n I J }mm. VEltïüElSflELEK AÜYEIITENTIEH Aanbestetling. r I 1 L fi 1 dingen uit Oosl-ïmlic. Sir J. Cheape hoeft do vesting Mearton die door liet hoofd der roovcrs verdedigd werd na een hevig gevecht en met verlies van ruim honderd man ingenomen. Uil Ava was geen nieuws. In China maakte de opstand groole vorderingen. Do keizer heeft de hulp der Engelschen ingeroepen en sir Konham was met eenige oorlogsstoomhooten naar Shangbae gestevend. In de Kaapkolonie is de Kaf feroorlog nu voor goed geëindigd. Bij het den 9 Maart gesloten vredesverdrag onderwerpt Sandelli rich geheel. Het leggen van den telegrafischen kabel tusschen Dover en Ostende is den 6 de7er r.eer voorspoedig ge schied de snelheid waarmede de draad werd uitge vierd was vijf mijlen in het uur hetgeen hij den beerschenden oosten wind vrij snel, mag worden go- noemd. Zoodra de kabel met de Belgische telegra fische linie in verhand was gobragtwerd langs dien weg een berigt daarvan aan den uitgever van The Globe toegezonden. De heer John Wood een koopman te Bristol die grooten handel op Afrika drijft heeft den eersten minister des konings van Dahomey een kostbaar en i allerprachtigst geschenk toegezonden in eene rijk ver sierde badkuip van massief zilver bestaande. Het doel van dat geschenk is genoemden vorst er toe te nopen dat hij een wettigen handel in palmolie en soortgelijke artikelen met Engeland aanrnoedige in slede van gelijk tot hiertoe den schandelijken slavenhandel te drijven. In de omstreken van Holmfirth is II. maandag zooveel sneeuw gevallen dal zelfs do spoortreinen zich geen weg konden banen maar bleven steken. Over Carlisle heeft den vorige» donderdag een hevig onweder gehangen waardoor vrij veel schade is veroorzaakt. BINNENLAND. ZiEtiiKZEE 17 Mei. Uit officiële opgaven blijkt dat gedurende het jaar 1852, over zee, als landver huizers zijn vertrokken 422 in Nederland gevestigde hoofden van huisgezinnen of op zich zei ren slaando personen en in het geheel met 179 vrouwen 578 kinderen en 5 dienstboden 1184 personen. De pro vincie die de meeste dezer landverhuizers beeft opge leverd was Zeeland Ie weten 331 uit Limburg zijn slechts 7 vertrokken. Het derdo Zeeuwscho mnzijkfeest wordt den 2 en SJunij in hel kerkgebouw der Waalsclio gemeente te Middelburg gehouden. Uil verschillende plaatsen des lands maakt men gewag van de groole hoeveelheid sneeuw welke dezer dagen gevallen is. Te Arnhem verlustigde de jeugd zich een tijd lang met hel maken van sneeuwballen. Te Tilburg sneeuwde het van 4 ure in den morgen tot 1 ure in den namiddag eu lagen akkers tuinen jen daken met sneeuw bedekt. Den 12 dezer stond voor het provinciaal geregtshof van Zuid—Holland teregt Wouter vonder '/een. postbode, Jaatst woonachtig te Noordwijk ter zake van in den jare 1852, op verschillende tijdstippen, een aantal munt- en bankbiljetten die in brieven gesloten hein in zijne betrekking van postbode van Noordwijk toevorlrouwd waren op arglistige wijze aan hunne bestemming te hebben onttrokken en alzoo van het verduisteren van acten die don dader als agent van de hooge regering ter zake van zijnen postwaren in handen gegeven. Do beschuldigde werd bijgestaan door den heer m.' de Graaf. Het openhaar ministerie werd waargenomen door den beer advocaat-generaal m.' J. W. Gefken. Veertien getuigen werden gehoord. De beschuldigde erkende al Eet ten zijnen laste gelegde. De advocaat-generaal re- quireerde tot schuldigverklaring en veroordeeling van den beschuldigde tot eorloosverklaring en tuchthuisstraf van 5 lol 15 jaren. LI. Woensdag diende hij het provinciaal geregts hof van Noord-Holland de zaak van Joh. de Vries zijne vrouw en dienstmaagd beschuldigd de eerste van het maken van valsehe coupons en medepligtigheid a»n de uilgific de beide anderen alleen aan de uitgifte der ntzoo vervaardigde coupons. De eerste beschuldigde werd bijgestaan door m.' G. H. Kluver do tweede en derde door m.' Weslerman er waren 33 getuigen ge dagvaard. Niettegenstaande de verklaringen en de vele bezwaren tegen den eersten beschuldigde bovendien reeds vroeger wegens valschheid vervolgd bleef hij ontkennen maker der coupons te zijn. De tweede en derde beschuldigden erkenden de uitgifte en noemden den eersten beschuldigde maker. Den 12 dezer is door hel provinciaal geregtshof in Noord-Holland arrest gewezen in zake de lieer bur gemeester der stad Amsterdam appellant, tegen L. i\I. de Ho,ld geïntimeerde betreffende de verpligling van hel onderhond- dor wallen door de eigenaars der huizen van de stadsgrachten aldaar. Het hof heeft heslist (fat de eigenaars van huizen niet gehouden zijn tot her stel der wallen en wel op grond dat voor die gesus- tineerde verpligling geen titel bestaat de gewoonte wel waarschijnlijk is doch niet immer konstan-t is ge weest en dat gewoonteregt bovendien afgeschaft is door bel welhoek Lodcwijlc Nupoleon. Dientengevolge is het vonnis O quo bevestigd. Men schrijft uit Arnhem het volgende Tn en buiten deze stad wordt thans eene buitengewone werk zaamheid waargenomen Behalve dat men begonnen is de hand Ie leggen tot uitbreiding der stad zelve door hel vullen van twee grachten de Roermondsche en Singelgrachlen op welke pleinen huizen zullen komen is men ijverig bezig om de aarden baan van den Rijn spoorweg tot Duitscliland te verlengen. To dien einde moeten even buiten de stad nabij de S.l-Jans-barriére vervaarlijke hoogten doorgegraven of aanmerkelijke diepten aangevuld worden, In een kort bestek van slechts tien minuten worden twee groole poorten ge metseld om de vrije passage der steenwegen niet te be lemmeren. Een dezer poorten is reeds half voltooid en mag teregt een reuzenwerk beelen. Naar men ver neemt is de ijzeren brug die over den Ussel hij het dorp Westervoorl rnoel aangelegd worden ook zoo verre gevorderd dat die tegen den lijd dat men met den aarden baan tot daar gekomen is in gereedheid zal zijn. Volgens het gevoelen van deskundigen zullen er evenwel nog twee jaren moeten verloopen eer de weg lot Duilschland kan hereden wordon. Dezer dagen is te Spierdijk een gruwelijk feil ge pleegd waarvan te wenschen isdat men de dader of daderes spoedig mogt ontdekken. Er werden namelijk gepasseerde week op twee onderscheidene naast elkander liggende stukken land gevonden de verscheurde uileen gerelene ledemalen van een naauwelijks èón of hoogstens naar de meening van deskundigen twee dagen oud zijnde kind. Het onderste gedeelte van het ligchaam, het bekken en een voetje vond men op hel eene en op hel andere stuk land hel bovenste gedeelte van den romp, waarvan een armpje letterlijk afgescheurd was. Het hoofdje heeft men niet gevonden en over de dij iiad het onderscheidene sneden zoo als ook de romp geheel door midden gesneden was. De arrondissements-regthauk van Hoorn doet ijverig onderzoek naar deze wandaad. OVER I1ET AEMAAIJEN VAN HET KOREtf. Vele landbouwers zijn van oordeel dat men het ko ren op stam volkomen moet laten rijpen en dus nim mer moet maaijeu dan nadat het zaad geheel rijp ge worden is. Het spreekt echter van zelve dal hoe droo- ger het zaad op het land staat men des te meer ver lies van korrels bij het maaijen en inhalen te wachten heeft alsmede dat hoe eerder men maait des te eer der men ook den grond weder ter zijner beschikking heeft om er andere vruchten in te brengen terwijl iiet vroeg beschikbaar zijn van den grond dikwerf groole voordeelen oplevert. Daarom willen wij onze lezers bekend maken met de proeven door den hoogleoraar Ducharlre aangaande dit onderwerp gonometi dewijl deze op overtuigende wijze hebben doen zien dat bet koren vrij kan afgemaaid worden 3 weken vóór hel zaad zijné volkomene rijpheid verkregen heeft. Reeds oppervlakkig laat het zich aanzien dat het geen volstrekt vereischte is om het zaad tot aan des- zelfs volkomen rijp zijn in den grond te laten zoo men opmerkt dat de halm van onderen reeds afsterft wan neer de korrel in de aar nog week is zoodat hij dan tot volkomene rijpwording niets meer uit den grond kan opnemen en dezen dus daartoe niet meer behoeft. Deze gevolgtrekking nu is door de proeven van den hoogleeraar fhtcllartre geheel bevestigd. Hij namelijk heeft dagelijks te beginnen met 25 dagen vóór de volkomene rijpheid van bet zaad eenige halmen afgemaaid deze behoorlijk laten droogen en het drooge zaad vervolgens in den grond gehragt ter wijl de opbrengst van al dit zand zoowel van dat hetwelk 2 dagen als van dat hetwelk slechts 1 dag vóór de volkompne rijpheid was afgemaaid volkomen gelijk was en geheel overeen kwam niet de opbrengst van op de het land uitgedroogle vrucht. Om voorts nog nadere vergelijkende proeven te ne men heeft Duchnrtre ook van hetzelfde zaad rfiaar dadelijk na het af/na;lijen van tie halmen' en dus vóóf dat de korrel droog geworden was in" den grond ge hragt en daarbij bevonden dal van do versChe nog vochtige roggckorrels zelden meer dm 33 op do 100 ontkiemden terwijl van dezelfde korrels maar op den afgesneden stam gedroogd nooit minder dan' 75 óp do 100 ontkiemd zijn. Voor de tarwe was do evenredig heid ontkiemde zaadkorrels bij de ve'rsch gezaaide iets honger zijnde doorgaans 45 op de 100 Voor de gerst was zij integendeel kleiner namelijk t gemiddeld 15 op de 100. Voor het gedroogde doch onrijpe tarwe- zaad ontkiemden 90 van de 100 korrels even zoo veel ook van de gerst en in vele gevallen kwamen zelfs al de gezaaide korrels als kloeke planten o*p. Uil al deze proeven blijkt dus (taf de landman ge rust bét zaad 2 a 3 weken vóór deszells vofkotneno rijp heid kan afmaaijen waarbij eehter vooral moet in acht genomen worden om hel niet eerder le-dorscben dan' nadat het zaad in de aren zijne geheele rijpheid verkre gen beeft. 3)E REUZEN—A AR DA P^E t. Onder dezen naam bekwam de beer daguerreotypist HecJcman te Leipzig in bet jaar 1848 uil' Amerika een aardappel wefke zich in vele opzigte» van alle bij ons bekende soorten onderscheidt. is afkotïislig uit TEE den staat Viscensin (Noord-Amcrika), en is tot dusverre, ofschoon men hem opzettelijk tusschen zieke aardappelen plantte zeer gezond gebleven. De vrucht is iels grooter dan onzen gowonen aardappel langwerpig rond met eene ronde schil inwendig geel even als de dojer Valleen ei meelachtig en van een voortreffelijke smaak, zoodat die soort van aardappelen in branderijen en in de huishouding met veel voordeel to gebruiken is en daarom verdienen zij ook de aandacht van landbouwers. Hel kruid bereikt de verbazende hoogte van 1214 voel (op bouwland de helft) zoodat deZ'O aardappel daar hij tegenwoordig nog onder de zeldzaamheden be hoort ook als schaduwwerpende tuinplant kan wordéli gebruikt. Bloesem vindt men zeer weinig en slechts afgezonderd aan het kruid. Iedere vrucht kan even als de gewone aardappel in zoovele kleine stukken ge sneden wofden als daaraan scheuten zijn zoodat men mei een pond ongeveer 30 vierkante voeten besteken kan. Het kwecken van groenten onder glazen klokken op den kouden grond schijntook voor Nederlandscha warmoeziers zeor aanbevelenswaardig. In Engeland wordt zulks sterk aangeprezen en op het voorbeeld gewe zen van de Parijssche warmoeziers die daarvan zeer groole winslen plukken. De prijs dezer glazen klokken is gering. Men gebruikt 60 klokkeh per viörk. Ned. roede (6000 per bunder) en berekende reeds voor eenige jaren dat er in de hoofdstad van Frankrijk alleen 1,659,900 aanwezig waren terwijl dat aantal nog steeds toene mende is gebleven. Als eene onder die klokken gestelda opvolging van groenten wordt de volgende opgegeven die voor Nederland natuurlijk geheel gewjjzigd behoort te worden, lil Maart onder elke klok een vroege kool en eene kropplant. Tegen het eindo van April zijn heide gesneden en volgt een meloenplant. Deze levert vruch ten tol het einde van September als wanneer er CenigU kropplanten volgen. Daarna nog winterwortels latuw of seldory. 60 klokken rekent men, dat ƒ32 (ƒ3200 per bunder) kunnen opbrengen, AS1 VA ART DEB ÖTG ömjs OÓÏ STA& ZISËiKZBÉ f Pan Ëierikteè: Vrij'lrtg 20, 's morg. tÓ ure Zondag 22, 11 '/2 Woensdag 23,'s naWitl. 1 DliilGENOE* gëdul;ëtide de maand Mét. Pan Rotterdam i Döhderdag 19.'s nlitld. 12 ufö* Zafurdag 21,'sniorg. 4 Dingsdag 24, 0 ÜÏÉWSTEBÏÓ corresponderende OP DE STOOSIUOOTEN^ AANIEGGENDE! AAN HÉT ZIJPE. VéTtrek-üuen van Zierikzee gedurende de maand Mei. (nilSflST TUSSCHEN MIDRELÖURG EN ROTTERDAM.) N aai' Middelburg: Naar Roitèrdam Donderdag 19,'snamid. 3Vaure. Zdturdag 2i, 'smorg. 6V2 Dingsd.ig 24, 8'4 Vrljdaa 20, 's morg. Zondag 22. 10 '/g Woensdag 2o.'stiamid 1 (DlENSf TUSSCHEN VtlSSlNÖEfl EN ROTTERDAM.) \aar Vlissingenf A'adr Rotterdam Zafurdag 21,'smörg. C'/a ure- Vrijdag 20, 's morg. 9 ur Si Dhigsdag 24, 7'/a I Maandag 23, 11 (DIENST illIClTIi.) Naar Bergen-op-Zoom en Antwerpen t Donderdag 1$, 's morg. o'/g ufö. VHjdag 20, ö'-j Zaturdag 21. 7 Maandag 5.1,- 9 PRIJZEN DER OLlëN TE ZIERIKZEE. Raap-Ölie f 38. Patent-Olie f 41. Commissvrisshn voorden Straatweg tusschen Zieriti «een llfouwersliavertzullen, op Maandag den 30 Mei aanslaat/de, ten Sindbuize te Zierikzee, des voormid- rl.ags ten II ure, aan den minslhiedenden aanbeste den Hel ïivaKou en leggen van «en pep. ceel S(?aatvVeg met Klinkers op zijn leant, van af de Hofstede bewoond door J. Ver- jiu.vi1onijer jVoofdgouufe'over dé Dorpen Noordgouwe Z.omtemair'e en Hommefiedelot aarr de reeds bestaande bestraling aanvangende op den Btooischen dijk voor de Rirrlciipliia'ts Kuitenlustziinde eene lengte van 5012 t'Mrrr. De conditiën Figgoir ter lezing in het Logement van de Wed. Swaiits te Zierilizeeen in het Kofiijhuis van F. van 't Mof lé Rróuuiershavenen zullen alle verlangde inlichtingen Worden gegeven dooT den Opzig- fer J Van ökK Li'nueN te Zié'rikieeterwijl op Vrij dag den 27 Mcr de Bondige aanwijzing op het werk zal gedaan worden. Zicriltzeeden 17 Mei 1853. Commissarissen voornoemd J. F. S. BÜEIJE Voorzitter.- A. MOliNS van BLOOIS Seeretariü. ÏER STABS-DKiJKKEIHJ VAN t>E ERVEN A. DÉ VÖSv VS. |tu j. He lie té dr 4 ge 'sl B, va re Ai Re '4 he ge JT K m ve i 81 ei r< L d s r A 1 11

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Courant | 1853 | | pagina 2