Woensdag 13 Julij, 1853. Woensdag én Zaturdag. Herijk der Maten en Gewigtem NIlïUWSmDlillilM BUITENLAND. BINNENLAND. COURINT. ABOsniikm-FBUi Per drie maanden f 2,00. firanco per post f 2,25. Inzending der Advert, daags të voreti.'snamidd. vóór 4 ure. verschijnt: prijs dkh 1dvxbtxkihs Gewone 15 cents de regel. Geboorte-, Huwelijks-en Doodberigten van 1-6 regels h f 1behalve hel Zegelregt. ter Voldoening aati art. 103, 119 en 162 der Pro vinciale Wet lijn ïcal de Provincie Ziëldidii dtrhgcta't bij den drukker van het Gewestelijk Bestuur U. F. AUER te Middelburg légen betaling dèï drukkosten algemeen verkrijgbaar gesteld 1. Do Rekening wegens de enkel Bróvinèialé en Huis houdelijke inkomsten en Uitgaven over 1851 2. De begroeiing der kósten van het Provinciaal Be stuur voor ioo veel het Rijksbestuur is voor 1854; ■3. De begroeting der enkel Provinciale en Huishoude lijke Inkomsten en Uitgaven voor 1854 4. liet Verslag van Gedeputeerde Staten aan de Staten der Provincie over 1852. De Griffier der Stalen v$n Zeeland, S. VAN DER SWALME. Burgemeester en Wethouders van Zierikzee brengen ter kennis van al doijkpligtige Ingezetenen deZfelr Gemeente dat de Herijk der Matei! en Gewigten in het gewone lokaal alhier, lal plaats hebben van Don derdag den 7 tot 'én met W'Cfensilag de li 20 dezer maand van des morgens 9 tot des middags 1 ureen worden mitsdien alle nering- en winkcldoende ingezetenen zoo wel als ambtenaren en openhaTe administration die in derzelvcr ambtsbetrekkingen verpligt zijn gebruik 10 maken van maten en gewigten nadrukkelijk aange- inaahd om den opengestelden termijn voor den herijk niet te verzuimen zullende de nalatigen zich zeiven de gevolgen daarvan te wijten hebben. Afgekondigd van bet Raadhuis te Zi'èrikzéeden 5 Julij 1853 Waarna vier exemplaroti op de gebruikelijke plaatsen zullen worden aangeplakt On bij herhaling in de Courant geplaatst. DÉ CRANÉ Y'ioYzifter. C. J. FOKKER l. Secretaris. BËRÈNÖMARIHG. Burgemeester en Wethouders van Zierikze/è breh- gen bij deze Ier kennis ven de gegndingden dat op Donderdag deil 28 dezer maand, des voormiddags 10 ttré op bet Raadhuis alhier in bel openbaar zullen worden verkochtde Tiende Vruchten over den jareeri oogst van 1853waartoe de voorwaardch van heden af ter Secretarie ter lezing liggen. Zierikzee, deh 6 Julij 1853. de CRaNE, Voorzitter. C.J. fokker,/. Secretaris. KENNISGEVING. De Burgemeester van Zierikzee brengt ter kehhis Tan de Ingezetenen dat eZ op Woensdag deil 13 dezer maand del middags ten half één ure op het Raadhuis alhiereene openbare Vergadering- van deil ftemeente-ltaad zal gehouden worden: Zierikzeë, den 11 Julij 1853. De Burgemeester DÉ CRANE. aeiitonLiNl). HeuRe/ï 8 Julij. Het Russisch legerkorpsöbder dee geeeraal Dannenbergtot het bezetten van Wal- lacbije bestemd was den 2 dezéZ hij Leöva do Pruth overgetrokken terwijl hel tol bezetting vah Moldavië bestemd korps den volgenden dag hij Skouleni zöü eVeZ- gaan. De generaal Gortsbhakö/fopperbevelhebber der occupalie-troepch werd to Bucharest verwacht. De raadsheer OztrojfVoorinaals Secretaris bij de Russische legatie te Konstanlinopelkeert derwaarts weder Otn nieuwe onderhandelingen aan l'e knóópen. De IIos- podars van Moldavië en Wallachije hebben de verzekering ontvangen dat in hel beStuür der vorstendommen geene Verandering gebragt Zal Worden. Het bevel tot het overtrekken vah de rivier de Pruth is reeds den 27 Junij van Pet'ershurg afgezonden. Het Nedcrlandsche schip Sóëthbing is den 23 Junij teKonstantinopc! van zijnen togl naar Syralerugekeerd, óm aaU de Grieksche gezaghebbers do daders aan Ie wijzen Van da misdaad onlangs aan boord van hét NederlandSch koopvaardij schip gepleegd. Te llusum in Sleeswijk is onlangs zekere Kröger tol eéne b'óéte van 1350 Ihalers verwezen op grond dat óp zijne bruilóft 360 gasten aanwezig geweest zijn terwijl Vólgens ecne oude wet van het jaar 1770 Strekkende oin de Weelde te keet- te gaan op familie feesten niet meer dan 50 gasten mogen genoodigd wor ded en voor eiken gast hoven dal getal eene boete van 6 thaleTs bedreigd Wordt. De ongelukkige jong gehuwde man heeft Van dit VónniS geappelleerd. Men verW-a'cht ook -, dat bij dezè gelegenheid deze londerlïngo WCt zal opgeheven worden. 'qroêt-elaittaiizriie. L'rtvnEft 10 Julij-. Alhier zijn tijdingen uit KoUstan- tinopcl ontvangen meldende het gerucht dat de Rus sische Vloot van Sebustopol vertrokken waS. Een Fransch stoomschip was naar de Zwarte Zee gezonden, ITiet eenige FZansche en Kngelsche ófficieren om zich Vah de meerdere of mindere gegrondheid van dit gerucht te overtuigen. De terugkomst van dit Schip Werd met gróoto Spanning te gemoet gezien hebbende de gezan ten van Frankrijk en Engeland verklaard dal inge val de Bussen den BóSpborus haderden de Éngelsche en ÉTanSche vloten dé Dardehellén zouden passeren. In der tijd is Vermeld dat te Londen twee per sonen in hechtenis genomen waren dié het plan ge vormd én reeds aanvankelijk uitgevoerd hadden om Valsche Nêderlaiidsche banknöoten tedoen vervaardigen. Den 20 en 27 Junij hébhen de eerste getuigen-verliooren in dezé zaak plaats gehad. Men verwacht nog de heer ilinsbeëck kassier bij do Nedérl. Bank ton einde bij do verdere behandeling der zaak tegenwoordig te zijn. Dé beschuldigden zijn naar do assises verwezen. Zij géven als hunhe namen op C. Urease en K. de Leeuw Wélke laatste denkelijk dezelfde is die retids vroeger bij de Nederlandsche justitie bekend is geworden terwijl men den anderen naam als verdicht beschouwt. ZiEitiitZEE12 Julij. Maakten wij in ons vorig nummer melding van het ónweder hetwelk jl. vrijdag hoven ons eiland geWoed heeft niet minder hevig was het ónwedefdat op dert daaropvolgendcn morgen en tiaihiddag bdven deze Stad én omstreken gewoed heeft hetwelk vergëzeld ging van oenen zeldzaam zwaren regen hagel en Stóren Waarbij het onnigen tijd zo3 duister Werd dat bij menSchengeheugen zulks nimmer is waargenomen. Gelukkig is men alhier voor groole öhbeileh beWaard geblevenaiieen zijn van eene woning eenige pannen döor het OnwedëZ afgeslagen en heeft in onze omstreken dp onderscheidene plaatsen het te Veld staadd kofeh als anderzinS aanmerkelijke schade bekortten. Mén meldt uit Amsterdam van deti 10 dezer het volgende Na eene büitcngewöbe dfukkendé hitte ontlaste gistè- t-en dB lüëht zich hier omstreeks ö'/s ure met een ge weld zoo als dé meeste menschen verklaren hét nim mer voorheen te hebben gezien. De bliksem Was ge durende meet dah een uur zonder tusschenpoözen aan den hemel de donder ratelde zonder oponthoud regen Vil'l met tusschcnpöozeh als stroomen neder zoodat die alS róök langs de stfateh llöog en hagelsteenen waren hu en dan Onder de buijen merkbaar. Onderscheiden bewoonde këlderS zijn geheel onder water geloopen en Verscheiden hoornen omvergewaaid. Hel zwerk joeg met veel gewold en de zware en zwarte wolken gaven deh dag het aanzien van avondstond. De donder was 1 aelfs doos- schudding der huizon merkbaar en is hel te vreezen dat men wederom vele ongelukken zal te be treuren hebben. Hier zijn gelukkig slechts eenige hoo rnen omgewaaid. Te Rotterdam heeft het onweder met gelijke kracht gewoed. Ook te "s G'ravenhago barste een hevig onweder los. Door een geweldigen slag Werden velen uil den slaap gewekt. Het onweder hield met tusschenpoozen aan tot des morgens ten 10 ure. Niettegenstaande dat zware weder, met slroómcn regens vergezeld, bleef de at- mospheér nóg even warm cn drukkend. Des avonds was de lucht tamelijk helder ofschoon hier en daar met donkere wolken bezet. Gisteren namiddag betrok de lucht zwaar er brak andermaal een onwoder los dat geruimen tijd Voortduurde cn dat vergezeld ging van eenen zoo zWaren regen dat men dien voor eeno wolkbreuk hield tuinen straten riolen liepen eens klaps over. Te Schcveningen was het onweder van een' stortregen vergezeld welke zoo sterk was dat binnen een kwar tier uur lijds de meesle straten onderwater en het hemelwater in de kelders en onderste gedeelten der hui zen stroomde terwijl er gleuven aan het strand in do duinen en aan hel badhuis op liet terras ontstonden die Wel 2 tot 3 ellen diep en even zoo breed waren de aandrang van water dat zich een weg gebaand had over bet terras Van het badhuis was zoo sterk dat het den regtervleugel van den gemetseldeh trap aan het strand in deszélfs vaart medevoerde. Ook in Nnord-Braband heeft het onweder grooto schade aangerigl te Eestel is eene hoerenhofsledo door den bliksem getroffen en in de asch gelegd te Vlijmen is alles verhageld al de te veld staande vruchten zijn Vernield te Vught is mede aan die vruchten grooto schade loegebragt cn wat meer bijzonder is in die ge meente zijn op de daken der huizen en kasteelen do dakpannen grootendeels verbrijzeld ook te Dungen Berlicum Schijndel en iMoergestel zijn de verwoestin gen groot de schade Ie's Bosch aan glasruiten wordt op ruim f 12,000 berekend; niet alleen een gedeelte van de Langstraat maar ook de gemeenten Helvoirt en Ha ren hebben veel door den hagelslag geleden alleen aan het seminarium en hel bisschoppelijk paleis te Haren is een 500lal glasruiten aan stukken gehageld en werd da oogst in die streken aanmerkelijk beschadigd. Een groot gedeelte van deri oogst te Biel Goirle Moer gestel en Hilvarenbeek is vernield ook te Tilburg heerschle van des avonds 9 lot 12 ure een verschrikke lijk onweder vergezeld van zwaro regon en eenige hagelkorrels. Zierikzee, 11 Julij. lieden avond had het 8jarig zoontje van J. Höogérheide alhier hot ongeluk van bij het huis van arrest in de Oude Haven te vallen de heer (F. Börrehdammecommissaris van policie alhier de ecnigsto op dit oogenblik in de nabijheid dit bemerkende ontdeed zich in allerijl van hoed en jas en sprong niettegenstaande de vrij hooge Wal hij het kind en had na eenige oogenhlikken de zelfvoldoening het kind van eenen gèwissen dood te redden. Bij het wets-öntwerji tot regeling van het toezigt op de onderscheidene kerkgenootschappen in Nederland be hoort eene uitvoerige memorie van toelichting hoofd- J zakelijk op liet volgende nederkomende Er is Bene wet noodig om de Wet van 18 germinal, jaar X, af te schaffen er is eeno wet noodig omdat ër twijfel kan bestaan waar en in hoe ver die wet nog werkt er is eene wel noodig omdat de organieke be palingen dier wet niet passen op het beginsel van vrije godsdienslhelijdenis door de grondwet gevestigd en er is vooral eene wet noodig, omdat de grondwet dio vrijheid alleen wil behoudens orde en verantwoordelijk heid en alzoo behoudens regelen en voorschriften waardoor botsing wordt voorgekomen en de koning Wordt in staal gesteld om orde en rust te bewaren. Wat nu betreft het aangeboden wets ontwerp zoo zijn daarin als hoofdbeginselen aangenomen gelijke regten en gelijke bescherming van allo kerkgenootschappen vrijheid van inwendige organisatie maar bekendheid daarmede hij de regering en regt tot het vragen van waarborgen voor veiligheid orde en rusten voor zorgen tegen stoornis daarvan. Hot doel der wet is da zorg, dat de burgerlijke maatschappij geene schade lijda

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Courant | 1853 | | pagina 1