m.o as. Zaturdag 9 Julij. 185i 1 mmm Woensdag en Zaturdag. aboisjabiaesjats-veijs Per drie maanden [2,00. Franco per post f 2,95. Inzending der Advert, daags te voren.' snamidd. vóór S ure. Openbare Blaart svepg-aderiii g- gcHsoutlèaa tie E i e 'v ikzee, deti 5 Ja lij ISÜ53. Voorzitter üo heer de Grane fung. Secretaris de heer M.1 Fokker. Afwezig de heeren VaS der Vliet cn M.r Eiute- jmSs wegens bezigheden. Be notulen der vorige na resumtie goedgekeurd. Wordt medegedeelddat Burgemeester cn Wet houders definitief hebben toegewezen den dijk aan het Havenhoofd voor f 19,000 (was geraamd op (IS,550) aan I). Boeier, te Scherpenisse bet- Wordt goedgekeurd. Jh.' de Jonge doet voor lezing van een concept-besluithoudende verzoek tian Gedeputeerde Staten om goedkeuring tot bet Vinden van bet excedcnt op onvoorziene uitgaven 1853mede goedgekeurd. Vergadering worden Wordt gelezén eene missive van de Pokler-Di- lectiö vain Schouwen, Verleonende toestemming lot liét némen cener pr'oef, om de onreine dam- lèn der gracht door "spuijing met zeewater te ver- Vijven. burgemeester cn Wethouders stellen oor s, die proei te nemen en het werk aan te be- eden, waartoe de eigenaars der fabrijk bereid jn de helft te dragen. M.r Vak Dongek dringt er aaridat de reglen Van beide partijen onge- lejudiciëerd blijven en er dus schriftelijk blijke, t netah dte stadnoch de eigenaars ten deze nigé concessie doende Burgemeester verklaart, erover met de eigenaars te tullen spreken. De •%iad verleend hierop autorisatie aan Burgemecs- sn Wethouders tot het nenicn der proef, Siomt ter tafel een rapport en voorstel van de nhiissiö van fabrijkage, om de schade aan deii adhuistoren en het stellen van e'eneri blikscm- fder daar op in een perceel aah te bestéden de kosten door de Zeèuwsché Brandwaarborg- itschappij en de Gemeente ponds- en ponds- rijze te dragen, dien conform besloten alsmede kosten té vinden uit onvoorziene uitgaveii )3ondér goedkeuring van Gedeput. Staten. Jé zitting wordt vooi' eën vierde uurs geschorst. Qe Burgemeester berigt bij dé weder-opehing, de Directie dér garancine-fabrijk bereid is contract, zoo als is voorgesteld, te teeltenen, commissie van fabrijkage wordt met de uitvoe- belast. Vatnéns de commissie van fabrijkage,stelt Jh.' Jowge voor, om bij 'tiet nieuw te bouwen locaal r het Kantongcregt nog een getuigenkamertje tr te stellen waarvan de kosten nader zullen onden worden, geraamd op/220; wordt goed- .eurd. Worden benoemd als leden van bët bureau stemopneming op 19 Jiilij; de beeren M.1' ter en Ucütmanplaatsvervangers Lakdskme&t M.' vak AllRIGUESi. Wordt medegedeeld, dat voor de betrekking Bouwmeester 29 sollicitanten zich hebben gemeld. De Burgemeester stelt voor de stuk- te stellen in handen der Commissie van fa- pkage, lot het formeren van een zestal, opdat ruit dooi' dén Raad eene keiize zonder ver- lijkend examen, worde gedaan. De lieer M.' er vraagt inlichting waarom zonder vergel. men? waarop Burgemeester cn Wethouders te men geven, dat er onder de sollicitanten he- o anie practici zijn, juist voor die betrekking chikt schijnende, doch die als in theoretische nis verre achter staande bij sommige soliicitani- vjbrschijwt: ten, zich aan geen vergelijkend examen zouden willen onderwerpen. De lieer M.r vak Adrictuïm brengt namens dé daartoe betrekkelijke Commission rapport uit a. tiet request van W. Akker, tot handhaving in het rustig bezit der visschcrij in den Zuidhoek door hem gepacht, later door de Directie van Schouwen verpacht aan II. Weerhoudt en tenge volge waarvan Akker eene regterlijke vervolging is aangedaan, wegens het visscheu in een anders Water. De Commissie adviseert Burgemeester en Wetboudérs Le niagtigchde nöodige stappen te doenom deze zaak met Schouwen te regelen cn wanneer zulks niet in der minne kan geschie denden Burgemeester te maglige'n namens de Stad, Schouwen regtcrlijk tot het verbreken van baar contract met Weerhoudt te noodzaken Lot het eerste besloten na cenige discussie, waarbij onbeslist is gebleven, wie de door Akker geledene schade zal vergoeden. b. over de rekening van het Hervormd Diakonie- Armbestuur over 1852, welke wordt goedgekeurd. c. over de nota van bedenkingen, jngebra'gt tégen de verordening op de verdeoïing der ge meente-wijkenaan welke wordt toegegeven. Wordt gesteld in banden der Commissie voor de rekeningen, dié van het Brand wezen en die der Bcgrafenisregteh over 1852. Kómt ter tafel eene nota van bedenkingen op de wijziging van het belastingstelsel: a. dat de datum van invoering, nu in de beslui ten zal dienen veranderd te worden. b. dat het reglement op het kraangeld aan 'L. M. ter goedkeuring wordt aangeboden; cn c. eene opmerkingdat art. 254 der Gemeente wet, bij marktregleménten voorhallen gelijke som voor dc ingenomen maat bepaald beeft. De Voorzitter verzoekt dé heer Fokker iic-t door Burgemeester en Wethouders geconcepiccrdc besluit voor te lezen. Deze hieraan voldoende, geeft nóg eenige toelichting 'op de nota van be denkingen namentlijk dat bet punt a betreft, eenige deelen van invoering van verbruik-be- lastingenterwijl die besluiten waarbij belastin gen worden afgeschaft, niet zijn teruggekomen en dus later zullen volgen: na de voorlezing zegt de Burgemeester dat het dagelijks bestuur de invoering alsrtu op 1 Januarij 1854 gesteld heelt, omdat bij de geringste vertragingzoo als nu reeds twee malen geschied is, zulks op dien tijd toch hoodig Wordt, terwijl het vermeent dat de Hooge Regering, bij dadelijke goedkeuringde datum van invoering welligt nog veranderen zal. Wordt hierop besloten op a de verbruik-belastingen in stand te houden, wat gemaal cn gedistilleerdsteenkolen en wijnen betreft, tot 1 Januarij 1854, aan b te voldoen en c dit in stand te houden met opgaaf der rede nendie de Raad heeft gehad. Wordt medegedeeld het besluit tot onder- Jiandsche verpachting van grond aan E. W. Mus, door Gedeputeerde Staten wordt goedge keurd. Wordt gesteld in handen der Plaatselijke School-Goihmissieten fine van rapport een ver zoek van het Israëlitisch Armbestuur om dispen satie voor hunnen Onderwijzer. Goed gekeurd een concept van wijziging in het reglement op het Gymnasium en besloten de definitieve goedkeuring en erkenning aan te vragen. advebtshtieb Gewone 15 cents de regel. Geboorte- Huwelijks- en Doodberiglen van 1-6 regels af 1 behalve het Zegelregt Dit het rapport der Commissie van fabrijkage,1 op de aanbiedingen om de Stad met Gaz to ver lichten blijkt, dat de heer Ferrari van zijn voorstel heeft afgeziendat dc heer Jansen voor gesteld heeft nog een jaar te wachten ten einde eerst den uitslag tc Middelburg te zien daar ook de prijzen van bet metaal thans le boog zijn om gunstige aanbiedingen te kunnen doendit advijs Wordt aangenomen dc stukken ter visie gelegd voor de Leden, cn besloten den heerKroefberigt te geven dat tengevolge van het afspringen der relation inct den heer Ferrari, zijn verzoek om éen 'stuk grond in erfpacht te erlangen om de fa b r ij 1 v daarop te stichten ais vervallen wordt beschouwd. Dezelfde Commissie brengt verslag uit op bet verzoek van Landbouwers, om verbetering van den Slikwcg en adviseert de eigenaars voor dit maal met f 102 te gemoet tc kómen. Over de toepasselijkheid van bet reglement op de Buurt wegen", op dezen weg, ontstaan discussie» tus- sclien de heeren OchtmAnFokker, de Jonge en van Dongen, waarna conform het adres wordt besloten. Verder wordt op voorstel der Commissie aan genomen den weg buiten <!e Zuidweilepoorl te doen b'egrinden cn dc kosten uit Onvoorziene Uitgaven 1853 te vinden. Wordt mede op baar voorstel besloten den aannemer C. Wisse, van bet 5de perceeleene- toelaag van f 300 Le geven, wegens te lage aan neming, door een abuis van den aannemer, mits dat hij dadelijk met het werk aanvange. Wordt besloten op voorstel der Plaatselijke School-Commissie, de jaarwedde van 2 hulp onderwijzers op de Stads Armenschool elk met f 50 te verhoctgen provisioneel uit de Stedelijke kas later uit die van het Algemeen Armbestuur. De lieer M.r van Dongen geeft zijn verlangen te kennen dat geen andere dun arme kinderen op die School geplaatst worden. Dc Burgemeester zegt, dat wanneer andere kinderen geplaatst worden zulks daar van daan komt dat, hoewel het getal plaat sen aan de Armbesturen worden opgegeven dc arme kindleren daar niet altijd gebruik van ma ken en dc plaats cr dan toch zijnde een enkele maalandere geplaatst zijn. De hoeren M.' van Dongen en van Adriciiem zijn van oordcel, dat in d'e brief aan de Sehool-Coinmissie behoort aan gegeven te worden .dat alleen arme kinderen, mogen geplaatst worden; dus besloten. AVordl gelezen eene missive van den Commis saris des Rollingshoudende mededeeling der benoeming van den beer M. C. de Crane, tot Bur gemeester dezer Gemeente, De. heer M.r Moei» betuigt zijne vreugde over dit Koninklijk besluit, ook namens den Raad, cn wensebt ZEd. daar mede op hartelijke wijze geluk. Even hartelijk betuigt dc hoer de Crane de Leden dank voor hunne deelneming en vraagt hunne voortdurende mcdcWerkiiig. Dc Vergadering wordt hierna gesloten. BEKENDMAKING. Burgemeester cn Wethouders van Zitriksec. Gezien art. 7 der Gemeentewet luidende De gewone tijd ter verkiezing der Leden van den Hand is dé derde Dingsdag der maand Julij. «Alsdan wordt voorzien in ue vervulling vari do plaat sen der Leden die met den volgondcn eersten Dingsdag

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Courant | 1853 | | pagina 1