geslacht. Wegens liet gedrag der gevangenen wordt allezinS gunstige getuigenis gegeven. Slechts aan twee derzel- Ven in het gesticht te Zierikzee opgesloten zijn disci plinaire straffen moeten worden opgelegd. Overigens wordt voor de bewaring van orde en tucht behoorlijk zorg gedragen en misbruiken die pogen in te sluipen Worden met kracht geweerd. De gezondheids-toestand der gevangenen Nvas niet Ongunstig. Ten aanzien hunner voeding Vinden wij aangetéekond, dal de door de aannemers geleverde levensmiddelen van 1 hoedanigheid waren en aan do hij de aantre de Boek 'okjes dei hij dei QtltS j... igucuo .i.u:ua,„Bt,v,u «uien cii uu«i uu i»ij uo u 'i. lnings-contra'cten gestelde Voorwaarden voldeden klaring nden lij Ko en ge- anvol- monde ILAAS- haven arigon '8 van ;r voi- Raad, ros. In liet gesticht te Middelburg zijn weder eenige ge- Vangenen met de vlasspinnérij bezig gehóuden. Ook in dat van Zierikzee is aan sommige gevangenen eenige bezigheid verschaft. De plaatselijke gesteldheid van hél geslicht te Goes geeft daartoe geene gelegenheid. Godsdienstig en lagter maatschappelijk 'Onderwijs Werd in het gesticht te Middelburg op eene doelmatige wijz'e en met goed gevolg gegeven. Ook in dat Van Zierikzee genoten eeiiigo gevangenen onderrigt in lezen en schrij ven. De gevangenen die godsdienstige toespraak ver langden hieven daarvan hiet verstoken. De ijver enz. HOOFDSTUK X. l'.ijks-miudelen. g. Posterijen. Deopbrehgst in 1852 Was ƒ50,652.965, dus ƒ4,125.53 hieer dan in 1851 en zulks hij tien postkantoren als Ie Middelburg met 5 te Vlissingen met 3 te Zierik zee met 5 te Tlioleh rhet 5 Ie Goes met 10 Ie Sluis hiel 3 Ie Oostburg met 3 te Huist met 2 te Neuzen hiel 3 en te Sas-van-Genl met 2 daaronder behoöreh de distributie- of hulpkantoren. HOOFDSTUK XI. waterstaat. a. Rivieren. Bestendig enz. Ter venlediging der oevers zijn verschillende werken aan de calamiteuse polders aanbesteed te weten Aan enz. Aan den polder vah BruiniSSe vöör f 12,900. Voorts is eene verdediging van het düin en van het Strand van Schouwen hij den licht-opstand te Renesse, aanbesteed voor ƒ7250 en eene voortzetting der oever verdediging hij Neuzen voor f 33,800. De enz. h. Polders. Ons enzi Behalve de öhdér a vah dit hoöfdsluk opgègeVene zijn in het verschenen jaar, de volgehde werken aaD de Voormelde polders aanbesteed a. enz. b. eenige aardewerken Int herstel én verbetering del- zeedijken Van de polders Schouwen (districten Scharen- ilijke eii Brouwershaven) Muije Borssele, Iïveringe, Wilbolmina Hoofdplaat en Stad Philippine voor ƒ21,510. d. eenige aardewerken lol herstel en verbetering dér zeedijken van de polders Schouwen (districten Börrcn- damme en Flaauwehs), SlavehisSe Muije, Everinge Wilhelmiiia Anna Elizabeth, MagdalehaEcndragt 6n Walzoorden voor ƒ27,910. Betrekkelijk enz. HOOFDSTUK XlL wegen. Alvorfens enz. Re jaarlijkscbo vernieuwingen en herstellingen aan do overige wegen met hun onderhoud van den 1 Julij 1852 tot en rnet den 30 Junij 1853 zijn aanbesteed als volgt Voor den weg van a. Zierikzee naar Zijpe met in begrip van den steiger cn vcerdam voor ƒ2839. b. den enz. Dezelfde werken gedurende hot tijdvak van den 1 Julij 1853 lot cn met den 30 Junij 1856 zijn per jaar aanbesteed als volgt voor den weg vermeld onder lelt. a voor 3450. 'b. enz. De jaarlijksche pachtsommen voor liet met den 1 Julij 1853 ingegane driejarige tijdvak bedragen als volgt voor den tol vermeld onder le'tt. a f 470. b. enz. HOOFDSTUK XIII. landbouw. De zaaitijd in hot najaar Van 1851 was vrij gunstig. De geringe koude gedurende den winter, deed liet Vooruitzigt op een ruim gewas ontstaan doch het langdurige natte én koude Weder en de late nacht vorsten in het daarop volgende voorjaar belemmerden zèer de ontwikkeling eti den groei der veldvruchten. Deze herstelden zich echter in Mei en Junij doch do buitengewone zomerhitte en do latere vele regens werk- teti op nieuw ongunstig óp de gewassen voorts had do Oogst onder aanhoudend vochtig weder plaats. De enz. De veestapel was in het begin van dit jaar zamen- gcsteld als volgt Paarden boven de 3 jaren 17,530, beneden de 3 jaren 4256 runderen boven do 2 jaren 29,608 beneden de 2 jaren 16,946 schapen 17,615 lammeren 8417 varftens 12,322. Pluimgedierte euz. Vervolg hierrih.) Aanbesteding van te leveren Paar- ifèii ten dienste van het fjeger. De Commissaris des Konings in de Provincie Zee land brengt hij deze ter kennis van belanghebbenden dat op den 9 Augustus 1853 te Maastricht's Graveti- bage Deventer UtrechtLeiden en Tilburg zal wor den aahbeStééd de levering van Iteirionk-lP.tai— den ten dienste van eenige Korpsen Kavallerio en Artillerie van het leger, waarvan een derde moet zijn van inlandscheh Oorsprong. De voorwaarden van aartbesteding ligger» voor gega digden ter lezing onder anderen op de Provinciale Griffie van Zeeland. Middelburg den 26 Julij 1853. De Commissaris des Koningi vootnóemd Bij afwezendheid P. D. VAN CITTERS Lid van Gedeputeerde Staten. De Bürgemeester en Wethouders van Zierikzee doen te weten dat door don Raad dier Gemeente in zijne Vergadering vart den 5 dezer maand, is vastgesteld de volgende VERORDE1BÏIG tot verdeeling der Gemeente in wijken en omtrent liet aanleggen en bijhouden der bevolkings-regislers in de Gemeente Zierikzee. Art. 1. Do Gemeente wordt verdeeld in vier wijken, gemerkt met de letters A B C en D iedere wijk In vier buur ten gesplitst ingevolge de verdeeling aangewezen bij art. 2 der Publicatie vat» den 18 December 1826. Yoor iedere buurt wordt eert buurtmeester aangestold die belast zal Zijn met het behoorlijk bijhouden der bevol kingsregisters eii twee malen in het jaar tegen het eiftdö dér maanden Junij en December eenen rond gang aan de huizen der ingezetenen zal doen, ten einde al de bewoners daarin naauwkeurig in to schrijven prijs ser advertenties Gewone 15 cents de regel. Geboorte-, Huwelijks-en. Doodberigten van 1-6 regels h f 1 behalve hel Zegelregt. daarvan eenen slaat op te maken volgens het voorge schreven model en dien aan Burgemeester en Wet houders in te leveren. Art. 2. De zestien Buurlmeesters naar aanleiding van het vorig art. door Burgemeester en Wethouders te benoe men maken hot Collegie van Bevolking uit dio uit huil midden eenen Voorzitter en eenen Secretaris verkiezen en de vier wijken onderling verdeelen en de werkzaam heden regelen zullen zoodanig dat naar gelang van do uitgestrektheid dor wijken drie Buurlmeesters ten minste in iedere wijk werkzaam en in die wijk woon achtig zijn waartoo zij behooren. Aan dit Collegio wordt uit de Gemeentekas eene som toegekend telkens hij de begrooting te bepalen tot bestrijding van allo onkosten en loonen die der registerhladen uitge zonderd. Art. 3. Alle gebouwen binnen deze Gemeente moeten door de zorg van de eigenaars en ten bunnen koste van do letter van de wijk en het huisnummer worden voorzien ter grootte van 50 strepen te schilderen ia olieverw aan den hoofdingang op eene van buiten ziglba re plaats. AH. 4. Die letter en dat nummer worden door de eigenarea der gehouwen steeds behoorlijk zigtbaar en ten hunnen, koste onderhouden. Art. 5. Alle ingezetenen des Rijks, die hunne wettelijk» woonplaats binnen deze Gemeente komen vestigen zullen zich binnen veertien dagen ter Secretarie der Gemeente vervoegen en aldaar overbrengen het ge tuigschrift bij art. 4 van hel Koninklijk besluit vaa den 22 December 1819 [Staatsbladn.° 64) bedoeld met eene juiste opgave van do letter en het nommer van de door hen betrokkene woning. Vreemdelingen komende inwonen zijn verpligt insgelijks binnen veertien dagen na hunne aankomst deze opgave te doen, en zullen bij de aangifte bun reis» en verblijfpas moeten vertoouen. Art. 6. Alle personen in deze Gemeento hunne wettige woonplaats hebbende en lot curator of voogd over elders wonenden benoemd waardoor do wettige woon plaats van laatslgemelden volgens art. 78 van hot Burgerlijk Wetboek, naar deze Gemeente wordtoverge- bragtzullen onder overlegging van een getuigschrift daarvan binnen 14 dagen na hunne benoeming of aan stelling ter Secretarie kennis geven. Art. 7. Alle personen in deze Gemeente hunne wettige woonplaats hebbende en die woonplaats naar elders willende overbrengen zullen daarvan vóór hun vertrek aangifte doen ter Secretarie. Art. 8. Alle in deze Gemeente wonende of verblijf houdende personen zullen, bij iedere verandering van Woning of verblijf in de Gemeente daarvan binnen 8 dagen ter Secretarie aangifte doen. Art. 9. Alle personen dio tijdelijk in deze Gemeente ver blijven en elders hunne woonplaats behouden moeten binnen 14 dagen na hunne aankomst daarvan tor Se- cretario kennis geven met juisto opgave van den dag hunner gehooite geboorteplaats burgerlijken slaat godsdienstberoep en wettige woonplaats. Art. Ï0. Alle personen In deze Gemeente wettige woonplaats hebbende; doch elders tijdelijk hun verblijf willende ves tigen zullen daarvan vóór hun vertrek ter Secretarie moolen kennis geven. Art. 11. Alle personen wier wctlelijke woonplaats elders is gevestigd en die tijdens hunne minderjarigheid in deta Gemeente verblijf houden zuilen binnen 14 dagen na

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Courant | 1853 | | pagina 1