.1 A N.° 33. Zaturdag 23 April. 1853. 1853. Woensdag en Zaturdag. I ERKZEESCE ABOBI3ÏEMEETS-PBIJ3 Per drie maanden ƒ2,00. Franco per post f 2,25. Inzending der Advert daags te voren.' snamidd. vóór dl we. vekschijktt: 1-HIJ'J DBK JIBVSKTEPJTISK Gewone 15 cents de regel. Geboorte-, Huwelijks- en Doodberiglen van 1-6 regels h f I behalve hel Zegelregt Openbare Itaaflsverg-arterSng' gelioiirten te h I e r i tl z e> «Bes» SS© April B853 Afwezig jh.r de Jonge en de Secretaris M.r KroeF; wegens ongesteldheid, en Dj Kellhr wegens beroepsbezigheden de heer M.r FokïlFr fungeert als Secretaris. Denot.ulen der laatste zitting worden na voor lezing goedgekeurd. Komt het eerst in behandeling een voorstel der commissie van fabrijkage om magtiging te vragen tot aanbesteding der verlenging van den ilaVen- dijk naar het Hoofd 2° om een contract aan te gaan met de hceren ï>e Crake en W. Vooreeijtel Cannenbübg over Oenen anders te léggen stéenen duiker en het ontwerpen der bestekken op te dragen aan eèn neutralen deskundigewordende daartoe aanbevolen de heer P. Labrun. De Voorzitter geeft te kennen dat burgemeester en Wethouders van oordeel zijn, dat hei: vragen van magtiging bij het lsle punt bedoeld voor alsnog niet behoort plaats te hebben daar hecren Gedeputeerde Staten op eehe def'gelijke vraag reeds vroeger hebben geantwoord, dat in geen gevalzoo lang do begrooting niet door lï Ëd. is goedgekeurd, over meer dan de '/s der daarop voorkomende posten kan beschikt wordendat daarentegen het 2de en 3de punt van bovenge noemd voorstel, door Burgemeestér en Wethou ders ten Volle Wordt goedgekeurd zoodat thans dc magtiging van deri Raad wordt gevraagd, en om de bestekken door den heer Labrijn té doen ontwerpen en dezen met het toczigt té belasten en wel omdat de tegenwoordige Architect met 1 October e. k. uit die betrekking zal ontslagen zijn, en derhalve hét opzigtniet tot de voltooijing van het werk zou kunnen hebben en om met de hecren eigenaars van den oesterput éene overeen komst te sluiten. De heer D.r Goemans hierop het Woord ne mende, vraagt of de Waterstaat hierop wel is ge hoord. Hij twijfelt wel niet aan de geschiktheid van dén heer Labrijn maar wenscht toth gaarne te wéten of het gevoelen van andere deskundigen hierop is ingewonnen. In antwoord hierop doet de Voorzitter het advijs van den Iloofd-Ingenieur voorlezen en zegt dat hij bovendien op door hem in het bijzonder genomen informatiënde meest voldoende getuigenissen omtrent den heer Labriin heeft bekomen. De heer M.1' Egter ooi-deeltdat de Architect Wel met het ontwerpen der bestekken kan belast wordendaar deze tot 1 October e. k. zijn trac- tcment geniet. De Voorzitter antwoordt hierop, dat hijdie het bestek maakt, ook gemakkelijker het toezigt kan houden en dat door het ontslag van den Architect op 1 October c. k., déze hel toezigt niet tot den einde toe kan houden. De heei-M.1'van Adrichem vraagt of de Architect misschien niet vóór 1 October zal vertrekken. In dit geval, zou naar zijne meeningzijn op- Volger daarmede belast kunnen worden. iJe Voorzitter betoogt het mocijelijke daarvan. De heer van di r Vliet vermeent.dat het dui kertje in den dijk te hoog geraamd is en vraagt of na het maken van het bestek hierop niet in het contract met de eigenaars te sluiten, kan gelet wordenwaarop de Voorzitter als zijne iiiecnirig te kennen geeft, dat dc eigenaren voor geene mindere som in den afkoop zullen willen treden, waarop het concept na voorlezing met openlating der som, wordt goedgekeurd. Hierna wordt besloten om uit hoofde van het Vroeger bekomen antwoord van Gedeputeerde Staten de bedoelde magtiging vooralsnog niet te vragen, maar dit later voor de dading volgens art. 194, lett. g der Gemeente-Wet te doen en om den heer Labrijn té verzoeken zich met het ontwer pen van het bestek en dé voorwaarden te belasten. Komt ter tafel het Concept-Reglement op het aanleggen en bijhouden der bevolkingsregisters, hetwelk ten gevolge van 2 aanmerkingen van den heer M r Fokker wordt gewijzigd en daarna goed gekeurd. Wordt medegedeeld het verzoek van den heer Sieberg tot schadevergoeding van reiskosten en verzuim, ten bedrage van 38,70. Onder de opgegeven kosten was door de Commissie voor dien héér op ƒ20 gerekend. Wordt besloten aan het verzoek van den heer Sieberg te voldoen en het tekort van ƒ18,70 op de Onvoorziene Üitga- ven van 1852 te vinden. Wordt goedgekeurd een Voorstel der Commis sie van fabrijkage tot overschrijving van ecnige posten op de dienst van 1852 cn zal daartoe aan heeren Gedeputeerde Staten magtiging worden gevraagd Wordt mede goedgekeurd een voorstel derzelfde Commissie, aan W. Mes 52 vierkante ellen in de wandeling in erfpacht te geven, gedurende 7 jarert, ad ƒ1,50 'sjaars. Wordt gelezen eene nota van bedenkingen op de instructie voor den Secretarisen die instructie, conform die bedenkingen gewijzigd. Komt ter tafel een verzoek van den heer J. C. F. Kroef om een stuk gronds aan de Zwemhaven tegen erfpacht te erlangen tot het oprigten eener gaz-fabriekhetwelk wordt gesteld in handen der Commissie van fabrijkage. Gesteld in handen der heeren M.,s Egter, Eft- merins en van Aimn.ii m, ten fine van rapporteen request van W. Anker om gehandhaafd te wor den in zijn regt als pachter van de Visscherijcn in den Zuidhoekwaarin hij gestoord wordt dooi de Directie van Schouwen. De rekening van het Luthersehe Armbestuur over 1852, wordt gesteld in handen van de hee ren Egter Goemans en van Adriciiem tot onderzoek. Komt in behandeling een verzoek van P. vak- der Linden, aannemer van een stuk der kaaimu ren, tot kwijtschelding eener boete van ƒ591, verbeurd wegens het niet tijdig opleveren van Zijn werk en conform het advies der Commissie van fabrijkage besloten de boete kwijt te schel dendoch de bclooning van den opzigterwegens zijnen langeren diensttijd ad 105voor rekening des aannemers te laten. Wordt goedgekeurd een concept adres aan Z.M. den Koning, tot voorkoming van hondsdolheid. De Voorzitter deelt mede, dat hij een missieve van dén Wethouder JIi.' de Jonge heeft ontvangen, gevende middelen aan de hand, lot wering van de schadelijke uitdampingenveroorzaakt door de garancine-fabrijkhetwelk aan de Raadsleden ter lezing zal worden rondgezonden en in een volgende Vergadering behandeld zal worden. Aangehouden tot een volgende Vergadering hel Reglement voor de lurftonders en het jaarver slag van 1852. Waarna de zitting is gesloten. Wer ander img/ van ïWinisterie. Het heeft den koning behaagd hij besluit van den 19 dezer 1.° aan te nemen het verzoek om eervol ont slag aangeboden hij adres van den 16 dezer door do heeren rn.' J. II, Thorbeókeals minister van hinnen- landsche zaken m.r P. P. van Posse, als minister van financiën m.r MP. II. Sirens als minister van ju stitie en m.r J. P. P. baron van Zuylen van Neyevelt als minister van huilenlandsche zaken met dankbetui ging voor de gewigtige in die betrekking bewezen dien sten en met vrijlating om zich nader ter bekoming van wettelijk pensioen tot l. M. te wenden 2.° voor- loopig aan te houden het verzoek om eervol ontslag, bij hetzelfde adres aangeboden door de hecren C. F Puhudals minister van koloniën, den schout-bij nacht J, Enslieals minister van marine en den ge- neraal-majoor 11. F. C. baron Forstner van Dambenoy, als minister van oorlog. Bij een besluit van dezelfde dagteekening beeft do koning goedgevonden 1te benoemen tot minister van buitenlandsche zaken, den minister van staat, m.r F. A. van llalllid van de tweede kamer der sla- ten-generoal tot minister van justitie m.r O. Donker Curlius tot minister van binncnlandschc zaken m.c G. C. J. van Reenenburgemeester van Amsterdam tot minister van financiën E. C. (J. van Doorn, lid van de tweede kamer der staten-generaal en lol mi nister voor dc zaken van de Roomsch-Katholijke eero- dienst m.r L. A. Lighlenvelt2.° te bepalen dat do minister van financiën tevens voorloopig zal belast zijtx met bet bestuur van bel departement voor de zakea van de Hervormde en andere eerediensten. Zitting van de hceede kamer der Sla ten-Generaal van den 20 April. Op bet verzoek van den beer van der Linden na be komen verlof van de kamer beeft z. exc. de minister van oorlog mededeelingen gedaan wal aanleiding beeft gegeven lot liet ingediende ontslag aan den koning. Z. exc. zegt dat bet tot dal einde voldoende zal zijn mededeeling te geven van den briefdoor bet ministerie aan den koning geschreven waarbij bet zijn ontslag indiende en van bet daarop gegeven antwoord Deze zijn van den volgenden inhoud 's Gravenhage den 17 April 1853. Bij den toencmenilen aandrang van adressen betref fende een bisschoppelijk bestuur over do Roomsch Ka- j lbolijke kerk hier te lande had de raad van ministers onder dagteekening van den 13 April jl. de eer, aan Uwe Majesteit een ontwerp van beschikking voor la stellen. Het scheen in deze aan zoo velerlei misvat ting onderworpene zaak noodig de regtvaardigheid vau de door het gouvernement betrachte handelwijs te doen gevoelen de regeling zelve en don vorm barer invoe ring als builen bel bereik des gouvernemenls geplaatst, niet met zijne taak te laten verwarren te wijzen op den waarborg, dien ieder legen.wezenlijke krenking bij Uwe Majesteit vindt, en van harentwege lot verdraag zaamheid en kalmte te stemmen. Volgens de beriglen beeft bet antwoord dat Uwe Majesteit op de publieke audiëntie te Amsterdam gaf, eenen gnnsch anderen indruk gemaakt. Men meent van Uwe Majesteit te hebben verslaan dat boogslde- zelve zich tegen baren zin door de grondwet gebon den acble dat Uwe Majesteit door hot ontvongon be klag over betgeen volgens die grondwet gebeurd is den band tusscben bet buis van Oranje en Nederland nog versterkt rekende. Men geloolt natuurlijk tusscben die toespraak en de houding van hoogstdeszelfs ministers een strijd te ont dekken die als tegenwerking wordt uitgelegd. Z< o iels Sire mag zelfs in schijn niet bestaan bel minst ten aanzien eener aangelegenheid waarin allo klassen des volks levendig ja hartstoglelijk belang stellen. Niemand moet kunnen gelooven dat bij in bet hoofd der regering tegen de regering steun vindt. Ware bel anders de kracht der koninklijke regering ware gebroken de beweging der gemoederen zou niet ophouden maar voortduren of telkens op nieuw kun nen worden gewektonrust en twecdragl zouden ge wonnen spel hebben. 'Jfcs- en 'gelregt. de vol- eeft een 5 dagen 4 tenegro Siria in ijksjgift o dat met n. 'kscbe legen af lo aan lekte olgd terp om iand op I in uit- d o ein fijn le en ?r- o- no er m «oen uien nier

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Courant | 1853 | | pagina 1