ZERIKZEESCHE GODBANT. i Woensdag 21 April. 185,3. ;4 N.° 34. 1853. Woensdag en Zaturdag. UITTREKSEL e PESTUREN AIHHINISTHATIEK NIEUWSTIJDINGEN. er I hi /r? ibohkbmbkti-pbiji i Per drie maanden f 2,00. Franco per post f 2,25. Inzending der Advert, daags te voren. Jsnamid,d. vóór 4 ure. verschijnt; prijs beb advebtestibm Gewone 15 cents de regel. Geboorte-, Huwelijks- en Doodberigten van 1-6 regels af 1 behalve het Zegelregt. UIT HET PROGRAMMA VAN IIET ACHTSTE LANDHUISHOEDKIJNDIG CONGRES TE ALKMAAR, 1853. Vervolg en slol.) berde afdeeling. land- en staathuishoudkunde. Welken invloed op vermeerderden uitvoeren op den prijs der voortbrengselen van landbouw en veeteelt had hier te lande het sedert 1840 in Groot-Brittanje ge wijzigd tarief van inkomende regten waardoor in dat rijk thans nagenoeg al die producten vrij kunnen wor den ingevoerd Welken invloed had diezelfde omstandigheid op de rigting der voortbrenging van die voorwerpen in welke mate heeft men zich meer op de cultuur der door Engeland gevraagde voortbrengselen en minder op de daar weinig of niet gevraagde artikelen toegelegd Zoo er dientengevolge hier te lande prijsverhooging Ivan sommige producten plaats had is liet dan to ver wachten dat eene vermeerderde productie bij den aan voer van alle landen op de markten van Groot Briltanje, die prijs weder zal doen dalen en tot een vroeger stand punt terugbrengen? Heeft de geopende gelegenheid lot geregclden afzet naar Engeland ook veroorzaaktdat men zich hier meer en meer op de verbetering van de hoedanigheid der producten heeft toegelegd ten einde het meeste I vpordeel te trekken van het groot verschil in prijs dat vooral op de Engelsche markten tusschen voortbrengse len van betere en mindere hoedanigheid wordt waarge nomen Wat zou er door den landbouw kunnen worden go- daan betrekkelijk zijne verschillende producten ook van veeteelt en warmoezerij om meer en meer voor dcel te trekken van het veranderd stelsel van regten in Engeland vooral met het oog op onzo meerdere nabij heid dan die van vele andere landen Welke belastingen kunnen worden aangemerkt hier te lande de voortbrenging.in den landbouw te belem meren of de toepassing van den regel veel met weinig uitgaven voort te brengen te bemoeijelijken Zal het congres bezwaren dienaangaande kenbaar maken zoo ja hoe en op welke wijze? Is éénheid in.het bestuur van den algemecnen water staat in het belang van den landbouw wenschelijk en uilvoerlijk te achten Zou ter verkrijging eener ge noegzame kennis van dien waterstaatde vervaardiging van eene algemeene kaart van den waterstaat zijn aan te bevelen Zou de wetenschappelijke beoefening van den land bouw niet zeer kunnen worden bevorderd door de op- rigling van boerenlecsgezelschappen van hoekjes tijd schriften en bladen uitsluitend den landbouw betref fende zoo ja door welke middelen zou meu dit kunnen bevorderen De Gedeputeerde Staten van Zeelanddoen te weten Dat in de Vergadering der Provinciale Staten van dit gewest van den 7 dezer volgens art. 25 der Provincialo wet is overgegaan tot de loting voor de aftreding der Leden van genoemde Staten en dal do uitslag dier loting is geweest zooals in de aan den voet dezer geplaatste tabel is aangewezen. Gedaan te Middelburgden 20 April 1853. VAN TETS Voorzitter. S. van der SWALME Griffier. In hel Hoofd-Kiesdistrict Middelburg de Hoeren Jb.' M.' M. C. Paspoort van Grijpskerkehet lid J*etwelk zal worden gekozen ter vervanging van den '"eer C. Ets li. Bomme l). UijttenhoovenS. Lu- teijn en Z. Snijder in 1853. ff7. 31. Snijder, M.' AUI. Becius J. IV. CallenfelsJh.' P. Üamas van Filters en C. J. Sprenger in 1856. In het Hoofd-Kiesdistrict Zierikzeo de Hceren 31. C. de Crane, h m.' J. F. Schuurbeque Boeije en MIV. J. P. Kroef in 1853. 31ootenburgh Jh.' IV. D. de Jonge en J. van der Have in 1856. In het Hoofd-Kiesdistrict Tholen de Hoeren M.' K. II 'agtho in 1853. IV. J.van Voorst Cal shock en C. van de Sloipe31 z. in 1856. In hel Huofd-Kiesdistrict Goes de Heeren B. van der Mandere M.r J. C. II. van der BiltA. .4Mooi- jaart en O. Verhagen in 1853. I. G. J. van den Bosch A. Kakebeeke M.' .31. P. Blaaubeen en M.' J. J. van Deinse in 1856. In hel Hoofd-Kiesdistrict Sluis de Heeren H. G. Bammacher A. de Smidt en 31. 31 azure in 1853. J. 31. IhnncquinI. C. O. Benleijn en A. van den Broecke in 1856. In het Hoofd-Kiesdistrict Hulst do Heeren P. D. B uij ze P. P. T. Piersscns J. Fransen van de Putte en P. Beumer Ilardenberg in 1853. M.r G. IP. T. Vogelvanger P. IV. SteenkampJh.1 M.' T. IV. ba ron van Zuijlen van Nievelt en S. B. van Diggelen in 1856. BUITENLAND. duitbohlabid. Keulen 21 April. Dezer dagen is uit Weenen eene depêche naar Konstanlinopel gezonden bij welke den heer von Klelzl gelast wordt op meerdere waar- horgen voor het eigendom en do persoonlijke veilig heid der Oostenrijksche onderdanen in Turkije aan te dringen. In goed onderrigte kringen wint de meening veld dal Engeland in den jongsten tijd ernstig ge neigd is om met Rusland eene lijn to trekken ten opzigte der Levanlsche kwestie. Vorst Danielo van Montenegro wordt met een talrijk gevolg te Weenen verwacht waar hij persoonlijk den keizer dank wil komon betuigen voor zijne bemid deling in den strijd tusschen dat land en Turkije. De reis des Oostcnrijkschen keizer naar Italië is voorshands opgegeven. De geheimzinnigo handelwijze van Rusland te Konstanlinopel geeft te Weenen veel misnoegen volgens sommigen laat de goede verstandhouding tus schen de beide mogendheden sedert den Hongaarscken veldtogt veel te wenschen over. v b 1 k b ij k, Parijs 22 April. Volgens de jongste brieven uit Konstanlinopel heden medegedeeld in de Assemblee Nalionnalehebben de onlusten aldaar waarvan de laatste telegraphische berigten gesproken hebben geo- nerlei staatkundig karakter. Het gebeurde komt op het volgende neder. De stoombooten voor de vaart in den Bosphorus hadden veel nadeel loegebragt aan de talrijke schepen te Konstanlinojrel. 2- h 3000 vaar tuigen hebben zich naar hel paleis des sultans te Tclic- garan bcgovon hel doel van deze demonstratie was liet inleveren van vertoogen welke dan ook werkelijk aan Bauf-pacha zijn overhandigd en daarmede was do zaak afgeloopen. Overigens schijnt hot andere berigtbetreffende de ongeregeldheden te Brussa maar al te waar te zijn en hebben bij deze opschudding 15 Christenen het loven verloren. Men leest in de Gazette des Tribunaux het vol- gendo LI. zondag tijdens de dienst in de Magda- ione-kerk te Parijs is een zonderlinge diefstal bedre ven. Madame Dehesse die aan het hoofd staat van een aanzienlijk handelhuis in Belgie waarvan du be langen baar dikwijls naar Frank rij Us hoofdstad roepen zal onder dc mis godvruchtig te bidden toen een stoute diefongetwijfeld door de ligle stof van haar kleed een zak ontwaardewolkc aan haar rok was vastge hecht cn die een geidtasch (portemonnaie) bevatte Hij beeft met een snijdend werktuig een opening in haar kleed weten te maken zonder dal zij iets is gewaar geworden en heeft zich op die wijs behendig van da geidtasch weten meester te maken. Dezelve hield de volgende waarden in te weten oen bankbiljet van 1000 fr. een dito van 500 fr. en 60 fr. benevens oeu wissel van oenen koopman uit Yperen. Nog neemt men uit do Gazelle des Tribunaux bet volgende over Petit Mangin klerk bij de admi nistratie der posterijen te Parijs genietende eene jaar wedde van slechts 1200 fr. ontving na don ganschcn dag zijno nederige bediening uitgeoefend te hebben des avonds met grnote pracht talrijke vrienden in een appartement rue d'Arcole hetwelk hij rijk gemeuba- leerd had. Ten gevolgo van gedane ontdekkingen van vermiste geldswaarden in brieven door den post verzon den viel ook de verdenking op dien bediende zoodat bij gearresteerd werd. Hel is ten processe gebleken dat bij door middel zijner diefstalion wier getal 294 beliep zich de zeer aanzionlijke som van 122,308 fr. bad toegeëigend. Het is voorts in het deswege gevoerde reglsgeding bewezen dat hoewel de moeder van l'elit 31angin arm was gestorven en mon zelfs hare meubelen had moeten verkoopen otn do kosten der begrafenis te be strijken deze deugniet weinige dagen vóór zijne aanhouding een eigendom van 20,000 fr. in Bre- tagne gekocht en kontant betaald had terwijl hij bovendien inschrijvingen op het grootboek van Frank rijk bezat die hem 1200 fr. aan renten gaven. is door het hof van assises van hel departement der Seine lol 12 jaren dwangarbeid en 500 fr. boeta verwezen. Men betreurt liet, dat de veroordeelde, na de betaling van deze 500 fr. in het bozit is ge laten van do door hem ontvreemde waardeD. gkoot-bbittanniin. Loniien 21 April. Mevrouw B. Beecher Stowe is gisteren te Edinburg aangekomen en met onbeschrijfe lijke geestdrift verwelkomd. Zij zal daar eene anti- sla vernij vergadering bijwonen. Te Washington zijn op 30 Maart aan het post kantoor meer dan een millioen brieven verbrand die wegens onduidelijke adresson niet hadden kunnen zijn bezorgd. Voor dat zij aan de vlammen werden prijs gegeven heeft men zo geopend en er eene som van ver scheiden duizend dollars aan papier van waarde en an dere kostbare voorwerpen uitgehaald. Do Franscho zee-officier Bellol, die verlof van zijne regering heeft gekregen om aan de pool-expeditie ter opsporing van John Franklin deel to mogen nemen, heeft berigt van zich gegeven. Bellol kreeg hevel over een detachement van 20 man met hetwelk hij eene togt in do ijsvlakten ondernam. Na 27 dagen keerde bij van die gevaarlijke onderneming terug. Hij had echter eene belangrijke ontdekking gedaan namelijk voorwerpen gevonden die naar alle waarschijnlijkheid aan John Franklin of zijne lieden hebben toebehoord. Men schrijft uit Rio-Janeiro Nabij Bagagetn is een zeer groote diamant gevonden wegende 8'/, vitavas. Het was eene oude zwarlo slavin die den steen terstoml naar haren meester liragt. Hij schonk der vrouw de vrijheid. De handelsbank te Rio-Janeiro heeft reeds 1000 conto's (ongeveer 10,000 p. st.) voor hel juweel geboden men zegt dat het een steen van buitengewone schoonheid is. jks- cn gelrcgt de vol- eefl eea 5 dagos Menegro Sinu in ijksjgift n dat e) met >n. 1 'kscho tegen af to aan lekta '°lgd rierp om land op d in uit- 1 do lein zijn te lea er- )0- no m I BINNENLAND. ZlitniKzEK 25 April. Den 22 dezer heeft doarron- disscmeuls roeibank alhier uitspraak gedaan in de zaak tegen F. Bal, mede-bestuurder van de Ziertkzcesche Nieuwsbode wegens lasterlijke aantijgingen in genoemd blad en denzelven mitsdien veroordeeld tot eene gevangenisstraf von I maand f 25 boete ten behoeve van den staal f 2,50 ten behoeve der gemeentekas en 5 jaren ontzetting van zijn burgerregt en in de kosten van den processe. Oostkcland 24 April. Onze geliefde leeraar d." B. Gewin uam heden afscheid van on" t eeno uwii uien tuer tij.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Courant | 1853 | | pagina 1