ZIERIKZEESCHE ODRAilT. Woensdag 11 Mei. 1853.- :rl >3. BESTUREN ADMINISTRAÏ1EN ipilïïSTjJDM. Woensdag en Zaturdag. ER tijd -spr.° na- T>s# :>er ïci- van de be dr ijen 3ja- ■if. gen lo ;n as- 2 :gen Is ch l Mg- lan- aS" a ri edel» [Oil' len >otö 10 lieer te nde ren eta- Ha- igtd jen, in ilra an- est- ieke nu ll lof- en 1G, 1 IE F- UOSKIBMTB-rEIII E Per drie maanden f2,00. Franco per post f 2,25. Inzending der Advert, daags te voren.'snamidd. vMrdLure. WAARSCHUWING. De Burgemeester van Zierikzee Gelet op het bepaalde in art. 22 der Wet van den 6 Maart 1852 Staatsblad n.° 46). Herinnert de Ingezetenen dat liet zoeken of pa pen van eljeren van waterwild en kievit ten na den laatslen April en het vervoer en de verkoop dier eijerei» na den 5 Mei verboden is. Waarschuwt dn Ingezetenen, dal art. 40 der genoemde Wet op de overtredingen hierboven genoemd eene boete stelt van tien tot twintig (Stilden. Zierikzee den 4 Mei 1853. De Burgemeester DE CRANE. BUITENLAND. DDlTIOHZllail, Ketjeen 5 Mei. De geschillen wegens het H. Graf zijn volgens tijding uit Konslahtinope) van 25 April zoowel ten genoege Van Rusland als van Frankrijk ver- rffend. Wegens het patriarchaat z\jn onderliandelin- aangeknoopt. De krijgstoerustingen hebben opgehouden. Beriglen uit Montenegro melden dal de Graho- vianen eindelijk door de Turken zijn in vrijheid gesteld. Zij zijn echter Dp zulk eene onmenschelijke wijze door de Turken behandeld dal onderscheidene hunner óf zijn gestorven óf als geraamten er uitzien. Men gelooft dal al deze harhaarschbeden wederom lot reclamation van de zijde van Oostenrijk aanleiding zullen geven. Musiaphu Fffendide adjudant des sultans, heeft Weenen bereids verlaten. Hij heeft de verpligting op zich genomen om in Konstantinopel er op aan te drin gen dat de commissie lot onderzoek Van de bezwaren der Bosnische Christenen eindelijk eens in werking trede ten einde zoo spoedig mogelijk liet kwaad Ie verhelpen. Het is bewezen dat in weerwil der be loften van den divan de Christenen nog steeds aan do Willekeur der Turksclie satrapen bloot staan en veel lijden. Busland zal de verloogen van Oostenrijk on dersteunen. Een commissaris zal Bussischer zijds zich naar Bosnië begeven om zich door eigene beschouwing Van den staat van zaken te overtuigen. Volgens eene telegrafische depêche door den bondsraad uit Tessin ontvangen heeft een piket Oosten- rijksche soldalen in de nabijheid van Stabio op Zwit- schers grondgebied post gevat. Op hevel des hondsraads zal onverwijld hel noodige onderzoek worden gedaan over dezen nieuwen vijandelijken maatregel der Oos- tenrijksche regering. Men meldt uit Frankfort Van den 2 dezer bet vol gende Een persoon uit onze nabuurschap dio on derscheidene jaren in Nederlandsche dienst in Suriname doorhragt is dezer dagen van daar teruggekeerd met bet doel om eenige ingezetenen zijner geboorteplaats te bewegen hem bij zijne terugreis naar deze kolonie te Vergezellen eh bétii behulpzaam te zijn hij het vellen van het kostbare verwhoutdat daBr in de bosschen overvloedig voorhanden is. Hij heeftnaar men ver neemt met een huis te Amsterdam eene overeenkomst gesloten om aan hetzelve al het gevelde hout tegeh een vasten prijs te leveren. Vermoedelijk heeft hij daartoe de nooilige autorisatie der regering erlangd. Het bezoek dat koning Leopold hij de hoven van Berlijn en Weehen deukt af Ie leggen wordt door ve len in DuitSchlnnd beschouwd als niet zonder politieke heteekenis te zijn. Ofschoon Belgie zich op dezen oogenblik niet door Frankrijk bedreigt zietzou dit toch later hel geval kunnen worden waarlegen hel de beste waarborgen kan vinden in eene meer nauuwe verbinding rod Pruisscn en Oostenrijk. r fl s k R I> Ei Parijs 5 Mei. De legatarissen van Napoleon I hebben zich tol den senaat gewend om de uitbetaling Verschijnt: te verzoeken der lagaten ten hunnen voordeele in den uitersten wil des keizers vermaaktook hebben de Ven- deërs de uitbetaling verzocht der legaten in het testa ment van den prins ean Condé beschreven doch welke onder de regering van Lodewijk Philips door den staats raad voor nietig zijn verklaard. De senaat moet voor geen der beide verzoekschriften gunstig gestemd zijn. De liefer d'e Lamarline heeft heden aan hel dagblad le Siècle het eerste deel doen toekomen van zijne Histoire de la constituante. Men roemt (lit werk als liet schoonste, dat tot nu toe uit de pen van den gevierdün dichter ge vloeid is. Gelijk men weet heeft zich eene maatschappij gevormd, om den beer de Lamarline in zijne geldelijke ongelegenheden te geinoet te komen. Bijna al de actiën (elk van 2ÜU0 fr.) zijn feeds geplaatst. Men schrijft uit Marseille dat sedert eenige da gen aldaar de tafeldans eene gewigtige rol speelt. On der de vele welgolukle proeven noemt men vooral die. Welke in het gesticht der doofstommen is gedaan eri waarbij eene eettafel Waaraan een tiental leerlingen met de handon verbonden gezeten was in zoo snelle beweging is geraakt dal de meesten der omzittendo door dezo snelle beweging ter aarde werden geworpen. GROOT-BRITTANBJZEHT. Londen 5 Mei. De hertogin van Sutherland heeft talrijke uitnoodigingen gedaan tot bijwoning van eene schitterende partij die zij aanstaanden zalurdag ter eere van mevrouw Beecher Stotce. in haar hólel Stafford- house geven wil. De beroemde schrijfster zal slechts korten tijd te Londen vertoeven en alvorens naar Noord-Ainerika weder te kceren eene reis in verschil lende gedeelten van het vasteland van Europa maken. Reeds heeft mevrouw Beechr Stowe een banket bijge woond dat door den lord tnaire van Londen gegeven is en waar zich benevens andere voorname letterkun digen ook de heer C. Dickens bevond die een toast aan do zoo algemeen gevierde vrouw bragt en daarbij in lof over haar werk uitwijdde. Aan het gebouw der tentoonstelling te Dublin zijn thans dagelijks 1300 man werkzaam. Er zijn reeds 5312 doorloopende enlrèe-hiljetlen afgegeven. De eleclrischc kabel die op den eersten schoo- nen dag tusschen Dover en Oslende zal worden gelegd heeft eene lengte van 70 mijlen en zes afzonderlijke metalen draden. De nieuwe expeditie ter opsporing van sir .7. Franklin (afgescheiden van die welke door toedoen Van zijne echtgenoot naar zee is gegaan) zal aanslaande week naar de Noordpool vertrekken. - De dagbladen vermelden oen zeldzaam geval van gasontploffing. Terwijl het mei steenkolen bevrachte schip ArielII. vrijdag zich een goed eind wegs van Cardiff bevond begaf een der matrozen zich mul eene brandende kaars in hel ruim en op hetzelfde oogenblik had er een allergeweldigste losbarsting plaats de on schuldige bewerker van het ongeluk werd nagenoeg verbrijzeld een ander over boord geslagen dio ver dronk een derde ter hoogte van den mast opgeworpen en vreeselijk verminkt en het schip bijna uiteen geslagen, zoodat hel dan ook kort nadat de overige schepelingen door een in de nabijheid zijnde vaartuig waren gered in de diepte verdween. De luchtschipper Petin die to Londen en Parijs vruchteloos pogingen deed om degelden te verkrijgen, lot den houw van een luchtschip van zijn stelsel noodig, is thatis in Noord-Amerika waar zijne plannen gunsti ger worden opgenomen. Dadelijk na zijne aankomst td New-Orléans werd eene inschrijving geopend en een kapitaal van 500,000 fr. zamengehragt. Petin is naar New-York vertrokken om het noodige materieel voor zijn luchtschip te koopen. Hij heeft aangenomen de reis van New-Orléans naar Frankrijk in 30 uren af te leggen. BINNENLAND. Zierikzee 10 Mei. Naar men verneemt zal H. M. de koningin-moeder tegenwoordig zijn hij het huwelijk van Z. K. H. prins Hendrik dat op 21 dezer te Weimar zal worden voltrokken. Onmiddelijk daarna zal II. M. bare rcizo vervolgen PÏliJS DEB ADVKHTENTIEB1 Gewone 15 cents de regel. Geboorte-, Huwelijks- en Doodberigleh van 1-6 regels af 1 behalve het Zegelregt. naar het westelijk Europa men zegt Warschau ten einde eene ontmoeting te hebben met Haren broeder, den keizer aller Russen. Den 6 dezer luid te Goes de veiling en verkoop plaats van 145 bunders rijpe schorren gelegen in de gemeente Gals met do concessie Ier indijking dezelve werden in massa voor de som van f 38,500 in koop toe gewezen aan den lieer .7. IF. Vadervoor rekening van eenige Noord-Bevelandscho grondbezitters zoo men zegt inct hel plan om spoedig te bedijken. Men verneemt dat men in de koninklijke mee- krop—falirijk le Wilhelminadorp hol ongeval van den plaats gehad hebbenden brand in November II. in zoo ver te boven is dat II. zalurdag de herplaatste maaltoe- stel in volle werking is gehragt. Naar men verneemtis aan den kundigen inge nieur van den waterstaat jonkh.' Orltthans dienst doende in hel 7ie district met standplaats Maastricht de directie opgedragen van de werkzaamheden der af damming van de Ooster-Schelde en het graven van het kanaal in Zuid-Beveland. De minister van marine heeft ter kennis van be langhebbenden gehragt dat in het vaarwater het Koe ten dtvars van de haven van Slavenisse aan den kant der bakens een vaartuig gezonken ligt hij gewoon laag water zigtbaar en dat tol aanwijzing daarop een haken is geplaatst. Blijkens eene rnededeeling van Z.' M.' consul-ge neraal le Alexandrie in Egypte van 17 April jl. is een ruime oogst van alle Egyptische producten le wach ten. De tarwe hooncn en gerst waren reeds gedeelte lijk ingezameld. Het lijnzaadgewas stond gunstig en Cene goede opbrengst wordt daarvan verwacht. Ook de katoenplant beloofde zeer overvloedig le zullen zijn. De aanvoeren uil hel binnenland van gom en droogerijen worden steeds grooter. Ten gevolge der gunstige uit komst van den oogst kan met zekerheid worden ver wacht dal de scheepvaart le Alexandrie gedurende het geheide jaar levendig zal blijven en schepen voordeelige vrachten zullen vinden naar Engeland Nederland en Belgie van Augustus afals wanneer alle producten ruimschoots worden aangevoerd. Men leest in de Nieuwe Handwijzer het volgende Godsdienst der Vorsten in Europa. Wij deelen hier deze opgave mede omdat hetvooral in den tegenwoordigen strijd door geheel Europa niet onverschillig kan geacht worden le welen tot welke geloofsbelijdenis de regerende vorsten-huizen be lmoren. Overal toch geldt het de levensvraag of voor laan het Roinanisme weder heerschend worden of dat liet Protestantisme zich op nieuw krachtig toonen zal gelijk voor drie eeuwen; overal bespeuren wij den strijd tusschen de Roomsche Kerk met hare geestelijke en staatkundige slavernij en liet Protestantisme den Bijbel en daarmede de vrijheid van geweten gods dienst en drukpers. In Europa telt men van de Proteslantscbe geloofsbe lijdenis 8 regerende koningen en 22 prinsen als: de koningen van Denemarken Grool-Brittanie Hanover de Nederlanden Pruisson Zweden Wurteinherg en de koning van Belgie; de regerende prinsengroot hertogen en hertogen van Anhall-Dessau Anhall- Bernliurg Baden Brunswijk Hessen-CasselHessen- DarmstadtHessen-Homburg, Lippe-Detmold Lippe- Schauinburg Mecklenburg-Schwerin Mecklenburg- Slrelitz Nassau Oldenburg Reuss-Greiz Reuss- Schleisz Saksen-Altenburg Saksen-Coliurg-Gotha Saksen-Meiningen Saksen-Weimar Schwarzburg- Sonderliausen Schwarzhurg-Rudolstad Waldeck. Kalholijk zijn de paus niet medegerekend 8 ko ningen en 4 prinsen als de keizer van Oostenrijk en Frankrijk de koningen van Beijeren Spanje de beide Siciliën Portugal Sardinië Sakson (wiens onderda nen Protcstanlscli zijn) voorls de prinsen groot-hor- togen en hertogen van Liclitenstein Modena Parma en Toskanen. Rusland en Griekenland hehooren tot de Grieksche Kerk en Turkije is Makomedaansch. De Republiek Zwitserland is voor het grootste ge deelte Prolcslatilsch. en tgt. vol- een ge a gro in gift Jat iet lie en te in te fit P m <1 P n e r» a e

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Courant | 1853 | | pagina 1