Zaturdag 23 Julij. m N.° 59. 1853. Woensdag én Zaturdag. minmm COURANT. ABOxarsMss!rs-PBi."s Per drie maanden f 2,00. Franco per post f 2,25. Inzending der Advert, daags tè voren.' snamidd. vóór 4t ure. verschijnt; PRIJS »SR ADVEBTSNTISN Gewone 15 cents de regel. GeboorteHuwelijks- en Doodberigten van 1-6 regels h f 1behalve het Zegclregt. Uitslag der verkiezing voor vier Ledèn van dln 'Gemeenteraad te Zierikzee. Er waren ingeleverd 160 stembriefjes, welke allen geldig zijn bevonden. Ile volstrekte meerderheid was dèrhalve 81. Hebben bekomen De Heer M.' A. MO ENS van BLOOIS 137 stem. j> J. W. D. van DONGEN 143 DH. GOEMANS 137 cn de Heer P. G. LANDSRNEGT 127 De overige stemmen waren over verschillende personen verdeeld. Zoodat bovengenoemde heeren die dit jaar zonden hebben moéten aftredenop nieuw zijn verkozen. UITTREKSEL uit bet Vérslag van Gedepu teerde Statenaan de Staten der Provincie Zee land, gedaan in deZomer-Vergadering van 1853. HOOFDSTUK IV. medische policie. De gezondheids- toestand in dit gewest is in 1352 tuinder gunstig geweest dan in vorige jaren. De zachte Winter van 1851—1852 en de buitengewone hitte van den daarop gevolgden zomer schijnen daartoe het hunne Ve hebben bijgedragen. In sommige oorden der provincie vertoonden zich do tnazelen de afloop der ziekte was echter over liet al gemeen (gunstig. In het najaar ontstond op enkele plaatsen in behoeftige talrijke huisgezinnen ecne soort Van lypheuse ziekte welke evenwel niet lot epidemie klom en zich voorts tol enkele gevallen bepaalde. De kinderziekte vertoonde zich in de gemeenten Axel, DoesGraauw 's Heer Abtskeike 's Heer Hendriks- kinderen HeinkenSzand Hoek Hontenisse Hulst Kruininpen Neuzen NiruWerkerk Nisse, Oud Vos meer S.'-Annaland S.'-Maarlrnsdijk S.'-Philips- iand Stoppeldijk Tholen Wemeldinge Westdorpo, \V issekerko Vlissingen en Zierikzee. Het getal lijders bedroeg 305 waarvan 21 overleden zijn. Onder het eerste getal bevonden zich 113 en onder het laatste 4 gevaccineerd™. Bij hel einde des jaars was deze ziekte in deze provincie alttm geweken. De vooringenomenheid tegeti de koepok-inenting Schijnt geenszins te verminderen en schoon hel der provincialo en geneeskundige commissiën evenmin als den hijzonderen geneeskundigen aan ijver ter bevorde ring der zaak mangeltblijft het getal der jaarlijks ge vaccineerd Wordende voorwerpen ver beneden hel ver- Sisehte cijfer. Vooral was dit in 1832 het geval in Welk jaar dit getal niet meer dan 2401 bedroeg leve rende hict dal van 1851 een Verschil van 1176 in min der op. Aan 1099 word de bewerking zonder bteloo- hing verrigt. De ent. Wij zijn door hel gering getal dér ih dit gewest aan wezige erkende veeartsen tot ons leedwezen voorals nog builen staal volkomen gevolg le geven aan het reglement voor de provinciale veeartsen zoo als het door u op den 6 Julij 1851 is gewijzigd. Wij nemen evenwel il'dere zich voordoende gelegehheid te baat om zoo veel mogelijk in de veeartsenijkundigo dienst Volgens tie voorschriften van dal reglement te voorziet!, zoo als de veeartsen C. hl'azuf'è en Jlei/s nog onlangs door ons tot provinciale veeartsen der 2d° klasse le Zie rikzee en Tholen zijn benöemd geworden. HOOFDSTUK V. nationale siilitie en schutter». b. Schutterijen. Met enz. De toestand van de diehsttlbehde schutterij in de ge meenten Goes, MiddelbUfg Vlissingen en Zierikzeo is zeer voldoehdoi Voor de behoorlijke wapening kleeding alsmede Voor de oefehing in den wapenhandel wordt steeds ge- iofgdj Ten aanzien van de rustende schutterijen valt niets bijzonders te melden. Voor hare instandhouding en voor het voltallig hou den der kaders van officieren en onder-officieren wordt zoo voel mogelijk gezorgd. Het financieel beheer der gezegde schutterijen wordt overeenkomstig de beslaande voorschriften gevoerd. De efiz. HOOFDSTUK VC. kerkelijke zaken. Iti het getal der kerkelijke gemeenten in dit gewest is zoo ver ons bekend is in liet vorige jaar geene ver andering voorgevallen. Evenmin is dit het geval met dat der dienstdoende leeraren en geestelijken. Alleen is het getal der Christelijk Afgescheidene predikanten met één vermeerderd. Er zijn alzoo in deze provincie aanwezig 102 Ned'erduilscli-lïervormde gemeenten met 113, 1 VVaalsche gemeente met l 1 lingelsch-Hervormde gemeente met 1 4 Evatigelisch-Lulhersche gemeen ten met 4 2 Doopsgezinde gemeenten met 3 en 12 Christelijk Afgescheidene gemeenten met 6 predikan ten, 32 Roomsch-Katholijke gemeenten met 44 dienst doende geestelijken waaronder 14 pastoors en 17 des- servanlen benevens 13 kapellanen vicarissen of On- det-pasloors er. 4 Israëlitische gemeenten ressorte rende onder het rabbinaal van Gelderland enz. hij welke de dienst bij de openbare godsdienstoefeningen door voorgangers of onderwijzers wordt waargenomen. Nopens de herstellingen verbeteringen of voorzie- hingen, die met betrekking tol de kerkgebouwen hebben plaats gehad of nog in uitvoering zijn kunnen wij de navolgende bijzonderheden medodeelen De nieuWe kerk der Nederduitsche Hervormde ge meente te Middelburg onderging eene aanmerkelijke Verbetering eti Verfraaijiug door do verbouwing van de voor- en zijgevel aan de zijde der Groenmarkt. Op de kerk der Hervormde gemeente te S '-AUtia- land wórdt Ben geheel nieuwe toren geplaatst. De kerken en pastorijen der Hervormde gemeenten van KerkwerVo en Relranchement en de pastorij der Hervormde gemeente te Bruinisse ondergaan aanzien lijke herstellingen. Aan de kerk der R'ónmsch-Kathölijkn geinéénte té I Ossenisso wordt eene belangrijke vergróoting en verbö- tering aangebragt. Voorts werd de pastorij der Hervormde gemeente te Ooslerland geheel afgebroken en is men bezig cr eene geheel nieuwe op te bouwen en heeft de Roümsch- Katholijke gemeente le Vecre een huis en erve aange kocht om voor pastorij aart haren geestelijke té ver- Slrekken, Aan de Hervormde gemeente te Kerkwerve ëti Ue- trancheinent werdon voor de aldaar le doene en liier- voreii vermelde werken, door de Algemëene Synode der Nederlandsche Hervormde kerk uit hel fonds voor noodlijdende kerken eh personen subsidien toegekend, aan de eerste leb bedrage van 1700 en aan de laatste ten bedrage van BOO. Van 's rijks wege werden er in hot afgelödpnhe jaar geenerlei onderstanden voor kerkgebouwenen pastorijen verleend. Op de begrooting der provincie zijn daar voor geebe fdtulseb aabgewezeb. Ofschoon uit de vorenstaande opgave blijken kan dat er nog altijd op hel gebied der kerken oh pastorijen in deze provincie veel te verbeteren valt schijnt de toestand waarin het rtleeremlcel dier gebouwen ver keert toch over het algemeen voldoende le wezen. Ten aanzien van het beheer der kerkelijke goederen en fondsen en de bezoldiging der leeraren of geestelij ken kunnen wij ons gedragen aan de opmerkingen deswege bij ons vorig jaarverslag op bladzijde 33 mede gedeeld. De legaten of giften die ten vorigén jare met ons medeweten voor godsdienstige doeleinden werden ver leend zijn de navolgende door wijlen mejufvrouw J, P. Sleengrachtaan het fonds voor do eeredicnsl der Nederduitsche Hervormde gemeente te Middelburg een legaat van 2000 door dezelfde aan de Hervormde gemeente le Grijps- kerke een stuk gronds gelogen onder Grijpskerke groot 16 roeden 80 ellen bestemd tol begraafplaats van de familie der erflaatster mitsgaders de rente van een nominaal bedrag van f 2000, inschrijvingen op het groothoek der 2'/, pet. nationale schuld bestem l lot onderhoud der begraafplaats terwijl na een gegeven tijdsverloop van jaren volgens de uiterste wilsbeschik king der erflaatster ook de vrije beschikking over den gemeblen grond en hel daaraan verbonden kapitaal aan do begiftigde gemeente zal ovérgaaan door wijlen C. Eijshakkèraan de Roomsch-Katho lijke kerk te Middelburg een legaat van f 60 door wijlen P. de Hlielcaan de Roomsch-Katholijka kerk le Boschkapelle een legaat van ƒ3000 hijpothe- cair te verbinden op cenige hem toebehoord hebbende landen gelegen in de gemeente Stoppeldijk en waar van de jaarlijksche renten tegen 5 pet. aan de kerkfa- brijk moet worden uitgekeerd door J. C. Wouters, weduwe P.J. de Jonge, aan de Roomsch-Katholijke kerk te Westdorpe eene schen king van f I6')0 vertegenwoordigd door dri'é aandee- len in de gcldleening ten laste der gemelde kerk le zamen groot ƒ300 en door ecne schuldbekentenis van 1300 rentende 41/, pet. opeischhaar drie maanden na haren dood ten ware daarvoor behoorlijk hijpolkeck gegeven worde cn door wijlen vrouwe .17. J. C. Moreldouairière van den heer Fvon Radeaan de Roomsch-Katho lijke kerk te Hulst een legaat van ƒ600. Vervolg hierna). BUITENLAND. DUITS OMLAND. Keulen 18 Julij. Uit Dresden is do volgende tele grafische depêche van den 16 dezer, des avonds ontvangen: liet dagblad van Dresden houdt het berigt in dat Rusland de door Engeland, Frankrijk en Oostenrijk ge dane voorstellen tot bemiddeling heeft aangenomen. Men meldt uit Jassy den 8 dezer dal de Russische artillerie dien dag met 72 stukken zwaar geschut al daar was binnengekomen. Minstens 40,000 man wa rén toen hij Liowa en Skilleny de rivier reeds over getrokken terwijl andere troepen volgden. Ten opzigto der voorslagen van Frankrijk en Oostenrijk welke naar verzekerd wordt zoowel lo Konstantinopel als le Petersburg genoegzaam bijval gevonden hebben om die lot grondslag van verdero onderhandelingen lo doen strekken zegt men dat daar bij de aanneming van hot Unssisch ultimatum, na door Rusland zelfs daarin gemaakle wijzigingen, als onschade lijk voor hol ongekrenkt Wereldlijk gezag des sultans verklaard wordtmits het te sluiten verdrag ouder ren of anderen vorm gemeenschappelijk door de overige groote mogendheden gewaarborgd worde. Nog stelliger spreekt een voornaam Weener dagblad in zijn nommer van 16 dezer. Do vreedzame onlknoo- ping der Russisch-Turksche verwikkeling is zegt hot binnen korten tijd op handen. Heden ontvangen wij de meest geruststellende berigten uit Petersburg. Du gemeenschappelijke voorslagen der kabinetten van Lon den cn Parijs zijn daar ontvangen en ter konnis van keizer Nicoluas gebragt. Zij hebben een gunsligen in druk op hot Russisch kabinet gemaakt en op grond daarvan is de aangeboden bemiddeling van Oostenrijk aangenomen. Dat deze daadzaak niet terstond ter officiële kennis des publieks gebragt wordt iseene hoffe lijkheid jegens den keizerlijken internuntius le Kon stantinopel die daar bereids het werk der vredesonder handelingen op zich genomen heeft. r B 1 N K H IJ Ka Parijs 17 Julij. Men berekent dat gisteren mid dag meer dan 50,000 Parijzcnaars deze hoofdstad met de pleiziertreinen hebben verlaten oui den zondag el ders le gaan doorbrengen. Daarentegen zijn heden vele duizende Kngelschen Belgen en departementshewoners herwaarts gekomen otn hier het merkwaardige te be zien.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Courant | 1853 | | pagina 1