Woensdag 8 Junij. 46. 1853. Ml\m AMIMHATIKI! Woensdag en Zaturdag. HALEN, Bürgemeester en Wethouders van Zierihzee ver wittigen de ingezetenen daler op Zaturdag den 11 Junij eerstkomendeeen omgang langs de Stra ten geschieden zal, oin zifch te overtuigen of al do bepalingen vae het Policie-Reglemcnt alom worden nageleefd wordendccen iegelijk hij deze gewaarschuwd. Old to zorgen dat de stralen stoepen en gnien Pik voor Pti achter Zijne woning of erf, behoorlijk schoon gemaakt en gétuivérd zijn terwijl de beambten der Politie bepaaldelijk zijn belast om op de voortdurende reinheid Van sltaten sloepen en goten te lellen en zonder oogluiking wegens alle overtredingen of nala tigheid proces-verbaal op te maken. Burgemeester en Wethouders van Zierihzee zijn voornemens op II'oensdag den 15 dezer maand dés mid dags ten Raadhuize, in het openhaar aan den meest biedende te verpachten tte S^isscherij in het /HjhWater tusschen het Sas en het vroegere tweede Sas Kadaster Sectie D h.° 565 Voor liet tijdvak van de toewijzing der verpachting tot op dén 30 April 1857 wanneer de pacht der overige vischwatcrs dezer Gemeente eindigen zal en op dezelfde voorwaarden waarop die zijn verpacht welke van heden af ter lezing liggen op de Secretarie, NIEUWSTIJDING BUITENLAND, Parijs 5 Junij. Bij den senaat is onder anderen eene petitie ingekomen om te verzoeken dat van regeringswege eene belasting op de honden worde ge legd. De Vergadering heeft dat adres in ernstige over weging genomen en met eenparige stemmen besloten het den minister van hinnenlandsche zaken toe te zen den met bijvoeging dat uil de statistieken is geble ken dat jaarlijks ineer dan duizend porsonen alsslagl- offers der hondsdolheid sterven. Londen 4 Junij. Eene vrouw uil Pendleton nabij Manchester is dezer dagen bezig om eone wedding schap van 500 p. stte winnen een weg van 1000 Engelsche mijlen in den tijd van 1000 uren te voet af te leggen, welke wandeling zij den 7 Mei aanving, terwijl zij volgens ingekomen berigtII. vrijdag reeds 504 mijlen afgelegd had. Aan ieder die ontdekken mogt dat zij slaapt op den tijd dal zij gaan moest is eene helooning van 5 p. st. toegezegd, Deze vreemd soortige wondelaarster heeft hel gewaad der Bloomers gekozen, als voor haar doel gemakkelijker dan de gewone vrouwenkleedihg. 'OS. 1 dezer vindf^ 'rovinciole S' ii den fleca vereenijz^ len C"\LEÏ1| dep. i te.""'"» H j de best a aht verdient' and van Schoi de meeste ój die «an de stl -meen verlro| »\<U,. -.1 loono', Jer 2aketi heai jns algemeené ,s pfaiielands med'èkiezers óie als ware Viang, zijng ijn stembiljet mUKZEESC COURANT. ABOKHTBMlSKTS-PHI^a J \re maanden f 2,00. Franco per post f 2,25. ingder Advert, daags tevoren' snamidd. vóór 4 ure. verschijnt: PH13* DEB 1SVXBTXKTIIX Gewone 15 cents de regel. Geboorte-, Huwelijks-en Doodberigten van 1-6 regels h f 1 behalve het Zegelregt Kiezers, "en 1 dfezer, pn voor het especlivelijfc "SNiiURGH. elijje oigen- fstrekt niets volkomen or één dier immers eJen dié,, zïjde heb- "wd, rden dit ale Stated Jgenwoor- J. v.Atr 'ste dieut dorSl met ort gele- s gehad, stemmen R'ijfelach- worden. m." van 'Veisterii- atin of- e Heert>n U50EF. ers. shatw deze ld ivirons soorterf en Heef eevet- ling. P. E. 'derika- zijd haar tg staand ts door welke ofslede oor de open ieven Jz. ars erf 'at hij 359, ast de laatst ïtEij, min- Dpenbare Raadsvergadering gelioiiden te Zierik zëef den 6 Junij 1853. irzittér de lieer de Crane, fang. Secretaris 3kker, afwezig M.r Ermerins wegens bezig- i. t)e notulen van de vorige Vergadering worden iorlezing goedgekeurd. Burgemeester deelt mede, dat de Raadin- ge het reglement van orde, iemand zoil en benoemen als waarnemend Secretaris, de tijd Van zes weken voor welke hij de loopige Waarneming aan een Raadslid kan ragen, vérstfekén is, en stélt voor, dat de id den lieer Fokker zal verzoeken om zich irloopig nog mét die Waarneming te willen astenM.1 Fokker Verklaart zich hiertoe be- d, doelt geeft te kennen dat hij de maanden lij en Augustus tot zijne dispositie verlangt Ie 'idende heer D> KellkR zegt hierop dat er hoop bestaat dat de heer Krokf inct Julij zijne rkzaamheden zal kuhncn hervatten, waarop ifdt besloten de voorloopige waarneming aan f Fokker op te dragen. 'Worden benoemd tot Leden Van het Stetti- areati voor de verkiezing op 7 Junij, voor één jd der Provinciale Staten, de heeren M." Egter r Van Dongen, plaatsvervangers M.r vanAdrichem da i öemans. Kotnt ter tafel eene tnissive van Gedeputeerde aten houdende verzoekom toezending van het lesluit Waarbij aah E. W. Mes, een terrein in eht \vordt uitgegeven en de vraag of wel vol- ati is ahn art. 230 der Gemeente-wet. Bur- ineestcr en VVetholidbrs deelen mede dat aan el eerste pbnt is voldaan M.r Fokker Zegt, dat ct besluit bedoeld in art. 230 GemeBnte-wet niet lenomen was, daar dit terrein reeds lang voor et publiek niet meer toegankelijk was; Jh.r de onöe vermeent, dat art. 23Ö door vervreemden mrpahdpiojbeiiüarett geene verpachting bedoeld eelt, doch is overigens niet tegen het nemen van et besluitWaarop het besluit Wordt genomen, ij hetwelk de Raad verklaart, dat bedoeld terrein iet meer tot den openbaren dienst bestemd is. Wordt gesteld in handen der commissie M.r' 1gtf.r, van AdricHem en D.r Goemans, de rekening pan het Hervormd Diaconie Armbestuur over 18S2 Wordt medegedeeld den brief van dén Kerke- iaad der Hervormde Gemeente, dat van zijne Zijde benoemd zijn de heeren D.» Droogleever Forïuijn M.r R. C. Cau van der Grijp en Berg tot regeling der armenzaak. De doof den Raad be noemde commissie, hiervan kennis gegeven. Wordt goedgekeurd de rekening vari het fonds van den straatweg naar Brouwershaven. Naar Brouwershaven mede tot goedkeuring verzenden. Wordt medegedeeld dat de gemeOnte-begroo- ting aan heeren Gedeputeerde Staten goedgekeurd is terug ontvangen, met voofstelom deze te stellen in handen van BurgCmeestef en Wethou ders ter Uitvoering. Jli.r de Jonge berigt, dat de teckeriingbestek en berekening rati de verlen ging van den Havendijk woensdag gereed ■zal Wordt kennis gegeven der goedkeuring doof heeren Gedeputeerde Staten van het raadsbesluit tot af- en overschrijving van posten der bégroo- ting 1852 én dito van een post op Onvoorziene Uitgaven. Namens de commissie Voor de uitwatering der Garancine-fabrijk verklaart de heer Egter dat deze in de Vergadering van 13 Junij verslag zal uitbrengen. Waarna de zitting is geslóten. INSPECtlE OP DE STRATEN. En opdat niemand hiervan onwetendheid voorwende, zal deze worden afgekondigd omgeroepen aangeplakt en in de Courant geplaatst. Zierikze'èden 30 Mei 1853. DE CRANË Vborzitteir. C. J. FOKKER l. Secretaris. VERPACHTING. Zierihzee, den 1 Junij 1853. CRANË Voorzitter. C. J. FOKKER l. Secreiaris zijn stelt voof die alsdan Voöf de Lede» ter visie ie leggen ert den 13 Jtiriij Raad te hotidett om de voorwaarden vaii aanbesteding vast te stellen; t>oi-(it aldus besloten, dditeohzand, kEUtEff3 Junij. In deh nacht van edfgistefdn trad de Bleihabh waarschijnlijk door Pen böoger ge vallen wolkbfeuk Weder zöodanig en zoö snel buiten hare oeversdat dë menschen te Commern zich lef naauwernood in hoornen en op de daken redden kon den. Verlies Vari mchschenlevens heeft men hij deze gelegenheid niet Ie betreuren doch er is veel vee ver dronken gcheole stallen met schapen verdwenen zon der een spoor achter te laten. Volgens te Weencn Uit Konstantinopel ontvangen beriglen Vah 23 Mei is de porie bereid den toestand der Christenbevolking in Turkije te vefbeleren en een opper loezigt van de zijde der grOote mogendheden toe te staan. Sommigen zagen de bezetting der üonaü- Vorstendommen door de Russen te gemoet. Te Weenen hciüdt men het voor zeer WaarSchijtl- lijk dal door de bemoeijing van Oostenrijk de bereids af- g i roken onderhandelingen tusseheli Rusland en de purte hervat zullen worden én wordt uit goede bron vetzekerd dat de Oostenrijksche gezant voor Turkije tiijheer ton Bruckfeeds van de noodige iuslructiën voorzien isom in dit opzigt mei goed gevolg werkzaam te kunnen zijn. Volgens nader berigt uit Konstantinopel heeft da p'órte een zaakgelastigde naar Petersburg gezonden dia met hot geven van ophelderende verklaringen aan het Russisch hof belast is. Tevens houdt de porte zich onledig met het opstellen van een manifest waarin da zaak in geschil ten volle zal worden opgohelderd. De toon dier Duilsche bladen welke met de Russische politiek ten hoogste in genomen zijn lóópt nogtans he melsbreed uiteen ten' opaigle hunner voorspellingen omtrent den Weg Welken die politiek eerlang volgen zal. Terwijl toch een dier bladen het huiten allen twijfel stelt dat Rusland niet anders zal of kan doen dan zich binnen korterpn of langeren tijd meester van den Bosphorus en de Dardaneilen ten zuiden en van de Sond ten westen van zijn gebied te maken verzekert een ander dat niets minder in de plannen des keizers ligt dan veroveringen le beproeven. Do graaf ran Nesselrode zoon van den Bussischen kanselier is heden van Triest alhier aangekomen zich naar Londen begevende. Al de gissingen waartoe do reis van dien staatsman hebben aanleiding gegeven als of de onderhandelingen te Konstantinopel zouden wor den hervathouden dus op. r B A S K R II R, Zoo als men weet bevindt zich de beroemde bar bier-dichter Jasmin van Agen thans te Parijs alwaar hij Zeer onthaald wordt. Zoo heelt men hem II. maan dag hij Vefour in het palais Royal een luisterrijk feest maal gegeven waarop de heeren Dumon oud-minister van Lodeuiijk PhilipsAncelot lid van de Fransche aca demie en vele andere bekende personen en letterkun digen aanwezig waren. De gasconscho dichter nam hij deze gelegenheid aller harten in door zijn opgewek- ten vrolijken geest en vooral door zijne bewonderens waardige gaaf van improviseren. Bij dezo gelegenheid lieeft Jasmin verscheidene dichtstukken voorgedragen en met zooveel gevoel en uitdrukking dat de meeste aanwezigen ofschoon hel languedocsche dialict niet verstaande geheel weggesleept werden door de voor- dragt des difchlers. Dezer dagen zoude te Rouaan eene vertooning in den schouwburg gegeven worden waartoe ook een» hinde vereischt Werd. De directeur had zich zulk een dier aangeschaft maar toen liet aankwam word het aangehouden door de beambten op grond dat het als wild moest beschouwd worden en do jagtlijd geslo ten was. De voorstelling kon dus geen voortgang hebben. Abd-el-Kadèr heeft liet voornemen té kennen gégeveti om ingevolge de uitnoodigiog van Napoleon. tijdens de kröoning des keizers, naar Parijs te komen. Hij houdt zich bezig met hel schrijven van een werk waarschijnlijk van godsdiensligen inhoud. groot-brittannirs, Men leest in het Carmatlien JournalOp eene der werven van den heer Scot Russell heeft nan da kiel

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Courant | 1853 | | pagina 1