Woensdag 22 Junij. Woensdag éu Zaturdag. BESTUREN MNlSTRAM .|jf O 50. COURANT. -m ABON»EME»T8-PBi;S Per drie waanden f 2,00. Franco per post ƒ2,25. Inzending dér Advert, daags le voren.1 snamidd. vóór 4 ure. VSHSCHWWTJ PHIJO SIR SDVSRTXIITIIII Gewone 15 cents de regel. Geboorte-, Huwelijks- en Doodberigten van 1-6 regels af 1 behalve het Zegelregt. SCHOUWI N G OP DÈ WEfiËN» Burgemeester en Wethouders van Zierikzee maken liekend «lal er op Woensdag den 22 dezer maand eeiie algemeene séhouwiitg zal plaatshebben over al de buurt wegen en voel paden in deze gemeente eb Worden al de wegpligligen of gelanden mitsdien aangezocht, om, ieder snor het zijne Ie zorgen dat op deh bepaalden dag dB svegen voetpaden sloolen beulen en duikers in be hoorlijken slaal vah onderhoud bevonden Wórden Over eenkomstig de bepalingen van hel Reglement op het be heer onderhond en de policie der buurtwegen en voet paden in deze Provincie goedgekeurd bij Koninklijk besluit van den 4 Augustus 1838 n.° 106. En Opdat niemand hiervan onwetendheid voorwende ral deze worden afgekondigd aangeplakt en in de Cou rant geplaatst. Zierikzee, deh 13 Juhij 1853. de CBaNË V'ö'orzitler. c. j. fokker t. Secretaris. AANBESTEDING. Burgemeester en W'FTHOUDEltS der Gemeente Zt'e- itilistft zullen bp Woensdag den 20 Junij 1853 des hiorgens ten 11 uur, in (iet openbaar onder nadere npptobalie aanbesteden Het verlengen vak den Wesl- Utivtndijlc der Stad Zierikzee tot aan het West-Htiyeti- hiiofilhel afbreken en naar den binnenkant des Zeeaijlcs terplualsen en verlengen van dé Schuur aan het Hoofd hel maken en stellen vaü 6 Dues' d'alve en hel opruimen tun liet Stads-Plankieralles met de vereischte materialen. Hel IreSlek dier werken is ad. fO.lb le Verkrijgen bij den Boekhandelaar P. ne Looze te Zierikzee en ligt niet de leekeningen dagelijks Ier inzage op de Secre tarie der Gemeente, benevens Ie Sliedr'echt. Hafdihxvetd, Werkendam en Gorincbem alwaar gewoonlijk de be dekken Ier lezing worden geleed. Gedurende twee tin gen vn or de aanbesteding zal er locale aanwijzing plaats hebben van des morgens 10 tot des namiddags ten 1 uur terwijl er nadere inlichtingen zullen gegeven Worden op gemelde Secretarie. Zierikzee den 13 Junij 1853. de CRaNË Voorzitter. C- J. FOKKER, l. Secretaris. BRAND WEZEN. Burgemeester en Wethouders van Zierikzee, Overwegende dat do voorzorgen legen brandgevaar krachtdadig behooren te worden gehandhaafd. Gelet op de bepalingen van bel Reglement op den brand voor deze Stad. Op hel voorstel van hel Coltegiè van Brand- cn Brandspuit meesteren. Hebben goedgevonden: Tot Keurmeesters over het opgeslagen hooi voöt (Jpze Stad en hel Poorlambacbt te benoemen Jen, Grpaots 1 C. Kloek en Joh, Rlaating. j D. Van der MaaS Jz. Ingezetenen drier Stad aan welke Keurmeesters bij deze de zorg wordt opgedragen om naar aanleiding tan aft. 26 van voormeld Brand-RegleinenÉ legeft bet hrnetjen van opgeslagen hooi behoorlijk le Waken en viel) omtrent de vcreiScbto rondgangen tol inspectie ltij de in- en opgezetenen te verstaan met, én zich te gedragen naar de orders van BraOilmeesleren. 2,® De in- en öpgézétenefi van deze Stad én het Poorlembaéhl te herinneren aan de voorschriften Valt meergemeld art. 26 waarbij bepaald Wordt «dol rin iegelijk die hotti opslaat of gebruiktgehouden zijn zal om één of meer ijzers ter lengte van ten minste twee Red. ellen of naaf mate dér lóéulitèiiin dé hooi- klampen le laten steken die ten allen lijdt róor llrand- tn Keftf meesleren toegankelijk zullen moeten fijn ter- mijt niemand zxh legen dér zeker orders zal mogen ver- zélUtnop verbeur le eenér boete vun drie gulden." Voorts dal het aan niemand zal vrijstaan kruid of vuurwerken te verkoopen of vervaardigen dan na vooraf hekómene tOeslSrtimihg van dit bestuur en onder verpligting brh zich iti alles lo gedragen naar do voorschriften daaromtrent gegeven hij art. 34 en vol gende Van voornoemd Brand Reglement. Ën zal deze tot éeh ieders informatie en narigl Worden popi natst in do Stads Courant terwijl afschriften zullen Worden gezonden aan ieder der benoemde Keurmeesters, mitsgaders aan hel Ooilegio van Brand- eh Bramlspuil- in eeSters respeclivelijk tot aanstellingen uitvoering en aan den heef Commissaris van Policie deler Stad irtcl last om de naleving dezer bepalingen te handhaven daartoe uitgenoOdigd de Keurmeesters op derzelver rondgangen te vergezellen en legeU de overtreders té vêrbalisereii. Gedaan ten Raadhuizé der Stad Zierikzee, den 15 Junij 1853. DF, CRANE I'öorzitier. C. J. FOKKER l. Secretaris. NlEUïïSTlrlillNllEN BUITENLAND. daitianitlssi ICfÜlf.S 16 Junij. Do TurkSblie gezant le Weencn heeft naar men verneemt liedfh eerie telegrafische depêche uit Semlin Ontvangen meldende dat de porie het door Rusland gestelde ullimalurh had verworpen. Is dit werkelijk hel geval dan beschouwt men de bezetting der Donau-vorstehdommén als onvermijdelijk. Wat Oostenrijk betreft het hélt in deze queSlie meer tot Riislandg zijde over, terwijl overigens zijne bemidde lingsrol eerst dan kan beginnen wanneer de bezclting der vorstendommen werkelijk geschied is. De toestand vaii Bosnië wordt in de jóngste be- rigieti riiet zeer doiikere kleuren geschilderd de ver- Volging tegen de Christenen was lievig de handel on beduidend. Nog slechter moet liet er in Herzögewioa Uitzien. Deh 11 dezer is dé koningin-Weduwe der Neder landen van Wtiihar vertrokken om per landroute zich over Warschau naar Petersburg te hegeven. Een dagblad rtieldt dal de vorst van Montenegro b'aniekj. hij zijn jóngste verblijf te Triest aldaar verloofd is geworden met de dochter van den TriëSler koopman Quiquich en nog in den loop Van dit jaar zal huwen. De vorst laat zijne residentie' te Cetlinje zeer prachtig inrigten. Te Zuriéh heeft onlangs een meisje uit Schatfnau- Sen wier minnaar lot vier weken gevangenis was ver oordeeld zich het hoofdhaar afgesneden inanskleede- rén aangetrokken en zich in plaats van dien jongen man laten opsluiten'. Toen meil haar eehige dagen achter een miste en den minnaar vrij zag kwam men de zaak op het spoor. Tot loon zal liet meisje teregt slaan onder de beschuldiging van de justitie bedrogen té hebben. r it a m k b i» k„ Parijs 16 Junij. Allerlei ongewisse geruchten aangaande de Ooslersche questie blijven hier in omloop. Met zekerheid weet men bijna niets nadcrSdan dal de Russische minister von Nessélrodeeen courier aan /fescnid-pacha heeft afgezonden, als overbrenger van eenc depêche Waarbij hq hem kennis geeft dat de han delingen van prins lUèhziho/f des keizers volkomono goedkeuring erlangd hebben eo dat Reschid— paclia uitgenoodigd Wordt binnen den tijd van acht dagen dé laatste eischen door genoemden buitengewone#gezant gedaan én eerst verworpen in le willigen. Hel gegeven uitstel zou den 16* dezer verloopen zijn. Ofschoon de dagbladen daarvan zwijgen hééft de Russische minister graaf Partimgisteren eéno audiën tie bij dén keizer gehad en zou hem namens den czar dó bezetting der Dona u -vorst ond om men hebben oangeknndigd niét bijvoeging der vraag,, of Frankrijk dié bezetting als een cösus belli aanmerkte waarop door den keizer ontwijkeiid geantwoord zou zijn dat hij zijnen ministerraad daarover wilde raadplegen. Merkt men den geest van sommige half officiële bladen op dan beschouwt de Franscho legering het bezetten der Donau-vorstendominen wel degelijk als een inbreuk op de beslaande verdragen. Te Brest worden twee slnomfregalten en twee linieschepen gewapend en uitgerust. De bestemming dezer bodems is onbekend. Mevr. II. B. Stoere bevindt, zich sedert eenige dagen alhier. Do schrijfster van de Negerhui wordt hier niet onderscheiding ontvangen doch dezo on Ivangst ge lijkt geonzins naar de geestdrift, welke die le Londen heeft gekenmerkt. Men verhaalt dal een effecten-makelaar jongst leden vrijdag een verlies ter beurze te betalen had van ruim 1,100,000 francs, zonder, door vele verliezen uitgeput, daartoe de middelen le bezitten. Er hoersehte deswege eene niet geringe ontsteltenis onder de belang hebbende handelaren en hel corps makelaars loen da man Verscheen en 1,200 000 francs aan hankhitjetton deponeerde. Men zegt «lat hem die som onderhands doör hel ministerie verstrekt is ten einde de gevolgen te voorkomen die in den tegenwoordigen stand van zaken een dergelijk faillissement móest ten gevolge heliben In Parijs moet zich tegenwoordig een Hollandsoh koopman bevinden die een eigenaardige handel drijft. Hij loopt alle huizen af, wanneer daar feesten en par tijen hebben plaats gehad, om detulen en gazen kleedjes (lie slechts een of twee keer door de jonge meisjes zijri gedragen op to koopen. In de huishoudingen zelve kan men deze galen kleedjes toch niet gebruiken. Onze koopman koopt alles op bet geW'igl cn heeft verschei dene oudkleêrkoopcrS iii zijne dienst om hem aan to wijzen waar wat le halen is. En wat doel liij inet die gazen kleedjes? papier maken? neen deze gepen sioneerde en afgedankle kleèdingsliikken wórden naar Havre gebragt aldaar ingescheept en naar de eilanden in de Zuid-Zee verzonden om de zwarte tailles der in boorlingen er mede le versieren. Te Dij on wordt op kosten der gemeente eene marmeren plaat gemetseld in den muur van het oude hertogelijk paleis met hel opschrift: In dit paleis zijn geboren Jan zonder Vrees, den 28 Mei 1371Philip- pus de Góede, den 30 Junij 1396, karei de Sloule den 10 November 1433. ÓBOÓT-BSITTAlillliiv, Loniien, 18 Junij. De opstand in China neemt j blijkens de laatste bcfigten van daar schrikbarend tue« Men verzekert, dal Nanking cn Chin liiang Fou door de insurgenleti zijn ho n igtig 1 en liet GhineScbe gouver nement in liagchelijken toestand verkeert. Wordt niet spoedig door vreemde mogendhoden bijstand verleend alsdan zal China welraS tér prooi zijn aan volslagen regeringloosheid. Hel streven naar verhoogd loon wordt in Engelafld zoo algemeen, dat zelfs'de póliciebedionden le Manchester, ten getale van 250 bun omslag gevraagd hebben, tenzij bun loon met eenige shillings per week verhoogd wierd. Tot nog toe schenen do stedelijke overlieden gezind den ei Sc li af te wijzen en maakten zij aanstalten Oftn zoo goed mogelijk in de diensl te Voorzién. Do van bet hij de Bilmna-eilanden verongelukte schip Wdliam and Mary geredde 161 passagiers zijn den 16 Mei, van allé bagaadjë ontbloot le Nassau in Noord-Amerika aangekomen. Er Iva'd zich eene com missie gevormd, om gelden Voor deze ongel ukkigen in le zamelen. Heden mórgen gelukte het den officier Van policie I). Forrestermet behulp van twee aan de policie ver knochte personen hel dooT twee Nederlanders beraamd plan te verijdelen om alhier volsche Ncderlandscbo bank noten te doen vervaardigen'. Een hunner had don ko perplaatsnijder en drukker Whiteman in Little Queeu- slreof last tot vervaardiging van een koperen plast lot geivoenrd doel gegeven en deze had bun toegestaan dat daarop tien exemplaren dier valsche banknoten ge drukt werden maar tctfens de policie van het gebeurde

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Courant | 1853 | | pagina 1