I Zaturdag 11 Junij - moolen. LKWIJK. ftf.o 47. 1853. Woensdag en Zaturdag. xi BËSTUHEN AÜMlMSTUATiKiN VERPACHTING. K. ennisgeVing. BUITENLAND, uafso,- eder f1000 I; li.» 1»S3'J 6546, 16073 n legen ovoN lellen COI7. eningen van I RJEZEBSCHE /a c/ COURANT. vakshan- n bij deze le n Environs alle soorlen an den fleer 'rikzeever- nbeveling. COMP. lHOSKXKinSTI-FHIJI Per drie maanden f 2,00. Franco per post ƒ2,25. inzending der Advert, daags te voren' snamidd. vóór -# ure. vïb'schuki: prijs bib advibtibtuh Gewone 15 'cents de tegel. Geboorte-Huiselijks- en Doodbérigten van 1-6 regels hf 1 behalve het Zegelregt. 3ÜVIN re- i zal ten Achlb. Ueer zoo voor 'n van JOH. 1 Je meesl- a BpMen 13 dB Herberg 'murt je l daarbij en U i gelegen r seclie E B. 21 R. en Erf, als voren groolte van vati op Hen O voor bel koeijon 2 een Boe- ploeg een Hndmolen bestaande Tin-, li Mestput ndere Goe- OUT. Uitslag der stemming voor één Lid der Provin- \le Staten van Zeeland, op den 7 Junij 1853, tierikzee. ngeleverd 398 briefjes, an onwaarde 51 rest 347 geldige stemmen. Htêbben bekomen f J. W. D. van DONGEN 107 stemmen i M.v C. J. FOKKER 72 iben deze moet herstemming plaats hebben. J. MooleNborOh bad op zich vereenigd 65 Imen en de heer D. IQ. Oe JoNge van der HaleS temmen terwijl er -38 stemmen op den lieer \V. J. P. Kboef zijn uitgebragtwelke Van aarde zijn verklaard, als zijnde zijn tijd Van ïditig ftog niet daar. )e overige stemmen waren over verschillende Sotien verdeeld. dröeMef.Ster en Wethouders van Zierikzee zljtt ncmens op Woensdag den 15 dezer maand des mid- ten Raadhuizein bel opehbaar aan dch meest- ende te verpachten t De Vistehei'ij in Ifij/iHDtiteiP tussbhen het Sasr en het iPf/ci-e t¥veeiie Sits Kadaster sectie D n.° voor lvet tijdvak van de toewijzing der verpachting ip dt:n 30 April 1851'wahheer de pacht der overige iwaters dezer 'Gemeente eindigen zal en op dezelfde -rwaarden waarop dié zijn verpacht welke van ,-èdon after lezing liggen op de Secretarie, Z it rik zeeden 1 Junij 1853. DE CRANE Voorzitter. C. J. FOKKER l. Secretaris J. EBME- oeke zijner derdag den dags out 3 VN Oppen envolgende Panelen, Kerlctberve 3 Roed. 83 te Velde i nex Wa. alsmede binnen de nderstraat, n de Meel- lakbiljetten len Notaris ikzee, AN, Jz. nstigers er dal hij 359 naast de f en laatsl H. Kiel-, wing min- De Burgemeester van Zierikzee brengt ter kennis n de Ingezetenen dat er op Maandag, den 13 deter 5 middags ten half één ure op bel Raadhuis alhier ne openbare vergadering; van den Ge» ieente-ltaad zal gehouden worden. Zierikzee den 11 Jüttlj 1853. De Burgemeester DE CRANE. N; i>E VOS; ouitiohtasd. Keulen 7 Junij. Ingeval hel onverhoopt tdl een ijil tusschen Rusland en de porie kottien tnogt zijn Turken vol krijgslust cn heler dan in 1829 in staat n een vijandelijken inval te keer tegaah. De Ulemas bben den sultan verklaard dat zij uit hun midden 3 OOI) jeugdige en krachtige strijders ter zijner dienst innen stellen. Uit Arabie eh andere Aziatische stre- n komen dagelijksch adressch ih Waarin de porie lp wordt aangeboden en zelfs zöu de shah van Perzie tel ongenegen zijn haar ih den kamp te ondersteunen, 'eischeiden Ehgclsche en DuilSchB zee-officieren zijh Turksche dienst getreden. Ook sprak meh van de nrming van een vreemdenlegioeh Waarin Polen en alionen zouden worden opgenomen. r r 11 i tf «i Parijs, 6 Junij. De Frahsche paketbool is to Marseille ingekomen met beriglih uit Konstantinopel van den terwijl de Oostenrijksche paketbool te Triest Criglen uil genoemde hoofdstad heeft aangebragt van den 26. Uit de ontvangen lijdingen blijktdatof schoon then in de Turksche hoofdstad alle hoop op eene minnelijke Schikking nog niet Verloren had men voort durend nog verontrust Werd dóór de aanwezigheid in de haven van IWee Russische stoomschepen steeds ge reed tol vertrek en tot liet medevoeren van de Russische handels kanselarij en van dé Ce Konstantinopel aanwezige Russen. Desniettegenstaande gaat Uien voort met zich op voel van oorlog le stellen. l>e vloot onder bevel van Achmet-paéha is de haven binnen gel'oopen die van Egypte wordt icderen dag verwacht, met 25 a 30,000 man troepen. BINNENLAND. ZtERikzÉF 9 April. De Staats-Couranl deelt bel volgend programma mede voor de opening van de ver gadering der slaten-genóraa! le 's GraVchhagO op dihgsdag den 14 dezer AH. 1. Des middags len 12 ure zullen de léden der slaten-gencraal zich begeven naar de zaal bestemd voor (Ie zittingen van de tweede kamer en zich in eene al- gempene vergadering vereenigen onder voorzitting van den door Zijne Majesteit benoemden president van de eerste kamer. Art. '2. De ministers hoofden van ministeriële de partementen de kanselier der orden en de leden van den raad, van state, zullen zich, des namiddags ten 1 ure mede in die zaal vervoegen. Art. 3. Zijne Majesteit do koning de vergadering der staten-generaal zullende openen zal ten 1 ure met deU volgeladen trein van het paleis afrijden a een komrtiando kavalerie tot opehing van den trein b een boffburier en twee rijknechts, le paard c de ka merheer-Ceremoniemeester gezeten in eetie koels met IWee paarden bespannen gaande een lakkei naast elk portier 5 d, acht kamerheerén van Zijne Majesteit, gezeteh in lwee koclseh ieder met vier paarden bé- spahhen gaande IWee lakkeijen naast elk portier de kamerhoeken plaatsen zibli volgehs hunnen rang Van benoeming; 'e de grool-olficieren van 's konings huis gezeteh in twee koetsen ieder met zes paarden be spannen gaande twee lakkeijen naast elk pórtier Ben kommando kavalerie g de opper-ceremonierneeS- ter gezeten in eelte koets met vier paarden bespannen gaande twee lakkeijen naast elk portier A Zijne Ma jesteit de koning en Hunne Koninklijke Hooglieden dó prinsen tegenover boogstddnzelve gezeten in eene köets met afckt paarden bespannee.gaande een rijknecht naast elk paard ctl vier lukkeijen naast elk portier dé luilehaht-geheraal Chef van liét militaire huis des ko- hings rijdt regts en de genéraal-majoör Waarnemende gouverneur der konitiklijko residentielinks van dB koels achter dezelve volgen de officieren van liet mi litaire buis almedö 18 paard rijdende twee aan tWeo, de oudste in rang vooruit j t'een kommando kavalerie tol sluiting van den trein. Art. 4. Dfl trein Zal rijden door hel noordeinde Over de plaats OVer bet buitenhofnaar het binnenhof. Art. 5. De trein gekomen zijnde aan de vergader plaats der staten-generaal zal Zijné Majesteit aan dtt lleuf van het gebouw ontvangen worden door eene Commissie uit dB Vergadering die voorafgegaan door den kamerheer-Ceremoniemeester de katnerheeren de groot-officieren van 's konings huis en den opper-Ceró- tnoniemeester hoogsldenzelve zal geleiden tiaar de zaal der staten-generaal Het militaire huis volgt Onniid- delijk. Aft. 6. De groot-olficicreh van 's konings huis eh de waarnemende gouverneur der koninklijke residentie plaatsen zich achter Zijner Majesteils zitplaats de ka merbeeren en het militaire huis regts en links van den troon. Art. 7. De zitting geëindigd zijndo gaat Zijne Majesteit de koning met denzelfden trein waarmede hoogstdezelve binnengekomen is en in ile bij art. 3 vermelde orde naar hel paleis lerog zullende de trein, wegens de herstellingen aan (Ie binnenpoort ditmaal Weder den navolgenden weg nemen van bel binnenhof over het buitenhofOver de plaatsduor het noord- einde naar het paleis. Art. R. Salvo's uit liet geschut zullen bet afrijden Van Zijne Majesteit van het paleis en het OOgfenblik waarop hoogstdezelve het gebouw van de staten-gene raal verlaat aankondigen. Nog deelt de Sïaats-Cóuratil het programma mede van het ceremonieel hotwelk zal Wofden in acht geno men bij de aankomst van HH. KK. HH. prins en prin ses Hendrik der Nederlanden binnen hét rijk en ïd do residentie op 21 Junij aanstaande. Verder is het officiële programma hekend gemaakt der feestelijkheden die van dingsdag 21 junij tot zaturdag 25 Junij in de residentie zullen plaats heb ben ter gelegenheid van de aankomst der hooge echt- gehoöten aldaar ter Steile. Op 21 junij is do plcgliga inlogt bepaald 22 Junij zal een gróót diner plaats heb ben in het paleis in hól Uóohleindé 23 Junij Cour van voorstelling en felicitatie in hel paleis van HH. KK. HH. 24 Junij gro'ót diner in het paleis in het noord einde 25 Junij deS ochtends en des avonds volksfees ten le geven door hel plaatselijk bestuur der residentie. Het laat zicli aanzien dat d'è residentie in do volgende weken hij gelegenheid der opening vart da vergadering der staten-generaal en van den plegtigen intogt van HH. KK. HH. prins en prinses Hendrik. Zécr druk tal bezocht wordeh. Reeds zijn er in de groólo hétels zeer vele Vertrekken besproken. Zelfs zijn dé bestellingen in de laatste dagen zoo zeer toe genomen dat dé eigenaar Vah Oen der voornaamste hétels een ander aanzienlijk groot geböuW heeft moeten buren hetwelk hij gelegenheid der te houden feesten, tot logement zal Worden ingerigt. Men Wil Weten dat er in den hofvijver bij gele genheid der te houden Teeslen eene illuminatie zal Worden ontstoken. Vele ingezetenen der residentie zijn voornemens lo illumineren zoowel Op dingsdag avond 21 dezer bij ge legenheid van deU plegtigen intógt van 1111. KK. HH. prins en prinses Hendrik, als op zaturdag avond 25 dezer gedurende welken dag de Volksfeesten door het plaatselijk bestuur der residentie gegeven zullen wor den gehouden. UI. donderdag én vrijdag avönd Werd te Middel burg het dórde Zeeüwsche muziekfeest gevierd in hét kerkgebouw der Waalscho gemeente. Op den eersten avond Werd hét beroemde Oratorium Die Jahrészéileri Van J. llag lVen den volgenden avond de zovertdo symphonie van Beethoven de 1Ö0"° Psalm van Handel en de symphoniecantate: Dos Lóbgesang van Mendelssohn Bartholdy opgevoerd. De solisten hebben hunne taak voortreffelijk vervuld en vooral munten uil mejufvr. C. Froschhart van Leiden en de heer C. IV. von Rath, van 's Hage; Na den afloop van hel feest werd door het mannenkoor van hel drchest begeleid door ver scheidene instrunierttistën eene serenade met fakkel licht gobragt aan den dirigent dert lieer IF. R, Céalen, te Middelburg woonachtig, en vervolgens aan al de solisten. Z. M. heeft eervol ontslag verleend aan J. M. Bouvin als plaatsvervangend kaniooregter té Zierikzee. L. Mheeft aan rn J. II .Tharbecke afgetreden minister van bintieril. zaken verleend een pensioen ten laste van den staat teti bedrage van f 4000 's jaars. De geruchten Van eene benoeming van prins Hendrik tol gouverneur-géiieraal Van Nedcrlandsch- I"(1 ie vinden in <le gewoonlijk góed onderrigle kringen Volstrekt geen geloof. Naar men verneemt blijft bel bepaald dat het kamp dch 15 Augustus te Znyst door de troepen betrok ken zal Worden. Hél zal door Z. M. worden bezocht. Door de Ned. Handel-Maalschappy zijn bevracht geworden 5 Schepen alsvoor Amsterdam 1 Rotter dam I Middelburg 3 frijnde Elisabeth en .lohanna kapt. .7. A Ballot de Schelde kapt. I' van Duyn en Koning Willem II kapt. W. Blaukhért Zaturdag avond j|. ten 6ure heefi jonkli.' Salvador, aan (le Bilt in de open lucht naast iiet logement van den Irecr Cramer ten amli >oii> «an ruim 100 studenten g spioktn of lievef is door hm onder vraagd geworden li v. over lie doei zijner ie. tnsl Utreeb»ovör ttctgeön hij veréigl ge-;:oh.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Courant | 1853 | | pagina 1