kiP 48. Woensdag 15 Junij. 1853, Woensdag en Zaturdag. oscn- BESTIM ADMIMSTKATIEN MKliWSTlJlJM COURANT. mpenhoHl, Ufoi ilbokhshkkts-pbiji Per drie maanden f2,00. Franco per poet f2,25. Inzendingder Advert daags te voren.'snamidd. vóór el ure. ve rs chianti prijk »sb aïjverxkjvtikis Gewone 15 cents de regel. Geboorte-Huwelijks- en Doodberiglen van 1-6 regels h f I behalve hel Zegelregt. J. 1. van t »an Ai an J. M, Verbeek; P. Ver- nöol van Openbare Raadsvergadering; gehouden te Kieriliz ee, den 13 Junij 1853. Voorzitter de heer db Crane funs;. Secretaris M.' Fokker afwezig de heer vak der Vliet wegens bezigheden. 13e notulen der laatste Vergadering worden goedgekeurd. Wordt gedaan mededeeling van het Pro», blad ebter 1RGE. algemeenè Puz. j (I Faillis- klen last saris, oirt op het o. k. 'ïng en oor don Regter- ISURGlL sBjissi- j deze ld ivirons soorten en Heef eever- eling, IP. n.° 88, bepalende de herstemming voor ééri Lid der Provinciale Staten op 21 Junij e. k. De Heer van Dongen vermeentdat er een nieuw bureau moet benoemd worden ah hebbende het laatste slembureau door eindiging zi jner werkzaamheden gedefungeerd na discussie tusscheri dien hoeren den Burgemeesterjhde Jonge en M.' Fokker, welke laatste ook uit de woorden van Gedepu teerde Stalen hunne meening afleidt, dat zij het het Fail- bureau benoemd rekenen voor de stemming en herstemming, en na dat de heer Egter verklaard hadeerst het gevoelen van den heer van Dongen toegedaan te zijn geweest, doch daarvan terug te zijn gekomen wordt het voorstel van den heer van Dongen met 11 tegen l slem verworpen. Op voorstel van Burgemeester en Wethouders wordt goedgekeurd de aanbesteding dergemeente werken, gehouden 11. woensdag, hoewel eenige artikelen hoogerzijn voornamelijk door meerdere duurte van materialen, terwijl omtrent den tijd van betaling later aan den Raad een voorstel zal worden gedaan. Komt ter tafel een request van C. Wisse, dat hij zich hij de aanneming van een perceel ci 400 ver gist heeft en verzoek, om hetzij ontslag van die aanneming, hetzij schadeloosstellingin handen der commissie van fabrijkage, op rapport. De bestekken en voorwaarden lot aanbesteding der verlenging van den Havendijk worden goed gekeurd en het daartoe betrekkelijke raadsbesluit voorgelezen en goedgekeurd. Wordt bepaald dat de besteding zal plaats hebben den 29 Junij e. k. Burgemeester en Wethouders worden geinag- tigd, om alsnu met de eigenaren van den oester put liet vroeger gearresteerde contract aan te gaan, wegens het niet leggen van een steenen duiker in den nieuw te leggen dijk zullende de goedkeu ring van Gedeputeerde Staten hierop worden ge vraagd (De Burgemeester heeft als mede belang hebbende zich van discussie en stemming ont houden.) Wordt medegedeeld eene nota van bedenkin gen op de verordening tot verdeeling der ge meente-wijken, in handen der heeren van Adrichem Landsknegt en Ochtman, lot onderzoek. Ingevolge het rapport der commissie worden de rekeningen van het Christelijk Afgescheiden Armbestuur en het pensioenfonds voor de burger lijke ambtenaren voor 1852, goedgekeurd. Is aan de orde de zaak der garancine-fabrijk Jh de Jonge verwijdert zich daar hij vermeent in deze zaak,als Lid van de Directie van Schou wen een met de Stad tegenstrijdig belang te hebben. De heer van Adrichem brengt namens de com missie het rapport uit. Dit uitvoerig verslag stelt o\i deu voorgrond dat het nadeel door de uit- dainpiugen veroorzaakt, niet ten koste der Ge meente, maar van de heeren Ochtman van der V liet en C moet weggenomen worden dat deze heeren dus behooren aangeschreven te worden om binnen BOlG Jeke van |er Jonk-i E qq. lags ten oöitllt Kerk- werkerlc grootte TIK Al le (Hadt LIGA- irgh en entende iljellen eenen bepaalden tijd daarin te voorzien en dat bij weigering daarvan, dit door de Gemeente, nadat die weigering bij judioiëelc akte geconstateerd is, ten koste der fabri jknnten behoort te geschie den wat het middel betreft, geeft de commissie de voorkeur, als het doelmatigst, aan het voor stel der Plaatselijke Geneeskundige Commissie (om door overlating van zout waterde gracht steeds van strooinend water te voorzien), boven liet plan van jh.' dh Jo'ge (om door verandering van den afvoer en eenen duiker, het vitriool- water in de Nieuwe Haven te brengen), alleen geeft de commissie als haar gevoelen aan; dat deze overlating niet zonder de toestemming van Schouwen kan geschiedenals hebbende deze reeds sedert twee eeuwen het regt van suatie door de zoute gracht, waarom zij dan ook voor stelt aan de Polder-Directie hierover te schri jven en, ook nog voor zooveel noodig aan de Hooge Regering een adres aan te bieden met openleg ging der zaak, en de vraag, welke maatregelen in dezen zouden te pas kunnen komen. Nadat dit rapport is voorgelezen ontstaat eene langdurige discussie, waaraan voornamelijk deel wordt genomen door de heeren de Crane, Fokker, Moens, van Dongen, Egter, van Adrichem en Kei ler; wordt besloten aan de Directie van Schou wen eenen brief te schrijven ten einde de noo- dige toestemming te erlangen, de heer Landsknegt verzoekt, dat daarin bijzonder op spoed worde aangedrongenhetwelk door Burgemeester en Weihouders wordt aangenomenaan de discus sie had ook de heer Ochtman deel willen nemen, daar ZEd. in art. 46 der Gemeentewet wel een verbod van medestemmenniet van beraadslagen zag, waarin ZKd. echter door den Voorzitteron dersteund door de heeren Mvan Dongen en Fok- rer, werd verhinderd. Hierna wordt de zitting gesloten. VERPACHTING. Burgemeester en Wethouders van Zierikzee zijn voornemens op Woensdag den 15 dezer maand des mid dags ten Raadhuize in liet openbaar aan den meest biedende Ie verpachten Ite. Visscherij in het Dijhwater tusschen het Sas eti het vroegere tweede Sits Kadaster sectie L) n.° 565 voor het tijdvak van de toewijzing der verpachting tot op den 30 April 1857 wanneer de pacht der overigo i vischwaters dezer Gemeente eindigen zal en op dezelfde voorwaarden waarop die zijn verpacht welke van heden af ter lezing liggen op de Secretarie. Zierikzee, den 1 Junij 1853. DE CRANE Voorzitter. C. J. FOKKER l. Secretaris. PUBLICATIE. Burgemeester en Wethouders van Zierikzee. ge let op 's Konings besluit van den 1 Augustus 1831 n° 72, houdende bepaling, dat de dankdag of godsdienstige viering der overwinning hij Waterloo op den derden zondag der maand Junij van ieder jaar zal plaats hebben. Herinneren hij dp^ tie ingezdenen aan de plegl ge viering van gemelden-dag op Zondag den 19 dezer maand, met uilnoodiging om ilenzelven in eerbiedige stille door te brengen zullende hij die gelegenheid alle Herbergen en Kofjijhuizen moeten gesloten blijven en geene openbare vermakelijkheden mogen plaats hebben Ion einde dezen dag in betamelijke afzondering aan godsdienstige overdenkingen en dankbare herinnering! n toe te wijden. En opdat niemand hiervan onkundig zij', zal dezo worden afgekondigd en in de Stads-Courant geplaatst. Gedaan ten Kaadhuize van Zierikzee, den 1 3 Junij f853. DE CRANE Voorzitter. C. J. FOKKER l. Secretaris. SCHOUWING OP DE WEGEN. Burgemeester en Wethouders van Zierikzee maken bekend dat er op Woensdag den 22 dezer maand eene algemeene schouwing zal plaats hebben overal ilg buurt wegen en voetpaden in deze gemeente en worden al de wegpligtigen of gelanden mitsdien aangeznebt, om, ieder voor liet zijne te zorgen dal op den bepaalden dag de wegen voetpaden slnoten lu ulen en duikers in be hoorlijken staat, van onderhoud,bevonden worden over eenkomstig do bepalingen van'hét Reglement op het be> heer, onderhond en de policie der bdurlwegen en voet paden in deze Provincie goedgekeurd bij Koninklijk besluit van den 4 Augustus 1838, n.° 106. En opdat niemand'biérvkn Onwetendheid voorwende zal deze worden afgekondigd aangeplakt en in de Cou rant geplaatst. Zierikzee. den 13 Junij 1853. DE CRANE Voorzitter. C. J. FOKKER l. Secretaris. BEKENDMAKING. Burgemeester en Wethouders van Zierikzee bren gen bij deze ter kennis van da Landbouwers Grond- eigenaren en Pachters van landen in deze Gemeente dat, even als in vorige jaren, ook nu weder aan ieder hunner een biljet zal worden bezorgd waarop zij ge lieven in te vullen de bundertallen met onderscheidend veldgewassen en voortbrengselen bezaaid voor zooveel ieders eigendom of pacht bezit binnen deze gemeente be treft met vriendelijk verzoek deze biljetten met de vereisclile naauwkeuriglieid ingevuld en onderteekend in den loop dezer maand ter Secretarie te willen terug bezorgen ten einde bel Bestuur in staat tostellen aan de opgave welke daarvan door de Regering jaarlijks wordt verlangd te kunnen voldoen rekenende men hierbij op dezelfde bereidwilligheid waarmede de vo rige jaren irolijke opgave door een ieder is gedaan. Zierikzee den 13 Junij 1853. DE CRANEVoorzitter. C. J. FOKKER l. Secretaris. AANBESTEDING Burgemeester en Wethouders der Gemeente Zie rikzee zullen op Woensdag den 29 Junij 1853, des morgens ten 11 uur in liet openbaar onder nadere oppioiialie aanbesteden Hst verlengen van den Wesl- Havendijk der stad Zierikzee tol aan hel West-Haven hoofd hel afbreken en naar den binnenkant des Zeedijlcs verplaatsen en verlengen can de Schuur aan het Hoofd het maken en stellen van 6 Dues' d'alve en het opruimen van hel Stads-Plankieralles met de vereischte materialen. Het bestek dier werken is ad. f 0.75 te verkrijgen bij den Boekhandelaar P. de Looze te Zierikzee, en ligt met de leekeiiingen dagelijks Ier inzage op de Secre tarie der Gemeente, benevens te Sliedrecht. Hardinxveld. Werkendam en Gorinchem alwaar gewoonlijk de be stekken ter lezing worden gelegd. Gedurende twee dogen voor de aanbesteding zal er locale aanwijzing plaais lu bben van des morgens 10 lot des namiddags ten t uur terwijl er nadere inlichtingen zullen gegevcu worden op gemelde Secretarie. Zierikzee den 13 Junij 1853. DE CRANE, Voorzitter. C. J. FOKKER Secretaris. BUITENLAND. duits c h l a n d. Keulen 10 Junij. Uil Petersburg wordt geschre- cn Rij de bekend geworden besluiten des keizers

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Courant | 1853 | | pagina 1