i ZmtlKZEESG I Woensdag 20 April. 1853, 18.11, LI Woensdag en ^atnrdag. UITTREKSEL SEN AI N.° 32. ABOISHEaiESTB-PBi;» Per <frt« maanden f 2,00. Franco per post f 2,25. Inzending der Advert, daags tevoren? snamidd. vóór 4L ure. VERS CHI JBTX: PRIJS BEB ADVEBTEÏÏÏTIEW Gewone 15 cents de regel. Geboorte-, Huwelijks-en, Doodberigten van 1-6 regels a f behalve het Zegelrcgt A> fi eri d- Pf et in I* in e f Eft le 7, in m- aar I) re en do óf di- rei kh,r nco> BIT HET PROGRAMMA VAN HET ACHTSTE LANRHLISHOUDKLNDIG CONGRES TE ALKMAAR, 1853. (Vervolg van ons vorig nummer.) eerste afdeelinp. 2. veeteelt dierkunde en zuivelbereiding. Wat leert ons de ondervinding nopens den invloed van grond klimaat voedsel on opvoeding op den lig- ehoamsbouw en de hoedanigheid onzer paarden run deren schapen en verdere huisdieren en welke lessen en leeringen kunnen daaruit voor don landbouwer vooral hij de veredeling door kruising piet vreemde rassen worden verkregen? Welke Engelsche rundveernssen behalve het kort ge hoornde zijn voor de kruising met- en daardoor tol veredeling en bevordering V3n meer melkrijkheid van het inlandsch veeras aan te bevelen en welke rege len dienen daarbij met het oog op de verschillende rassen en behoeften hier te lande te worden in acht genomen In drooge en hecte zomers wordt geklaagd dat bij het karnen de boter niet wil afscheiden waardoor als dan weinig en slechte boter wordt verkregen. Waar aan is dit toe te schrijven en zijn hiertegen doelmatige middelen aan de hand te geven Wordt men heler met den aard der longziekte bekend? Is do ongesteldheid in het bloed der runderen aanwezig, voordat zich de uiterlijke ziekteverschijnselen vertoonen? Is de verlevering van het bloed ,cen gevolg van de ver levering der longen of omgekeerd In het eerste go- val wal is het beste middel om hel bloed in den ge zonden staal eene goede gehalte le doen behouden en zou die gezonde toestand des hloeds voldoendo zijn ter voorkoming van de longziekte? welke zijn de nader be kende uitkomsten der inenting als voorbehoedmiddel lol wering der ziekte? Welk is het doelmatigste en goedkoopste voedsel en hoe moet hetzelve worden aangewend tot opvoeding van jonge varkens TWEEDE AFDEEL1N8. nOUTTEELT EN TUINBOUW. Als een niet al te jongakkermaalsbosch, met vrij groote stompen gehakt wordt dan schieten er gelijk men weet een groot aantal jonge spruiten weder uit soms 25 en meer. Doch na verloop van eenige jaren sterven ze meestal en als het hosch na 9 of 10 jaren wordt ge hakt zijn er naauwelijks een half dozijn van de kloekste loten in leven. Men vraagtof het niet voordeelig zou zijn om op het derde jaar als men goed kan zien wat forsche loten zijn er al de zwakke loten welke toch ook vele jaren bun voedsel uit de moederslronk tot na deel dér goed doorgroeijenden trekken af te snijden en er slechts 6 of 8 der zwaarste te behouden Ter bevordering zoo zij meenen van den groei, inzonderheid van hel akkermaals- en ander hakhout laten sommigen het afgevallen blad in het hosch liggen. Anderen beweren dat dit loofals eene koek den grond aanklevende daardoor de verwarming der zonnestralen en het vruchtbaar indringen van de dampkringslucht wordt verhinderd en laten daarom liet afgevallen blad jaarlijks uit hel hosch barken. Welke is de beste wijze ter verkrijging van goed hout? De esschen en vooral de populieren lijden in ver schillendeoorden des lands veel van eene soort van worm, welke den geheelen stam kon doorknagen en derhalve den groei der hoornen niet alleen benadeelt maar ook het hout teu eenenmale bedelft. Men vraagt: welke wormsoorl doet Van dit kwaad. welk is het middel ter wering Welko houtsoorten zijn het best in de duinen tot cul tuur aan te wenden Zouden de tegenwoordig woest liggende duingronden door de houtteelt een vrucht- voortbrengend vermogen kunnen erlangen Is hel raadzaam op de plaats waar opgaand hont is geveld weder dezelfde houtsoort te planten? Zoo neen welke opvolging is bij de houtcultuur aan te be velen Waardoor wordt de worm in do bloemkool le weeg gehragl en welke middelen zijn ter voorkoming of verdrijving als het meest doef treffend aan te bevelen NB. Het programma ligt in zijn geheel Ier lezing in de socië teit van de liecrcn Zandpoort en de Beurin het koffi|liuis van de Uecrert Haiinck en Schock en in het logement van den heer ra*» Oppen en niojufvionw de weduwe Sw-ï'ls. KENNISGEVING. De Voorzitter van don Gemeento-Raad te Zierik zee brengt ter openbare kennis dat de lijsten voor de Leden van de Tweede Kamer der Sta- tm-Generaal en Provinciale Stalen benevens die voor Leden van den Gemeente-Raad na gedurende veertien dagen op de Secretarie voor een ieder ter inzage te heb ben voorgelegen thans gesloten zijn op nieuw aan geplakt en op de Secretarie der Gemeente voor een ieder ter inzage zijn nedergelegd overeenkomstig Art, 31 dér Kieswet. Zierikzee den 16 April 1853. DE CRANE. KENNISGEVING. De Burgemeester van Zierikzee brengt ter kennis van de Ingezetenen dat er op Woensdag den 20 de zer des middags ten één ure op liet Raadhuis alhier eene openbare vupgTidj-Tiiiag' va»» «lesa meeiitf-ESisaiiS zal gehouden worden. Zierikzeeden 18 April 1853. De Burgemeester DE CRANE. BUITENLAND. DUIIgOHLABS, Keulen, 14 April. Inden loop van het proces tegen Kossuth's zuster mevrouw Meslenyiis het meer on meer. gebleken dat zij ijverig deel genomen heeft aan de geheime zamenzwering van een vrij groot aan tal ontevredene Magyaren zoodat haar denkelijk eene zware straf te wachten slaat. In eene der voorsteden van Weenen zijn dezer dagen twee personen als ver dacht van inedepligtigheid aan het vermoorden van den minister van oorlog Lalour gegrepen en een hunner moet zijne schuld reeds hebben bekend. De eigenaar van eene menagerie to Frankfort wasop 8 dezer bijna liet slagtoffer zijner vermetelheid geworden. Zoodra lui namelijk het hok van den leeuw binnentrad greep deze hem verwoed aan en zoude hem verscheurd hebben indien niet de wachters met ijzeren stangen het ondier geslagen en alzoo aan den zwaar gekwetsten beestenlemmer gelegenheid verschaft hadden om zich le redden. Z B a H I B II i. parijs 16 April. Do correctionele regthank heeft gisteren laat in den avond uitspraak gedaan in de zoo veel geruchts makende zaak der Parijssche correspon denten van huitenlandschc dagbladen. Acht hunner zijn tot gevangenzetting van ééue maand tot één jaar veroordeeld. Twee hunner zijn vrijgesproken. Er loopt cuti geruchtdat te Parijs onderscheidene arrestatiën hebben plaats gehad ten gevolge van een in do wijk Fontainebleau ontdekte zamenzwering. De Fransclie regering heeft niet minder dan 134,625 fr. aan premiën lot aanmoediging der vee- en paardenleelt uitgeloofd voor do onderscheidon tentoon stellingen van landbouw, die in den loop dezes jaars voor bel geheele land of voor groote afdeolingen van hetzelve gehouden zullen worden. Men verzekert dat liet regtsgeding betrekkelijk het helsclie werktuig te Marseille waarvan sedert eenigen tijd niet meer gesproken werd thans zal wor den voortgezet. Zoo als men weel is do lioofdbe- schuldigde Gaillurd geheelen niet in handen der ju stitie hij zou naar Engeland gevlugt zijn, Eerstdaags zal een werk van een zeer bekend schrijver den heer Crelineau Joly liet licht zien en waarschijnlijk den grootsten opgang maken het is eene geschiedenis van de geheime genootschappen. Da schrijver heeft ten behoeve van dit werk alle geheimo archieven in Europa doorzocht ministers en vorsten zelfs hebben documenten medegedeeld lol het zamen- stellen van zijn belangrijk geschrift. Men leest in liet dagblad Patriedat Prilchard de uit vroegere» tijd algemeen bekende lievige metho distische zendeling de raadsman van koningin Pomaré. van liet Protestantisme lot het Katholicisme is overge gaan en zich ter beschikking dor Katholijko zendelingen gesteld heeft. Er hcersclit tegenwoordig eene groote bedrijvig heid op de scheepswerven te Bordeaux niet minder dan 16 groote vaartuigen worden daar gebouwd. Op dezelfde werf, waar voor eenigen tijd het schip Louis Napoleon werd gebouwd is thans een ander vaartuig voltooid dal den naam zal dragen van Generaal Ca- vaignac. Een brief uil Napels meldt dat alle personen die nalatig blijven zich te onderwerpen aan de jongste verordeningen welke aan alle Napolilanen verbiedt moulstaches of haard te dragen worden in hechtenis genomen. Men brengt de weerspannigon naar het po- licie-bureau waar zij op hoog bevel geschoren worden; zij worden daarna weder vrijgelaten met bedreiging van gevangenisstraf indien zij bij hunne oppositie blij ven volharden. Alleen de militairen zijn uitgezonderd. Men meldt uit Konslantinopel van den 6 dezer De Franscho gezant de heer de la Couris heden en de Engelsche gezant sir Stratford ReJcliffe reeds eer- gisleren alhier aangekomen. Laatstgenoemde heeft gis teren vijf zijner landgenooten alhier bij zich ontboden om hun geruststellende verzekeringen ten aanzien der handhaving van den vrede le geven en hen uit le noodigen gerustelijk hunne handelszaken te vervolgen. Van de andere zijde vertoont de Russische gezant prins Ulenzikoffnog steeds iets geheimzinnigs en liet ook zonder vertraging de wapeningen voortzetten. De Franscho vloot bevond zich in de haai van Salamis de Engelsche in da haven van Malta. Er zijn herigten ontvangen uit Algerie. De drie expeditionaire kolonnes welke in hot Zuiden georganiseerd zijn zetleden hare cperatiëu voort en ontmoetten geen belangrijken tegenstand. Desberif, onder wiens hevel de in opstand zijnde stammen zich geschaard hebben had zich nog niet vertoond. GStOOT-BRITTAKTWISBI. Londen ,14 April. Te Liverpool is gisteren uit naam van do dames dier stad eene fraai gewerkte beurs met J 30 p. st. aan den heer Sloice ter hand gesteld bestemd voor zijne echtgenoot. Genoemde beer be tuigde namens zijne echtgenoot zijnen dank voor het schoono geschenk, en las een adres van mevr. ld. B. Stoice voor. De beide eclitgenooten zijn vervolgens naar Glasgow vertrokken. Gisteren en eergisteren is niet spoortreinen en vaartuigen zulk eene massa visch bier ter markt gebragi, als in gcene vijf jaren heeft plaats gehad ten gevolge waarvan dan ook een ieder tot uiterst geringe prijzen zich van onderscheiden soorten visch heeft kunnen voorzien. De regering is voornemens 58 nieuwe kerkeu le neon men hier lij. ijks- en yelregt. de vol- eeft een 5 dagen 'tenegro 'Una in ijksgift n dat e) met n. 'kscho tegen af la aan luk to olgd ierp om tand op 1 in uil- do ein ujn le en ir- o- no er m n S

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Courant | 1853 | | pagina 1