Woensdag; 25 Mei. 1 igt W.° 42. Woensdag en Zaturdag. BESTUIF ADMIMSTHATIEN I El i WSTI.I I) II\ ËI\ zijn Vek- naken van i Zeeland -formaat n half lin- lomen zijn Iburg F. beeke 10 O lBONlIBKlENfl-PBXJI Ter drie waanden f2,00. Franco per post f 2,25. Inzending der Advert daags te voren.'snamidd. vóór 4 ure. verschijnt: pflijtt der advertentieïw Gewone 15 cents ilè regel. Geboorte-, Huwelijks- t Doódberigten van 1-6 regels af I behalve hel Zegelreg"' bé' vosv UITSLAG DER VERKIEZINGEN VOOR LEDEN DER TWEEDE KAMER DER STATEN- GENERAAL. Alkmaar. Gekozen de heer J. J. Rochussen. Boxmeer. Gekozen de heer J. B. Hengst. Dordrecht. Gekozen de heer in.r P. A. Sander en m.r D. van der Poel. Apingadam. Gekozen de heeren d.r R. Wes ter lio ff' ci\ J. F. Zglkei. Assen. Gekozen de heer m.r L. graaf van Hei den Reinestein. Herstemming tusschen de heeren m.r P. van der Veen en m.' H. Vos. Groningen. Gekozen de heer S. Blauyot telt Ca te Leeuwarden. Gekozen de heeren m.r J. Dirks en mBieruma Oosting, Sneek. Gekozen de heeren jonkh.' m.r WE. Engelen en m.r C. Sleeswi/k Vening. Zuidhorn. Gekozen de heer G. Reinders. Dok ku m. Gekozen de heer J. T. Terbruggen Hugenholtz. Do Commissaris df.S Konings in de Provincie Zeeland Ver willigt do ingezetene» van dil gewest dat de Staten van Zeeland in buitengewone vergadering zijn bijeengeroepen tegen Donderdag den 20 dezer, des avonds ten half acht ure in de daarvoor bestemde zaal in de Abdij te Middelburg en dat de toegang tot die zaal voor bet publiek zal moeten plaats hebben door de deur ter zijde van het gebouw der Concertzaal op de Groenmaïkt aldaar. Middelburg den 20 Mei 1S53. De Commissaris des Konings voornoemd van tets. Inschrijving voor de Schutterij PUBLICATIE. Burgemeester en Wethouders van Zierihzee, Gezien de Wet op de Schutterijen van den 11 April 1827 en speciaal gelet hebbende op die artikelen der- zelve Wet, die in betrekking staan tot de jaarlijksche in schrijving zoo tot de bereids danrgestelde registers van vroegere jaren als tol de inschrijving die gedurende de laatste helft dezer loopende maand moet geschieden brengen bij deze Ier kennis van de belanghebbenden Dat de registers ter inschrijving voor de Schutterij van de geborenen in de jaren 1819 lot 1828 ingesloten zullen worden geopend tol de inschrijving van alle man nelijke ingezetenen welke tot hel laalstgemelde jaar be- hooren alsmede van ben welke in de vorige jaren geboren zijnde sedert de laatst vorige inschrijving zich alhier met er woon hebben nedergezet waaronder ook begrepen zijn de militairen welken na dien tijd gepas- porleerd en de vreemdelingen welken sedert dezen tijd van buiten hel Rijk zijn gekomen en zich alhier hebben gevestigd voor zooverre deze laatste hun voornemen om zich in dit Hijh n der te zetten hebben aan den dag gelegd hetzij door eeue u\ld rul kei ij he verklaring hetzij door de Kerkelijke overbrenging van den zetel van hun vermogen en de hoofdmiddelen van hun bestaan naar herwaarts zonder dat de lijdelijke uitoefening van eenig bedrijf of handwerk in eemge ondergeschikte betrekking als zooda nig voornemen wordt aangeuierkt. Allen zullen worden ingeschreven in dat register, waartoe zij volgens hunnen ouderdom behooren. Dal van de inschrijving niemand der vorenstaande personen is uitgezonderd maar dal allen zonder onder scheid daarin begrepen zijn al ware het. ook dat zij zouden mogen vermennen volgens de Wet tol de vrijge stelden of uitgeslolenen te behooren en dientengevolge ook zij niet die bun onlslag uit de Schutterlijke dienst reeds hebben bekomen zullen derhalve al de bovenge- melden, als daartoe bij deze wordende opgeroepen, moe ten verschijnen ten Uandhuize dezer Gemeente op 17 Mei en volgende dagen ten einde zich te laten inschrij ven ieder in dat register waartoe hij volgens zijnen ouderdom behoort. Deze registers zuilen op den 1 Junij 1853 finaal worden gesloten. Dat de studenten geëmployeerden in huizen van ne gotie klerken van notarissen advoknten enz. be dienden en werkhoden moeten worden ingeschreven in de Gemeente alwaar zij hunne studiën houden werk zaamheden uiloelenen of dienstbaar zijn «Ie ambtenaren en geëmployeerden aan het Provinciaal Gouvernement en alle anderen al wonen zij ook elders in de plaats alwaar zij hunne ambtsbetrekking moeien uitoefenen die builen 's lands studeren of werkzaam zijn in de Ge meenten hunner vorige woonplaats.; de bnitenlandsche zeevarende in de plaatsen waar zij hun wettig domicilie hebben en de aan boord wonende schippers in de Ge meenten alwaar zij het laatst hunne vaste woonplaats hebben gehad of wel personeel en mobilair of wegens hun vaartuig belasting betalende daar waar zij voor deze belasting zijn aangeslagen. De vorenstaande opgcrocpenen zullen verpligt zijn hij hunne inschrijving opgave te doen van hunne namen voor- en bijnamen van de plaats en den lijd hunner geboorte, hunne woonplaats mei aanduiding van wijk en nommer bel beroep hunner ouders en dat van hen zelf, of zij zijn gehuwd ongehuwd of weduwnaars, van het getal hunner kinderen van heider sekse (welke iaalsle opgaven zullen moeten worden geconstateerd met een schriftelijk bewijs afgegeven door den Burgemees ter of Ambtenaar van den Burgerlijken Stand) sedert wanneer zij ingezetenen der Gemeenten zijn en van waar zij alhier zijn komen inwonen en eindelijk van de rede nen die zij zouden vermeenen dat ben van de Schutter- lijke dienst zouden vrijstellen of daartoe onbevoegd ma ken naar aanleiding van art. 3 en 4 der Wel met op gave van het artikel en het onderdeel van hetzelve waarop zij zich beroepen. Wordende voorts een iegelijk buiten deze gemeente geboren, aangemaand om zich tijdig van cent* geboorte akte te voorzien en zich al zoo van zijnen ouderdom te verzekeren ten einde de inschrijving behoorlijk kunne geschiedde en om voor te komen dal niemand door eene verkeerde opgaaf van zijnen ouderdom vervallu in de straf hij de wel bepaald. Terwijl Burgemeester en Wethouders een ieder hierin betrokken willen hebben vermaant! en gewaarschuwd om zich van deszelfs verpligting in deze te kwijten ver mits uit krachte van art. 9 der Wet en art. 6 van Zijner Majesteits besluit van den 21 Maart 1828 al degenen die zich voor het sluiten der registers op 1 Junij eerst komende niet hebben laten inschrijven alsnog ambts halve zullen worden ingeschreven en dat dezelve» dientengevolge zullen worden verwezen tol eene geld boete en daarenboven zonder loting bij de Schutterij in gelijfd indien het zal blijken dat er tijdens de ver zuimde inschrijving geene redenen tot vrijstelling of uitsluiting ten hunne aanzien bestonden. Eu opdat niemand hieromtrent ecnige onwetendheid zoude kunnen voorwenden, zal deze worden afgekondigd en aangeplakt daar waar zulks te doen gebruikelijk is. Zierihzee, den 4 Mei 1853. DE CRANE Voorzitter. C. J. FOK KEK l. Secretaris. OPROEPING. Alzoo de betrekking van liouwineester, der ge meente Zierihzee met den J October dezes jaars komt open te vallen worden deskundigen naar die betrek king willende mededingen waaraan eene vaste jaar wedde van ƒ950 mitsgaders vrije woning verbonden- is opgeroepen om zich zoodrn mogelijk met portvrije brieven aan te melden bij den Burgemeester van Zierihzee. Zierihzee, den 6 Mei 1853. De Burgemeester DE CRANË. BEKENDMAKING. 5t De Burgi meester va» Zierihzee brengt ter kennJ" van de daarbij belanghebbende» dat de twee Supp'l loire Kohieren der Personele Belasting n.° 7 en 8 en een van het Potentregt dienst 1859/s van de Ge meerite Zierihzee, op den 12 en 13 dezer maand don" den heer Commissaris des Konings in Zeeland is extr cutoir verklaard en op heden gesteld wordt in bande., van den Ontvanger der Directe Belastingen alhier te fine van invordering en eindelijk dat ieder verpiig* is zijnen aanslag op den bij de Wet bepaalden vou te voldoen. r Zieiihzee den 21 Mei 1853. De Burgemeester t DE CRANE. t Op den 23 Mei 1853 is door den Boekhanrlelaa P. D. J. Qu vnj er te Zierihzee, aan hel Bestuur zijnei woonplaats ter vertaling in bet ttollandsch vertoom een Boekwerkje getiteld Ia Charilé et I'assistance pu blique par C. de BrouchcreJiruxelles BUITENLAND. duitschi, and. Kfui.rn. 22 Mei. Hel huwelijk van Z. K. K. prim Hen'lrik der Nederlanden mei 11. K. II. prinses Amalia vun Suks n Weimar Eisenach is ilen 19 deter in hel residentieslot Ie Weimar in tegenwoordigheid van hoidrr daar aanwezige familie-betrekkingen er, van ver- selmidiMie andere aanzienlijke personen voltrokken. De hofprediker d Oiltenberger door twee andere hof predikers bijgestaan vnlhrnut d« trouwplegtigheid. Noor de gelegenheid gecomponeerde gezangen werden op eene treffende wijze aangeheven. Na den afloop der plegligliebl had court en groot diner ten hove plaats. qboox-britxannien. Londen 18 Mei. Ifet lïritsch en huitenlandsch genootschap Int hes)tijding der slavernij hield maandag zijne jaarlijksche vergadering in Excterhall alhier. Dniz.ende nieuwsgierigen waren derwaarts gestroomd ten ileele. uitgelokt door hel gerucht dat ook ine- vrouw Beecher Stowe die vergadering hij zou wonen en toen zij lang na den aanvang der wet kzaamhcdeii werkelijk op een der tiilinnes verscheen stonden alle aanwezigen op en begroetten haar met luid en herhaald gejuich. De lieer Beecher. broeder van mevrouw Stowe. keert in de volgende Week naar Amerika terug terwijl professor Stowe en zijne echtgenoot hij hun voornemen blijven om voor hunne terugreis derwaarts, Frankrijk en Zwitserland te bezoeken. Alhier uit Rome ontvangen brieven zeggen dat tie paus het verknopen van hel algemeen bekend werk van mevrouw Beecher Stowe, de Negerhutverboden zou hebben, FRANKRIJK. P vrijs 20 Mei. liet officiële dagblad bevat heden aan het hoofd zijner kolommen de volgende nota et Toen vorst .1 Jenzikn/f zich als buitengewoon gezant van M den keizer aller Russen naar Konstanlinopel begaf ha I men kunnen vree/en dat eene der uitwerk selen zijner zending zou zijn liet gedeeltelijk vernietigen der in den loop van 1852 door den heer de h I'alene verworven hewiiligingen ten voordeele der l.alijnschn vaderen in hel II. Land. Men herinnert zich dat ,j„ regering van Z. II. op verzoek der Fransche legatie bewilligd had in het teruggeven aan den patriarch var! Jeruzalem als gedelegeerde van den H. Stoel van den sleutel der groote deur van de kerk te Bethlehem en het geven van last tol het weder plaatsen in de grot der geboorte eener met een Latijnsch opschrift versierde ster welke in 1847 verdwenen was, en eindelek in het toestaan aan de Katholijke gemeente van het regt om hare dienst te verrigleo in een geëerbiedigd heilte.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Courant | 1853 | | pagina 1