Zaturdag 25 Junij. 1853. Woensdag- én Zaturdag. BESTUREN ADMINISTllATIBN 9 Werving voor dé Marines NI IS 5N zoom, 'jN.° 51. ENDE n'j\ 2^unB IV, HEMZ1ESCHE 2 u) COURANT. ABOKKSKEKTS-PBUI Per rfn'e maanden f 2,00. Franco per post f 2,25. Inzending der Advert, daags te voren.' snamidd. vóór 'i ure. vebschmnt: PHIJI DBB ADVERTEMTIEN Gewone 15 cents de regel. Geboorte—, Huwelijks— en Doodberigten van 1—6 regels af 1 behalve het Zegelregt ecielijJ ewonéi 70 tol laams, emvs. f 5* t!i to f 8 a e zon- dito lioogst lot Uitslag der verkiezing voor één Lid der Provin ciale Staten van Zeeland bij herstemmingop Woensdag den 22 Junij 1853in het hoofd- liiesdistrict Zierikzee. Er waren ingeleverd 383 'stembriefjes. Van onwaarde 7 alzoo 376 geldige stemmen. Van welke bekomen hadden dé heeren M.r J. W. D. van DOiNGEN 269 stemmen en M.r C. J. FOKKER 107 zoodat de heer M.1' J. W. D. vak DONGEN is Verkozen. ml den. >OM- t de :er, ij.' den/ ;in- i rist |en altf •dig B fe R E N i) M A K. I NT G. Achtervolgens nrl. 3 van Zijner Mnjesteits besluit 'van don 6 Janunrij 1831 n.° 68 Staatsblud n.° 2 beeft Zijne Excellentie de Minister van Financiën bij resolutie van den 23 dezer inaand bepaald de Pri.J- zen, bel opgeld daaronder begrepen waarvoor de ollectenrs, splitters en debitanlen der Staats Loterij de loten en gedeelten van dien voor de tweeèe week der [rekking van de laatste klasse dek 22©"° loterij lullen mogen uitgeven te weten Bij verhoop Sebeele loten f 76.00 alve - 38,00 - 15,20 liende - 7,60 Jwinlipste - 3,80 Bij verhuring Geheele loten f 30,00 Halve b - 15,00 Vijfde - '6.0Ó Tiende )S - 3,00 Twintigste - 1,50 en, ran' il,« fn te-' en' 'en i-' op' V- 50' es i- Wordende de belanghebbenden bij deze herinnerd I bij voornoemd artikel 'van Zijner Majesteits besluit tdrukkelijk is vastgesteld dat dc collecteurs split- js en debitanlen gehouden zijn om zich naar die prijs daling te regelen en dezelve gedurig ter inzage voor ;t publiek beschikbaar të hebben. Zierikz'eedeh 24 Junij 1853. Voor den heer Commissaris des Konings in Zeeland De Burgemeester van Zierikzee DE CRANE. Burgemeester en Wethouders van Zierikzee als aarloe van wege de Marine aangezocht brengen ter ennis van liet algertieen dal er voortaan iii dé tweede elft van iedere maand gelegenheid zijn zalom zich zor 's Rijks Zeedienst te verhindeb met uilnoodiging in alle jongelingen daartoe genegen en geschikt om ch alsdan voor de dienstneming ter Secretarie dezet emeeiito aan te melden. Zierikzee, dch 22 Junij 1853.. DE CRANE Voorzitter. C. J. FOKKER l. Secrelairii. Btek eNdmAring Burgemeester en Wethouders van Zieirihzee ftinken bekend dat de bereids aangekondigde Collecte t m behoeve der bewoners van de Móltikscho Eilanden eêilands-Indie) op Maandag deil 27 dezer maand, lii do huizen der ingezetenen van wege het Béstuur, iiscliicdeh zal en noodigen een ieder nogmaals drin- Jfend uit.ömin dié Collecte naar vbrmögen hij te dragen. Zietikzèe den 22 Junij 1853. DE CRANÈ Vaétrzittek. C. J. FOKKER l. Secretaris. BUITENLAND. UUITBCHLAND. testiLEtt19 Junij. De berigtèn tail gisteren uit dó Donau-vórstendommen melden dat de Russen tot dus* ver noch do Prulh noch dén Donau overgetrokken zijn- Een paar dagen na het huwelijk van den prins Hendrik van Hessen met do prinses Anna van Pruisen en terwijl de jeugdige échtgenooten 'zich ter rust hadden begeven opende e'en man met ónlliloölen degen plot seling dc ledekarits-gördijrlen. Dé prinses slaakte een gilmaar de prins driftig 'ópstaande greep de man hij dc'rï kraag en riep óm linlp. Eenigé bedienden kwamen aansnellen en maakten zich van den man meester. Uit de instructie is gebleken dal hij behoort lol de vcldjagers die belast zijn met hel overbrengen van diplomatieke depêches. Mij zeide dat hij meenende dat zijne bruid hem misleidde en in verstandhouding stond met een bewoner van hel paleis om zich hiervan te verzekeren besloten had al do kamers van het paleis te doorzoeken. De instructie wordt voortgezet en oen geneesheer iS belast den man gade te slaan om den staat van zijn geestvermogen te onderzoeken. ir B A H H B I) s. Parijs 20 Junij. Het is moeijelijk zoo niet on mogelijk een leiddraad Ie vinden in den doolhof der elkander ieder oógénhiik wedersprekende geruchten en dagblad-artikelen die de Ooktcrsche kwestie betreffen. Nu eens schijnt alles oorlog dan weder alles vrede te vóórspellen. Die onzekerheid oefent ter beurs een on gunstiger! invloed dit. Uit Rórtie mélden de jóngste berigten dat de policie den 7 Junij eene algemeene razia legen de hoe den Ondernomen heeft. DcS ochtends vroeg deed zij een inval in alle hoedenwinkels en voerde daaruit allo hoofddeksels Weg welke van een verdachten vorm of kleur waren ja zij ging nog verder en nam op straat onderscheidene personeri hun hóed van het hoofd. De policie Heeft liét voornamelijk voorzien op de liglbriiine hóeden met srnallen rand en lagen hol. OHO ot-b&itIassie zv. Londen 20 Jetiij Eergisteren werd aan het bureau van builenlandsche zaketi een kabinetsraad gehouden die volle vier uren duurde en Waarin de beraadslagingen uitsluitend de Turkscbe kwestie betroffen. BINNENLAND. Zierikzee 23 Junij. Wij herinneren ónzen lezers dat op deo 30 dezer de laatste termijn verstreken is Waarop de muntbiljetten van f 1000 en 50Ö uitge geven krachtens de Wet van 17 September 1849 nog hij uitbetalingen aan de schatkist worden aangénómeh. - Ter 8lgerhëene rekenkamer is Weder ovorgebragt vrior eeho som van f 18,500 aan ihgelrokken muntbil jetten van f 1000 en ƒ500 zoodat thans met inbegrip der vroegere vermelde som van f 19,752,000 voor een bedrag van f 19,770.500 aan muntbiljetten krach tens de Wet van 17 September 1849 uitgegeven is ingetrokken. Bij koninklijk besluit is berioemd tót burgemeester déf gemeente Zierikzee, de lieer M, C. d'e Crane. M en meldt uil 's Gravenhago van den 21 dezer Even toot zeè ure kondigde hol losbranden van bet geschut de aankomst van Hll. KK. 1111. prins ch prinses Hendrik der Nederlanden in de residentie aan waar alles tót hunne feestelijke ontvangst in vreugdèdoscli getooid was. Namens den koning werd het vorstelijk echtpaar met een spccialen trein van Rotterdam hier aangekomen door den luitenant- generaal chef vain het militaire huis des konihgs den opperkamerheer dén opperceremóniemeesler den kamerheer-ceremoniemeester en de adjudanten en or donnans-officieren voorts doof don provincialen kom- mandant fungerehden gouverneur dc heeren bur gemeester en wethouders" en eene commissie uit den gërficenteraad aari hól statiónsgéboüw ontvangen. In de tot dè feestelijke ontvangst bestemde zaal werden HH. KR. HH. door deh heet burgemeester plegtig verwel komd eh Werd zijne hartelijke toespraak minzaam be antwoord. Toen zette zich de stoetovereenkomstig het daarna uitgegeveh programma ia beweging. De schutterij stond van het station tot in de Wegenstraat ge schaard en maakte de eerewacht uit. Zij is echter niet zoo als aanvankelijk het voornemen was naar het paleis getrokken. De betoonde geestdrift en onafgebroken blijken van gehechtheid en deelneming aan het konink lijk huis en liet vorstelijk echtpaar gaan alle beschrij ving Ie hoven en werden op het minzaamst beantwoord. Aan 's Ironings paleis gekomen werden de prins en prinses dóór HH. MM. den koning en de koningin en de leden van het koninklijk huis benovens de groot officieren de dames en heeren der verschillende hofsta ten de hier woonachtige buitengewone kamerbeeren de generaals vlag-olffcieren en alle hier aanwezige huilen gewone adjudanten van Z. M. ontvangen. Na kortstondig verblijf op 's konings paleis begaf de stoet zich insgelijks volgens progamma naar het paleis van HH. KK. HM. in het Lango Voorhout, al waar zij door den fungerenden hofmaarschalk en de ka merbeeren ontvangen werden. Daar het gejuich der voor het paleis verzamelde menigte onafgebroken voort duurde verschenen do prins en prinses op liet halkon begroeten de bevolking op de hartelijkste wijze en be tuigden hunnen donk voor de veelvuldigo blijken van liefde heden ondervonden. Kort daarna hebben HH. MM. do koning en koningin benevens HH. KK. HH. den prins van Oranjeprins en prinses Frederik en prinses Marie zich naar het paleis der jougdige echte lingen begeven om boogstdezelven te verwelkomen et! geluk te wenschen met de heugelijke gebeurtenis der ge- slolene echtverbintenis en de schitterende ontvangst, die hun ten deel mogt vallen. Het Haagsclie dagblad de Grondwet zegt dal in goed onderrigto kringen aangaande de wet welko door de troonrede is aangekondigd Wordt verzekerd dat zij vóór de aanvaarding van een geestelijk ambt bij de onderscheidene kerkgenootschappen eenen poli- tieken eed aTvorderen en van de aflegging daarvan do aanvaarding afhankelijk stellen zal. Voorts zou de agréatie thans alleen hij de Hervormde gemeente be staande worden uitgestrekt over alle kerkgenootschap pen in ons vaderland. De Amslerdamsche Courant meldtdat de door Z. M. gehouden openingsrede, in het Engelsch vertaald, door middel van den onderzceschcn telegraafnaar Londen is overgeseind. Van do Citywaarheen de depêche van 's Hago was gerigt werden er onmiddelijk na de ontvangst berigten naar de verschillende wijkcri van Londen afgezonden. Ruim een uur na de afzending, was men aan liet ielegraaf-bureau te 's Hage reeds on- derrigt dal in de verst afgelegene wijken van Londeri het berigt was aangekomen. Uit Moergestel meldt men van den 21 dezer. Eergisteren middag ontlastte zich liovc.n deze gemeente een hevig onWeiler gepaard met een hagelslag welke op sommige akkers nog al beduidende schade heeft aan- gerigt voornamelijk de boekweit en do aardappelen hebben daarvan het meest te lijden gehad. Opmerkelijk is het dat deze gemeente reeds 4 achtereenvolgende jaren door die plaag geteisterd werd en dal de slag naar mon wil altijd dezelfde rigting neemt zoodat sommige landlieden daardoor merkelijk veel scliado geleden hebben. De commissie van geneeskundig onderzoek en too- voorzigl in de provincie Groningen uil een daartoe opzettelijk gedaan onderzoek gebleken zijnde dal do groen papieren gordijnen welke tegenwoordig zeer veel in gebruik zijn met eene arsenicale {rottenkruid hou dende) verwstóf gekleurd zijn dat deze verwstofzoo wel door hel optrekken en nederlaten als doof liet schoonmaken der gordijnen zeer ligt los laat en zoo doende rottenkruid houdende stof in de vertrekken ver spreidt wordt hetwelk hoogst nadéelig op de gezond heid kan werken heeft zich verpligt gevonden dit ter kennis van hel publiek te brengen en de ingezetenen enrstig voor het gebruik van zoodanige gordijnen Ie waarschuwen tenzij de verwstof door eenig middel behoorlijk gedekt en voor verstuiving beveiligd zij. Den 18 April jl is van Buitenzorg te Batavia aangekomen de gouverneur-generaal met mevrouw Duymaer van Tuiist en gevolg. Volgen de laatste berigten van Palembang hebben

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Courant | 1853 | | pagina 1