Zaturdag 4 Junij. sins, lEe Woensdag en Zaturdag. NIEl SR wor- Sta LGH, mijne vaste n ge- M.' nam. |egen- n l>e- bczil opge- ij ook daar- kter in de chten uil op maire. rkoo- - ,^.o 45. 1853. in. '■ederikd- zijn' nbaar le i slaand als doof welke Hofstede i door de' knopen- brieven md. ranse COURANT. abokkkwkmts-peij8 Per drie maanden f 2,00. '"Franco per post f 2,25. 'Inzendingder Advert, daags tevoren snamidd. vóór 4 Urè. verschijnt: puiji sib advbbtxktikh Gewone 15 cents de regel. Geboorte-, Huwelijks- en Doodberigten van 1-6 regels a f 1 behalve het Zegelregt. ÜOR- ke van Jonk— Iqq. ten ORDT >sc/h Kerk- verkerk gronde riES- I [tladl- UGA- rgli etl ntendé Ijellen Heef zai irt ck wor- met Ier en encvens alles en ins- titlre-s ambacht Es.it tie it i t dé •n ziclï -igeiiaaf UITSLAG der herslem min] voor één Lid der Tweede Kamer van de Stolen-Generaal te Zierikzee op Don derdag den 2 Junij 1853. Ingeleverd 931 briefjes, in blanco 9 en van onwaarde 4 jh.'ra v J. F.SCHUURBEQUE BOE1JE had 516 en m.r S. H. ANEMAET 402 sleni- men bekomenen is derhalve verkoken jb.r ra.r J. F. SCHEURBEQUE BOEUE, te Zierikzee. Middelburg. Gekozen dé heer m.r.D. van Eek, 4e 'sGravénhage. Amsterdam. Gekozen de heeren II. Sfolie prof. J. Bosscha en J. C. Baud. Rotterdam. Gekozen de heeren C. Baud en toi.r P. P. van Bos se. 'sGravenhage. Gekozen de heer J. C. Baud. Utrecht. Gekozen jonkh.r m.r H. A. M. van Asch van fVijck. Gorinchem. Gekozen de heer P. J. E/ou/ vaü SoeteriDoude. Assen. Gekozen de heer m.' P. van der Keen. Deventer. Gekozen jliA C. A. Storm van V Graiesande. Eindhoven. Gekozen de heer tn.r I'. van den Heuvel. Hoorn. Gekozen de heer J. Donker, Hz. ■'s Hertogenbosch. Gekozen d.r J. H. de Poorter. Tilburg. Gekozen de heeren mF. J Jespers tn C. C. A Beens. Zwolle. Gekozen m.r B. PK. H. baron Sloel tot öldhuis. ÏH kfc tl BEKENDMAKING. Burgemeester en Wbthoüders van Zierikzee bren gen ter kennis van de ingozetenen de navolgende aan kondiging SliNISTERiE VAN kotomf.ij. «th de Ëederlandsche Staals-Courant van 17 en in «die van 18 Maart jl. zijn uit de Javasche Couranten «overgenomen de berigten welke bij het Gouverno- «ment van Nederlandsch-Indie ontvangen zijti omtrent »dvj verwoestingen welke in het laatst der maand No- «vember des vorigen jaarsin schier den gehcelen Mo- »lukscbeh Archipel en meer hoofdzakelijk op liet «eiland Banda zijn te weeg gebragt door aard- en zeebevingen. Tol leniging van de verliezen Welke dé ibgezelé- «nen daardoor hebben geleden heeft de Gouvertieur- «Generaal van Nederlandsch-Indieeene inzameling »van giften daar te lande uilgeschreven terwijl hij aan »hel Departement van Koloniën heeft voorgesteld lot «hetzelfde einde ook de liefdadigheid in Nederland in (e «roepen. Naar aanleiding daarvan eh gedreven döof den «wensch om aan de goede bedoelingen van hel Indisch «Bestuur te gemoet te komen brengt de ondergetee- kende ter kennis van de ingezetenen van Nederland j «dat hij gaarne aan het locaal van zijn Departement te d's Gravenhage en aan het agentschap van dat Depnr- «lement te Amsterdam zal ontvangen en haar Batavia «overmaken alle giften welke tol hel bedoelde einde «aan hem worden gezonden terwijl ook de Heeren «Commissarissen des Konings in de Provinciën (met «uitzondering van Zuid-Holland] zijn Verzocht de «giflt'n ie willen in ontvang nemen Welke hun ter «voorschreven zake moglen worden toevertrouwd." «Da ondergeleekendé koestert de overtuiging, dat «ecne verdere opwekking der liefdadigheid in Neder- »!and niet vereischt wordt Wanneer hel geldt het ver- «leenen van hulp aan ingezetenen van Nederlandsch- «Indie van Waar ruim eeno ton gouds werd bijgedra- »gen toen de bijstand aldaar werd ingeroepen ten be- hoeve van de noodlijdenden hij den groolen waler- «snood van 1825 in hét moederland." s Gravenhugeden 10 Mei 1853. De Minister van Koloniën Cus. F. PAHUD. En advcrlerén wijders, dat op de Secrelarie dezer Gemeente ecne geslotene bus is geplaatst lot ontvangst der giften welke men lol het voorzegde doel inogt ge lieven le bestemmen. Zierikzee, den 25 Mei. 1853. DE CRANE Voorzitter. C. J. FOKKER l. Secretaris. INSPECTIE OP DE STRATEN. Burgemeester en Wethouders van Zierikzee ver- willigen de ingezetenen dal er op Zaturdag den 11 Junij eerstkomendeeen omgang laiigl «le Stra ten geschieden zal om zich le overtuigen of al de bepalingen Van het Policie-Regleuicnt alom worden nageleeld wordendeeen iegelijk hij deze gewaarschuwd, om le zorgen dat dé stralen sloepen eh goten elk voor en achter zijne Woning ot erfbehoorlijk schoon gemaakt en gezuiverd zijn terwijl de beambten der Policie bepaaldelijk zijn belast om op de voortdurende reinheid van stralen stoepen en goten te letten eti zonder oogluiking wegens alle overtredingen of nala tigheid proces-verbaal op te maken. Eh opdat niemand biervan onwetendheid voorwende, zal deze worden afgekondigd omgeroepen aangeplakt en in de Courant geplaatst. Zierikzeeden 30 Mei 1853. DE CRANE Voorzitter. C. J. FOKKER l. Secretaris. BRANDSCHOUWING. Burgemeester en Wethouders van Zierikzee ver wittigen de ingezetenen dat er op Maandag den 6 Junij aanslaande, eene algemeéne inspectie op de Brand- bluschmiddekn alhier zal gehouden worden en herin neren mitsdien San de bepalingen van do art. 44 45 en 46 van het Brand-Reglement opdat alsdan a! die mid delen in goeden bruikbare» staat Worden ten toori gesteld en niemand alioo doof öntwetendheid vervalle inde boete, tegen denalatigen verordend. Zierikzee, den 31 Mei 1853. DE CRANE VóórziliVr. C. J. FOKKERl. Secretaris. AANBESTEDING. Burgemeester en Wethouders van Ziérikzee ma ken bekend dat de Openbare Besteding der Herstellin gen aan de Gebouwen eh Werken der Gemeente met den onderboudstertnijh aangekondigd tegeh morgen den 1 Junij acht dagen Wordt uitgesteld eh alzoo be paald op Woensdag ileit H Juni} eerstko mende des middags op hel Raadhuis. Zierikzee, den 31 Mei 1853. DE CRANE Voorzitter. C. J. FOKKER l. Secretaris. BUITENLAND. SCITIOIILINS, Keulen 31 Mei. Hel is nu zeker dat vdrst Hen- ziliojfmet het gezamenlijk personeel van het Russisch gezantschap lionstantinopel verlaten heeft nadat op zijh bevel het wapenschild en de vlag van Rusland van hel gczantscbapshótel waren Wpggenometl. Te Weénén gelooft men niet dal de Ooslenrijkschë regCriiig het Russisch protectoraat over de Grieken in Turkije be- giiiiStigéü zal ed velen betwijfelen hel öf die Christe nen zelve wel daarnaar verlangen. Pruissen zal den kelijk do door Oostenrijk ten deze gekozene gedragslijn wel volgen. Een half officieel Ooslenrijksch dagblad geeft het ver trouwen te kennon dat eene sloornis van den algemee- non vrede des le minder uit de Oostersche kwestie le verwachten is dewijl do keizer van Rusland meer malen de verzekering heeft gegeven dal bet geenszins in zijne plannen lag de integriteit van bet gebied der porto le schenden en iedereen de onverbrekelijkheid en hei ligheid van hel woord diens monarchs Weet le schatten. Niet alleen jegens Turkije 'maar ook jegens Perzia is Rusland onlangs met zware eischen opgetreden. Het Vordert van dal land de onverwijlde terugbetaling eener zeer aanzienlijke leening of anders den afstand der provincie Astrabad aan de Kaspische Zee. Bij de wei gering van dit een en ander zou als men hel berigt gtlooven mag, de secretaris van den shall door vorst Dol- yaru'ckiden Secretaris van hel Russisch gezantschap, in het aangezigt geslagen zijn en de Turksche gezant Ahmet-effendi zich die beleediging sterk aangetrokken hebben. v b i i b iz s' Parijs 31 Mei. Het hof van appèl te Aix heeft heslist dat er geen vonnis kan worden geveld in de zaak van hel helsche werktuig le Marseille op grond dat de voornaamste beschuldigde afwezig is en dat de be wijzen van schuld wat de overigeu betreft niet voldoen de zijn. Eiken avond trekt de vertooning in het Théalre de la Gaité van dert heer Sandsdie ten onderste boven legen de zoldering loopteene ontzaggelijk groote me nigte toeschouwers. Wat hel geheim is weet men nog niétmaar zeker is het dat de heer Sunds netjes ge kleed mei het hoofd naar henedon met de armen over elkander en mét langzame schreden tegeh denjzöl- der loopt even als een ander mensch op den grond. Uit alle oorden des lands wordt gemeld dat da prijzen van het vee eene aanmerkelijke rijzing hebben ondergaan. QHOOT-BRITXABIWIEN. Lonpen 30 Mei. Eergisteren werd aan het bureau van buitenlandsbhe zaken een kabinetsraad gehouden die meer dan vier uren duurde en lot bijwoning van welken de hertog van ÏVew-Ca.stledie donderdag naar zijn landgoed in Nottinghamshire vertrokken was in allerijl herwaarts is teruggekeerd. De beraadslagingen hebben uilsluitend o«er den tegenwoordigen staat der zaken le Koustantinrtpel geloopen. Terstond na alloop Van den kabinetsraad heeft de heer 4/ussiirus.deTurkscho minister een onderhoud met lord Clarendonden se cretaris van staal voor huilenlandsche zaken, gehad. De admiraal Ommaneg die le Plymouth was il héden per telegraaf herwaarts teruggeroepen. Eergis teren is de Engelsche kanaalvloot in de haai van Biscayo gezien. De tijdingen Welke de stoomboot Asia uit New- York overbrengt en die tot 18 dezer loopen bobben weinig politiek holang rnaar tol dé Overige behoort dot bet barkschip William and Mary van Liverpool naar Orlêms bestemd en dat behalve eene lading ijzer en antlere koopmanschappen 208 menschen be vatte den 3 dezer hij hel met zeer buijig weder in- lOripcn van het kanaal van Bahama op eene blinda klip gestooten heeft en gfezonken is waarbij ongCVeer 170 menschen het léveti verlóren hebben. LL woensdag avond werd te Londen in Willis' Rooms eene talrijke bijeenkomst gehouden in welka eene commissie uit hel Brilsch én huilettlandsch go- nootschap tot wering der slavernij een adres aan me vrouw Heccher Slowe overreikte, otn haar dank le zog gen voor de gowigtige diensten door haar wereldbe roemd werk aan de Negerslaven bewezen. Professor Stoutede echtgenoot der vermaarde schrijfster be tuigde ook in haren naam dank en ontwikkelde korte- lijk zijne gevoelens over de beste middelen om de uit- roeijing der slavernij te bevorderen. Alvdrens de ver gadering scheidde deelde de voorzitter mede dal de

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Courant | 1853 | | pagina 1