ÏV.» 39. Zaturdag 14 Mei. 1853. mnm ARimais'IIUTII^ 53. Woensdag en Zaturdag. MWSTIJIIM. BUITENLAND. ese 1 L ZIERKZEESG s 5nde Vaure. *''A ure. A COURANT. ABOKBnBMSSTB-FBIJI \er drie maanden f 2,00. Franco per post f 2,25. nzending dér A deert, daags te voren,snam iddvóór 4 ure. verschijnt: PBIJI DKB ADVEBTBKT1SN Gewone 15 cents de regel. Geboorte-, Huwelijks- en Doodberiglen vah 1-6 regels af Ibehalve het Uitslag der stemming voor 3 'leden der Provinciale laten van Zeeland op den 10 Mei 1853, te Zierikzee. Uilgebragle stemmen428 Zes in blanco en 1 geteekend das onwaarde 7 Meerderheid 211. jh.'r M.' J. F. Schunrbe'que Boeije 2 J. Hooge'nboom Bz 3. M.' B.U <Can '4. M.r W. J. Króef 5. M.' J. W. D. van Dongen 6. D. 'Q. de Jonge vah de'r Halen 7. M.' C. Fokker 8. M.'W. C. de'Crano mm 9- I L B°rfe terwijl 64 personen 'minder dan Jruine JjaJden bekomen, Geldig 421 ruim te van kende verm. 10 15. 2,30 k dito 370 stemmen. 167 158 116 69 i> 60 44 40 32 20 week arkt- 9508, 16272 4903, *127, Zijnde dus Herkozen Jh.' M.r J. F. SCHUUfti&tóÖto'É meerderheid 'verk're- EK„ Stad. V s. j t op 1 10 iom- het alen na- i Ivak ein- 30J i en ale ïH den. I af stek n de .bij Idel- Idel- ten a de den het ïen- ide, md,[ lL 3* BOEIJE als hebbende alteen de gen eh moet eT herstemming plaats hebben lusscbeh de heercti J. HOOG EN BOX).VI Bz. te RèWesse en M." B. C. 'CAU W. J. P. li ROEF en 1. W. D. Vah DONGEN te Zierikzee. Mrischrijving voor de Schutterij, P tJ B L I C A T I E. Burgemeester en Wethouders van Zierikzee Gezien de Wet op de Schutterijen vah den 11 April 1827, eb speciaal g'elet hebben de'op die artikelon der- zelvó Wel, die ib betrekking'staan lol de jaarlijkSche 'ln- SbhrijVibg zo'ó tol de bereids daargestelde registers vah vroegere jaren als tot de ihscbrijving die gedurende de Ifatkt'e helft dezer loopendo maand moet geschieden brehgeb bij deze ter kennis van de belanghebbenden Dal dfe registers ter inschrijving voor de Schutterij Vah die geborenen in de jaren l8l9 lot 1828 ingesloten kullen vvonlen geopehd tol de inschrijving van alle mati- helijke ingezetenen Welke tot het laalstgeihelde jaar be- boóreh alsmede Vah ben Welke ib de vorige jaron grhoreh zijnde 'sedert de laat'slvorige ihschrijving zi'cb alhier mei er wOoh hebben nedergezet waarónder Ook begrepen zijn de militairen welkeh na dien tijd gopaS- porleerd eh de vreemdelingen welken sedert dezen lijd Van buiten hel Rijk zijn gekomeb en zich alhier hebbeh gevestigd vdor ifooverre deze laatste hun vóo'rriémen om zich ih 'dit llijh neder te zeiten hebben aan den dag gelegd hetzij door eerie uitdrukkelijke terklaring hetzij door dé werkelijke overbrenging ban den zetel van liun Vermogen 'en de hoofdmiddelen van hun bestaan haar keriitoaris zonder dal de lijdelijke uitoefening Van eeilig bedrijf of handwerk in 'eenigé iondergeschikte helrekkihg als zóóda nig voornemen Wordt 'aangemerkt. Allen zullen wordett ingeschreven iii dal register waartoe zij VolgenS hunnen Ouderdom behööreh. Dat van dfe inschrijving hietiiahd dér Vorenstaande personen is uitgezonderd maar dat allen zónder onder scheiddaarin begrepen zijh al Ware het ook dat zij zouden mbgeh VermèeDen volgens de Wét löt de vrijge stelden 'of uilgésloteneh te behboreb en dientengevolge ook zij niet die hun ontslag uit de Sbhutterlijke dienst reeds hebbeh bekomen kullen derhalve al de bovengo- melden, ais daartbe bij deze wordendedpgeróepen, moe ten versbhijheh leh Raadhuize dezer Gemeente op 17 Mei en volgende dagen ten eihdé zich te laten insbhrij- Ven ieder iti dat register waarloe bij volgens zijnen ouderdom behoort. Deze registers zullen Öp den 1 dunij 1853 finaal Worden gesloten. Dal de studenten geëmplüijberden ih huizen van ne gotie klerken Van notarissen advokalen enz. be dienden en werkbuden tnoèleh wórden ingeschreven ih Öb Getoebhte alwaar zij huhiic Studiën hóuden Werk zaamheden uitoblenen of dienstbaar zijn de artibtettabèti en geëmplöijcerdoh aan bet Provinciaal GoÜteHiëftleht eii alle andeteh al Wotteii Zij obit elders in do plaats alWaar zij bünhë aihblstlèirekking moeten uitoefenen dié buiten 'S lands studeren of werkzaam zijn in de Ge meenten hunner vorige woonplaats de buitenlantlsche zeevarende in de plaatsen waar zij bun wettig domicilie hebben en de aan boord wonende schippers in de Ge meenten alwaar zij het'laatst hunne vaste woonplaats hebben gehad óf wel personeel en mobilair of wegens bun vaartuig belasting betalende daar waar zij voor deze belasting 'zijrz aangeslagen. De vorenstaande opgeroepenen zullen Verpligt zijn bij hunne inschrijving opgave te dóen van hunne nam'e'h Voor- en bijnamen van de plaats én den tijd hunner geboorte, hunne whonplaals met aanduiding van wijk en nómmér het beroep hunner ouders en dat van hen zélf, of zij zijn gehuwd ongehuwd óf weduwnaars, van het gela'l hunner kinderen van beider sekse '(welke laatste opgaven zullen moeten worden geconstateerd met een schriftelijk bewijs afgegeven doó'r den Burgemees ter óf Ambtenaar vah den Burgerlijken Stand) sedert wanneer zij ingezetenen der Gemeenten zijn en van Waar zij alhier zijn kómen inwonen en eindelijk van de rede nen die zij zouden vermeenén dat hen vah de Séhutter- iijke diëtist zouden vrijstellen of daarloe onbevoegd ma ken naar aanleiding van art. 3 en 4 der Wet met op gave Van het artikel eh bet Onderdeel van hetzelve, Vvaarop zij zich beroepen. Wordende voorts een iegelijk builen deze gemeente geborenaaVigethaand om zich tijdig van eene geboorte akte té voorzien en zich alzoo van zijnen ouderdom te verzek'èr'eh téh 'einde de inschrijving behoorlijk kunhe geïchiedde en óm voor te komen dat niemand door eene verkeerde opgaaf Van zijnen Ouderdom vervalle ih de straf bij de wet bepaald. Ferwijl Burgemeester én Wélhouders een ieder hierin betrokken Willen hebbeh vermaand en gewaarschuwd óm zich Van deszelfs ve'rpligtihg ih déze te kwijlen ver- lhits uit krach té Van art. 9 der Wet en art. 6 van Zijner MajeSléilS besluit Van den 21 Maart 1828, al degenen die zich Voör het sluiten der registers óp 1 Junij eerst komende hiel hebben laten inschrijven alsnog ambts halve zullen Worden ingeschreven eh dat dezelven dientengevolge Zullen worden verwezen tot eene geld boete en daarenboven zonder loting bij de Schutterij in gelijfd indien het zal blijken dat er tijdens de ver- zuimde ihschrijving geene redenen tot brij'slellitkg of Uitsluiting ten hunne aanzien bestonden. En Opdat niemand hieromtrent eenige onwetendheid z'óude kunnen voorwenden, zal deze wórdén afgekondigd én aangeplakt daar waar zulks te doei) gebruikelijk is. Zierikzee den 4 Mei 1853. DE CRANE., Voorzitter. C. J. FOKKER l. Secrèlaris. ÖPRÖEP1NG. Alzóó de betrekking van ISosjwmo«?stér, ('er ge meente Zierikzee mét deh 1 October dezes jaars komt öpeh te vallen wórden deskundigen naar die betrek king willetide mededingen Waaraan eene vaste jaar- Wedde vah f 950 mitsgaders vrije Woning verbonden is opgeroepen om zich zoodra mogelijk met ■portvrije brieven aan te melden bij deh Burgemeester Vah Zierikzee. Zierikzee, den 6 Mei 1853. De Burgemeester DE CRANE. kliNNISGEVI N De Burgemeester van Zierikzee brengt ter kennis van de Ingezetenen dat er op Zaturdag den 14 dezer, des middags ten half één ure op hot Raadhuis alhier eene openlVare vergadering' van dëia Ge- meeute-IIaad zal gehtiuden worden. Zierikzee, den 12 Mei 1853. De Butgemeesler DE CRANE. duitioBland. Keulen 10 Mei. Een kabinetscourier heeft uit Konslantinopel tijdingen aan den Turkschen gezant te Weenen overgebragt. Men zegt dat de divan stellig verklaard heeft nimmer vrijwillig van de opperheer schappij over Montenegro te zullen afzien. Ofschoon nu de Ooslenrijkscbe regering vorst Danielo de verze kering gegeven beeft dat zij de onafhankelijkheid van dat gewest erkennen zal hangt zulks echter nog van do voorafgaande erkenning door de porte af. Vólgens over Malta ontvangen berigt uit Konslanti nopel van 21 Aprilis aldaar eene zamenzwering ont dekt die bet in hechtenis nemen van verschillende personen meestal Ulemas ten gevolge gehad heeft. In een der openbare gebouwen is een groote voorraad geweren en ammunitie gevonden. Men vermoedde dal de zamenzweerders welke allen tót de ultra-con- servalive partij behoóren bet voornemen hadden den sultan af te zetten. Oostenrijk zal de onafhankelijkheid van Monte negro onvoorwaardelijk erkennen en die staat zal van Rusland een inillióen flor. bekomen om zijn inwendig bestuur in te rigten. De vorst Danielo I is voornemens eene ridderorde van Vladilta Peter I in te stellen. Uil Petersburg en Moscou wordt gemeld dat de cholera aldaar Wederom met hevigheid is uitgebarsten. De koopman Tschinkel uil Kali'sch die ten vorigen jare door zijne bijzondere geneeswijze veel zieken heeft gered is naar Petersburg ontboden om in de hospi talen zijne genees-methode in tóepassing te brengen. OROOT-BRITTANlfflEal. Eonoen 9 Mei. Eergisteren had de hertogin 'van Sutherland een gróót aantal door rang of kundigheden uitstekende personen óp Slaffordhouse vereenigd om mevrouw H. Béecher Sloice, aldaar gezamentlijk te ont vangen. Nadat de hertog van Sutherland de beroemde vreemdelinge had binnengeleid betuigde graaf Shaftes bury in naam der dames welke de beide commiltés uitmaken die het bekend adres van ruim een half inil lióen Engelsche aan de Amerikaansche vrouwen bobben Opgezonden haar het genoegen der aanwezigen dat zij zich te midden dezer vereeniging bevond. De weleerw. heer Beecher, broeder der vermaarde schrijfster, las een uit Noord-Amerika ontvangen brief van den heer Clay voor waaruit bleek dat vele vrouwen in dat land genegen waren de menschlievende pogingen van mevrouw Beechcr Slot lie en der Engelsche vróuwen te ondersteu nen hoewel men zich r.iet verheelen mogt dat de af schaffing der slavernij met zeer groote zwarigheden ta Worstelen zou hebben ofschoon men die door God Op gelegde taak daarom niet mogt opgeven. Mevrouw Stoute die tusschen dé hertoginnen vah Sutherland en Argyll geplaatst was, onderhield zich daarop mol deza ën de overige haar Omringende dames en verhaalde ouderanderen hoe van haar jongste werk Sleutel op de Negerhut getiteld binnen den lijd van drie dagen ruim 60,000 exemplaren in de Vereenigde-Staten ver kocht waren en hoe vele vrouwen aldaar meer dad lot hiertoe tót liet groote doel zouden Willen medewer ken bijaldien hunne echlgenoóten vóór zoover deza slavenhouders zijri zulks niet verhinderen. Onze dagbladen behelzen het volgende merk waar dige voorval voor welks waarheid de kapitein Wallace borg staal. Een transportschip stevende onlangs met een gedeelte van eeri regement, hij zachton wind langs de kust van Spanje. Een der officieren leunde over da balustrade van het achterschip en was verdiept in gesprek met eene jonge dame welke hein een leederen hartstogi; had ingeboezemd. Het meisje was juist bezig haren minnaar een papier over te reiken toen zij door eene onhandige beweging het ongeluk had in zee te storten en door hare kleederen opgehouden van het schip af dreef. De officier aarzelde geen oógetiblik haar na la springen en hield haar mei den eenen arm boven water. Zoo snel mogelijk werd tegengebrast en eer.e boot uit gezet als wanneer men tot ontsteltenis van allen die zich aan boord bevonden een grooten haai onder het schip zag opkomen en tiaar zijne prooi heengiijdën. Een algemeene gil die de aanwezigen ontsnapte maakte den officier op het naderende gevaar opmerkzaam eindelijk zag hij hel ondier in zijne nabijheid hij maakte èené wanhopige beweging sloeg en kletste in het wa- Ctl vol- een gen gro in gift Jat iet he en te m te ;<i 'P m d P n e n uier tij*

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Courant | 1853 | | pagina 1