.V.o 41, Zaturdag 21 Mei. 1853. Woensdag en Zaturclag. 151! m ■MSE O IERIKZEESCHE <r- en V K ABOSKSÜfiKBlTB-FBIJI Per drie maanden f 2,00. franco per post f 2,25» Inzending der Advert, daags té Voren,1 snatnidd, vóór 4 ure. verschijnt: PHIJ. BIB IBTXBT1HTI1H Gewone 15 cents de regel. Geboorte-Huwelijks- en Doodberigten van 1 -6 regels h f I behalve hel Zegelregt. urSi UITSLAG DER VERKIEZINGEN VOOR LËDËN DER TWEEDE KAMER DER STATEN' GENERAAL. Zierikyée 19 Mei. Bij de opening der stem bussen alhier, op heden voor de verkiezing van een Lid van de Tweede Kamer der S'aten-Gene- raalis gebleken dat zij inhielden 978stembrief- ijes, waaronder 3 van onwaarde alioo 975 gel dige stemmen en 488 de volstrekte ineerdeiheid. 'Niemand heeft de volstrekte meerderheid verkre gen, en eene herstemming moet plaatshebhen tusschen de heeren j r m.r J. E. SCHUURBEQUE BOEIJE 346 stemmen en S II. ANEMAET 305 stemmen. Nog hadden bekomen Baron Mackay 205 stemmen en m.r G. A. Fokker 64 stemmen; .terwijl de overige over verschillende personen Verdeeld waren. Middelburg. Gekozen de heer m.f J. J. Slicker van Domburg Herstemming tusschen de heeren 111.1' C. IV. JE. Vaillanl eri m.r D van Eek. Goes. Gekozen de heer m.rJ. J.van Deinse. Amsterdam. Gekozen m.r M. H. Godefroieti \S. R. van Franck. Herstemming voor drie leden tusschen de heeren Stolleprof./. Bosscha J. C. BaudP. P. ran Bosse JC. Rijk en m.r J. HeemskerkBi. Haarlem. Gekozen m.r W. ff. van Voorst. Botterdam. Niemand de volstrekte meerder heid verkregen. Herstemming tusschen de hee ren Baudj Rijkran Rosse en Rog nek van Papen- drech l. Leiden. Gekozen jonkh f m.r D. T. Gevers van Endegeest en P. H. baron van Taets van Amefon- gen tol A'alewisch. Delft. Gekozen de heeren kV. kVin tg enste 's Gravenhugeen C. Hoekwaterte Delft. Gonda. Gekozen de heeren m.r kV. M. de Brouw en m.r G. Groen van Prinslerer. 'sGravenhage. Gekozen jonk.r m.r kV. Boreel van Hogelanden. Herstemming tusschen de hee ren C. Baud en mdJ.P. P. baron vanZuylen van Ny evelt. Amersfoort. Gekozen m.' 7. E. baron van j Beede ran Oudshoorn. Herstemming tusschen de j heeren m.f J. M. de Kempenaer en in.' A. kV. En gelen. Almelo. Gekozen m.f M. J. de Man en d.* kV. R. baron van ffo'écell. Arnhem. Gekozen kV. baron van Lijnden en M. baron Macky. Breda. Gekozen m.r J. R. Thorbecke en m.f K. A. Meeusstn. Deventer. Herstemming tusschen de heerdn m.f J. R. Torbecke en jh.r C. M. Storm van 's Gra- vesande. Eindhoven. Gekozen tn J. B. Bots. Hef- 1 stemming tusschen de heeren/. F. van der Heijde en m.f P. van den Heuvel. Görinchem. Herstemming tusschen de hee ren m.f P. J. E loud van Soelerwoude en C. Schijf er. 's Hertogenbosch. Gekozen den heer m 'J.L.A. Luyben. Herstemming tusschen de heeren d.r H H. de Poorter en in.' R. Thorbecke. Hoorn. Gekozen m.f D. van Akerlaken. Her stemming tusschen de heeren m.' A. S. van Hie rop en DonkerHi. Maastricht. Gekozen m.f R. Thorbecke en In.1 P. F. E. van kVintershoven. Nijmegen. Gekozen jonkh f G. E. G. C. K. Dommer van Poldersveldt en inr. A. C. A. van Nispen van Sevenaer. Roermond. Gekozen m.r M. P. ff. Strens en tn.f M. P. L. de Lom de Berg. Steenwijk. Gekozen m.r J.van Lennep. Tiel Gekozen m r M. de Kempenaer. Tilburg Herstemming tusschen de heeren mr. F. Jespers en mr. C C. A. Beens. Utrecht, Gekozen mr. j. K. baron van Gold stein. Herstemming tusschen de heeren jhr. mr. H. A. M. van Asch van kVijck en ihr. m.r P ff. M. van Ooslhuyse ran Rijckevorsel van Rijsenhurg. Zutphen. Gekozen baron Schimmelpenninck van der Öije en mr. van der Brugghen. Zwolle. Gekozen mr. G. Groen van Prinslerer. Herstemming tusschen de heeren jhr. mr. kV. L. k. C. van Rappard en in. B. kV. A. E. baron Sloet eot Oldhuis. BUITENLAND. ÜCtTSCHIiAftD. - Keulen, 15 Mei. Te Weimar worden groote toe bereidselen voor de trouwplegtighoid van prinses Amalia Maria da Gloria vim Sahen-Wcimar me! prins Hendrik dér Nederlanden gemaakt. Naardien de moeder dier prinses ten vorigei» j a re is overleden heeft hare tante de groothertogin zich met het maken van alle vereischle schikkingen welke anders op de moeder rusten heiast. Wat tol de huwelijksgift der prinses behoort is gedu rende eenige dagen in het groothertog 1 ijk slot ter bezig- tiging vah het publiek gesteld en door de dames ten hoogste bewonderd. Onder de Grieken te Konstantinopel heerscht sedert de komst van prins Menzikoff aldaar eene sterke opgewondenheid en zij worden door verspreide ge schriften tot een tegenstand tegen de porie opgehitst die in de gevolgen onberekenbaar mu kunnen zijn. De oude voorspelling dat de regering der Turken te Kon stantinopel na 400 jaren sedert haren aanvang en dus in 1853, zal eindigen makeh de onruststokers zich ijverig ten nutte. Do porte is zoowel door deze ver- schiinseleh als aan den anderen kant door de dweep zieke bedreigingen der Oud-Turken tegen de Grieken zeer verontrust. r R A re K R IJ K. Parijs 15 Mei. Bij een notaris hier ter stede werd dezer dagen een persoon in het studeervertrek binnen gelaten in afwachting dat de regtsgeleerde man die zich met eene belangrijke zaak in eene andere kamer bezig hield hem zoude kunnen te woord slaan. Lang nadat deze Conferentie was afgeloopen herinnerde de notaris zich dat men hem wachtte. Hij begaf zich ijlings naar zijn studeervertrek doch vond niemand. In den avond ontving hij een slecht geschreven briefje houdende: dat de schrijver in den ochtend zich tol hem had vervoegd om een weinig geld ter leen te bekomen maar niet langer kunnende wachten de vrijheid had gebruikt om zijne secretaire te openen en uit aardigheid eenige vodjes papier mede te nemen. Hij eindigde met te zeggen dat hij den notaris hiervan kennis gaf, alleen opdat geene verdenking op den bediende zoude vallen. Bij onderzoek der secretaire bleek, dat de slimme dief den notaris eene aanzienlijke soin in bankbiljetten van 1000 en 500 fr. had ontvreemd. De policie is den vermetelen dader nog niet op hot spoor. De Stramnndre welke Konstanlinopel den 5 dezer verlaten had is den 4 dezer te Marseille aange komen. De berigten welke zij overbrengt beves tigen de lijding dat vorst Menzikoff een ultimatum heeft ingediend waarhij hel protectoraat over de Grieksche Christenen en Zekere bewilligingen nopens de H. Plaatsen verlangd Worden. I)e schepen Ie Iwp- tal en le Caradoc hi t eerste den 7 en het tweede den 8 van Konstantinopel vertrokken, zijn hijna gelijktijdig le Marseille gearriveerd met buitengewone couriers, welkeer, depêches moesten overbrengen voor de Fransche en En-"5 gelsche regeringen nopens den inhoud dier depêche! is echter nog niets bekend. 5' Langs een anderen weg uit Turkijeonfvangen hriever.n1" houden in dat vorst Menzikoff in de houding van den' heer de Lacour den Franschen gezant een kracbtigenl hinderpaal schijnt gevonden te hebben voor het wèli slagen zijner onderhandelingen. Zoo men geloof magc* slaan aan die heriglcn zou men hel aanstaand vertrekc- van vorst Menzikoff te wachten hebben alsmede eene soort van verbreking der diplomalieko betrekkingen lus-- schen Rusland en Turkije. >•- GHOOT-BKITXANWIEW. i- ï.onden 16 Mei. 1,1. donderdag is de aroole ten-r toonstelling le Dublin pleglig geopend. Den volgendin dag gaf de lórd-luiten») I een maaltijd lol bijwoniuS' waarvan ook veiscbeiden vreemdelingen gmoodigd; Waren. 1 Uil Calcutta is hier herigt van 11 April onlvan-,' gen dat de stad Nanking door 30.000 oproerlingen,1 bedreigd werd welke den val der dynastie des keizers, proclameerden. De Tribune behelst eene uitvoerige beschrijving van liet hij he I h u is hetwelk thans voor het Ameri- kaansche bijbelgenootschap le New-York wordt opgo- rigt. He tzelve beslaat 3/* akker grortds heeft aan do vier straten aan welke het gelegen is 700 voeten front, is zes verdiepingen hoog en zal ongeveer 300,000 doll, kosten. De benedenste verdieping dient lol winkels de tweede derde en vierde lot kantoren de vijfde en zesde tol het drukken inbinden stereotyperen enz.J Hel aantal in dat gebouw werk vindende personen,3 wanneer het genootschap in vollen gang zal zijn is 580J .i BINNENLAND. Zierikzee 20 Mei. Wij vernemen dat de pro-' vinciale stSttin van Zeeland togen den 2G dezer in buitengewone vergadering zijn bijeengeroepen ten' einde in behandeling te nemen een voorstel van gede- puleerde staten tol verbetering van den weg aan den f Veerddm van Wolphaarsdijk, alsmede le benoemen een lid van gedeputeerde staten en zoo noodig een lid van de eerste,^kamer der staten-generaal. Het bestuur der afdeeling Alkmaar van de HoU landsche Maatschappij van Landbouw heeft het pro gramma voor de algemeene tentoonstelling van vee zui- veiliereiding voortbrengselen van en werktuigen voor landbouw bloemgewassen tuinvruchten en tuinsiera den te houden door gezegde afdeeling ter gelegen- I heid van hel achtste Nederlandsche landhuishoudkundig congres op den 21 22 23 24 en 25 Junij 1853 I algemeen verspreid en verkrijgbaar gesteld. Gemeld I bestuur noo.hgl bij vernieuwing een iederdie van I zijne belangstelling wil doen blijken uit om voorwer pen tot de Tentoonstelling in te zenden en maakt voorts nog het navolgende bekend 1dal onder n.° 15 van hel programma abusivelyk staat a kanariezaad het welk moet zijn Kariceizaad. 2.° dal het gewigtbij het vette vee aangegeven moet worden verslaan als de aanduiding der zwaarte welke het vee lévend behoort le hebben. 3;° en dat de tijd voor de inzending der op gaven aan de voorzitter of secretaris der afdeeling is Verlengd tot 10 Junij 1853. Hel provinciaal geregtshof heeft den 17 uitspraak gedaan in de zaak van J. de Vries, c. s. In een zeer uit- I voerig arrest heeft het hof den eersten beschuldigde schuldig verklaard aan valschheid in 12 geschriften van koophandel, door hot namaken van even zoovele coupons en medepligtiglieid aan de uitgifte daarvan de tweede aan liet desbewust uitgeven van 3 en de derde beschul- digdeaan hel desbeWust uitgeven van 12 dier geschriften en dienvolgens mei aanneming der verzachtende omstan digheden voor de heide laatste beschuldigden, den eersten beschuldigden veroordeeld lot twaalf jaren confinement, I brandmerk lepronkstelling en 24 boetens van f 50 de tweede tot drie jaren correctionele gevangenis en drie boelen van 50 de derde tol vier jaren gevangenis en 12 boelen van f50.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Courant | 1853 | | pagina 1