T ZmtlEZEESG COURANT. 49. Zaturdag 18 Junij. 1833. fïi° Woensdag en Zaturdag. ttliSTDREIN ADIIINISTRATIKN' fc 1 NIMSTUDINIUiN 'WIEKéi It Lokaal] te AIid. irmiildags1 deelingen daarop to ;tïè J'ER. iam tg ken dat i soorten 'erd. Zij an huntie merk te Atijn feet VaJsehe te iBonssnsiiTa-THiji JEL. Per drie maanden f 2,00. Franco per post f 2,25. Inzending der Advert, daags te voren.'snamidd. vóór 4 ure. verschijnt: phijo bib advshtkntikb Gewone 15 cents de regel. Geboorte-Huwelijks- en Doodberigten van t-6 regels af I behalve het Z'egelregt. estoof te g den 21 ure ten publiek elde Mee- ien Bneki inzienlijkë EB] )t de Gód- Wan^ ene partij gelieve te adres- EJONGE ten ver- e Wed. er) i den Heef den 23 Huizo van resenlerert 12 Roedel) ibacht der terkwerve 2dc snede see. IJ. ïeenle A'S- de navol- rveteH eed 'en en eenig lilsdien elk i vermeent oorhoemd z. V.) ilburjlieê n-op-Zooni* en 12 ure. 21/, 2 4 iij en Julijr tdelburg j van Merged' Z'fF.rilKZEE I xs zieb)é' fifOLEtr zal en om aan komen of W Verkrijgbaar ing. SCBOÜW1NB OP DE IV EG E Burgemeester en WETIÏÓüöerS van Zierikzee maken bekend: dat er op Woensdag deti 22 dezer maand eene algemeene schouwing zal plaats hebben overal de buurt wegen en voetpaden ih deze gemeente en worden al de wegpligtigen of gelanden mitsdien aapgezoeht, om, ieder voor het zijne te zorgen dat op den bepaalden dag de wegen voetpaden sloolen heuleh ei) duikers in be hoorlijken slaat van onderhoud bevonden worden over eenkomstig de hepalingeii van het Uegl'émfént Op het be heer, onderhoud en de polieie der buurtwegen eii voet paden in deze Provincie goedgekeurd hij Koninklijk besluit van den 4 Augustus 1838 n.* 108. En opdat niemand hiervan onwetendheid vóórWende lal deze worden afgekondigd aangeplakt en in de Cou*- rant geplaatst. Zierikzee, den 13 Junij 1853. DE CRANE Voorzitter. C. J. FOKKER Secretaris. BRAND NV EZEN. Burgemeester en AVethoeders van Zierihzee Overwegende dat do voorzorgen tegen brandgevaar krachtdadig behooren te worden gehandhaafd. Gelet op de bepalingen van hel Reglement op den brand voor deze Stad. Op het voorstel van het Collegia van Örand- en Brandspuitmeestercn. Hebben goedgevonden: i.6 Tot Keurmeesters over het opgeslagen hooi voor (leze Stad eh het Poortambacht te benoemen Joh. GBfcAivrS C. L. Kttifcfc en JOH. plaatlnb, I D. van ben MaaS Jz. Ingezetenen dezer Stad aan welke Keurmeesters hij deze de zbfg Wordt opgedragen om naaf aanleiding Van aft. 26 van Voormeld Brand-Reglement tegeh het broeijen van opgeslageh boni behobrlijk te Waken eh sich omtrent de vcreischtc rondgangeh tot ihspefctie hij de in- eh npgezeteheh te verstaan met, en zich te gedrageh naar de orders van Brandmeestereb. 2.° Do in- eh opgezeteneh van deze Stad en het Poortambacht te herihnereh aah de Voorschriften van tneefgemeld art, 26 Waarhij bepaald wordt dal den iegelijk die hooi opslaat of gebruikt 'gehóudeü Zijn ZUl om één of méér ijzers tér lengte van ten minste twee Ned. ellenof naar mate der localitiitin de hooi- klattipen te laten steken die ten allen tijde vOór Brand en lieurmeesteren toegankelijk zullen moeten zijn ter wijl niemand z'kh legtn derzelver orders zal mogen ver zetten op verbeurte eetier boete van drie gulden." Voorts dal het aön niemand zal vrijstaan kfuid of VuurWerkeh te Vefkoopeh of vervaardigen dan na Vooraf hekamene toestemthihg van dit bestuur eh Onder verpligting om zich ih alles Ie gedragen naar de voorschriften daaromtrent gegeven bij aft. 34 en vol gende van voornoemd Bfahd Reglement; En zal deze tot een ieders informatie en hafigl Worden geplaatst in de Stads Courantterwijl afschriften zullen Worden gezonden aan ieder der benoemde Keurmeesters, mitsgaders aan net Collegia fan Bfahd- en Brandspuit meesters respectivelijk tol danstclling en uitvoeringen aan den beer Commissaris van Polieie dezer Stad met last om de naleving dezer bepalingeh te handhaven daartoe uitgenoodigtl de Keurmeesters op derzelver rondgangen te vergezellen en tegen de overtreders te Verbaliseren. Gedaan ten Raadhuize der Stad Zütikzcëden (3 Junij 1853. DE CRANE Voorzitter. C. J. FOKKER l. Secretaris. B E R N D M A K I N 6. IfüRfiÉltlBESTER en YVbthocoers van Zierihzëêhrbtl- gen ter kennis Van de ingezetenen dat op aanioek van de hier gevestigde Dislricts-Córnmissie van beheer over het Fonds ter aanmoediging en ondersteuning van dé gewapende dienst in Nederland op Maandag den 20 dezer maanddes middags de gewone Jaarlijlrsche Col- lecle aan de huizen der ingezetenen zal plaats hebben met uitnoodiging aah eeh ieder orn naar vermogen mét onbekrompen hand in die Collecte hij te dragen en al- zoo eet) Fonds to helpen stijven waarvan de weldadige Strekking algemeen bekend is en waarvoor do dank zal worden ingeoogsl van zoo vele Verminkte verdedigers van den Vaderlandschen Grond of derzelver nageblevene betrekkingen die uit dat Fonds ondersteuning genieten. Afgekondigd van het Raadhuis te Zierikzee den 15 Junij 1853. DE CRANE Voorzitter. C. J. FOKKER l. Secretaris. AANKONDIGING. Bürgemeester en Wethouders van Zierikzee brengen ter algemeene kennis dat eerstdaags aan de huilen der ingezeleneh eene Collecte zal worden gedaan, ten hfelroeVe der bewoners vatt de Molaksche Eilunden welke in het laatst van November 1852 zoo zeer door aard- en zeebevingen geleden helibeh tot leniging Van Welke ramp de Liefdadigheid der Nederlanders wordt ingeroepen die bij den Watersnood van 1825 zob veel geldelijke óndersleuning uit NiArland-sInrlib moglen er langen en zich alzoo tot wederkeerig hulpliotoon zullen voelen Opgewektwaartoe déze Collecte bijzonder wordt aanbevolen. Zierikzee, den 1? iühij 1853. DECRANE, Voorzitter. C. J. FOKKER I. Secretaris. BUITENLAND. duktdohlüm d. ICeulen 14 Junij, Volgens telegrafisch berlgt liit Weenen van 14 dëzer heeft Rusland de aangeboden bemiddeling van Oostenrijk iti het geschil met Turkije, aangenomen. Te Frankfort spreekt men van oeti Congres der groote mogendheden töt het voeren van onderhandelingen over de OoslerSche kwestie. Oostenrijk l'ruissën Ruslahd en Frankrijk zouden zich bereid verklaard hebben daar aan deel te neihen inaar Krlgéiand zich aan die deel neming onttrokken hebben en liöver dert loop der zaken willen afwachten. r a A k b ij kó t*AHiis 13 junij. De graaf Paninide Russische tniniSter van justitie is eergisteren Van St. Petersburg alhier a8ngekdmën heiast rfiet eène bijzondere zending Voor ons hof. Naaf fiieh zegt zijn te Marseille verscheidene df- ficieren van alle wapenen scheep gegaan om den Sul tan van Turkije hunne dienStert aah te bioden. Eerstdaags zal het schódne landgoed Neudly van Vvijlen köning Lóderiijk Philips ten voordëele van dert staatverkocht worden. Èf zijn in verschillende wijken van Parijs tal- fijke arrdstaliën grootendeels van werklieden gëdaari en in dé huizen der gearresteerden schotschriften en pfoclamatiëii gevonden. Men bretigt dit iri verband met het sedert eenige dagen verspreid gerucht wegens een tegen het hoofd van deh Staat gesmeed komplot welks doel geweest zou zijn om hem op te ligtou toen bij zich haar de voorstelling in hot liippodroine begaf. Zdd teel is zeker dat do keizer en keizefin ais zij uit- rijdeh sterker dan vroejer geëscorteerd worden. Verscheidene der personen welke dezer dagen in hëchténis zijh genomen zijn weder ontslagen. OHO OT-BBITTAKKIZVi tiÖNOEN 13 Junij. Ohlangs bood een man van Zeer gcringen staat aan bed kantoor vah eeh der hulpbanken van de Londensche bank eene banknoot van 25 p. si. aan, wier dagteekenihg van dTgiflö tachtig jarén oud was. Op de vraag hoe hij in het bezit van dit oud papier ge komen was antwoordde do man dattoen hrj ruim 25 jaren geleden trouwde de moeder zijner vrouw bene vens andere zaken van weinig waarde hun eeiiige Oude boeken geschonken had in een waarvan hij toen hij het dezer dagen doorbladerde deze banknoot vónd. Zij is met de interessen te zamen lot eeh aanzienlijk be drag door de bank gaaf betaald. Met de A friïca zijn hier berigten uit New-York töt 1 dezer ontvangen. Men bad daar de verblijdende tijding dal van de passagiers der bij Great Isaacs verongelukte bark William and Mary slechts twee omgekomen en 8l de overigen door een schoonerschip gered zijn. Men zal zich herinneren hoe vroeger gemeld is dat nagenoeg 200 menschen bij die ramp waren omgekomen. Professor Buchanan heeft onlangs eenige onder zoekingen omtrent den gemiddelden levensduur mede gedeeld als getuigenissen voor de trapswijze vorderin gen in de geneeskundige wetenschap. Volgens zijne op merkingen stierf in de laatste helft der 16do eeuw de helft der geborenen beneden de 5 jaren en was de ge middelde levensduur der geheele bevolking slechts 18 ja ren. In de drie eerste derden der 17de leefde de helft der bevolking ruim 27 en in, hel lantste derde ruim 32 jaren. In den aanvang der tegenwoordige eeuw be reikte de helft 40 en van 1838 tot 1845 meer dan 43 jaren. In de Vorige week werd tusschen de rotsen bij Fynëmouth eene groote krab gevonden op wier rug eene sixpence in de schaal was vastgegroeid. De man nen welke haar vonden begingen de dwaasheid de Schaal te breken om het geldstuk magtig to wórden. Meii weet geene andere uitlegging aan de zonderlinge geld- dieverij door die sfchelpvisch gepleegd te geven dan dat zij gedurende de jaarlijksche vernieuwing der schaal en toen deze nog week was ergens op bet geldstukje gélegen heeften dit zich vast in de schaal heeft ingedrukt. Gisteren is ih het kanaal op de hoogte vart Goudstaart een in volle vlam staande vreemde schoo ner gezien die nagenoeg tot aan het water was afge brand. Het scheen een nieuw vaartuig te wezort. Na tuurlijk werd niemand meer aan boord gevonden. Nader verneemt mor» dat het blijkt te zijn de nieuw gebouwde Schooner Commodorekapt. Schut van Ham burg naar Veracruz bestemd. BINNENLAND. Zierikzee 15 Junij. Do vcél geachte ciudste leeraai* der Hervormde gemeente alhier d.8 G. CDroogleever For tuij iigénbol in de vorige week het voorregt i het feest van zijite 25jafige Evangeliebediening in dezó gemeehtö te tilogen vieren. Zóndag jongstleden gedacht ÊEw. daaraan plegtig in de voormiddag godsdienstoefe ning in dé Nieuwe Kerk. ZEw. sprak eerst zoo over de bedroevende als verblijdende herinneringen welke die dag verlevendigdeterwijl zijn ZEw. verder Sprak naar aanleiding van 1 Cor. 12 4. Er is ver- scheiden fieid van gavendoch hel is dezelfde geest Het was voor léeraar en gemeente eene regt feestelijke ure die niet anders dan góede indrukken zal achter gelaten eh den hand die reeds 25 jaren lang hen vereenigde gewis nog naauwer zal gesloten hebben. Móge die baud nog eene reeks Van jaren onverbrokëii blijven; Zierikzee 17 Junij. De 35,te jaardag vsn Hare Majesteit de koningin is liedeii alhier op de gebruike lijke wijze gevierd. Den 14 dezer Itëéft de opening van de zitting der stalen-generaal mei dé gebruikelijke plegtigheden plaats gehad. Z. ,\i he koning heeft bij die gelegenheid de Volgende aanspraak gehóuden Mijne heèren Ik hen lévendig getroffen geworden löen onlangs duizendeh mijner bernihde onderdanen geschokt in hun nationaal gevoelen verontrust over hunne tee- derste belangen zich tot mij wendden en van mij voorziening tegen hét voorwerp hunner bekommering verlangden. Doordrongen van mijne Verpligting om aller belan gen en régteti te beschermen heb ik gemeend mij niet m

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Courant | 1853 | | pagina 1