L- N-°81* ZIERffiZEESCM Zaturdag 16 April. 1853. mmm amistkatieu 3. Woensdag en Zaturdag. UITTREKSEL >n k. É- 20 COURANT. ni- n 3 nte ge- iiek Sir- •oot vo le n. ;ob abokmememts-phijs Per drie maanden f 2,00. Franco per post f 2,25. Inzending der Advert, daags le voren,1 snamidd. vóór 4 ure. verschijnt: pbiji deii ibtsbtmtira Gewone 15 cents de regel. Geboorte-, Huwelijks- en Doodberiglen van 1-6 regels it f 1 behalve het Zegelregl ,Uü ÜIT HET PROGRAMMA VAN HET ACHTSTE LANDHUISHOUDKUNDIG CONGRES TE ALKMAAR, 1853. (Vervolg van ons vorig nummer.) Onder de punten van behandeling komenonder anderen voor. eerste afdeeling. 1. akkerbouw. Sedert een 20tal jaren is op sommige plaatsen het raap- of koolzaad meer dan vroeger onderhevig aan misgewas veelal veroorzaakt door wormen zoo in peul als in stam alsmede zoo als hier en daar in 1852 door eene plaatselijke versterving in den stam en in de grootereen kleinere zijtakken. Wat mag hier van wel de reden zijn Kan het ook aan eene le spoedige opvolging van hetzelfde gewas op denzelfden grond en eene daaruit voortvloeiende verzwakking van de plant worden toegeschreven Is de aanmerking gegrond dat hel raap- of kool zaad in nieuw drooggemaakte polders gewonnen geeno vette olie als van dal in oud land geteeld levert, zoodal nieuwlands minder dan oudlands oliezaad voor lamplicht zou zijn geschikt? en zoo ja zijn er midde len aan te wenden om het eerste gewas koolzaad in nieuw drooggemaakte polders een voor kunstmatige verlichting gcscbiklen olie opleverend zaad te doen voort brengen 1 In welk opzigl verdient het spillen de voorkeur boven bel ploegen Is hetbij de aanhoudende en hier en daar toene mende ziekte van het aardappelengewas mogelijk door combinatie van verschillende gewassen in den vorm van meer voedzame zoo als graauwe erwten boonen en dopvruchten en minder voedzame zoo als wortelen en Zweedsche knollen van eene bepaalde uit gestrektheid gronds evenveel voedzame deelen tc er langen als door het aardappelengewas Bij de beantwoording dezer vraag zij men indachtig, dat wortelgewassen ha geraspt le zijn gemakkelijk van het overtollige water kunnen worden bevrijd en dan eene compacte voedingstof opleveren. Welke gewassen moet men verbouwen ten einde ten allen tijde genoegzaam stalvoedering te hebben op eenen zandgrond ongeschikt tol klaverbouw of kunstweide? Daar men bij den akkerbouw in de afwisseling der gewassen wel eenige regelen volgt maar hierbij toch op verschillende wijze te werk gaat wenscht men op Wetenschappelijke gronden door de ondervinding ge staafd aangewezen te zien haar welken regel men de afwisseling en opvolging der gewassen met betrekking lot onderscheiden gronden moet inrigten ten einde zich den rijksten oogst te verschaffen Is de tabak- en meekrapteelt winstgevender voor den producent en tevens meer bevorderlijk om handenarbeid le verschaffen dan de teelt van andere gewassen Ver dient eene uitbreiding van die teelt aanbeveling en zoo ja welke gronden zijn behalve de tegenwoordig daarvoor reeds geëigende voor deze teelt hier te lande geschikt Welke is de doelmatigste wijze van behandeling om gewoon bouwland voor de tabaksteelt le bereiden Geven de ontdekkingen in de scheikunde het middel aan de hand om hoeveelheid en hoedanigheid van den tabak te vermeerderen en te verbeteren? Is hel droogen der tabaksbladen voor verbetering vat baar inzonderheid uit hel oogpunt van besparing dor thans daartoe vereisebt wordende gebouwen Raar ecue menigte in het wild groeijende planten en kruiden voor geneeskundig en ander gebruik dienen vraagt men of niet sommigen daarvan met voordeel kunstmatig zouden kunnen worden aangekweekt Wat leert de ondervinding hier te lande omtrent de cultuur van de Maïs zoo in opbrengst van graan afs vöor groenvoeder bij stalvoedering? Welke soorten of verscheidenheden zijn voor het eene en welke voor het andere aan te hevelen Welke soort van ploeg is lettende op do bruikbaar heid naar mate der verschillende grondsoorten het meest aan te bevelen Daar door het ongedierte vooral met hel oog op schadelijke insecten nu en dan meer nadeel aan den akker wordt toegebragt dan door verschillende on kruidgewassen vraagt men welke middelen aanbeve ling verdienen om het ontstaan dier insecten voor te komen of waar zij reeds zijn zo gemakkelijk en op de minst kostbare wijzo uit te rooijen Welke middelen zijn dienstig om voor goed de voor gezolderde granen zoo nadceligen kalander of koornworm to verdrijven Heeft de wassende of afnemende maan invloed op den groei en de voortbrenging der gewassen? Heeft zij dit op den brand in do granen? Oefent de stand der maan invloed uit op de bouwing van gewassen naargelang die in of boven den grond voortbrengen? Zijn er afdoende middelen bekend tot wering van het zwart of de brand iu de tarwe PUBLICATIE. De Gedeputeerde Staten van Zeeland doen te welen dat Zijne Excellentie de Minister van Binnen- landsche Zaken bij zijne beschikkingen van den 23 Maart jl. n.° 121 2a'afdeeling nader heeft aange wezen de onder-kiesdistricten in de hoofd-kiesdistric- lïn MiddelburgGoes en Zierikzee voor de benoe ming van Leden van de Tweede Kamer der Stalen-Ge- neraal in voege als volgt Yerdeeling van bet Hoofd-Kiesdistriet Middelburg in Onder-Kiesdistricten. Onder-Kiesdistricten en Hoofdplaatsen. Middelburg Ylissingen Gapinge Serooskerke S.'-Laurens c. a. Voere Vrouwepolder Aaglekerke, Domburg Grijpskerke Oostkappele Biggekerke Me lis- en Mariekerke Westkappele Zoutelande Kou- dekerke Oost- en West-Souburg Ritthem Arne- muiden Kleverskerke Nieuw- en S.'-Joosland Bres- kens Cadzand Groode Nieuwvliet Ooslburg Re- tranohement Schoondijke Zuidzande Biervliet HoofdplaatWaterlandkerkje lJzendijke, Aardenburg, S.'-Kruis (hoofdplaats Aardenburg) Eede Heille S.'-Anna-ter-Muiden Sluis (hoofdplaats Sluis), Axel, Zaamslag Hoek Neuzen Philippine Sas-van-Gend, Westdorpe Koewacht Overslag Zuiddorpe Glingo Graauw c. a. Hulst S.-Jan-Steen Boschkappeile Hengstdijk en Stoppeldijk. Verdeeling van het Hoofd—Kiosdislrict Goes in Onder-Kiesdistricten. Onder-Kiesdistricten en Hoofdplaatsen. Goes Hontenisse Ossenisse 's Heer Abtskerke 's Heer Arendskerke 's Heer Hendrikskinderen VVol- phaarlsdijk Baarland Ellewoulsdijk, 's Gravenpolder, Hoedekenskerke Oudelande Ovezande Borsselen Driewegen 's Heerenhoek Heinkenszand Nisso Ka- pelle Kattendijke Kloctinge Wemeldinge Uerseke, Forth Bath Krahhendijke Kruidingen Rilland err Maire Schore en Vlake Waarde en Volkenisse Co- lijnsplaat Kats Ifortgeen Wissekerke Oud-Vosse- meer Tholen PoortvlietScherpenisse en S.'-Maar tensdijk. Verdeeling van het Hoofd-Kiesdistriet Zierikzee in Onder-Kiesdistricten. Onder-Kiesdistricten en Hoofdplaatsen. Zierikzee Burgh c. a. Elkerzee EüemeelHaam stede Noordwelle Renesse, Serooskerke, Bommenede, Brouworshaven Dreiscbor Duivendijke, Kerkwerve Noordgouwe Zonnernaire Bruinisse Nieuwerkerk Ooslerland Ouwerkerk S.'-Annaland S.'-Philips- land Stavenisse Goedereede Ouddorp Stellendam Dirksland Melissant Onwaard Roxenisso Middel- harnis Sommelsdijk Stad aan 't Haringvliet Her- kinge Nieuwe Tonge Oude Tonge den Bommel en Ooltgensplaat. Gedaan te Middelburg den 30 Maart en 7 April 1853. De Gedeputeerde Stalen voornoemd BEC1US Voorzitter. S. van der SWALME Griffier. AFKONDIGING. REGLEMENT op het daarsteüen en bijhouden van registers van bevolking en inwoning binnen de gemeenten der provincie Zeeland. (Intrekking van hetzelve.) De Gedeputeerde Staten van Zeeland doen te we ten dat door de Stalen dier Provincie in hunne Ver gadering van den 5 November 1852 is vastgesteld het geen volgt Het reglement op hel danrstellen en bijhouden van «registers van bevolking en inwoning binnen de ge- nmeenlen van de provincie Zeeland, goedgekeurd bij «Koninklijk besluit van den 27 October 1825 n.° 96, «wordt ingetrokken," en dat deze intrekking is goed gekeurd bij Zijner Majesteits besluit van den 30 Maart jl. n.° 61 En zal dit besluit door opneming in het Provin ciaalblad worden gebragt ter kennis van de Gemeente- Besturen in dit gewest en van den Bevelhebber van het Luitenantschap der Maréchaussée te Sas-van-Gendook voor de onder hetzelve ressorterende Brigade-Bevelheb bers tot informatie en narigt en wijders door do zorg der Gemeente-Besturen, op ontvangst dezes on- middel ij k worden afgekondigd cn aangeplakt in al do gemeenten van deze Provincie ten welken einde een genoegzaam getal in plano gedrukte exemplaren van het zelve aan voornoemde Besturen zal worden toegezon den terwijl voorts exemplaren van dit besluit zullen worden uitgereikt aan het Provinciaal Geregtshofaan den Procureur-Generaal hij hetzelve en door diens tussclicnkomst aan al de ambtenaren van het Openbaar Ministerie gelijk mede aan de Arrondissements-Regt- banken en Kanlonreglcrs in dit gewest. Gegeven le Middelburg den 7 April 1853. De Gedeputeerde Staten voornoemd BECiUS Voorzitter. S. van der SWALME Griffier. en ]t. •ol- i <ro ift .6 tn te BUITENLAND. doitschlabjd. Keulen 11 April. De eisclien van den prins Men- ziltoffRussisch gezant hij de porie betreffen de zes volgende punten 1.° dat ten aanzien der kwestie van de heilige plaatsen niet zonder Ruslands medeweten worde heslist; 2." hel sluiten van een of- en defensief verdrag waarbij Rusland gemagtigd wordt om zijn bondgenoot tot in de Dardanellen te verdedigen; 3." wij zigingen en rectificatie der grenzen van Geofgi 4." op- perleenheerschappij van Rusland over Montenegro welke onafhankelijkheid door de porie wordt erkend 5 onafhankelijkheid van de Christenen in de Levant ter zake van (le uitoefening hunner godsdienst en 6.° even tuele bezetting der Donau-vorstendommen om den re volutionairen geest te onderdrukken. Ofschoon Rusland zijne krijgstoerustingen voortzet had men hier alle hoop dat de geschillen op eene min nelijke wijzo zouden worden geschikt. jr a a n k e ij k. Parijs 1! Apiil. De alhier dezer dagen in verze kerde bewaring genomen personen zijn allen op één na weder op vrije voeten gesteld. Hel is lilungui en Casuvan gelukt uit de gevan-

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Courant | 1853 | | pagina 1