Zaturdag 16 Julij 1833, Woensdag en Xaturdag. mmwm administrate NIEUWSTIJDINGEN Binnenland. r.° 57. ZMKZ ABOBUSEUBHTS-FHIJ& Per drie maanden f 2,00. Franco per post 2,25. Inzending der Advert, daags tevoren," snamidd. vóór ure. vebschijktt: PHIJB DER ADVEKTENTIEN Gewone 15 cents de regel. Geboorte-, Huwelijks- eti Doodberigien van 1-6 regels af 1 behalve het Zegelregt.. "Wij herinneren de Kiezers dat op Dingsdag den 19 Julijde verkiezing plaats zal hebben voorde volgende vier heerenLeden van den Ge- Imeenteraad welke allen weder verkiesbaar zijn M.'' A. MOENS van BLOOTS. M.r J. W. D. van DONGEN. i D.' H. GOEMANS. P. C. LANDSKNEGT. Openbare Kaatlsvergatleriiig gebourten te Xierikzee, den 13 JuIËj S§53. tfwezig de heeren de CraNe Egter en Ermkrins untie notulen 5 dezer. Benoeming Stem- eau voor de verkiezing van een Lid der Pro- tiale Staten, op 15 dezer; benoemd M.r van Ken en van Der Vliet, tot LedenD.' Keller jj Goehans Plaatsvervangers, verzoek van F. J. van SchaveRReke om remissie ir het loopende jaar en ontheffing voor het ver- g, der pacht van de visseherij in de brakke ebtop voorstel Van jh.' be Jonge, de remissie r "dit jaar verleend. De rekening van het C, Armbestuur over 1852, gesteld in handen de heeren van AdricHem, Egter en Goemans. edeeling dat Burgemeester en Wethouders op 8 Julij hebben opgenomen de boeken en kas den Gemeente-Ontvangersaldo 16,445,62. heer Moens zegt dat de Commissie Voor de jsidi'e aan het Hervormd Diaconie Armbestuur die van den Kerkeraad geabouchcerd heeft, :h zich haar rapport reserveert tot bij de begroo- gvan 1854. De beer de Jonge Verzoekt dat in de stvblg'ende Vergadering behandeld zal worden wijziging in het reglement op de Turfmeters. BËRENtlMARtNGi lür'GEMEBStElt en Wethoüders van Zierikzee bren- bij déze ter kennis van de gegndingden dat op tderdog den 28 dezer maand, des voormiddags 10 ure 'liet Raadhuis alhier in liet openbaar zullen worden tochtde Tieiirïe 'VrücBsteti over den jare en st van 1853, waartoe de voorwaarden van heden af Secretarie ter lezing liggen. Zierikzee den 6 Julij 1853. 1)15 CR ANK Voorzitten C. J. FOKKER l. Secretaris. SurgemeEsTrr en Wethouders der Gemeente Hhiee, doen te Welen dal door den Raad dier Ge- inle in zijne Vergadering van den 30 October 1852j enonien het volgende hesluit i )e Gemeenteraad overwegende dat lot dekking dér otseiijkc uilgaven onder anderen de heffing van icenten op de Grondbelasting vereischt wordt. Gelet op art. 240 eii 24! der wel Van den 29 Junij 51 Staatsblad n.° 85). besluit: Ef zullen te beginnen met den 1 januarij 1853 op hoofdsom der Grondbelasting geheven worden vijf- i opcenten voor de gebouwde eigendommen en tien enten voor de ongebouwde eigendommen. En dat daarop Zijner Majesteits goedkeuring is ver- 'gen hij hesluit van den 30 December 1852, n." 36. En is hiervan afkondiging gedaan waar bet behoort u 14 Julij 1853. A. MOENS van RLOOISi. Vooriiller. C. j. FOKKER l. Secretaris. Burgemeester en Wethouders der Gemeente Zierikzee doen Ie welen dat door den Raad dier Ge meente in zijne Vergadering van den 30 October 1852, is genomen het volgende besluit Do Gemeenteraad overwegende dat tot dekking der plaatselijke uitgaven onder anderen de heffing van opcenten op do Personele Belasting vereischt wordt. Gelet op artikel 240 en 242 der wet van den 29 Junij 1851 Staatsblad n.° 85). Besluit: Aït. 1. Er zullen, Ie rekenen van den 1 Mei 1853, op de hoofdsom der Personele Belasting geheven wor den., vijf, tien vijftien, twintigen vijf en twintig op centen naar gelang van de huurwaarde der perceelen, zoo als die huurwaarde in do tabel bedoeld bij art. 242 der Gemeentewet Voor de Gemeenten nier kom eene bevolking van "?072 zielen beeft is vermeid. Art. 2. De Masse waarin zoodanige belastingschul digen zuilen moeten gerangschikt worden die niet wegens de huurwaarde in liet Personeel zijn aange slagen omdat zij bij anderen inwonen zal worden aangowêzen door liet gelieele bedrag der huurwaarde van de gebouwen die zij gedeeltelijk bewonen of in gebruik hebben. Art. 3. Da belastingschuldigen die niet wegens do huurwaarde in het Personeel zijn aangeslagen omdat zij perceelen bewonen die hen voor zoo veel de huur waarde betreft buiten de termen van belastbaarheid doen vallen zullen gerangschikt worden in de laagste klasse hij de tabel aangewezen. En dal daarop bij 'sKonings besluit van 30 December 1852 n.° 36 Hoogsldeszelfs goedkeuring is verkregen. En is hiervan afkondiging geschied waar liet be hoort den 14 Julij 1853. A. MOENS van BLOOIS l. Voorzitter. C. J. FOKKER l. Secretaris. BUITENLAND. duitschiiaktld, Keulen 11 Julij. Do veldmaarschalk Paskewiïsch en twee hoofdofficieren hebben Warschati den 2 dezer onverwachts verlaten en zijn zuidwaarts naar do ves ting Iwahgöród gereisd van waiir men hen echter Weldra terug verwachte. Hunne'reis staat ongetwijfeld met do groote krijgstoerustingen in het zuiden des rijks in verhand. De Russische troepen hebben het hevel tot hol binnenrukken der vorstendommen mot groole blijdschap ontvangen. Dat Rusland noglans den oor log niet wil ten zij daartoe gedwongen wordt hier uit opgemaakt dat slechts 50- of 60,000 man de rivier zijn overgetrokken en dal het overige leger op de gren zen niet stérk genoeg is om gelijktijdig de Krirn en Bes- sarabie te beschutten, én levens aan de Turksche troepen slag te leveren en vestingen te belegeren. Dat Rusland zich echter op alle mogelijke gebeurtenis sen voorbereidt getuigd dé ontzagverwekkende voet op welken het leger in Polen gehragt wordt en waarhij die vóór den aanvang des Hongaarschen oorlogS nog ver achter staat. Overal worden magazijnen opgerigt en trein- en artilleriepaardcn opgekocht. 'Pc Povonsk niet ver van Warschau is een leger van 70,000 than geconcentreerd. De Russische officieren gaan dikwijls naar Czentochau öm voor het zoogenaamd wonder dadig beeld der IR Maagd neder te knielen en haar te bidden dat zij hun eene behouden terugkomst uit den sliijd verleenen moge* Ziertkzee 15 Julij. In de vergadering der provin ciale staten van Zeeland van jl. dingsdag is tot lid der eerste kamer van de staten-geriefaal herkozen de heer m.r C vati der Lek de Clercq 4 met 30 stemmen van de 33 aanwezige leden. Z. M. heeft onder anderen herbenoemd tot kantonregter te Zierikzee m.T J. Boeije. Omtrent de zWare onwoders vergezeld van ha- gelbuijea ea wind gepasseerde week iff onderscheidene Streken van ons land gewoed hebbende komen de treu rigste herigtén in. Ook in Walcheren zijn do onwe- ders den 8 en 9 dezer hevig geweest. Do hagelslag on der de gemeenten Serooskerke en Grijpskerke was ver schrikkelijk. In den nacht van den 8 tot den 9 Julij is door den bliksem eene schuur staande in de linie ge meente Axel getroffen en geheel afgebrand. Ook onder de gemeente Domburg is door den bliksem getroffen eene schuur van Lein de Pachter mei 16 voer hooi en voél inspan, niettegenstaande alle hulp afgebrand. Aangaande hel zaturdag II. gewoed hebbend on- Wcder meldt men nog uit de provinciën Noord-Holland, Groningen en Drenthe dal to Buiksloot de bliksem aan, (Te spits van den dorpstoren eenigé schade heeft aange- b'ragt. Onderscheiden gedeelten der stad Hoorn zijn geheel onder water geloopen. Te Hoogwoud is eene f'rnaïje hoerenhofstede tol den grond tóe afgebrand waarbij Weinig o? niets hééft kunnen gered worden. Te Uitgeest sloeg de bliksem in de woning van (fen heer /aadnoördijkverbrijzelde eenige glasruiten en wierp in de kamer alles omver enkele voorwerpen werden letterlijk verbrijzeld zelfs werden een paar vogeltjes die in hel raamkozijn eeno schuilplaats gezocht hadden, door den bliksem vermorzeld. Gelukkig bevonden zich. geene huisgenoolen in de kamer. Uit Groningen 'schrijft men dat aldaar omstreeks 8 ure een hevig onweder losbarstte dat gedurende anderhalf uur aan hield. Vier büijen werkten legen elkander in en zét ten den geheelen hemel bijna onafgebroken in vuur. Soms kon men 4 of 5 bliksemslagen te gelijk waarne men terwij! de donderslagen zoo snel op elkander volgden dat gedurende eenigen tijd nagenoeg elke se conde een slag viel. Daarbij viel veel regen en was het aanvankelijk bladstil. Te Hongezand sloeg de blik- sërn in eene arbeiderswoning tot beneden op de plaat echter zonder brand le veroorzaken. Een meisje van 14 a 15 jaren dat juist éen over liet vuur hangenden pót wilde afnemen heeft eenige ligte brandwonden aan hét hoofd en aart den arm bekomen. De man en vrouw-, die aan eene tafel in de nabijheid Van den aard zalen hebben gëen letsel hekomen. Te Muntendam sloeg do bliksem in de woning der weduwe E. Kloosterboer Welke groote en 'sclioone boerenplaats groolendeels door de vlarnrtien verteerd is zoodat slechts weinig gered kon Wörden. Vaii de levende have is alleen een stier Omgekomen. De aanzienlijke voorraad hooi die zich reeds in de schuur bevond ging verloren. Opmerke lijk is hél dat in 1818 of 1819 deze zelfde hofstede doör dén bliksem vernield is zijnde er toen tusschen de 20 'en 30 sinks vee in verbrand. Uit Drenthe meldt men dat te HoogeSniilde de bliksem in liét ruime boe renhuis van do weduwe en erven van wijlen Olto Brug- ging is geslagen weinige minuten nadat do inwonende schoonzoon A'rènt Blomsma. meteen voeder slroo was le huis gekomen en dé twee paarden had op stal gezet. Hel huis en de zich daarin bevindende meubelen Idee-* deren héddegöed éene partij gedorscht koren een veulen twee schapen henevens eenig geld en de boe ken (Mi papieren der diakönie zijn eene prooi der vlam men geworden eii verloren gegaan doch de twee paar den béhöiidon gebleven terwijl hét vee en do Overige schapen op de weide waréti. Bij zijn pogen om nog het één of ander le rédden is genoemde Blomsma door dé vlammen aan den hals gewond doch niet gevaarlijk. Huis noch goederen waren tégen brandschade verzekerd, het juiste béd rag van het geleden verlies is niet bekend. Uil Embdén herigt men dat ook op verschillende plaatsen van Handover gelijk in geheel Duilschland door onweders wolkbreuken enz. velerlei ongeluk is té weeg gehragt. In het laatst van Junij ontwortelde éeo'stórm in de koninklijke bosschen van ililter in éénen nacht 160 krachtige beuken en in die van Witlage 727 eiken eti beuken. Ergens in Westphalen had men in. genoemde nacht éene hagelbui die een vierde uurs aanhield en al hel te veld staande totaal verwoeste. In de zitting van de tweede kamer der staten- gcneraal van den 12 dezer zijri de geloofsbrieven van de heeren graaf Schimmelpenninch, gekozen te Amsterdam Hoffman gekozen te Gouda en van der Poelgekozen te Dordrecht door de daartoe benoemde coinmissiën onderzocht. De ingeleverde geloofsbrievea zijn in orde

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Courant | 1853 | | pagina 1