Woensdag 29 Junij. fc.0 52. 1853. Woensdag en Zaturdag. BESTOREN ADMSTRATIEN ff, NIEUWSTIJDINGEN 1ERIEZEESG voets. gerit, makéi C0URAÜT. abomwememtb-phi31 Per drie maanden f2,00. Franco per post f 2,25. Inzending der Advert, daags le voren f snamidd. vóór 4L ure. verschijnt: prijs dsb advertenties? Gewone 15 cents de regel. GeboorteHuwelijks- en Doodberigten van 1-6 regels f 1 behalve het Zegelregl. J. d an N. De Commissaris des Rowings in do Provincie Zee land, verwittigt de belanghebbenden, dat de eerste bijeenkomst der Zomer-Vergadering van de Provinciale Sinten van dit gewest zal plaats hebben op Dingsdag va® den 5 Julij aanslaande, des voormiddags ten elf ure in de daarvoor bestemde zaal in de Abdij te Middelburg en dat de toegang tot die zaal voor het publiek zal moe ten plaats hebben door de deur ter zijde van het ge bouw der Concertzaal op de Groenmarkt aldaar. Middelburgden 27 Junij 1853. De Commissaris des Konings voornoemd VAN TETS. erne- geeft steld uré. r dij den >,iu- [uns't leh n aid irdig Et. rijke sdag uize ragt aags re igs- n 9 in' te- een 0 een Sn-r op' A- >Ë- K. N. 50' des m- E« sen K- 1 rfy ah Nv BUITENLAND. DtrixaoHtaioi,. Kfxlen 23 Junij. Volgens eene telegrafische de pêche te Triest over Korfu van den 18 ontvangen zoude te Koiislanlinopel in eene moutfabrijk een brand uitgebarsten zijn welke eene schade van 40 millioen piasters bad veroorzaakt. Van den 21 dezer uit Hamburg vertrokken spoor trein zijn acht goederenwagens ten gevolge van het breken eener as, van den 40 voet lioogen dijk bij Eschede gestort en verbrijzeld een conducteur verloor hierbij het leven. De secretaris van de Academia Olympica te Man tua de heer Cabianca heeft de opmerkzaamheid ge vestigd op eene uilvinding van zekeren werktuigkundige Tremeschin, te Schio welke zoo zij steek houdt den electrischen telegraaf nog zoude overtreffen. Zij moet beslaan in een allereenvoudigstduurzaam en onkost baar toestel om depêches geheel in het geheim over to zenden en te ontvangen. De machine kost zoo weinig, dat iedereen zich die kan aanschaffen en de inrigling is zoo eenvoudig dat men haar zonder eenige voorbe reiding kan besturen. f h a h h h iz k, Parijs 22 Junij. Do Moniteur behelst heden een keizerlijk besluit waarhij het ministerie van nlgemeene policie wordt opgeheven op grond dat deze instelling, die haar ontstaan aan buitengewone omstandigheden verschuldigd was hij de tegenwoordige kalmte en vei ligheid niet noodig meer is. Per telegraaf zijn hier berigten ontvangen uit Konstantinopel van den 13 en uit Odessa van den 11 dezer. Behalve de herhaling van het berigt dat in Turkije de wapeningen worden voortgezetwordt in de eerste depêche de aankomst I® Konstantinopel ver meld van een courier als overbrenger van hel laatste Russische ultimatum voor de aanneming waarvan do lijd den 16 dezer verstreken was vervolgens wordt nog gewag gemaakt van de aankomst der Engelsche vloot in de Dardanellen en der Fransche te Tenedos. In de depêche uit Odessa wordt het Russische leger voorge steld als gcroed de rivier de Prulh over te trekken en gezegd dat vorst Menzikoff benoemd is tot opperbevel hebber van bet operatieleger en van de vloot. liet memorandum door de porte den 26 Mei aan de vertegenwoordigers van Engeland Frankrijk Oostenrijk en Pruissen ingediend luidt als volgt o De kwestie der Heilige plaatsen die een der hoofd punten was van de zending van vorst Menzikoffbui tengewoon gezant van Rusland was opgelost ten go- noege van alle partijen toen Z. H. met betrekking lot de Gricksche eerediensl en geestelijkheid eiscbun stelde van een geheel verschillenden aard. tiet is een punt van eer voor de verhevene porie zoo voor liet tegenwoordige als in de toekomst vrij en ongeschonden te bewaren de reglcn op het stuk van godsdienst als ook de vrijdommen en voorregten door de vorige sultans en door Z. M. den regerenden sultan verleend aan do geestelijkheid aau du kerken en kloos ters van diegenen harer onderdanen, welke de Gricksche godsdienst belijden en even als men er nooit aan heeft gedacht hierop hot minst te bekrimpen heeft men niet minder de welwillende en oprogte gevoolens van Z. M. den keizer van Rusland jegens de verhevene porte ooit in twijfel getrokken. Maar met eene vreemde regering, door een sened (verdrag) onder den vorm eener ovor- eenkomst hij nota of verklaring die dezelfde kracht en waarde heeft do regten voorregten en vrijdommen te bepalen Ier gunste van een talrijk kerkgenootschap welks leden onderdanen zijn van de porte zelfs dan wanneer het alleen de belijdenis de eeredionst en do kerk geldt dit krenkt do regten van onafhankelijkheid, raakt aan de grondslagen der regering van de mogend heid dio zich verbindt en is geenszins te vergelijken bij elke andere concessie door oude verdragen vastgesteld. «Aan vorst Menzikoff zijn de feiten zeer rondborstig en opregt medegedeeld en meer nog men heeft zich volkomen bereid getoond tol het geven van de meest voldoende verzekeringen om de vrees te doen verdwij nen ten aanzien der vrijdommen van welke kerkelijke gemeente ook der godsdienst welke Z. M. de keizer aller Russen persoonlijk belijdt ongelukkiglijk echter heeft dit niet lol eene goede verstandhouding tusschen de beide partijen kunnen lijden en de verhevene porte betreurt het innig dat de vorst de zaken zoo ver heeft gedreven dat hij de officiële betrekkingen afbrak en zijnen post verliet. »Geene gedachte van vijandelijkheid tegen het door luchtige hof van Rusland bezielt de verhevene porto haar innigste wensch integendeel is door do hervatting der officiële betrekkingen vriendschapshanden die haar zoo dierbaar en waard zijn nog naauwcr toe le halen dan te voren. Zij hoopt dus ook dat Z. M. de keizer wiens billijkheid wel hekend is niet zonder aanleiding lol vijandelijkheden zal overgaan en dat de behoudende beginselen van Z. Keizer], M. waarvan geheel de wereld getuige is hem niet zullen veroorlo ven stappen te doen in strijd met de stellige verzeke ringen door Z. M. aan de doorluchtige hoven van Europa gegeven. «Doch hel feit dat vorst Menzikoff do onderhande lingen heeft afgebroken en zijnen post verlaten niet zijnde te herroepen en aangezien sedert de verhevene porte do verzekering niet heeft erlangd dat geen oor log zou worden gevoerd terwijl integendeel buitenge- meene krijgstoerustingen zoo te land als tor zee, wor den bemerkt welke Rusland bewerkstelligt op de nabij het Ottomanischo Rijk gelegen punten ziet de verhe vene porte hoewel niet de minste gedachte koesterende om lot vijandelijkheden over te gaan zich echter ver- pligt uit voorzigtigheid en uit voorzorg ook op ze kere voorbereidselen bedacht te zijn en is besloten dat van heden aan maatrogelen zullen worden genomen om de krijgsmagt in behoorlijken slaat le brengen en tot verdediging bereid te zijn. De verhevene porte hoopt, dat de hooge hoven onderteekenaars van hel verdrag van 1841 haar gedrag ten deze zullen billijken. »12 Safer 1269. (26 Mei 1853.) (get.) »Mustapha-Rcschid." g r o ot-bbittannieiv. Londen 23 Junij. Gedurende de t'huisreis van het oorlogschip London, van 90 stukken geschut hetwelk met andere schepen dezer dagen van Lissabon te Ports mouth is teruggekomen heeft aan boord van dien bodem een verschrikkelijk ongeluk plaats gehad. Ter wijl namelijk bet schip van Spllhoad naar Portsmout werd geboegsoerd brak bet sleeptouw bij een plolso- lingen ruk mei zoodanig geweld dat een luitenant benevens 6 man op de plaats werden gedood en 9 anderen in meerdore of mindere mate gekwetstaan het behoud van eon dezer laatsten wordt gewanhoopt zijnde hem de armen en een der dijlieenen gebroken. BINNENLAND. Zierikzee 28 Junij. De welecrw. heer A. F. Kok Christelijk Afgcsch. predikant alhier heeft voor het op z. ed. uilgebragl beroep naar Herwijnen bedankt. Oostërland 24 Junij. Heden werd door den ker- keraad alhier tot vervulling der vacature ontslaan door het vertrek van d.s B. Gewin met eonparige stem men beroepen de wel-eerw. zeer gel. heer Drostpre dikant te Almkerk. Op het zestal waren geplaatst d.' Drost, te Almkerk d.' Scheivlietlo Bennekom dmn Haltem te Wilnis d." van den Honerlta Moerdijk, d.' Menzeltheol. doet. te Renesso en Noord- welle en d." Speelman aan de Bildt. En op hot drie- lal d.' Drost d." Sclieivliel en d.' Menzel. Hel provinciaal goregtshof van Zeeland heeft II. maandag uitspraak gedaan in de appél-zaak van E. Bul, in zake van een vonnis door de arrondisseinents-regt- hank te Zierikzee geslagen en hem mitsdien ontslagen van alle reglsvervolging legen hem ingesteld do kosten to dragen door den staat. Uit alle oorden van ons vaderland ontvangt meti berigten aangaande het onwedcr dat in do afgeloopeno week op verschillende plaatsen heeft gewoed en waar door aanmerkelijke schaden zijn aangerigt. Men meldt uil Goes het volgende Den 17 dezer werd plegtig de eerste graszode gelegd aan de Katscho bedijking. De deelgenooten der onderneming waren tot dat einde op hel werk te zamen gekomen benovens eenige genoodigden. Do heer Paardenkooper medege- regtigde was tot dat werk verzocht. Door eeno com missie ter bedoelde plaats geleid werd hem aldaar do spade aangeboden door den directeur der onderneming dio lot de aanwezigen eene aanspraak rigtte. Door de Nederlandsche Handel-Maotschappij zijn bevracht geworden 35 schepen, als: voor Amsterdam 20, Rotterdam 10, Schiedam 2, en Middelburg ,3 (zijnde Phoenix, kapt. H. J. Kassc Walcheren, kopt. J. E. Verhulsten Zwaluw, kapt. J. Lutcijn. De minister van finantign heeft bij resolutie van den 23 dezer do 22t5,° loterij vastgesteld die heslaan zal uil 20,000 loten 10,000 prijzen en 2 premiën. Do collecte zal geopend worden op maandag 25 Julij en gesloten op zalurdig 6 Augustus 1853. Delrekking va" de eerste klasse zal aanvangen 22 Augustus ter- wij1 de laatste 100 nommors op 11 November zullen getrokken worden. Eene commissie van loden der eerste kamer van de staten-generaal heeft hel door dio kamer vastgesteld» ailrrs van antwoord op de troonrede bij de opening der tegenwoordige zitting aan Z. M. den koning aangeboden. Door Z. M. is op itit adres liet volgende geantwoord «Mijne hoeren ik verzoek u der eerste kamer van de staten-generaal dank to zeggen voor haar adres. Ik houd mij gaarne overtuigd dat de kamer de pogingen dor regering tot welzijn des vaderlands aangewend zal blijven ondersteunen en bevorderen." De commissie van de tweede kamer der staten- generaal heiast met hel aanbieden aan den koning van het adres in antwoord op de troonrede is jl. maandag bij Z. M. toegelaten. De koning zeide met genoegen te bebbun opgemerkt dat de kuner in haar adres regt laat wedervaren aan de beweegredenen zijner han delingen. Het wels ontwerp waarhij de termijn gesteld bij art. 293 der geineenle-wel, met een jaar wordt ver lengd is vergezeld van eene memorie van toelichting waarin gezegd wordt Bij art. 293 der gemeente wet is de werking der bepalingen welke tot de ver kiezing van leden van de gemeenteraad en van de bij art. 131 en 132 bedoelde commissie betrekking hebben, in gemeenten welke geeuo vijf en twintig kiezers tel - Ion voor den lijd van twee jaren geschorst. Do be doeling was gelijk uil de memorie van beantwoording van het verslag dor conmissio van rapporlours van de tweede kamer op art 292 van het ontwerp van gomocn- te-wet blijkt dat iu dal tijdsverloop de vereeniging dior gemeenten tnel andere tot stand zou komen. Dit is in- tusschen thans niet mogelijk. Wel zijn in sommige provinciën de voorbereidende werkzaamheden tot ver eeniging dier gemeenten afgeloopen en roeds eenige daartoe betrekkelijke ontwerpen door de gedeputeerde staten ingezonden doch het einde van den gestelden termijn is te spoedig op handen om hel ontwerp voor dien tijd door de wet te regelen. Uil hoofde van den drang der omstandigheden wordt voorgesteld de wet met don dag harer afkondiging ver bindende te doen zijn.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Courant | 1853 | | pagina 1