Woensdag 22 Julij. 1853. r-) Woensdag en ÏLaturdag. JN AIMSTIIATIKN n am.) ''dam; 3 rdam ïorg. 7, ■7 Iï.° 60. ZMKZEESCH riKEii COURANT. d. Mudi ,00 a 0 ,25 a 8 ,00 a S ,00 a 11, 00 a Oi 00 a 0, 00 per vi 00 t 00 1040 stuk 0 J jlbosssmxsti-pbxji Per drie maanden f 2,00. Franco per post f 2,25. inzending der Advert, daags te voren.' snarhidd. vÖór 4 tire. verschijnt: prijk ser advertenties Gewone 15 cents de regel. Geboorte-, Huwelijks- en Doodberigien van 1-6 regels af 1 behalve hel Zegelregt. fcööri), KWieta Li il der el kies- wij met snzien- meestal sen geschat vat, de maand n daar g lissen bij de G. O, Dired' In rdng 3 ure l[ju- 51 dn dup arken •uwer- iddags s eene onder 3 oan- rouw. s'oéi UITTREKSElL uit het Verslag van Gedepu teerde Statenaan de Staten der Provincie Zee land gedaan in Zom'èr-Vergadering van 1853. (Vervolg van ons vorig nummer.) HOOFDSTUK VII. onderwijs klinsten en wetenschappen, a. Scholen voor lager onderwijs. Ho enz. He loesland van de schoollokalen met hunne meubelen tn van de onderwij/ers woningen mag over het alge meen voldoende worden genoemd. Gaande weg wordt hierin nog voor zooveel noodig verbetering gebragt. Te •Zierikzee werd voor don hoofdonderwijzer der stads burgerschool II. J. Baslmeijéreene nieuwe school smaakvol en doelmatig ingerigt. Te Axel Werd voorde nieuwe schooi voor minvermogenden een gedeelte van bet kazornegebouw in orde gebragt. Te Kamperland (gemeente Wissenkerke) Wordt de houw van éen geheel nieuw schoollokaal ondernomen waarvoor door het rijk ren subsidie van f 1006 en door de provincie een rente- loos voorschol van f 2000 is verleend, terwijl de verdere bosten van dien houw Svelke in het begin van dit jaar, voor eene som van 3280 is aanbesteed door de gemeente zullen wórden gedragen. Ook Ie Kerkwerve is onlangs de houw van een nieuw, schoollokaal aanbesteed voor eene som van jnV20 waarvoor door het rijk (echter eerst i'n lïet loopendc jaar) eene subsidie van f 800 en door de provincie Pene subsidie van f 1000 is toegekend, zullende met onze bewilliging het overschot van laatst- Jgemeldeh onderstand gebezigd worden Voor hel daar- stcllen van eeUen regenbak en van teen sleenen muurtje bij de keuken der Onderwijzers-woning. Nog werden er in den aanvang dezes jaarS subsidiün zoo van Weg'o hel rijk als van de provincie toegezegd .voor ornige herstellingen en verbeteringen aan de school te Hoofdplaat Waarvan wij in een volgend jaar nader nielding zullen maken. Eindelijk is hét nieuw school lokaal te IlluiniSse, waarvan wij vroeger gewaagden in het afgeloopen jaar voltooid en in gebruik gesteld, b. Scholen van bijzonderen aard en strekking. Van enz. Ook de oefenscholen voor ondermeesters en kWecke- lingen le Middelburg Zierikzee Goes en Tholen be staande die te zamen 54 leden telden en wekelijks Werden gehouden rh waarin db lessen zonder genot Van cenige belooning door kundige hoofd-ohderwijzerS Werden gegbveh blijven aanmerkelijk bijdragen lot db vorming van bekwame en geschikte ondermeesters en hoofdonderwijzers. e. Latijnsche scholen en Gymhasia. Er zijn in deze provincie twee stedelijke gymnasia aanwezig. Hel eene is gevestigd le Middelburg en liet Bridcre te Zierikzee. Het getal leerlingen bedroeg op den 15 Januarij jl. op dat te Middelburg 23 en te Zierikzee 18. Op beide inrigtihgeh schijnt de staal van het onder- Wijs volgens de berigtch van heeren curatoren alle- zins bevredigend te weten. g. kunsten en Wetenschappen. Het enz. De Maatschappij ibt Nul van 'i Algeiheen. Het de partement Middelburg telt 190 gewone en 6 honoraire leden. Aah hetzelve zijn verbóhden cfene bijzondere school der l'te kl. en eene spaatbahk Waarvan ter ge schikte plaatse ih dit verslag meer bijzondere melding wordt gemaakt alsmede eene bibliotheek voorha- Inentlijk voor minvermogenden waarvan in 1852 door ongeveer 180 personen is gebruik gertinakt. Het depnrtemeht Oostburg telt 23 leden. Het be kostigt bet lager Onderwijs van 8 kinderen. Het departement Vlissmgeti is in het bezit eener lees bibliotheek bestemd ten gebruike vooral van minver mogenden. Overigens bestaat) tlépaflémèhlen ('Ijzer maatschappij In Bath Biervliet Goes Groede Krabbendijke Neuzen in Noord-Beveland in Schouwen St. Maar tensdijk Sluis Tholen en Zierikzee te zamen ongo- teer 550 ledt h tellende waarvan wij echter niets bij- ohdcrs vinden aangeteekend. Hél Onz. Aanwijzingen omtrent de leerlingen in dè teekenschool te Zierikzee. Die volle contributie betalen 5 halvo conlrib. 18 el) die gratis onderwezen worden 39 te zamen 'G2. Verdceiing van 'hel ónderwijs a. Voorbereidend onderwijs voor eerstbeginnènden. Li) nleckenc'n 10 pracli'sche meetkunde 10 zamen- geslelde meetkunde 17, doorzrglktinde 8. b. Vereenigd onderwijs voor al de leerlingen. Theoretische meetkunde 24 bouwkundige órdèn 8, teekénen van gedeelten des incnSclfélijken ligchaamS naar voorbeelden 20. c. Bijzonder onderwijs voor dè nuttige kunsten. Teekenen van voorwerpen van bouwkunde 22 be schrijvende meetkunde 5. d. Bijzonder onderwijs voor dé scboóne kunsten. Teekenen van hel menschclijk ligchaatn naar beel den en naar hel naakt model 8. Aan enz. HOOFDSTUK IX. openbare veiligheid en gevangenissen. s. Openbare Veiligheid. Voor enz. Onder de rampen die onderscheiden plaatsen dezer provincie hebben getroffen verdient vooral te worden vermeld de ontploffing van buskruid die in den avond van den eersten dag des jaars 1852 te Zierikzee plaats had. Vijf mentfehen verloren ten gevolge daarvan het leven terwijl verscheiden anderen daarbij min of meer belangrijke wonden bekwamen. Dè daardoor onlslané brand vernielde een woonhuis geheel cenige andere gebouWeh Werden beschadigd. Voorts hébben branden Van minder üf meer belang plaats gehad le Clingo alwaar eëne schuur met eeltig werkhóut en molenma kers gereedschap is verbrand in de mecsloof te Elké'r- zee waarbij de zoogenaamde toren en heerlijkheid zijn i'n de asch gelegd; te Goes waarbij 'een pakhuis met eene hoeveelheid tabak Suiker sirOöp en koffij ecU'é prooi dfer vlammen is geworden leNisSé alwaar eene schuur met éehig hóoi stroó órigedors'clil graan enz., dèor het vuur is vernield en waarbij een paard zeS runderen twee kalveren en zes varkens zijn omgeko men te Sl. Maartensdijk alwaar eene schuur en eenigo varkenshokken zijn verbrand le Vlissingen alwaar Ben achterhuis geheel is uitgebrand te Oost- I burg, alwaar een mei riet gedekt buisje, van luttel j waarde, door de Vlam is verleerd en éindelijk in dit fabrijk der ZeeUws'che Maatschappij van rrteekrapbéréi- ding onder de gemeente Kalléniiijlte Waardóór bet middengedeelte van hét gebouw véél beeft geleden. Do b'ratiden te Eikerzee Goes en Oostburg schijnen bet gevolg van onvoorzigtigheid te zijn geweest van do Oorzaak der anderen is niets bekend geworden. Voorts zijh de tbrert en kerk te Wissenkerke (Nóord- Beveland) en de windmolen ónder Axel door hel hemel vuur getroffen. Dé SChade ter eerstgernelde plaats was van geringe böteekenis die le Axel Wérd op ongeveer f 9()0 begroot. Wij meenen hier ook te möetén gewagen van het Ongeluk liet beurtschip van Bergen óp Zoom op Zié - fikzee overgekomen. Dit Schip na op den 2 October 1852 met 32 passagiers uit laatSlgéinelde plaats te zijn Vertrokken geraakte al spoedig aaU den grónd en werd in zinkenden staat ontdekt doof de stooinbóotert varende van Vlissingén en Zierikzee op Rotterdam. Nadat door de bemanning der eerstgernelde boot kloek moedige maaf vrUcbtelodze pdgingetl tot redding der schipbreukelingen Waren in liet werk gesteld ,gelukto het aan die van het ZiérikzeeSche vaartuig 10 menschen le redden. Bij dlize menschlievende daad verloor de hofmeester dezer boot met home Jan van Midde bet leveh. Door andere vaartuigen worden nog 13 per- Sbhen van hel reddelöoze schip afgehaald de Overigen, waaronder de 77jarige schipper hebberl hun graf in de golveh gevonden. Eindelijk maken wij bief (Helding Van het Omslaan van drie te Philippine té buis hehooreridc mosselschui- tch Waarbij drié personen zijn omgekomen van bet zinken van eèh niet steen geladen Belgisch vaartuig op dé bdügtë van Kruiningen waarvan de schipper en zijne beide knechts gered zijn van het stranden vau een Belgisch pleitschip vóór Haamstede hebbende de ge- heele bemanning daarvan het leven verloren en ein delijk van rle redding dér bemanning van een nabij het Goereesche gat gestrande Oóslenrijksche brikschip bo- staando uit 13 koppen door een schokker bemand met éènige zeelieden van Brouwershaven onder het beleid van den heer J. L. L. Penning Niettwlandondcr- inspéeteur van het loodswezen aldaar deze redding is, om den buitengewonen rnócd door do redders met ver achting van eigen levensgevaar daarbij aan den dag gelégd hoogst merkwaardig. (Vervolg hierna.) NOTIFICATIE. De Commissaris des konings in de Provincie Zee landbrengt ter kennis van de belanghebbenden dat de opening der Jagl op Ganzen Eenden en Watersnip pen in dezè Provincie door de Gedeputeerde Staten is bepaald op Maandag den eersten Augustus aanstaande ë'n dat de lijd der opening van de Groote Jagt nader zal Wórden bekend gemaakt. Deze Notificatie zal in het Provinciaall/lad geplaatst en aan de Gemeente-Besturen ter aanplakking gezon- d'én Worden. Middelburg den 20 Julij 1853. De Commissaris des Konings voornoemd VAN TETS. (deneesleunelige School. Do Commissie van Bestuur over de School tot aan kweeking van Heelmeesters en Vroedvrouwen in da Provincie Z'eèlahd te Middelburg gevestigd brengt bij dëzó ter kennis der belanghebbenden Dat de zóodaUigen die verlangen met den eerstvol- g'ehden cursus in de maand Augustus 1853 als Leer lingen bij gezegde School le worden ingeschreven zich in PerSóón óf met vrachtvrije brieven van hen zelve of van hu nn'e Ouders of Voogden zullen behooren aan te melden bij den Secretaris der Commissie en aan denzelvéU zullen hebnoten over te leggen of te doen tóekómen een Extract uit bet Register van Geboorto eti éen certificaat van goed gedrag afgegeven door den Heer Burgemeester hunner woonplaats als wanneer hnn nopens hunne verdere verpliglingen de nooJige tereglwijzingen zullen worden gegeven Dal rle aanvang der lessen zal plaats hebben op Woensdag den 10 Augustus 1853 nadat op Dingsdag den 9 Augustus des middags ten één ure in hel ge- Wnne Lokaal der School zal zijn geregeld de rangschik king der Leerlingen bij welke een ieder hunner zal behodren tegenwoordig le zijn en Dat de lessen zullen worden gegeven op zoodanigo drigen en uren als omschreven zijn in eene lijst welka 8an liet lokaal der School zal voorhanden zijn. Middelburgden 18 Julij 1853. Namens de Commissie voornoemd VAN BAKELGEM Secretaris. BEKENDMAKING. Burgemeester en Wethouders van Zierikzee bren gén iiij deze ter kennis van de gegadingden dat op Donderdag den 28 dezer maand des voormiddags 10 ure op hel Raadhuis alhier in hel openbaar zullen worden verkocht do TiicusJe VraseSsti"» over den jareen oogst van 1853 waartoe do voorwaarden van heden af ter Secretarie ter lezing liggen. Zierikzee, den C Julij 185.3. DE CRANE Voorzitter. C J. FOKKER I. Secretaris BEKENDMAKING. De Burgemeester van Zieriluee brengt ter kennis van de daarbij belanghebbenden dat liet Kohier voor de belasting op het Personeel wijken C D dezer Gemeente, dienst 185'/,, op den 16 dezer maand, door den lieer Commissaris des KoniDgs in deze Pro-

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Courant | 1853 | | pagina 1