Woensdag 1 Junij. Ti.o 44. 1853. Woensdag en 2*aturdag. BESTUREN ADMINISTRATIS bekendmaking. inspectie op de straten, brandschouwing. NIKIWSTUDIM BUITENLAND. ZMIKZEESCHE COURANT. 1bobwsmbvts-pbi1i Per drie maanden f 2,00. Franco per post f 2,25. Inzending der Advert, daags tenoren.' snamidd. vóór 4 ure. verschijnt: prijs dib advebtshtiss Gewone 15 cents de regel. GeboorteHuwelijks- en Doodberigten van 1-6 regels af 1behalve het Zegelregt. IETS OVER HET BUSKRUID. {Vervolg en slot van ons vorig nummer Ih Holland werd het eerst gebruik gemaakt Van het buskruid omstreeks 1350 hij den aanvang der Hoek- sclie en Kabeljaauwsche twisten. De Duitschers hadden reeds veel vroeger kanonnen Xvanl Ie Amberg beslaat er een waarvan het opschrift «te ja rlcekening van 1330 draagt. Het is alioo niet waar gelijk de meeste geschiedschrijvers elkander na praten dat men voor de eersto maal van dit geduchte Wapen gebruik maakte in den beroemden slag van Crecy, die in 1346 werd geleverd. Het gebruik der geweren behoort tot eencn veel la- leren tijd dan dat der kanonnen. Het was in 1414,, bij de verdediging van Arras legen Karri VIdat de Bourgondiërs voor de eerste maal gebruik maakten van de handbussen. Bij het beleg van Sumo in 1159 had den deze wapens nog geen mecbanismus om bet kruid in brand te steken en liet musket met een' haan waarop eene lont Werd gezet dagteekend eerst van 1600. In 1360 maakte deze inrigting plaats voor den haan met teen' vuursteen eene uitvinding van Franschen oor sprong. Almede zijn hel de Franschen die het eerst bedachten de kogels gloeijend te maken want toen zij in 1418 door de Engclsclien te Cherburg belegerd wer den wierpen zij in de legerplaats van deze gloeijende kogels om de barakken of veldhutten der soldaten in brand te steken waaruit blijkt dat de Franschen al tijd hunne vijanden vooruit zijn geweest in bet behan delen der nieuwe wapens. De kunst om met kruid te ondermijnen wordt toe geschreven aan eeheti Genueschcn ingenieur Petrus Van Navarredie ih 1483 daarvan eene vruchtelooze proef nam. Hij volmaakte zijne Werkmanier in 1503 bij het beleg van bel kasteel de l'Oeufin het koning rijk Napels en stelde daardoor de Spanjaarden in het bezit van deze vesting. Omstreeks de 6d" of 7dB eeuw vonden de mnnnikken Van Byzantium die toen zich aan de scheikundige proe ven wijdden een vreessclijk mengsel uit waarmede tnen eeheli brand aanstak dien niets dan do azijn ver- mogl te blusscben. Dit noemde men Grickscli vuur. Dit geheim was den Byzantijnen van grootc dienst en Verschafte bun bet middel lot afwering der Arabieren die sedert de 7a" eeuw hunne overwinningen tol Kon* Slantinopel voortzetteden en het beleg voor die stad sloegen. De Byzantijnen kenden al hel gewigt van hun geheim en Constantijn Porphyrogenetes beval zijnen zoon boven alle dingen aan te zorgen dat do bnrbareil geene kennis aangaande de zarnenstclling van bel Griek- Sche vuur kregen. En dit geheim werd zoo wel be waard dat het geheel is verloren gegaan en wij nog tegenwoordig hetzelve niet kennen want daar de baron d'Arelin hel recept dat hij zegt in de hermetische boeken gevonden te hebben niet wereldkundig heeft gemaakt zoo kunnen wij over zijn beweerde geenerlei oordeel vellen. Eenige schrijvers beweren dat het Grieksche vuur Werd uitgevonden door eenen ingenieur van Heliopolis in Syrië Gallivinus geheeten. Het was deze zelfde in genieur die het met zooveel voorspoed in 660 gebruikte in den slag die keizer CtmslaMjn Pogonalus tegen dé Saracenen leverde niet verre von Cyrica in den Helle spont. De Grieken met het Grieksche vuur gewapend, verbrandden de gohecle vloot hunner vijanden die met 30,000 koppen Was bemand. Hel Grieksche vuur had dit bijzonders dat hel te tniddtn van liet Water voortbrondde ja inetl wil dat het eene hoogere kracht en levendigheid aan deze vloei stof ontleende. Het Werd triet veerkrachtige werktui gen geworpen gelijk men eencn pijl met eenen hoog wegschiet of wel meli blies het uit koperen blaaspijpen of buizen. De azijn alleen kon do duor dit mengsel te weeg gebragle ontvlamming stuiten j ook schreef men dit zelfde vermogen aan de olie toe doch voor deze laaiste stelling is waarschijnlijk geen andere grond dan «le zucht tol het woudorbaarlijke, Er wordt beweerd dal het Grieksche vuur was sa mengesteld uit salpeter zwavel slecnolie pik, joden lijm en eenige andere zelfstandigheden van welke men geen kennis meer beeft, liet gebruik van hetzelve hield op toen het door de aanwending van buskruid van minder Waarde werd. Dit Grieksche vuur toch dat door den adern of door eene veerkracht als die der schietbogen werd voortgestuwd kon niet, gelijk de, door hel buskruid geworpen werktuigen op een groo- ten afstand gebragl Worden hetgeen cehler niet belet dat het een wetenswaardig voorwerp is en dat het veelligt nu nog van nul zoude zijn deszelfs zarnenstcl ling te kennen. Het Grickscho vuur der hedendaagsche vuurwerkma kers heeft geCncrlei overeenkomst met dat der Grieken. Er zijn er die het maken uit 4 d'eelcn salpeter 2 dea len zwavel en 1 deel steonolie. De Commissaris ors KoninGs in de Provincie Zeeland Brengt Ier konnis van de belanghebbende ingezetenen van dit gewest dal Zijne Majesteit hij Hoogstdeszelfs besluit van den 25 Mei jl. n.° 58 heeft bepaald dat de Stembriefjes ter benoeming van één Lid van do Tweede Kamer der Slalen-Generaal op den 31 dezer maand in te leveren in «Ie Hoofd-Kiesdistricten Mid delburg en Zierikzee zullen worden geopend op Don derdag den tweeden Junij aanstaande. Middelburg den 28 Mei 1853. De Commissaris des Koninp voornoemd VAN TETS. Burgf.mef.ster en Wethouders van Zierikzee bren gen ter kennis van de ingezetenen de navolgende aan kondiging ministerie van koloniën. In de Nederlandsche Slaats-Courant van 17 en in «die van 18 Maart jl. zijn uit ile Javnsche Couranten «overgenomen de herigten welke hij het Gouverno- »ment van Nederlandscli-lndie ontvangen zijn omtrent »de verwoestingen welke in liet laatst der maand No- «vemlier des vorigen jaars in schier den geheeten Mo- uluksclien Archipel en meer hoofdzakelijk op het «eiland Banda zijn te Weeg gebragl door aard- en «zeebevingen." «Tot leniging van de verlidzon welke de ingezete- «nen daardoor hebben geleden heeft de Gouverneur- «Generaal van Nederlandscli-lndie eene inzameling «van giften daar te lande uitgeschreven terwijl hij aan «liet Departement van Koloniën heeft voorgesteld tot «hetzelfde einde ook de liefdadigheid in Nederland in te «roepen. «Naar aanleiding daarvan en gedreven door den «wensch om aan de goede bedoelingen van hel Indisch «Bestuur te gomoet te komen brengt do ondergetce- «kende ter kennis Van do ingezetenen van Nederland «dat hij gaarne aan hot locaal vatl zijn Departement te »'s Graven/lage en aan het agentschap van dal Depar- «lement te Amsterdam zal ontvangen en naar Batavia «overmaken alle giften welke tol het bedoelde einde «aan hem worden gezonden terwijl ook de Heereo «Commissarissen des Konings in de Provinciën (met «uitzondering van Zuid-Holland) zijn verzocht de «giften te willen in ontvang nemen welke hun ter voorschroven zake mogten worden toevertrouwd." «De ondergeleekende koestert de overtuiging dat «eene verdere opwekking der liefdadigheid in Neder- »land niet vereischt wordt wanneer hel gebit het ver- «leenetl van hulp aan ingezetenen van Nederlandsch- «Indie van waar ruiin eene ton gouds werd bijgedra- «geh toen de bijstand aldaar werd ingeroepen ten lic- hoeve van de noodlijdenden hij den grooten waler- «snood van 1825 in het moederland." 's Gravcnhagé den 10 Mei 1853. De Minister van Koloniën Cms. F. PAHUI). En adverteren wijders, dat op de Secretarie dezer Gemeeuto eene geslolene bus is geplaatst tot ontvangst der giften welke men tot hel voorzegde doel mogt ge lieven te bestemmen. Zierikzee, den 25 Mei. 1853. DE CRANE Voor zit Ier. C. J. FOKKER l. Secretaris. BERENDMA RIN G. BGrgemeester en Wethouders van Zierikzee. bren gen ter kennis van het publiek dat door Heeren Ge deputeerde Staten van Zeeland is bepaald dat dekeuze ter benoeming van een Lid der Provinciale Staten ter ver vanging van den Heer H. MOOLENBUBGH in dit Hoofd Kiesdistrict die als zoodanig zijn ontslag heeft genomen zal plaats hebben op Dingsdag den 7 Junij 1853 op welken dag de stemming in al ,1e Gemeenten van dit Kiesdistrict gelijktijdig zal geschieden ingevolge de Wet. Zierikzee, den 27 Mei 1853. I)K CRANE. Voorzitter. C. J. FOKKER l. Secretaris Burgemeester en Wethouders van Zierikzee ver wittigen de ingezetenen dat er op Zalurdag den 11 Junij eerstkomende een omg-aoag- langs de Stra ten geschieden zal, om zich te overtuigen of al de bep&iingen van het Policie-Reglement alom worden nageleefd wordende een iegelijk hij deze gewaarschuwd, om te zorgen dat de straten stoepen en goten elk voor en achter zijne woning of erf, behoorlijk schoon gemaakt en gezuiverd zijn terwijl de beambten def Policie bepaaldelijk zijn belast om op de voortdurende reinheid van stralen stoepen en goten te letten en zonder oogluiking wegens alle overtredingen of nala tigheid proces-verhaal op te maken. En opdat niemand hiervan onwetendheid voorwende, zal deze worden afgekondigd omgeroepen aangeplakt en in de CöuratU geplaatst. Zierikzee, den 30 Mei 1853. DE CRANE Voorzitter. C. J. FOKKER l. Secretaris. Burgemeester en Wethouders van Zierikzee ver wittigen de ingezetenen dat er op Maandag den 6 Junij aanslaande, eene algemeen© inspectie op de Brand- bluschmiddelen alhier zal gehouden worden en herin neren mitsdien aan de bepalingen van de art. 44 45 en 46 van het Brand-Regletnent opdat alsdan al die mid delen in goeden broikbaren staat worden ten toon gesteld en niemand alzoo door ontwetendheid vervalle inde boete, legen de nalatige» verordend. Z iet ik zeeden 3i Mei 1853. DE CRANE Voorzitter. C. J. FOKKERl. Secretaris. A an b es t e din g- Burgemeester en Wethouders van Zierikzee ma ken bekend dat do Openbare Besteding der Herstellin gen aan de Gebouwen en Werken der Gemeente met den onderhoudstermijn aangekondigd tegen morgen den 1 Junij acht dageri wordt uitgesteld en alzoo be paald op WoeBisriag- «Hm dhsnij eerstho- des middags op hel Raadhuis. Zierikzee, den 31 Mei 1853. DE CRANE Voorzitter. _C. J. FOKKER l. Secretaris. TRAM U H1JK, Darijs 28 Mei. De pakelbool uit Konstantinopel, 1 herigten aanbrengende van den 15 dezer is gistereD te

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Courant | 1853 | | pagina 1