Woensdag: 4 Mei. 1853,' >3. Woensdag en F,1,EN o PNE lor WER. ■SMS van 83 SM van GEN. ABOHHSHXIITS-rBIJIl I ieder om 'ezegeld geven den Heer ins Huizo ide heeft. 3.' Per drie maanden f 2,00. Franco per post ƒ2,25. Inzending der Advert, daags te voren,'snamidd. vóór 4 ure. "ff— vekschijbix: g. PBIJ8 OBB ADVEBTKNTIJSHI Gewone 15 cents de regel. Geboorte-, Huwelijks- en Doodberigten van 1-6 regels af 1behalve het Zegelregl II, ondorö saisoen den- en es enz. anstrant heriglen inde zal Sen van et! het- Ij Kil FF. n 85ees- jei-eed» >r JACOB lei 1853 i185$. ip Woens dags ten 3 n verzoeke ek presen- pmtliei- i j staande den Paar- ddels uit n eigenaar, orgens teii PAARD een BOE GGEN iit KSLEDE, HAPPEN, SrS\ Duivelend kpril 1853, wérherh en met Berg- md de Vier opgcvischt "waard en t ijzeren e Stagfok gedeelten edeelte loo- ig van den stuks Klee dden nieuW keschoot en i Schoenen Ijzerwerk am Stag— en Anker, ïling twea its IJzeren tsdien allen, aak to heb- zich tot dat te melden, arnoemd kTE. k, JSE VOS. Ojtenbare RaaAsvefg-bilerlnl geliötulen te Zieribzee, den 3® April 1853, Afwezig de heeren jh.r öe Jonge, uitlandigM.r vak Dongen, wegens beroepsbezigheden, en de Secre taris M.' Kroeï wegens ongesteldheid. De notulen van 20 April worden na voorlezing goedgekeurd. Het jaarverslag der Gemeente over 1852wordt door burgemeester en Wethouders uitgehragt het zal worden gedrukt en verkrijgbaar gesteld. Voor het stembureau, op 10 Mei aanstaande, Worden tot Leden verkozen de heeren Öciitman en EKmerins. Voor dat op 17 Mei, de heeren Lanrskne4t én Van tier Vliet; voor beide bureaus tot plaatsver vangers de heeren Keller Cri Goemans. Tot Leden der Lotings Commissie voor de [Schutterij, de heeren M.ra van Dongen en van ArricHrM, plaatsvervanger de lieer D.v Góemans. De heer Van amucïieta brengtnamens dc Com missie Voor dé tekeningen va'n het Algemeen- het Evangelisch-Luthersch-het ïsraëlitisch- Armbestuurbenevens de Bank van Leening, rapport uit en adviseert tot goedkeuring der- peivc, aldus besloten. Iliérna werd de zitting gesloten. Onder de ingezonden stukken van de Pro rit l- fciale Zeeuwsche Courant van den 1 Mei, vindt uien het volgende: AAN bE KIEZERS IK ÜET JtaSTRICT ZIERIKZEE* »Op dingsilag den 10 Mei 1853, moet alhier do Stemming plaats hebben voor drie leden van dc pro vinciale staten in plaats Van de h'eeron M. C. de Cr arejonkli.' m.r J. F. S. IS'oeije en m.' \V. J. P. lirocfwelke door het lot zijn aangewezen om af ie treden. »De eerste dier boeten, d'e burgemeester van Zierikzcè, 8o heer de Crime, heeft te kennen gegbven, dat z. ed. niet meer wenschle verkozen te Worden en hoe Wel dit besluit ons leed doet daar z. ed. zich op zijne hoogo ja- ten beroepende noglans onzes inziens ten volle in slaat is die betrekking Ie hekleeden kunnen wij zijn be sluit niet dan toejuichen wanneer wij bedenken wélko gunstige uitzondering Z. ed. thans met eere aftredende en vrijwillig van dezen post afstand doende, maakt op zoo Velen dio zich zoolang mogelijk vastklemmen als het Wnro aan elke betrekking, die ook maar in de verte eenige schijn van magt of aanzien geeft. Intusschen kiezers bioct vbor den heer de Cranè een ander lid gekozen wor den en het is in den tegenwoordigen toestand van het Vaderland niet onverschillig integendeel hoogst belang rijk wie zitting krijgt in de vergaderingen, welke gé- roepen zijn do wetten ten uitvoer te helpen leggen. Daarom en omdat lot heden niets van eenige voorberei dende kiesvergadering of dergelijke gehoord werd, wordt gij op do aftreding van den heer de Crane opmerkzaam gemaakt en wordt u voorgesteld lot lid dor provinciale Staten van Zeeland Ie benoemen m.r B. G. CAU regter in de rog thank alhier, wiens kundigheden niet betwijfeld Worden On die ingeland is vali onze eilanden, Hij is ten volle met dn behoeften van ons district bekend en wat hem in de oogen van alle welgezinden voorzeker zal aan bevelen isdat hij bekend staal als een man van onge krenkte goede trouw, waarlijk eene deugd in deze dagen in onze lasthebbers niet te versmaden. :t- »l)aarom dan kiezers in het hoofd-kiesdislricl Zierikzce, Vuil tegen den 10 Mei voor den naam van den aftreden- Oen heer de Crane con par igl j k in m.' B. G. CAU. Door zoodanige eenparigheid zult gij uzelven vooreene her stemming bewaren en ons district ja de geheclc pro vincie, naar ik vertrouw,een wezentlijke dienst bewijzen. 3 Zieiikz.ee 20 April 1853. Regt door zee." VERPACHTING. Burgemeester en Wethouders van Zierikzce zijn voornemens op Woensdag den 4 Mei aanstaande des middags, ten Raadhui ze in het openhaar te verpach ten Een perceel aankomende deze Gemeente gelegen in Kleinhoutevatobevang aan het eerste Weogje in den Westhoek bij het kadaster be kend sectie G, n.° 328, op eene inhoudsgrootle van 92 Boeden 20 Ellen ingevolge de voorwaarden die van heden af ter Secretarie voor de gegadingden ter lezing téggefi. 'ZiöHIiZetèden 27 April 1853. DG CRANE Voorzitter. C. J. FOKKER l. Secretaris. BEKENDMAKING. Burgemeester en Wethouders van Zierikzcè Ontvangen hebbende het besluit van den heer Com missaris des Konings dézer Provincie van den 19 dezer [Provinciaalblad n.° 55) betrekkelijk de E§«»seBasaiiJ- vÖBïg: Jat; 4 v'öür het dienstjaar is53/*». Brengen door deze Ier kennis van allo daarbij be langhebbende ingezetenen dezer Stad en territoir dat bij welgemeld besluit hel volgende is bepaald Mei uitzondering van de patentpligtigen ver meld onder n.° 37 tot 40 van tabel n 0 14 (betreffende de slijters, tappers, kroeghouders en hofjij huis houders die niet in dc gewone beschrijving zullen worden be grepen maar aan welker buizen zoodra mogelijk na den ingang van het dienstjaar cn zonder de gewone beschrijving af te wachten een declaratoir zal moeten worden bezorgd hetwelk na verloop van drie dagen weder zal worden afgehaald opzigteli]k alle overige patentpligtigen bedoeld in d'e 15 eerste tabellen der wet van den 21 Mei 1819, waaronder krachtens art. 12 der wel van den 16 Junij 1832 ook zijn begrepen de Paarden-Post meesters a. Dat de verklaringen lot verkrijging van patent voor deze patentpligtigen binnen de Provincie zullen worden uitgegeven van den 9 Mei 1853 toten met den 17 dier maand. b. Dat die verklaringen behoorlijk ingevuld zul len moéten zijn ingé/.ameld en ingediend in do steden Middelburg Vlissingèn Goes en Zierikzee op den 27 Mei en in de overige steden en gemeenten op den 24 Mei aanstaande. c. Dat de registers van gemelde patentpligtigen ge sloten zullen worden in de stad Middelburg op den 18 Junij in de steden Vlissingèn Goes en Zierikzee op den 11 Junij en in de verdere steden en gemeenten op den 8 dier maand. 2. Dat de patenlpligtigo schippers eigenaars en directie-voerenden van binnenschepen schuiten en vaartuigen vermeld in de 16dc tabel der wet van den 6 April 1823 waaronder krachlens het reeds aange haalde art. 12 der wet van den 16 Junij 1832 ook zullen begrepen worden diegenen welke bestendig in hunne vaartuigen wonen en geene buitenrivieren of wateren bevaren van den t Mei aanslaande lol den 16 derzelfdo maand zich voor het palentregt van het dienstjaar 18S3/54 zullen behooren aan te geven bij bet bestuur der plaats waar zij zich zullen bevinden onder overlegging van een biljet hetwelk daartoe bij die be sturen verkrijgbaar gesteld is. Dat Kramers en reizende Kooplieden, benevens de Debilanten van Loterij - briefjes krachtens Zijner Ma- jesteits besluit van den 17 October 1820 [Staatsblad n.22) op de boete bij 1 en 2 van art. 32 der Wet van den 21 Mei 1819 bepaald verpligt zijn steeds hun gezegeld patent met zich te voeren. En met betrekking tot de schippers eigenaars en directie-voerenden van binnenschepen schuilen en vaartuigen hiervoren bedoeld Dat het patcnlregt door hen zal moeten worden vol daan ten Kantore van den Ontvanger ter plaatse van de aangiflo en wel in ééns voor zoover die plaats niet is of die van hun vast verblijf, of de vaste legplaats van het vaartuig of wel eindelijk die alwaar liet bedrijf Wordt uitgeoefend doch anders bij twaalfde gedeelten. Dat noglans van do laatste wijze van betaling bij twaalfde gedeelten ook door de eigenaars schippers of directie-voerenden welke zich niet in hunne vaste woon- leg- of verblijfplaatsen bevinden zal kuntica worden gebruik gemaakt mits zij zich gedragen naar het voorschrift van 15 der 16d0 tabel van de wet van den 6 April 1823 door zich in den loop der maand Mei voorzien van een bewijs van aangifte hetwelk cciiter niet langer dan gedurende die maand van kracht zal zijn naar hunne vaste woon- leg- of verblijfplaats te begeven of wel dat bewijs van aangifte derwaarts op le zenden om aldaar te worden gepatenteerd in welk geval de betalingen hij den Ontvanger dier plaats zul len moeten geschieden. Eindelijk dal koffijhuishouders slijters tappers ea kroeghouders géén patent kunnen bekomen of hun be drijf niet rnogên uitoefenen dan na de helft van hun nen aanslag voor het ingetreden dienstjaar lo hebben voldaan en het verschuldigde over het voorgaande dienstjaar ten volle te hebben aangezuiverd waarna, zij dadelijk hun patent kunnen hekomen. En opdat niemand hiervan onwetendheid zoude kun nen voorwenden zal deze worden afgekondigd en aan geplakt ter plaatse waar zulks gewoon is te geschieden. Gedaan ten Baadhuize van Zierikzee. den 27 April 1800 drie en vijftig afgekondigd en op de gebruikelijks plaatsen aangeplakt, DE CRANE Voorzitter. C. J. FOKKER l. Secretaris BEKENDMAKING. Burgemeester en Wethouders der gemeente Zie- 'rikz'e. Gezien liet besluit van den heer Commissaris des Konings dezer Provincie, van den 19 dezer maand [Provinciaalblad n.° 54), betrekkelijk de beschrijving der Personele Belasting voor het dienstjaar 1838/54. Brengen bij deze ter kennis van de Ingezetenen Dat met hel primitief beschrijvingswerk een aanvang; zal worden gemaakt Op maandag den 9 Mei aanstaande en de beschrijvingsbiljetten den 8sleö dag na derzelver uitgifte door of van wego den Ontvanger der Directe Belastingen zullen worden opgehaald met aanmaning oiii die biljetten naauwkeurig in te vullen ten einde zich voor schaden én onaangenaamheden te vrijwaren alsmede dat zij welke bij de beschrijving mogton wor den overgeslagen zicli ten spoedigste om zoodanig bil jet, bij den Ontvanger behooren aan le melden, ten eindö hetzelve voorden 31 Mei, ten kantore van dcnzelvon ingevuld terug te bézorgen ingevolge art. 30 4 der wet van den 29 Maart 1833 [Staatsblad n.b 41 met ver dere informatie dat tot icgenschallêrs voor deze Stad o;n van de zijde der belastingschuldigen in voorkomende ge vallen te dienen zijn benoemd de heeren A. van der Velde. P. van der Linden. L. Koolr. A. pflaff. ingezetenen dezer gerhceilte. En opdat niemand hiervan onwetendheid zoude kun nen Voorwendén, zal deze worden afgekondigd en aange plakt ter plaatse waar zulks gewoon is te geschieden. Gedaan ten Raadhuize van Zierikzce den 27 April 1853 afgekondigd en öp de gebruikelijke plaatsen aan geplakt. DE GRANE Voorzitter. C. J. FOKKER l. Secretaris. BEKENDMAKING. De Burgemeester van Zierikzee verzoekt do Inge zetenen dezer Gemeente, welke voor het jaar ISd3//,. eeno of WÊscBaaeie mogten verlangen daar van in den loop dezer maand Ier Secretarie aangifte te doen en dat zij die eene hostelooze vergunning uit hoofde van onvermogen verlangen over moeten leggen het bewijs van toeslemming door de eigenaars afgegeven. Zierikzee den 3 Mei 1853. Do Burgemeester DE CRANE. cn g t. vof- een 5en gro in gift Jat iet he en te m te 'A 'P m (I P n e n i I

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Courant | 1853 | | pagina 1