r.° 58. Woensdag 20 Julij. MKUWSTOMN 1853. Woensdag en Zaturdag. MM ADWfflSTIIATIHI BINNENLAND. Ie brengen Is uitsluiting igéfschap inl KER volgens met zijnen ïrkieshaar is* ADRlCHEit zijn. an Zierikzee. liMizse i l COURANT. iBOmratuxTi-iBiJi Per drie maanden f 2,00. Franco per post f 2,25. PLOEGEN Inzendingder Advert, daags te voren.' snamidd. vdór4ure. eren-Inspan VZBSCBUKT: FHIJI 8BB anVIBTEHTIÏ» Gewone 15 cents de regel. Geboorte-, Huwelijks-en. Doodberigten van. 1-6 regels af 1 behalve hel Zegelregt, Uitslag der stemming voor de keuze van èën v Lid der Provinciale Staten van Zeeland, in het BuivendiHce' kiesdistrict Zierikzee, op 16 Julij 1853. n 8Bun-I i ^an de 678 kiezers hebben 341 stemmen uit- MEEDE,8 gekragt, daarvan zijn er 10 van onwaarde ver klaard, dus 331 geldige stemmen, elden Nota» Uitgebragte stemmen op de heeren AGE, Grif-Sji.r j. MOOLENBURGI4te Zonnemaire, 95 M.' H. A. van ARRICHEM, te Zierikzee, 73 tusschen wie herstemming moet plaats hebben op vrijdag den 29 Julij 1853. De overige stemmen waren over verschillende personen verdeeld. des l)e vos. 1 BEKENDMAKING. Burgemeester en NVetboCders van Zierikzee bren- pen hij deze ter kennis van de gegndingden dal op Donderdag den 28 dezer maand, des voormiddags 10 ure op liet Raadhuis alhier in hel openhaar zullen worden verkocht de Ticlirto Vruchten over den jareen oogst van 1853, waartoe do voorwaarden van heden af ter Secretarie Ier lezing liggen. Zierikzee, den 0 Julij 1853. DE CRANE Voorzitter. C. J. FOKKER l. Secretaris. BUITENLAND. OU trtCHLAND. Keulen 15 Julij. Handelsbrieven uil Konstantinopel leggen dat de porte in een den 24 Junij gehouden ministerraad besloten heeft de hoofdbepalingen der Russische vorderingen oan te nemen doch onder het hoofdheding hetwelk meer dan waarschijnlijk niet zal worden ingewilligd dal de Russische troepen de vor stendommen verlaten zullen. Eene depêche uit Konstantinopel van 9 dezer zegt dal eene gevreesde ministeriële crisis wegens den inmarsch der Russen in de Donau-vorstendominen ge lukkig was voorgekomen en men algemeeh eene vreed zame schikking verwachtte. Over helle Smyrna voor gevallene duurden de onderhandelingen nog voort. De vestingkommandant der Dardanellen heeft bevel ontvangen Engelscho en Fransche slooinbooten nacht en dag Ie laten passeren. Ook ten opzigte der overige schepen van de beide vloten zou een dergelijk hevel ge geven zijn. Volgens berigt uit Alexandria van 7 dezer waren daar 22,000 man tot inscheping naar Turkije gereed en 13.000 anderen zouden volgen. Om in do kosten der wapeningen tegen Rusland te gemoet te komen heeft de sultan al zijn zilverwerk ter waarde van veertig millioenen piasters naar de munt gezonden, Ook hel bestuur der bezittingen van de moskeen heeft al de fondsen welke zijn kas bevatte, ter beschikking der regering gesteld. Volgens de herigtpn uit Kurdistan is de geestdrift onder de Turk- sclie landweer zoo groot dat zelfs zieken en invalieden zich onder de vanen schaarden. Om'er paella bevond zich den 4 dezer in Bulgarije in dezclfde stelling welko Hussein-pacha in 1828 aan den Donau bezette, vóór hel overtrekken van dien stroom door do Russen. B A *i H B ia K. ParIjS 16 Julij. Den dag nadat in en bij de opéra Ron, ique vele personen gevangen zijn genomen wegens eene ontdekte zamenztverihg tegen het leven des kei zers is op hel plein de la Concorde een man in hech tenis genomen op het oogenblik dat hij een pistool laadde met oogmerk daarmede den keizer te treffen. Kort voor dot de keizer rnit zijn gevolg aankwam be merkte een koetsier zulksdie terstond van zijn rijtuig afsprong den hooswicht aangreep en met behulp van policie-agenlen ontwapende waarna hij in verzekerde bewaring Werd gesteld. Twee dagen later Werd de koetsier op het paleis van SA-Cioud ontboden Waar hem 1200 francs werden ter hand gesteld. Gisteren zijn hier eenige voorwerpen welke keizer Napoleon l toebehoord hebben in openbare vei ling verkocht onderanderen een zijner haarlokken voor vijf ponden vijftien schellingen sterlings de militaire hoed dien hij in den slag van Wagram droeg voor vijf en veertig ponden drie schellingen Cn oonig klein tafel zilver voor drie ponden sterlings. Ër is eene nieuwe escroquerie ontdekt die het wel noodig te achten is algemeen hekend te maken. Een bijzonder élégant gekleed heer dragende eene gouden bril met hooggroene glazen treedt namelijk den winkel binnen van een juwelier hij geeft alle blij ken van uiterst bijziende te zijn zóó zelfs dat hij bijna met het hoofd gaat leggen op de voorwerpen die hij be- zigtigt. Met veel zaakkennis toegerust vraagt hij om kleine jnweelen eh paarlen te zien in ongemonteerden staat. Wanneer hem die op het witte karton worden voorgelegd legt hij dn handen op den rug teh einde alle wantrouwen te verdrijven hij buigt zich vervol gens voorover op de edelgesteenten en weel dan eenige der kleinsten door eene snelle beweging met den tong, in deh mond te krijgen. Do man verslaat de kunst van een niet onbelangrijk getal steentjes en paarlen op die wijze in don mond te brengen en ze er te verbergen zonder dat men iets aan hem bemerken kan j hij breekt zelfs geen oogenblik het gesprek af. Zestien personen die in de gemeente Aulhon eene schuilplaats voor een hevig onwedet onder een grooten kastanjeboom zochten hebben deze onvoorzig- tigheid zwaar moeten boeten. De donder sloeg name lijk in den boom alle de bedoelde personen ontvingen een hevigen schok zes hunner werden ter aarde ge worpen en twee op de plaats gedood. Een schrikkelijk ongeluk is te S' Romain hij Havre voorgevallen. Eenige dagen geleden begaf zich zekere Victor Iloildem in zijne weide om cr zijnen stier uit te halen, ten einde hem van plaats te doen verwisselen. Reeds had hij het touw waarmede het dier gebonden was in de hand toen het woedend op hem sprong hem lor aarde sloeg en met zijn vollo gewigt op de horst van dén ongelukkige ging liggen. Hij beet hem in het aan gezicht sleepte hem langs den grond en bij het zien van bloed nog woedender geworden zijnde wierp de stier zich weder op het verminkte ligchaarn, verscheurde het, nam het op zijne hoorns wierp het in de hoogte zoodat de ledematen van den ongelukkige wijd en zijd verspreid worden. Op het gerucht van die schikkelijke worsteling kwam men toegesneld doch te laat om hot slagtoffer te redden. Eindelijk gelukto het het woedend dier af te maken waarna de overheid den verkoop van het vleesch van den stier verbood en het beest onder den grond werd bedolven. Men raapte de overblijfselen van het verminkte lig chaarn van Houdent hijoen dat geen vorm van een tnensch meer had. OBOOT-BBITtANMEN. Londen, 14 Julij. Volgens berigten uit New-York tot 2 dezer door de Humboldt overgebragt had daar den vorigen dag een vreeselijke storm van zwaren hagel vergezeld gewoed waardoor verscheiden iiuizen ingestort drie menschen omgekomen en tien zwaar gekwetst waren, terwijl ook de oogst veel heeft geleden. De berigten aangaande den aardappel-oogst lui den hoogst voldoende zoodat hel govaailijke tijdvak Van vroegere jaren zonder ernstige reden lot ongerust heid schijnt voorbij te gaan. Eenige dagen geleden bestond er veel bezorgdheid wegens het verschijnen van vlekken op de bladeren der plant, doch thans wordt het gewas gezegd een zeer gezond voorkomen te ver- loonen. Zierikzee 19 Julij. Naar men verneemt zal op den 21 22 en 23 dezerte Middelburg gehouden worden de derde tentoonstelling van planten en vruchten van de vereeniging tot bevordering van tuinbouw in de provincie Zeeland. Welwillend is door de heeren commissarissen van de graanheurs dat lokaal aan het bestuur afgestaan en de reeds tóegezegde bijdragen zoo van liefhebbers als kwee kers beloven dat deze derde tentoonstelling niet bij da beide vorige zal behoeven achter te staan. Te wenschen is het dus dat zij dtuk wordo bezocht en moge mede werken tot het meer en meer ontwikkelen van eena industrie, in welko onze bloemisten getoond hebben voor zoo ver het van plaatselijke omstandigheden onaf hankelijk is met eere tegen die van andere plaatsen buiten de provincie te kunnen wedijveren. LI. woensdag namiddag heeft te Goes een haan een kind van 1h 2 jaar door aanvlieging op den gronii geworpen en zoodanig aan het hoofd verwond dat men voor helleven vreest. De schuldige is onmiddelijlc ter dood gebrogt en legen zijnen eigenaar aanklagt ingediend. Eene dergelijke misdaad moet in de vorige week ta Bommenede hebben plaats gehad waar het kind gestorven is. Men schrijft uit Vlissingon van den 15 dezer: Het geschenk iiestemd voor Z. K. H. prins Hendrik der Nederlanden, tot overbrenging waarvan aanstaanden zondag eene commissie van hier naar 's Hage vertrekt zal morgen voor het publiek in een der zalen van het raadhuis ter bezigliging worden gesteld. De uitslag der verkiezingen van leden der eersla kamer van de stalcn-generaal door de provinciale staten der volgende provinciën is geweest als volgt In Zuid-Holland is herkozen de heeren J. A. Philipse en A. van Rijckevorsel. In Vriesland is herkozen jh.' G. R. G. van Swinderen. In Groningen is herkozen de heer J. de Sitter. In Limburg is herkozen jh.' L. L. IF. JII. J. de Fi'diers de Pilé In Noord-Rrahand is herkozen de heer F. J. F. de Hruxjn, en in plaats van den heer B. Ver heg van den Boogaard, gekozen de heer m.' N. F. C. J. Sassen. De ordeelingen van do tweede kamer der slaten- gcneraal hebben het onderzoek over het ontwerp van wet tot regeling van het toezigt op de kerkgenootschap pen nagenoeg ten einde gebragl. Slechts nog eene af- deeling is jl. vrijdag daarover vergaderd geweest. Men verneemt dat de behandeling van het ontwerp lol be langrijke en uileenloopende beschouwingen in de afdee- lingen der kamer heeft aanleiding gegeven zoowel wat betreft dc vraag of het ontwerp met de bepalingen der grondwet is overeen te brengen als wat aangaat den inhoud der voordragt. Omtrent het eerste punt moe ten de gevoelens zeer verdeeld geweest zijn. Ten aan zien van hel laatste verneemt men dal er vele aanmer kingen van verschillenden aard gemaakt en dat er on derscheiden wijzigingen in het ontwerp voorgesteld zijn. Het opmaken van het verslag over dit ontwerp door de commissie van rapporteurs zal wel eenige dagen duren. Ingevolge de toezegging door den minister van buitenlanilsche zaken in de zitting der tweode kamer van 12 dezer gedaan en het dienvolgens genomen be sluit dier kamer is thans een zevental stukken op de zaak der bisschoppelijke hiërarchie betrekkelijk nadat afschriften daarvan ter griffie van de kamer waren ne- dergelegd gedrukt en rondgedeeld. Zij zijn de vol gende 1.°, do nota van den Nederlandschen gezant aan den kardinaal-secretaris van den H. Stoel in dato 10 Mei II. 2." de mededeeling door den pauselijken internuntius te 's Gravenhage in dato 29 Mei tot hegeleiding van de formulieren der eeden door de pa triarchen primaten aartsbisschoppen en titulaire bis schoppen van het koningrijk der Nederlanden af te leg gen 3." eene nota des ministers van huitenlandscha zaken van 1 Junij waarbij hij ook den inhoud der door de bisschoppen reeds afgelegde eeden verlangt te kennen 4." eene nota van den pauselijken internun tius van 4 Junij waarbij ahn dat verlangen voldaan wordt 5."eene nota des ministers van buitenland- sche zaken van 6 Junij waarbij bepaaldelijk gevraagd wordt of de mededeeling van 29 Mei niet alleen naar aanleiding der persoonlijke meening van den inlernun-

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Courant | 1853 | | pagina 1