Zaturdag 2 Jul ij. Woensdag en Zaturdag. BESTBBEW ADMINISTRATIEF NIEUWSTIJDINGEN BUITENLAND. N.° 53, ZIEMZEESC COÜRAHT. AB OVSBBISST8 -PBZ;I I Per drie maandeü f 2,0Ü. Franco per post f 2,25. Inzending der Advert, daags teloren ,'snamidd. vóór 4 ure. verschijnt: pbiji DEB ADVERTENTIES Gewone 15 cents de regel. Geboorte-Huwelijks- en. Doodbérigten van 1-6 regels h f 1 behalve hel Zegelregt zal, trigs- BEKENDMAKING. Burgemeester en Wethouders van Zierilizee. Gezien art. 7 der Gemeentewet luidende De gewone tijd Ier verkiezing der Leden van den Baad is de derde Dingsdag der maand Julij. «Alsdan wordt voorzien in de vervulling Van de plaat sen der Leden die met den volgenden eersten Dingsdag van September volgens den bij art. 27 bedoelden roos ier moeten aftreden." lïn in aanmerking nemende dat bij de plaats gehad hebbende loting voor de aftreding der Leden is geble ken dat in dit jaar zullen aftreden hoezeer op nieuw Weder verkiesbaar de heeren M' A. MO KNS van BLOOIS M.' J. W. D. van DONGEN D.r IL GOEMANS en P. C. LANDSKNEGT. Brengen ter kennis van de ingezetenen dat ihgft- Volge de Wet op den 19 Julij Eerstkomende aaiivah- gende t an des morgens 9 tot des namiddags 5 ure ten Kaadhuize in het gewone locaal de verkiezing zal plaats hebben van vier Leden in den Raad dezer Ge meente en dal aan alle Kiesbevoegden acht dagen te Vnren daartoe een oproepingsbriefmet ingesloten Stembiljet zal worden te huis bezorgd. ZicrikzEe, den 29 Junij 1853. DE CRANE Voorzitter. C. J. FOKKER l. Secretaris. BERENDMAK-INGS Achtervolgens art. 3 van Zijner MajesteitS besluit Van den 6 .lanuarij 1831 n.° G8 Staatsblad n.° 2 heeft Zijne Excellentie de Minister van Financiën bij resolutie van den 30 dezer maand bepaald dB Pri.j- stczi, het opgeld daaronder begrepen waarvoor de rollecteors, splitters en debitanlen der Staats Loterij de loten en gedeelten van dien voor de derde week dek trekking van do laatste klasse der 220"° E.OteHj zullen mogen uitgeven te welen I Bij verhuring Geheele loten f 47,00 Halve - 23,50 Vijfde - 9.40 Tiende - 4,70 Twintigste - 2,35 Bij verkoop Geheele loten f 84,00 Halve - 42,00 Vijfde - 16,80 Tiende - 8,40 Twintigste - 4,20 Wordende de belanghebbenden bij déze herinnerd dat hij voornoemd artikel van Zijner Majesteits besluit uitdrukkelijk is vastgesteld dal de collecteurs split ters en debitanlen gehouden zijn om zich naar die prijs bepaling te regelen en dezelve gedurig ter inzage voor hel publiek beschikbaar te hebben. Zieriltzeeden 1 Julij 1853. Vuor den heer Commissaris des Konings in Zeeland De Burgemeester van Zierikzee DE CRANE. DUltlOHLAN 11. l<Et'tEN 28 Junij. Over Malta ontvangen brieve!) Spreken van eene grooto nederlaag die de Russen ih den Kaukasus geleden zouden hebben. Volgens dat verhaal hadden 40,000 man onder den generaal 11 'resskyhevel ontvangen de hoofdstad Van Schamytl aan te tasten maar waren door hem in eene hinderlaag gelokt Waarop hij hen van alle zijden overvallen en 23 stukken geschut veroverd heeft terw ijl vijf bataillons Polen en irreguliere troepen tot de Tscherkessen zouden SVergeloopen zijn. Eeu Weener dagblad is van oordeel dat Ruslands tegenwoordige politiek ten dool heeft de hulpmiddelen van Turkije geheel uit de putten door het lot kostbare krijgstoerustingen te noodzaken en dat Rusland voor eerst althans zelfs niet tot het bezetten der vorsten dommen zal overgaan. Hel lieve stadje Gróefcnlhal in de nabijheid van Rudolstadt is door brand fel geteisterd 230 huizen zijn in de asch gelegd. Een leWlrtoijêr die op het punt stond bankroet te maken heeft zijne woning in brand gestoken en zich van het leven beroofd deze brand heeft zich zoodanig verspreid dal hij de bovenvermelde gevolgen heeft gehad. Er is niets kunnen worden gered. Te Beyruht is de vrouw van een bedouin van 6 levende kinderen bevallen. De gouverneur Vamih pacha liet al de kleinen bij zich brengen om zo te bewonderen, liet volk ziel in deze gebeurtenis een gunstig voortceken Van do vruchtbaarheid desland'seu dealgemeene welvaart. De jongste beriglen uil Perzie gewagen van groote rampen. In de hoofdstad Teheran woedde de cholera derwijze dat meer dan dé helft der bevolking naar het gebergte gevlugt was-. Hesdal eh Schiras die beroemde streek mét haro heerlijke rozen en druiven het lieve- lingSoord van do dichters Hafiz en Firdusi werwaarls sommigen het bijhelsche paradijs verplaatsen is door eene vreeselijke aardbeving verwoest. In de stad ChiraS alleen haalde men 10,000 lijken van uit de puinlioopcn te voorschijn en was men dientengevolge beducht voor hel uitbreken e'onBr pestziekte. Te Ispahan de tweedo hoofdstad des rijks droogde zelfs de eenige bron van drinkbaar water op. FRANK RIJK. Parijs, 28 Junij. Wat de hinncnlandsche aange legenheden betreft begint men ernstig beducht te zijn voor het behoud van den oogst naar aanleiding van de berigten die vah onderscheidene punten zijn inge komen. Verscheidene rivieren zijn buiten hare oevers getreden en men ziet aanmerkelijke Schade te gemóet ten gevolge vaii deze overstroomingen. De prijzen der granen zijn aanmerkelijk gestegen en al de levensmidde len stijgen dientengevolge insgelijks in prijs zoodal in langen tijd het leven zoo duur niet is geweest als np dit ortgenblik. Dit baart ernstige ongerustheid vonra! te Parijs zoowel in de hoogere als in de lagere klassen der bevolking. Bij de thans te Parijs plaats gehad hebbendo ten toonstelling van Schilderijen heeft iets plaats gegrepen, datzoo ver men weet zónder voorbeeld is. Op eene dfer beste plaatsen van de tentoonstelling 4ag men namelijk eene schilderij met het opschrift teil lóón gesteld op hoog bevél. Het Stuk is het eigendom des keizers het werd vervaardigd door den beer Diétz te Munchen en schijnt door de commissie van beoor deelaars niet waardig gekeurd te zijn voor do expositie. In den naclit van den 23 werd in het kamp vart Sartory onverhoeds alarm geslagen de uit den slaap gewekte troepen grepen naar de wapens en snelden naar huiten waar zij binnen weinige oogenblikken in goede orde geschaard stonden. Er Werden toen in ver scheidene rigtiugen posten uitgozöndên om te onderzoo ken Welken Vijand men zoo onverhoeds te bestrijden kreeg. Het bleek toen dat alarm geslagen was op last van den opperbevelhebber dié eens proefondervinde lijk had willen zien hoe de troepen zich ingeval van den nachtelijken aanval eons vijands zouden gedragen. Dé proefneming slaagde volkomen naar wensch. Ten 4 ufe keerden de soldalen naar hunne tenten terug. OB O OT-BHITTANNIRI9. LönÜen 27 Junij. Een eergisteren op het bureau van builehlandscbo zaken gehouden kabinetsraad heeft ruim vier uren geduurd en uitsluitend de Turkscho kwestie tot onderwerj) gehad. Hel dagblad Daily News, dal goed önderrigt zegt te zijn Verzfckert heden mórgen, op Oene overigens geheimzinnige wijze dat in dien raid besluiten genomen zijn, welke Europa zullen verbazen. De al hier in Gore House geopende tentoonstelling van schrijnwerkers-arbeid lokt bij voortduring eene menigte bezoekers. De waarde der ten Icon gestelde voorwerpen wordt op 500,000 p. st. geschat en onder dezelve bevindt zich een zeer oudo uit verschillende houtsoort vervaardigde cassette der koningin welke deskundige gaarne met 500 p. st. willen betalen. Eeh paar 'chinesche pórceleinen vazen zijn voor 3000 p. St. verkocht. Het glazen paleis hij Sydenham is op het punt van voltooid te zijn en aan de nieuwsgierigheid des pu blieks te worden overgegeven. De directeuren zijn voornemens Dij die gelegenheid een groot feest te geven, op hetwelk inzonderheid de beoefenaars van nijverheid kunstenaars en letterkundige van Groot-Brilanje zullen worden genoodigd. Als een blijk hoe verbazend veel papier sommige courant-drukkers in Noord-Amerika gebruiken diene. dat de uilgever der Boston Daileij Times aanvrage doet voor de leverantie van 300 riemen papier per week wegehdo 20 pond per riem tegen den prijs van elf cen times per pond. Alzoo gebruikt die heer tol zijn dag blad voor 660 dollars papier in de week of 15,600riem in 't jaar kostende 34,320 dollars. BINNENLAND. Zierikzee 29 Junij. Het belangrijk werk von het verlengen van den VVeslhavendijk tot aan het West- haVenhoofd alhier het afbreken en naar den binnen kant des zeedijks verplaatsen en verlengen van da Schuur aan het hoofd het maken en stellen van 6 dues d'alve en het npruimen van bet stads plankier aiicS met de vercischte materialen is heden in het openbaar door heeren burgemeester en wethouders aanbesteed en aangenomen voor de som van f 19,000, door den heer D. Holier, te Scherpenisso. Men meldt uil Goes den 27 dezer. Bij gelegenheid der vóltooijing von degarancino fabriek de Stad Goes van den heer d.' C. A. van Rentergem alhier, zijn zalur- dag de werklieden allen ten zijnen huize feestelijk ont haald. De door zed. bereids genomene proeven om krap te maken schijnen aanvankelijk met het beste gevolg be kroond te zijn en f 4 per honderd pond meer be taald dan de beste meekrap in oude stoven gereed. Er bestaan alzoo nu drie fabrieken Zeeland Zuid- Beveland en de Stad Goes mogen zij bloeijen en dien belaOgrijken handelstak doen herleven. Zitting van de tweede kamer der staten-generaal van 27 Junij. De commissie, heiast geweest met de aanbieding aan Z. M. den koning van het door de kamer aartgenomen adres van antwoord op de troonrede, heeft. Dij monde van den voorzitter der kamer verslag van hare zending gegeven. In deze vergadering hebben de heeren m." J. R. Thoibeckè en L. D Storm in handen des voorzitters die daartoe van wego den koning gemagtigd was de bij do grondwet gevorderde eedeb afgelegd en zitting genomen. De aldeelingen hebben zich bezig gehouden met het onderzoek van eenige ontwerpen van wet als 1. Int wijziging van hoofdstuk VI der staatsbegrooting 2. tot verlenging van eenen termijn wegens het Nederlander schap 3. tot wijziging van hel tarief der in en uit gaande regten en 4. tol regeling van de koopprijzen dër domeinen. De minister vdor de zaken der Roomsch-Kalho- lijke eeredionsl de heer Lighlenvelt heeft in den nacht van 28 op 29 Junij werkelijk de residentie verlaten en zich naar Rome hegeven. Gedurende zijne afwezigheid zullen de zaken van het departement worden waarge nomen door den minister van buitenlandsche zaken den heer van Hall. Bij de te Amsterdam plaats gehad hebbende her stemming tot verkiezing van een lid van de tweede ka mer der staten-generaal is gekozen de heer m.' G. graaf i Sehimmclpenninkminister van staat enz. Men meldt uit 's Hage van den 28 Junij Het feest gisteren ter eere van hel jeugdig vorstelijk echt- pdar door den koning in hel paleis in hel huis in 'l bosch gegeven was zeer prachtig. Meer dan 5000 bloemen en andere gewassen henevens de keurigste guirlandes, mul de schoonste bloemen gestoffeerd versiordon de

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Courant | 1853 | | pagina 1