IERIKZEESCHE COURANT. Zaturdag 28 Mei. 1853. r.o43. cue Woensdag en Zaturdag. ïraUHIl AMSTIMTIER IBP BUITENLAND. Arron- van cnbaar Ipaald de. va- jveten It. JTER. rilBer IAT- gcn bij dat iddags F. ANT- slratio vl. ncipa- Junij ro in k pre- '114 Per drie maanden f 2,00. Franco per post f 2,25. fnzendingder Advert, daags te voren.'snamidd. Mr 4 ure. verschijnt: prijs dib idvebtehtiew Gewone 15 cents de regel. Geboorte-, Huwelijks— en. Doodberigten van 1-6 regels af 1 behalve het Zegelregt. UITSLAG er herstemming voor twee Leden der Provinciale Staten van Zeeland te Zierikzeeop woensdag den 25 Mei 1853. Ingeleverd 420 geldige briefjes, iii blanco 4. Je meeste stemmen hebben bekomen M.'B C. CAU en J. HOOGENBOOM, Bz., 250, welke der halve zijn verkozen. M.r J. W. D. van Dongen ekwam 222, M r W. J. P. Kroef 106 stemmen. IETS OVER HET BUSKRUID. De gedachte aan buskruid is in deze dagen weder le- endiger dan anders door bet ontzettend ongeluk dat iKralingen beeft plaatsgehad, hetwelk onderde gewone ieuwstijdingen is medegedeeld. Wij achten hel thans jiet ongepast eenige geschiedkundige aanteekeningen jie ons ergens onder de aandacht kwamen, onzen lezers mede te doelen. Hel buskruid is een mengsel in veranderlijke even- 'redigheden van goed gezuiverde salpeterzure potasch overgehaaldo zwavel en ligte niet sterk gegloeide kool. Op hel gezag van Polydorus Virgilius kennen de meeste geschiedschrijvers de uitvinding van dit geduchte z.amer.- stel toe aan eenen Duitschen monnik, llarthold Schwarls, die in de 1eeuw leefde. Dit is erne dwaling, want het is zeer zeker dat de beroemde Hoger Baco die in 1292 stierf, kennis van bet buskruid heeft gehad. Albert van Bollsttidleen tijdgenoot van ftico. en meer bekend onder den naam van Albert magnus of de groole beeft insgelijks liet kruid gekend aangezien hij in zijn werk de mirabilibus mundi deszelfs zamen- stellende deelen ja zelfs de evenredigbeden van deze opgeeft. Overigens hebben ook de Chinezen hel kruid voor de 13"' eeuw gekend. Ten tijde dat bun groot rijk werd ontdekt gebruikten zij bet in de zamenstelling hunner kunslvuurwerken maar niet tot den oorlog. Dit is eene zeer opmerkenswaardige daadzaak welke geheel in overeenstemming is met de overige getuigenissen van de oude beschavingen van dat volk. Volgens anderen zou de uitvinding van het buskruid nog veel vroeger moeten geplaatst worden dan wij honger opgaven. Ziehier wol men ergens leestMar cus Graecuseen schrijver die omstreeks hel jaar 700 leefde doel in een handschrift te vinden in de boe kerij des konings en dat den titel voert Liber ignum ónder andere middelen om den vijand door vuur op hem te werpen te bevechten ook den voorslag, otn den pond levendige zwavel twee pond kool van wil genhout en zes pond salpeter ondereen te mengen en dal alles in een' marmeren mortier lol een fijn poeder to brengen. Hij voegt daarbij een vrij naauwkeurigo beschrijving van den vuurpijl en de springbus." Al hebben Marcus Graecus, Baco en Albert van Bollslcidt bet kruid gekend vóór de andere Europeanen zoo kan de monnik Barthold Schwartz bet echter zeer wel van zijnen kant ontdekt hebben, want Ie dien tijde was de gemeenschap tusscben de geletterde lieden zeer moeijelijk. Polydorys yirgdius verhaalt dal dezo Duilscbe monnik, terw ijl hij in eenen mortier een meng sel van salpeter zwavel en kool fijn stampte ontsteld stond over eene plotselinge ontploffing die den mortier in stukken sloeg. Naar het schijnt is hel deze Schwartz, die in 1380 anti de Ycnetiouen de manier leerde om buskruid Ie maken. Gi'henl 1 talie beklaagde zich daar over als zijnde dit eene handtastelijke nieuwigheid tegen de reglen des oorlogs. Dit was nogtans niet de eerste maai dat men dit zoo vernielend poeder in de legers gebruikte. De volgende daadzaken strekken ge noegzaam daarvan ten bewijze. In 1327 maakte Eduard lilkoning van Engeland, van kanonnen gebruik in zijnen eersten veldtogl legen de Schollen. Hij bediende zich insgelijks daarvan in 1346 voor bet beleg van Calais. De kogels waren té idien tijde en nog lang daarna van steen. Het gebruik var. bet kruid was in Frankrijk tóór 1338 bekend, daar men in de rekening van liartholomeus Dudrackkrijgstbesaüriêr Van dal jaarden aankoop van kruid en andere noodwendigheden voor de kanon nen die loen voor een verslerkt kasteel van Avergne geplaatst waren vindt öpgeteekend. De kronijkschrijver Jan Frossard zegt dal er in 13,39 kanonnen te Quesnoy in Henegouwen waren toen de hertog van Normandie zich voor die vesting vertoonde, en volgens Anquélil gebruikte diezelfde hertog in 1339 kanonnen bij bet beleg van Trin-l'Evéque bij Kamer rijk. Pater Maxia verhaalt dat Alphonsus XIkoning van Castilie in 1343 op de Mooren die bij belegerde, met een stuk geschut eene losbranding deed welke den donder nabootste. Volgen eene oude kronijk in de keizerlijke bibliotheek te Weenen zou reeds bij de belegering van Belgrado in 1073 met kruid uit donderbussen zijn geschoten. Vervolg hierna). BEKENDMAKING. Burgemeester en Wethouders van Zierikzee bren gen Ier kennis van de ingozelenen de navolgende aan kondiging ministerie van koloniën. «In de Nederlandsche Slaats-Courant van 17 en in »die van 18 Maart jl. zijn uit de Javasche Couranten «overgenomen de berigten welke bij het Gouverno- «menl van Nederlandsch-Indte ontvangen zijn omtrent ile verwoestingen welke in bel laatst der maand No- «vember des vorigen jairs in schier den geheelen Mo- «lukschen Archipel en meer hoofdzakelijk op het «eiland lianda zijn te weeg gebragl door aard- en «zeebevingen." «Tot leniging van de verliezen welke de ingezele- »nen daardoor hebben geleden beeft de Gouverneur- «Generaal van Nederlandsch-lndieeene inzameling «van giften daar te lande uitgeschreven terwijl hij aan «bet Departement van Koloniën beeft voorgesteld lot «hetzelfde einde ook de liefdadigheid in Nederland in Ie «roepen. Naar aanleiding daarvan en gedreven door den «wensch om aan de goede bedoelingen van het Indisch «Bestuur te gemoet te komen brengt de ondergetee- «kende ter kennis van do ingezetenen van Nederland «dal hij gaarne aan het locaal van zijn Departement te »'s Gravenhage en aan het agentschap van dat Depar- «tement te Amsterdam zal ontvangen en naar Batavia «overmaken alle giften welke tot het bedoelde einde «aan hem worden gezonden terwijl ook de Heeren «Commissarissen des Konings in de Provinciën (met «uitzondering van Zuid-Holland) zijn verzocht de «giften te willen in ontvang nemen welke bun ter «voorschreven zake mogten worden toevertrouwd." «De ondergeteekende koestert de overtuiging, dat «eene verdere opwekking der liefdadigheid in Neder- «land niet vereischt wordt wanneer bel geldt het ver- «leenen van hulp aan ingezetenen van Nederlandsch- «Indie van waar ruitn eene ton gouds werd bijgedra- »gen toen de bijstand aldaar werd ingeroepen ten be- «boeve van de noodlijdenden bij den grooten walor- «snood van 1825 in het moederland." 's Gravenhage den 10 Mei 1853. De Minister van Koloniën Cits. F. PAHUD. En adverteren wijders dat op de Secretarie dezer Gemeente eene geslolene bus is geplaatst tot ontvangst der giften welke men tol bet voorzegde doel mogt ge lieven Ie bestemmen. Zierikzeeden 25 Mei. 1853. DE CItANE Voorzitter. C. J. FOKKER l. Secretaris. BEKENDMAKING. Burgemeester en Wethouders van Zierikzee. bren gen tér kennis van hel publiek dal door Heeren Ge deputeerde Staten van Zeeland is bepaalddat de keuze ter benoeming van een Lid der Provinciale Staten ter ver vanging van den Heer H. MOOLENBURGH in dit Hoofd-Kiesdistrict die als zoodanig zijn ontslag heeft genomen zal plaats hebben op üingsdag den 7 Juni 1853 op welken dag de stemming in al de Gemeenten van dit Kiesdistrict gelijktijdig zal geschieden iugevolgo de Wet. Zierikzee, den 27 Mei 1853. DE CR ANE Voorzitter. C. J. FOKKER l. Secretaris r b a n k b ij k, Pakijs 23 Mei. Uit Turkije is het belangrijk be- rigl ontvangen, dat het Turksche kabinet het ultimatum van vorst Menzikoff verwerpt. Dezer dagen heeft de heer Thiers in een aanzien lijken kring met de volgende woorden zijne meening over den staal vau zaken in den Levant te kennen gege ven Ik geloof eer dat eene schikking zal tot stand ko men dan dat er verwikkelingen zullen ontslaan vart zoodanigen aard dat de rust van Europa er door zou worden gestoord indien echter dit laatste bewaarheid werd dan zou ik er geenszins over verwonderd zijn. De kwestie in den Levant is door Frankrijk en Engeland niet goed aangevat. Deze laatste mogendheid bare be doelingen niet duidelijk hebbende uitgedrukt heeft Rusland de zijne vooruitgezet het ware wijzer geweest indien Engeland en Rusland gemeenschappelijk hadden gehandeld. Thans moet Rusland zeer verlegen zijn onï eervol te kannen terugtreden. Dit is mijns inziens do gevaarlijke zij/Ie der kwestie." Men leest in het dagblad Vindustrie van S.1— Etienne dat in de naburige gemeente Valbenotte twee echtgenooten namelijk Louis Landanet en zijne buisvrouw Janne Marie Pleuchet beiden op hetzelfde oogenblik waren overleden. Zij waren denzelfden dag geboren en gedoopt en waren beiden 65 jaren oud. Zoo heeft zich te Marseille het zonderling feit voorgedaan dat eene waschvrouw op denzelfden dag hare vier kinderen namelijk drie zoons en eene doch ter heeft zien trouwen. Dit is iels dat waarschijnlijk nog in weinige huisgezinnen is voorgevallen. geo ot-brittannien. Londen 23 Mei. Als nieuw bewijs hoe ongeloof en bijgeloof zich somtijds in denzelfden persoon afwis selen voert een der dagbladen 3an dat de beruchte socialist Robert Oxen die nog onlangs alle bewijsgron den voor een toekomstig loven openlijk ontkende er thans even openlijk voor uit komt dat hij aan geheim zinnige openbaringen uit eene andere wéreld en aan hel bestaan van zoogenaamde klopgeesten gelooft. Een correspondent van de Times schrijft den 9 dezer uit Konstantinopel De Russische havens der Zwarte Zee zijn thans met oorlogsammunitie opgevuld en de hoogten van Odessa met de tenten van een groot leger overdekt. Ik houd mij verzekerd t dat op de oevers van de Prulh de pontons reeds gelegd zijn en dat de talrijke daar verzamelde troepen slechts op het tee- ken wachtende zijn om do vorstendommen binnen te rukken. De Russische Ambassadeur is bereids te Bu- jukdero een dorp aan de monding van den Bosphorus, waar eene stoomboot gereed ligt om hem over te bren gen. zoodra een ongunstig antwoord gegeven mogt zijn." De geschillen thans nog na de schikking van dat wegens de Heilige plaatsen hangende, betreffen voor namelijk het door Rusland geëischt protectoraat ove'r de elf millioen Grieken in het Ottomanisch rijk en da verlangde onafzetbaarheid van den Griekschen Patriarch le Konstantinopel zonder toestemming van den czar. In weerwil der wending die de zaak weder genomen heeft is men hier tamelijk gerustdat het niet tot oorlog komen zal. De Morning Advertiser deelt medo dat er alhier in den zoölogischen tuin iets nieuws zal aangelegd tn it. ;st e-

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Courant | 1853 | | pagina 1