ZMKZEESCHE Woensdag 18 Mei. N.° 40, 1853. Woensdag en Zaturdag. I iN NIKUÏÏSTOIMFA ïbovvsmsktb-pbiji. Per drie maanden ƒ2,00. Franco per post f 2,25. Inzending der Advert daags te voren/snamidd. vóór 4! ure. VBRSCHUNTi PBIJ» DIB AIITXBTENTIIIH Gewone 15 cents de regel. Geboorte-, Huwelijks- en Döodberigten vufi 1-6 regels h f I behalve het Zegelregt. Openbare ItaaÓsvcPg-ajIpriBBg-, geliouvlen (e Zierikzee, 'cleia 14 Mei 1853b Afwezig jh.r de Jonge en de Secretaris M.r Kroef. De heer M.1 Fokker fungeert als Secretaris. De notulen der Vorige vergadering Worden ge lezen en goedgekeurd. De Voorzitter doet mèdede'èling geven van cenen brief van heeren Gedeputeerde Staten houdende kennisgeving dat de Koning de goed keuring der nieuwe belastingen heeft verdaagd tot 31 Julij 1853 en eene missive van Gedepu teerde Staten, geleidende eene nota van beden kingen op de begrooting van 185-3. Ed. zegt, datdaar de belastingen als lot heden niet goed gekeurd, niet geheven kunnen worden. Burge meester en Wethouders als nü eene begrooting aan den Raad aanbieden, waarin de ontvangsten gebaseerd zijn volgens de middelen zooals die in 1852 geheven zijn. De begrooting wordt alsnii voorgedragen door den fungerenden Secretaris toegelicht en goedgekeurd, zal ter goedkeuring aan heeren Gedeputeerde Staten worden ge zonden. Wordt gelezen eene missivevah Gedeputeerde Staten dat de magtiging gevraagd bij besluit van den 30 April jl.oin het tekort op sommige pos ten op anderen te vinden niet kan gegeven Worden maar de posten zelf door af- en over schrijving te verandereh het betrekkelijk besluit wordt voorgelezen en vastgesteld. Wordt medegedeeld eene missive Vatt heereri Gedeputeerde Stalen, dat twee posten, bij vorige Raadsvergadering besloten om te vinden op on voorziene uitgaven 1862 moeten gebragt Worden op onvoorziene uitgaven 1853 aldus besloten. Worden verder gelezen missives van dezelfden houdende kennisgeving, dat aan den Koning de vernietiging is voorgedragen van het besluit tot VCrdeeling der gemeente in wijken en bet bij houden der bevolkingsregisters, en dat goedkeu ring wordt verleend aan het Raadsbesluit van 30 April jl., tot het vinden Van 30 uit den post Van onvoorziene uilgaven, aan den Commissaris Van Polieie toegekend, beiden voor notificatie aangenomen. Komt ter tafel de 8SI6 rekening van het pen sioenfonds der Stedelijke Ambtenaren en de rekening van het Christ. Afgescheiden Armbestuur over 1852, gesteld in handen der heeren M.ls van Arriübem Egter en D.r Goemans. Wordt medegedeeld eene aanvraag van L. Janse, Bz.cjq.directeur der Gaz-fabrijk te Mid delburg, namens de heeren Robbé en Comp. ,om bij onderhandsch contract concessie te krijgen tot verlichting der straten. De Voorzitter deelt mede, dat de heer Janse zich bij Z. Ed, heeft ver voegd en beloofd beeft alle inlichtihgeit van prijs enz. te gevenhet verzoek Wordt gesteld in handen der Commissie van fabtijkagè. Wordt gelezen hel rapport der Plaatselijke Ge- I liceskundige Commissie op het voorstel tot veran dering der uitwatering van de gorancinc-fabrijk houdende persistet, bij vroeger rapport en voor drag! om den afvoer door de afwatering van Schouwen te vinden gesteld in handen eener Com missie tot voordragl, bestaande uit de heeren var Doneer, van AdrIcUe» en Egter, met autorisatie om vooraf inlichtingen te vragen, ook met be trekking tol de zoutkeet. D.r Keiier heeft er hiets legen maar legtdat het te lartg zal duren, en dal de Zoutkeet niet kan benadeeld worden. De Voorzitter zegtdal de heer de Bondt zich tót hem gewend heeft en guaVand vraagt. De heer Fokker doet opmerkendat de Plaatselijke Ge neeskundige Commissie aan haar eerste plan is blijven hechten en daarom èene Commissie noodig is. Ka eervè discussie tussxïhen de heeren Keller Fokker de Crane üchtman en Egter stelt de heer van Dongen voordat de Plaatselijke Geneeskundige Commissie zal verklaren dat het door haar voor gesteld middel radicaal zal zijn dit wordt door den heer Kelï,er beaamd. Wordt benoemd de Com missie én verzoekt spoedig rapport. De heer Ocutman heeft zich bij de stemming verwijderd. Komt nog ter tafel eene missive van den Ker- keraad der Hervormde Gemeente te Zierikzee houdende betwarén tégen het vroegér genomen Raadsbesluit, lot weigering van subsidie. De heer Ocutman licht het voorstel van dén Kerke- raad «ader toe en vraagt of op het vroeger geno men besluit niet kan worden teruggekomen de héér FokKeR geeft repliek. Wordt gestéld in handen eener 'Commissiebestaande uil dé heeren Moens, van der Vlïet én Fokker ten einde met de Kerketaad te aboucheren. Waarna de Vergadering is gescheiden. De CoMjttstsARts dés KOnings in <le Provincie Zeelaild, Brengt Ier kennis van de belanghebbende Ingezetenen van dit Gewest dal Zijne Majesteit bij Hoogsldeszelfs besluit van den 11 deter n.° 41 beeft bepaald dal do Slembriefjes ter benoeming van Leden van de Tweede Kamer der Stelen-Generaal op den 17 deter maand in Ie leveren in de Hoofd-Kiesdistricten Mid delburgZi'érikiee en Go'és tullen worden geopend op Donderdag den negentienden daaraanvolgende Middelburg den 14 Mei 1853. Be Gommissaris des KonthgS voornoemd bij afWeiendheid BECIUS. Lid van Gedeputeerde Staten. HÈRÊNDllARlNG. Burgemeester en Wetsodders van Zierikiee bren gen ter kennis van daarbij belanghebbenden t dal de lijst detbevóegd erkende beoefenaren van dé onderschei dene lakkeb der Geneeskunde iri dete Provincie over liel loopende jaar too als die is vastgesteld Ier vergade ring van Heeren Gedeputeerde Stalen deter Provincie den 21 /28 April jl. benevens de lijsten der Geneesmiddelen, Werktuigen en Vergiften varl heden af ter GemConte- Secrelarie op de Kantooruren ter visie van de belang hebbenden tullen voorliggen. Zierikzeé den 14 Mei 1853. be GRANE Voorzitter. t. j. Fokker i. Secretaris. BUITENLAND. DVtrSOHLZH Dó Keulen 12 Mei. II. M. de koningin-weduwe en Z. K. H. prins Hendrik der Nederlanden zijn des na middags van den 9 deter le Weimar aangekomen. Men verneemt var. goede tijde, dat de geschillen welke in den laalsten tijd lusschen Oostenrijk en Zwit serland waren ontslaan deter dagen vereffend tijn zoodat de goede verstandhouding tusschen de beide staten geheel is hersteld. Een Weener dagblad van 10 Mei behelst de vol gende gcwiglige depêche Vorst Menzikoff heeft een ultimatum aan den divan overgereikt en hein 15 dagen lijd lot bedenken gelaten." Een gerucht wil dat de prins van Montenegro met oene kleindochter van den bankier baron Sina in hel huwelijk tal treden en voorloopig als huwelijksgift f700,000 tal ontvangen. Voorts verzekert men dat de eenige toon van den prins Milosch (non Servië) met eene dochter van graaf Joseph Hunyady tal huwen. Uit Triest wordt geschreven dat in de Turksche wateren weder zeeroovers zijn verschenen legen welke het noodig zal worden oorlogschepen af ta tendch. r r a bj k b ij w. ParïjS 13 Mei, Een zeekapitein, die zich aan boord van een schip naar Londen had begeven, ontdekte dat tijn bond hem op het sciiip legen tijn wil gevolgd was. Hij greep hem onmiddeiijk bij den nok Wierp hem op de kade en verzocht aan een tolbeambte om het dier verder Weg te jagen, 's Namiddags zag iemand in eene visschershoot die uit het Kanaal kwam op meer dan een Uur afstands van de haven een bond in het ruime sop die wel is waar nog zwom maar uit geput van vermoeijing was. Men natn hem op en do manschap ontdekte dat het de hond van den kapitein was die aan den tolbeambte ontsnapt lijnde zijn meester naar do Engelsche kust had gepoogd na le zwemmen. Be minister van hinnenlandsche zaken heeft den viss'cher die de uitvinder is van de kunstmatige ver menigvuldiging der visschen bij zich le Parijs ontbo den. Nadat hij hem geluk had gewenscht over zijne gelukkige ontdekking heeft bij Item eene som gelds ter band gesteld met de verzekering dat hel lol van bem en de zijnen verzorgd zou worden. Het gerucht ais zou de prins van Joinville den sultan aangeboden hebben zich aan het hoofd der Turk sche vloot le stellen in geval Turkije in een oorlog met Rusland mogl geraken wint hier velJ. De bekende barbier-dichter Jasmin is met zijn zoon te Parijs aangekomen alwaar bij met veel warmto is ontvangen. l)e koortsachtige belangstelling in den tafeldans, die thans ook in Parijs heerscht oefent een zonderlin gen invloed op de openbare bibliotheken uit daar iedereen wil Weten wat er alzoo over het magnetismus geschreven en er eene ontzettende aanvraag in de bibli otheken naar werken van dien aard is zoodat de ge- emploijeerden hel volop druk hebben met de nieuwsgie righeid der bezoekers te voldoen. Be tafeldans heeft ook de Académie des Sciences en de deftige leden dier academie geheel en ai hel hoofd op hol gebragt. De heer Arago die met de zaak den spot dreef etl er geen geloof aan hechtte heeft een hevigen bestrijder en geloovige gevonden in den heer Chevréul een der leden van dat geleerde ligchaam. Be heer Chevreul heeft zelf onderscheidene voorwerpen doen draaijen dat liet eene liefhebberij was. Eiken avond neemt de baron Dupolel proeven op het paleis Royal. Bij deze proeven van den beer Dupolel draait en danst alles, tot de pennen en inktkokers toe. Op 23 Mei, den verjaardag der geboorte van Mcsmer zullen de magnetiseurs van Parijs een groot gastmaal geven beslaande uit 300 converts. Er zullen redevoerin gen gehouden toasten uitgesproken worden maar te vens is het zeker, dat bij die gelegenheid alles, zoowel de zaal als de tafels schotels en gasten iu eene draaijende beweging zullen geraken. Volgens een dagblad van Marseille werd eeno aelrice aldaar, fnw. Cliarton Demeurre, bij haar optreden begroot met 210 prachtige bloemruikers terwijl ge durende de voorstelling haar nog 49 groole bloemkran sen en 11 eerekroonen van goud, zilver en kuntsbloemen toegeworpen werden. Ten slotte werd zij vereerd met eene reusachtige boeket, die opzettelijk tot dat doel te Genua vervaardigd was en 250 duim in omtrek had. o r o ot-lliiiliniii, Londen 13 Mei. Por telegraaf beeft men hier lij-

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Courant | 1853 | | pagina 1