Zaturdag Mei. 1853. g,^.° 37, Woensdag en Zaturdag. BESTUREN1 AD11INTSTDAT1EN NIEUWSTIJDINGEN. ZMIEZEESCHE GODEANT. ABOKHBMESTS-PBUI Per drie maanden f 2,00. Franco per post f 2,25. Inzendingder Advert, daags He voren,' snamidd. vóór I ure. verschuimt: PRIJS DEE ADVEBTENTISN Gewone 15 cents de regel. Geboorte-Huwelijks- etf Doodberiglen van 1-6 regels h f 1 behalve het Zegelregt. Inschrijving voor de Schutterij. PUBLICATIE. Burgemeester en Wethouders van Zierikzee Gezien de Wel op de Schutterijen van den 11 April 1827, en speciaal gelet hebbende op die artikelen der- zelve Wet, die in betrekking staan tot de jaarlijksebc in schrijving zoo tot de bereids daargestelde registers van vroegere jaren als tot de inschrijving die gedurende de laatste helft deier loopcnde maand inoct geschieden brengen bij deze ter kennis van de belanghebbenden Dat de registers ter inschrijving voor de Schutterij van de geborenen in de jaren 1819 tot 1828 ingesloten zullen worden geopend lolde inschrijving van alle man nelijke ingezetenen welke lot hel laatstgemelde jaar be lmoren alsmede van hen welke in de vorige jaren geboren zijnde sedert de laalslvorige inschrijving zich alhier met er woon hebben nedergezet waaronder ook begrepen zijn de militairen welken na dien tijd gcpns- porleerd en de vreemdelingen welken sedert dezen tijd van buiten bet Kijk zijn gekomen en zich alhier hebben gevestigd voor zooverre deze laatste kun voornemen om zich in dit Rijk neder le zeiten hebben aan den dag gelegd hetzij door eene uitdrukkelijke verklaring hetzij door de werkelijke overbrenging van den zetel van hun vermogen en de hoofdmiddelen van hun bestaan naar herwaarts zonder dat <te tijdelijke uitoefening van eenig bedrijf of handwerk in eenige ondergeschikte betrekking als zooda nig voornemen wordt aangemerkt. Allen zullen worden ingeschreven in dat register waartoe zij volgens hunnen ouderdom behooren. Dat van de inschrijving niemand der vorenstaande personen is uitgezonderd maar dal allen zonder onder scheid daarin begrepen zijn al ware het ook dat zij Zouden tnogen vermeenen volgens de Wel lol de vrijge stelden of uitgestotenen te behooren en dientengevolge ook zij nietdie hun ontslag uil de Schulterlijke dienst reeds hebben hekomen zullen derhalve al de bovengo- melden, als daartoe hij deze wordende opgeroepen, moe ten verschijnen ten Üaadhuize dezer Gemeente op 17 Mei en volgende dagen ten einde zich te laten inschrij ven ieder in dat register waartoe hij volgens zijnen ouderdom behoort. Deze registers zullen op den 1 Junij 1853 finaal worden gesloten. Dat de studenten geëmployeerden in huizen van ne gotie klerken van notarissen advokaten enz. be dienden en werkboden moeten worden ingeschreven in de Gemeente alwaar zij hunne studiën houden werk zaamheden uitoefenen of dienstbaar zijn de ambtenaren cn geëmploijecrden aan het Provinciaal Gouvernement en alle anderen al wonen zij ook elders in do plaats alwaar zij hunne ambtsbetrekking moeten uitoefenon j die builen 's lands studeren of werkzaam zijn in de Go- meenten hunner vorige woonplaats de buiteolandsche teevarende in de plaatsen waar zij bun wettig domicilie hebben en de aan boord wonende schippers in de Ge meenten alwaar zij hel laatst hunne vaste woonplaats hebben gehad of wel personeel en mobilair of wegens bnn vaartuig belasting betalende daar waar zij voor deze belasting zijn aangeslagen. De vorenstaande opgeroepenen zullen verpligt zijn bij hunne inschrijving opgave te doen van hunne namen voor- en bijnamen van de plaats en den tijd hunner geboorte hunne woonplaats met aanduiding van wijk en nommer het beroep hunner ouders en dat van hen zelfof zij zijn gehuwd ongehuwd of weduwnaars, Van het getal hunner kinderen van beider sekse (welke laatste opgaven zullen moeten worden geconstateerd met een schriftelijk bewijs, afgegeven door den Burgemees ter of Ambtenaar van den Burgerlijken Stand) sedert wanneer zij ingezetenen der Gemeenten zijn en van waar zij alhier zijn komen inwonen en eindelijk van de rede nen die zij zouden vermeenen dat lien van de Schulter lijke dienst zouden vrijstellen of daartoe onbevoegd ma- hen naar aanleiding van art. 3 en 4 der Wetmet op gave van het artikel en hel onderdeel van hetzelve waarop zij zich beroepen. Wordende voorts een iegelijk builen deze gemeente geborenaangemaand om zich tijdig van eene geboorte akte te voorzien en zich alzoo van zijnen ouderdom te verzekeren len einde de inschrijving behoorlijk kunne geschiedde en om voor le koinen dat niemand door eene verkeerde opgaaf van zijnen ouderdom vervalle in de straf hij de wet bepaald. Terwijl Burgemeester en Wethouders een ieder hierin betrokken willen hebben vermaand en gewaarschuwd om zich van deszelfs verpligting in deze te kwijlen ver mits u;t kraclile van art. 9 der Wet en art. 6 van Zijner Maj. ■sleits besluit van den 21 Maart 1828 al degenen die zich voor het sluiten der registers op 1 Junij eerst komende niet hebben laten inschrijven alsnog ambts halve zullen worden ingeschreven en dat dezelven dientengevolge zullen worden verwezen tol eene geld boete en daarenboven zonder loling hij de Schutterij in gelijfd indien het zal blijken dat er tijdens de ver zuimde inschrijving geene redenen tot vrijstelling of uitsluiting ten hunne aanzien bestonden. En opdat niemand hieromtrent eenige onwetendheid zoude kunnen voorwenden, zal deze worden afgekondigd en aangeplakt daar waar zulks te doen gebruikelijk is. Zier ik zeeden 4 Mei 1853. DE CRANE Voorzitter. C. J. FOKKER l. Secretaris. WAARSCHUWING. De Burgemeester van Zier ik zee Gelet op hel bepaalde in art. 22 der Wet van den 6 Maart 1852 Staatsblad n.° 46). Herinnert de Ingezetenen dat het zos'Keti oT ra pen van eijereii van waterwild en kivvtt- ten na den laatslen April en het vervoer en de VPPkoogj dier ei jortrzs na den 5 Mei verbodfin is. Waarschuwt de Ingezetenendat art. 40 der genoemde Wet op de overtredingen hierboven genoemd eene boete stelt van tien tot twintig gulden. Zierikzee den 4 Mei 1853. De Burgemeester DE CRANE. BEKENDMAKING. Burgemeester en Wethouders van Zierikzee bren gen ter kennis van de Ingezetenen dat op Dingsdag den 17 dezer maand van des morgens 9 tol des namid dags Sure, inde Raadzaal alhier, de verkiezing zal plaats hebben van éóai B,s«8 voor de 'Tweede liamcr der Satategi-f«eciera;al ten gevolge van de ontbinding dier Kamer bij Koninklijk besluit van den "20 April jl. en dal de biljetten tot het doen dier keuze aan de huizen der kiezers worden rondge- brngl volgens de Wet. Afgekondigd van hel Raadhuis te Zierikzeeden 6 Mei 1853. DE CRANE Voorzitter. C. J. FOKKER l. Secretaris. OPROEPING. Alzoo de betrekking van llonwmeester, der go- meente Zierikzee met den 1 October dezes jaars komt open te vallen worden deskundigen naar die betrek king willende mededingen waaraan eene vaste jaar wedde van f 950 mitsgaders vrije woning verhonden is opgeroepen om zich zoodra mogelijk met portvrije brieven aan te melden bij den Burgemeester van Zierikzee. Zierikzee, den 6 Mei 1853. De Burgemeester DE CRANE. BUITENLAND. duitqchi1at8 d. Keulen 3 Mei; Meer en meer voedt men hoop op eene vriendschappelijke vereffening der zaken van in t Oosten. Althans de jongste berigten uit Konstantiuo- pel luiden langs hoe meer vredelievend. Eene Turksche stoomboot bragt den 22 dezer de op de Alhanesche kust gestationeerde vloot het bevel over om naar Konslantinopel terug le stevenen. Hoe gevaarlijk het is in Hongarije roovers huis vesting te verleenen blijkt wederom uit het volgende vreesselijke voorval. Onlangs klopte een van top tot teen gewapende roover aan do deur van een landman te Jelegyhaza en cischte nachtverblijf. Ofschoon de hoer zeker was opgehangen te zullen worden wanneer zijne daad hekend werd zag hij zich uit vrees genood zaakt aan het verlangen van den hooswicht te voldoen. Zoodra deze in slaap was gedompeld rende de boer naar den naasten wachtpost en de roover werd gevangen ge nomen. Toen de hoer den volgenden zondag met zijne vrouw uit de kerk te huis kwam vond hij zijn 6 kin deren aan een balk opgehangen. Dit was de wraak van de kornuiten des roovers. F q a n k b ij Parijs 3 Mei. Er wordt thans veel gesproken over belangrijke geschillen die zouden kunnen rijzen uit de aankomst in Frankrijk van hel testament van Napoleon Daarin worden toch aanzienlijke lagaten toegestaan die tot dusver door de belanghebbenden niet werden opge- eischt doch die thans nu het testament zelf aanwezig is zullen worden gereclameerd. Hoogst belangrijke geldsommen zijn daarbij in het spel. Men meldt uit Parijs van den 27 April het vol gende Eene vreemde gebeurtenis bragt gisteren ver scheidene inwoners van den Faubourg Saint-Martin ia opschudding. Eene jonge dame wier man eene eer volle positie in de maatschappij hekleed raakte ver liefd op een winkelbediende zoodat zij zich ten laatste tot een rendez-vous op zijn kamertje dat vijf verdie pingen hoog was liet overhalen. Deze bijeenkomstea vermenigvuldigden zich van dien tijd af aan f lot dat haar echtgenoot de lucht gekregen hebbende van do menigvuldige uitstapjes zijner wederhelft haar gisterea op de hielen volgde zoodra zij uitging zoodat hij bijna ter zelfder tijde als zij de deur van dat kamertje bereikte. Deze echter werd terstond na haar binnen treden gesloten tot groote ergernis van den mandie, nu voor een toegegrendelde deur staande met verdub belde slagen begon te kloppen daar men echter gce- nen haast maakte hem intrede in het kamertje te ver schaffen begon hij met al zijne magl den voet op do deur te bonzen ten einJe zich dus zeiven den toegang te verschaffen. De jonge vrouw had weldra de stem van haar echt genoot herkend en geheel onder den indruk van den schrik kwam zij tot het besluit om de heddelakens aan elkander te knoopen die vast te hechten aan het ven sterraam en aldus langs dezen gewaagden uitweg lo ontsnappen aan hel gevaar dat haar dreigde. Reeds had zij zich langs een gedeelte van do ontzet tende hoogte nedergelaten toen hare krachten haar begonnen te ontzinken en zij hoven den afgrond bleef hangen tot grooten schrik der nabij zijnde bewoners die uit hunne ramen het verschrikkelijke tooneel aan schouwden. Gelukkiglijk vond toen plotseling haar voet een steunpunt op het halkon eener lagere verdie ping daar gekomen haastten de buren zich om haar aan het gevaar te onttrekken waarna zij met haar echtgenoot zich naar de gezamenlijke woning begaf hebbende hij van dit alles acte genomen len einde eene wettelijke echtscheiding te vorderen. Men leest in de Coiiïrier de Saumur van den 13 April liet volgende De justitie heeft deze week een man van 53 jaren in een vochtigen kelder ontdekt. Sedert zijn 27sl° jaar was hij in dezelven opgesloten en door middel eener ketting, aan den muur vastgeklonken. De schoonbroeder en de zuster van dien ongelukkigeu zijn de bewerkers van deze onmenschelijke daad. gro ot-brittannibn. Londen 2 Mei. Mevrouw iïeecher Slowe heeft Edinburg II. donderdag verlaten om zich naar Londen te begeven. Hare gezondheid blijft nog voortdurend zwak. De in het geheele land gevormde vereenigingen tot inzameling van bijdragen voor een gedenkteeken van en >,gt- vol een ?en gro in S" Jal iel he en te in te [d 'P m d P n 0 n 1

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Courant | 1853 | | pagina 1