ZIERKZEESGHE Woensdag 6 .In!ij. jV.° 54. 1853. Woensdag en Zaturdag. BESTUREN ADMINISTRATIEF Herijk der Maten en Gewigten. NIEUWSTIJDINGEN ÜN Wife DRAMT. lbohvbmsbtb-pbiji i Per drie maanden f 2,00. Franco per post f 2,25. Inzending der Advert, daags te voren.' snamidd. vóór 4 ure. verschijnt: prijs der advertenties Gewone 15 cents de regel. GeboorteHuwelijks-en Doodberiglen van 1-6 regels af 1 behalve het Zegelregt. iuvvö nan I.1T aan elke eke- wen zoo aan. ÜY'é fie* l>e- irdö 1 ik da* BEKENDMAKING. Burgemeester en Wethouders van Zierikzee. Gezien art. 7 der Gemeentewet luidende De gewone tijd Ier verkiezing der Leden van den Baad is de derde Dingsdag der maand Julij. «Alsdan wordt voorzien in de vervulling van de plaat sen der Leden die met den volgenden eersten Dingsdag van September volgens den by art. 27 bedoelden roos ter moeten aftreden." En in aanmerking nemende dat bij de plaats gebad hebbende loting voor de aftreding der Leden is geble ken dat in dit jaar zullen aftreden hoezeer op nieuw weder verkiesbaar de heeren M.' A. MOENS van BLOOIS M.' J. W. D. van DONGEN D.r H. GOEMANS en P. C. LANDSKNEGT. Brongen ter kennis van de ingezetenen dat inge volge de Wel op den 19 Julij eerstkomende aanvan gende van des morgens 9 tol des namiddags 5 ure ten Raadhuize in bet gewone locaal de verkiezing zal plaats hebben van vier Leden in den Raad dezer Ge meente en dat aan alle Kiesbevoegden acht dagen te voren daartoe een oproepingsbriefmet ingesloten Stembiljetzal worden te huis bezorgd. Zierikzee, den 29 Junij 1853. DE CRANE Voorzitter. C. J. FOKKER l. Secretaris. BEKENDMAKING. De Burgemeester van Zierikzee brengt Ier kennis van de daarbij belanghebbenden dat hel kohier der belasting op het Personeel dienst 185®/» van de wijken A en B dezer gemeente op den 25 Junij jl. door den Heer Commissaris des Konings in deze Provincie is executoir verklaard en op beden gesteld wordt in handen van den Ontvanger der Directe Belastingen alhier ten fine van invordering en eindelijk dat ieder vcrpligt is zijnen aanslag op den bij de wet bepaalden voet te voldoen. Zierikzee, den 2 Julij 1853. DE CRANE. Burgemeester en Wethouders van Zierikzee brengen ter kennis van al ijkpliglige Ingezelenen dezer Gemeente dat de Herijk der Maten en Gewigten in bet gewone lokaal alhier, zal plaats bebben van Don derdag den 7 lot en met Woensdag den 20 dezer maand rati ties morgens 9 tot des middags 1 ure. cn worden mitsdien alle nering- cn winkeldoende ingezetenen zoo wel als ambtenaren en openbare administraliën die in derzelvor ambtsbetrekkingen verpligt zijn gebruik te maken van maten en gewigten nadrukkelijk aange maand om den opengestelden termijn voor den herijk niet te verzuimen zullende de nalaligon zich zeiven de gevolgen daarvan te wijten hebben. Afgekondigd van liet Raadhuis te Zierikzeeden 5 Julij 1853 waarna vier rxemplaren op de gebruikelijke plaatsen zullen worden aangeplakt en bij herhaling in de Courant geplaatst. DE CRANE voorzitter. C. J. FOKKER l. Secretaris. BUITENLAND. V hank ii ijk. Parijs, 3 Julij. Een courier der Russische ambassade is alhier aangekomen met depêches voor den beer von Kisseleff, die zich na de ontvangst dier depêches nog geheel afgezonderd beeft gehouden. Zulks beeft to allerlei geruchten aanleiding gegeven. De door bet Engelscbe dagblad Times medegedeelde depêche dat de Russen Jassy zouden zijn binnengerukt, wordt bier voor bezijden de waarheid gehouden op grond van uit Weenen ontvangen berigten. Brieven uit Konslanlinopel van den 20 II. houden in dat in het antwoord van Iteschid-pschs aan graaf Nesselrodewelk antwoord men nog niet in zijn geheel kent doch waaromtrent men weet dat bet in den meest gematigden en hoffelijken vorm vervat is door de porte verklaard wordt, dat zij de inneming der vorstendom men zoo als graaf S'esselrode die in zijne depêche heeft voorgesteld zou beschouwen als cene oorlogsverklaring. B INNENLAND. Zierikzee 4 Julij. Er is alhier tot leniging van de ramp van aard- en zeebevingen op den Molukschcn Archipel ingezameld do som van f 59,76. Zierikzee 5 Julij. Te Capelle (eiland Duivelend) werd vrijdag jl. de elfde algemenne vergadering der Onderwijzers-Vereeniging in het 2ds district van Zee land onder voorzitting van den districts-sohoolopziennr jh.' m.' M. J. Schuurbeque Roetje gehouden. Behalve den voorzitter woonden 34 leden die vergadering hij. Vele waren de werkzaamheden waarmede men van 's morgens 9 tot 'snamiddags half vijf ureisliezig geweest. Eene der voornaamste handelingen was hel opzenden van een adres aan Z. M. den koning door 34 leden geleekend waarbij eerbiedig wordt verzocht dp intrek king van liet besluit van 2 Januarij 1842 opzigtens hel onderwijs en instandhouding der nog vigerende wel van 1806 tot zoo lang de hooce regering deze wet door eene andere doe vervangen. Ten 6 ure vercenigde men zich aan een vriendschappelijken en keurigen disch waarvan het genot door feestdronken en gepaste vrolijk heid nog verhoogd werd. Lang zal deze dag als een nuttige en genoegelijke dag door de onderwijzeis ver- j eeuiging herdacht worden. Het volgende jaar zal de vergadering te S.'-Maartensdijk gehouden worden. i Do heer m.' J W. I) ran Dongen hij de her stemming op den 17 Junij jl. in het boofil-luesdistrict Zierikzee gehouden lot lid der provinciale staten van Zeeland verkozen heeft voor die betrekking bedankt. Wij zijn van goederhand onderrigt dat het ge brek aan de stoomboot Walcheren waardoor II. vrijdag de voortzetting der reis is verhinderd van minder be- teekenis is dan men in den beginne vermoedde en dat de boot op aanstaanden vrijdag hare gewone dienst we der zal hervatten. Z. M. de keizer van Oostenrijk heeft hij besluit van 16 Mei jl. den inspecteur van het loodswezen te Brouwershaven den heer Penning Nieuwland, benoemd lot riildor van do Frans-Joseph-orde en den commis saris van het loodswezen aldaar den heer C. F. van Dierendonk hel gouden kruis van verdiensten geschon ken wegens de redding der manschap van liet den 25 October op de Hollandsche kust verongelukte Oosten- rijksche schip Pegno d'Amicizia. Voorts zijn aan do personen die aan de redding hebben deelgenomen vereeringen in geld toegekend In de jl. vrijdag te Middelburg gehouden verga dering van den gemeenteraad is door de tegenwoordige leden mei eenparige steimnon besloten een adres aan Z. M. den koning in Ie dienen waarbij wordt aange drongen dat Z. M. ill gunstige overweging ueine het dezer dagen hernieuwd verzoek van den heer D. Dronkcrs betrekkelijk do concessie voor eenen spoorweg van VIis- singen naar de Duilsche grenzen welk adres slaandu de vergadering is opgemaakt en goedgekeurd. In de zitting van de tweede kamer der stolen- generaal van 1 Julij zijn ingekomen twee koninklijke boodschappen ten geleide van ontwerpei) van wel 1., houdende bepalingen betrekkelijk het bouwen, planten enz. binnen zekeren aftand van vestingwerken van den staat en 2. regelendu het toezigt op de on derscheiden kerkgenootschappen. De hoofdbepalingen van laatsgcmeld ontwerp zijn de volgende vrije kerkelijke organisatie na voorafgaande kennisgeving en het vragen van goedkeuring op bepa lingen welke zonder medewerking van bet staatsgezag niet kunnen uitgevoerd worden voorbehoud om eeri eed van trouw aan den koning af Ie leggen titulaturen geven geen aanspraak regt of voorrang oprigting van zetels of standplaatsen vordert erkenning van konings- wege over reeds opgerigle zotels zonder die erkenning gevestigd wordt binnen een jaar uitspraak gedaan na den raad van state gehoord te hebben do wet van 18 germinal ÏO®" jaar wordt afgeschaft. Nadat nog mededeeling gedaan was van eenige inge komen stukken en do voorzitter herig! had wie benoemd waren tot rapporteurs over verschillende wels-ontwer- pen werd de vergadering gescheiden. Jl. zaturdag is in do residentio de nieuwe haring anngebragt waarvan onmiddelijk aan HH. MM. de koning en de koningin en aan HM. KK. IIH. prins en prinses Hendrik en prins en prinses Frederilt de gewone geschenken zijn aangetioden. Men meldt uit 's Hertogenbosch van den 3 Julij. Niettegenstaande de aanhoudende regens staan al de veldvruchten ge ei ie uitgezonderd uitmuntenden veel belovende hoezeer aan den aardappel zich weder do gele blaadjes onder aan den struik vertonnen hot ken merk zooals nren vermeent opgemerkt te hebben dat do bekende aardappelziekte zich ontwikkelt men vleit zich echter dat wanneer bet weder omstreeks do helft dezer maand droogte aanbrengt dit de zieke lijke aandoening dezer vrucht zal tegengaan. Do ooflboomen vertonnen niet meer den gunstigen toestand van voor drie weken eene kwade lucht heeft zo zeer benadeeld. De hooibouw heeft een allertreurigst aanzien alle polderlanden en beemden staan diep onder bet water niets dan strouwscl-hooi zal daarvan komen. Do wei nige lioogc uitterwaarden en polderlanden die droog zijn gebleven werden dan ook zeer duur verpacht eu wel van 100 tol 200 gulden de bunder. De landman kan over liet algemeen genomen geen hooi voor zijn vee winnen en zal dus zijnen veestapel moeten verkoo- ppn de armoede neemt dan ook hand over hand toe de mindere man heeft in don vollen zin des woords ge brek aan voedsel de aardappel bovendien allerslechtst van gewas en gehalte is sinds maanden verteerd geld, om brood boonen of meel te koopon is er niet aan gezien de zeer geringe verdiensten nu alles onder wa ter staat en blijft slaan zoodat zeer vele menschen in deze omstreken sterven van uitputting zoo als allo plattelands geneeskundigen kunnen getuigen. Indien niet zeer spoedig dit waterbezwaar uit den weg geruimd wordt dal voornamelijk door de daarstel- ling der Zuid-Willemsvaart werd veroorzaakt zullen de menschen moeten plaats maken voor kikvorschen zijnde dit bet eenige schepsel hetwelk het in deze stre ken zeer goed gaat. Een uilwaleringskanaal is niet alleen wenschelijk voor de landbezitters en de verhoogde landelijke inkomsten maar hoofdzakelijk voor de algemeenc welvaart die het zal verspreiden en dus ook om een redelijk bestaan lo vorzekcren aan de werkende klasse van menschen dio thans verarmen van geslacht tol geslacht meer on meer verzwakken wegens gebrek aan voudsel daar toch raauwe salade thans cn fijngesneden kool later in den zomer zonder met olie- of vetsous of met zout of aardappelen aangemaakt of vermengd te zijn geen menschelijk voedsel kan genoemd worden en toch is hot eene verschrikkelijke waarheid dal zeer vele mon- schcn en kinderen dagen achtereen hierbij bet leven moeten houden. Finna Boort cn Compagnie, De firma Dood en Compagnio Gevestigd sinds een eeuw twee drie Doel in jenever best en puik Rum brandewijn bij volle kruik Cognac en punch alsmeê likeur Vol heetcn brand en sterken geur. Zij doet in 't klein en in bet groot Zij brengt gewis een droeven dood. izingsjag

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Courant | 1853 | | pagina 1