ZIEREZEESC éj I^N.o 30. Woensdag 13 1833. rt Woensdag en Zaturdag. UITTREKSEL liESTtildi ADllllMSTMM Herijk <ler Maten én Gevvigten. ABOnSSHESTB-FHIJI Per drie maanden f 2,00. Franco per post f 2,25. Inzending der Advert, datigs te toren.stiainiddvóór 4 ure. verschijnt: prijs der advertenties?! Gewone 15 cents .de regel. Geboorte-, Huwelijks- en Doodberigten van 1-6 regels h f 1 behalve het Zégelregl ■n r t e, 9 f s- 9 1- a de ,2i op UIT HET PROGRAMMA. VAN HET ACHTSTE LANDHUISHOUDKUNDIG CONGRES TE ALKMAAR, 1853. üingsdag 21 Junij 's namiddags len 6 ure eersle Vergadering der Afdeelingen en bijeenkomst van de Commission in de lokalen door bol Besluur aan te wijzen. Woensdag 22 Junij 's voormiddags ten ure Ver gadering der Afdeelingen ten 11 ure opening van het Congres in de Kapélkerk ingang door de beide deuren aan het Plein en begin der werkraainltedèn.. Donderdag 23 Junij 's voormiddags ten 9 ure Ver gadering van de Afdeelingen. Vrijdag 24 Junij 's voormiddags ten 9 ure Verga dering der Afdeelingen lén 10'/2 ure. Vergadering Van bel Congres Voortzetting der werkzaamheden. Zaturdag 25 Junij 's vóórmiddags ten 10 ure Ver gadering der Afdeelingen; ten 12 óre, Vergadering van het Congres sluiting. ORDE DER VVERKZAAMÏiEDEtr. I. Mededeeling van ingekomen stukken. II. Rapporten en mededèelitigen naar aanleiding vatl het bepaalde óp vorige Congressen. Hl. Bepaling vah de plaats waar en dén tijd waarop het volgend congres zal worden gehóuden. IV. Verzoek aan hen, die in de volgende Vergadering iets wenscheli voor te stellen om het onderwerp daarvan den dag te voren aan den Secretaris op te geven. V. Beriglen omtrent a den toestand der Veldge wassen b buitengewone verschijnselen te dien aan zien c buitengewone verschijnselen nopens den staat van de Veeteelt d de Zuivelbereiding en het Kaasgemaak. VI. Med'edeelihgen omtrent den uitslag dor werk zaamheden in de Afdeelingen. Vil. Benoeming der Leden van het Bestuur voor het IX0 Congres. Vili. Voorstellen van het Bestuur en nieuwe punten van behandeling. IX. Sluiting van het Congres. In hel volgende Nummer zullen eenige punten can be handeling icorden opgenomen. f 12 u- an C, ider ter PUBLICATIES SEINLICHTEN op Zeilschepen en Zee-Stoomschepen. De Commissaris deS Konings in de provincie Zeeland, Gelet op Zijner Majesteits besluit van den 17 Maart 1853 Staatsblad n.11 14) houdende liadere bepalingen Op hel voeren veh Seinlichten döör Zeilschepen en nó pens op dé Binnenwateren te voeren Seinlichten door de Zee-Stoomschepen Ztjude dit besluit van den navol genden inhoud tVij Willem IIIbij de gratie Gods Koning der Nederlaiiden, I'rins van Oranje-Nassau. Groot- Herlog van Luxemburgenz. enz. enz. ((Gezien het getneehsfchappelijk rapport Vah onze Mi nisters van Marine van den 29 JanUarij II. n.° 76 Van Binnrnlahdsche Zaken van den 26 Februarij jl. h.° 203! 10® afdeelingj van BuitfenlandScho Zaken van tien 1 Maart jl. n.° 6 en Van Financiën van den 7 Maarl 1853 n.° 75 In- en Uitgaande Keglen hou dende voorstel om in overeenstemming met de veror deningen deswege hij de naburige Staten ten uitvoer gelegd te hepaleb dal Ook dé Zeilschepen lef be veiliging der scheepvaart een Seinlicht zulleil (tibéten voeren, fen levens ofn eene wjjzigihg te brehgen in de bepalingen van de Koninklijke besluiten van den 9 December 1845 Staatsblad n.d 08) en 29 jafiüarij 1850 Staatsblad n;° 3)uiëi betrekking lot de te voeren seinlichten door do zee-stoomschepen op de binnenwateren j" «Den Raad van State gohoord (advies van don 15 dezer n.° 4) «Hebben besloten en besluiten: 1." Tu rekenen van den 1 April 1853 zijn allo zeilschepen hetzij onder zeil, hetzij gesleept wordende, eenig ander schip nadcrcndo of door een ander schip wordende opgeloopen verpligt om van zons-onder- gang lót Zons-opgang een hélder licht te verloonén in zoodanigen stand dat gezegd licht door het naderend schip kan gezien worden en dal wel tijdig genoeg om het gevaar van aanvaren voor te komen." Alle zeilschepen ten anker liggende op reeden of slroomen zijn, te rehenen van genoemd tijdstip ver pligt om van zons-ondergang tot zons-opgang aan dein grooten top een helder licht te laten branden." Plaatsen alwaar andere haven-reglementen voor het voeren van lichten bestaan zijn hiervan uitge zonderd." De loritaarns die door de schepen ten anker lig- gendo gebruikt worden moeten zoodanig zijn vervaar digd dat zij van rondom een helder licht verspreidon." 2.° Met wijziging in zoover van de vorderingen vastgesteld bij Koninklijke besluiten van den 9 Decem ber 1845 Staatsblad n.° 68) en 29 Jan. 1850 Staats blad n.° 3) te bepalen dat de zee-stoomschepen uit zee komende en omgekeerd zullen mogen blijven voe ren de seinlichten tot nachtelijke verkenning van den koers op zee en in do zeegaten vastgesteld hij laatslge- no'émd besluit, tot en van hel Forl-Balh. de steden AmsterdamRotterdam en Dordrecht, en alzoö met vrijstelling van de hij gezegd besluit gehandhaafde bo- palingen van het Koninklijk besluit van den 9 Decem ber 1845 [Staatsblad n." 08) nopens do te voeren sei nen door de stoomschepen bevarende de rivieren stróomen en kanalen van dit rijk." 3.0 De bepalingen van do aangehaalde Koninklijke besluiten van den 9 December 1845 Staatsblad n.° 68) en 29 Januarij 1850 Staatsblad n.° 3) blijven ove rigens van volle kracht en ió verband hiertnede van toepassing." a Onzo Ministers van Binnénlandsche Zaken van Marine van Builenlandscho Zaken en van Financiën zijn belast met de uilvoering van dit besluit hetwelk in het Staatsblad en in de Siaats-Courunt zal wor den geplaatst." 's Gravenhage den 17 Maart 1853. (get.) WILLEM. Heeft goedgevonden: Öit besluit te brengen ter kennis van allen die het aangaat, met uitnoodiging zich teii sliptste dien over eenkomstig te gedragen. Én ten ernde niemand hiervan onwetendheid zoude kunnetl voorwenden zullen exemplaren dezer alóm in dezo provincie worden aangeplakt daar zulks te doen gebruikelijk is. Middelburg deii 2 April 1853. De Commissaris dos Konings voonoemd VAN TETS. De Gedeputeerde Staten van Zeelanddoen te weten, dat door henin hiinhe vergadering van heden, is vastgesteld hetgeen volgt Aft. 1. .De herijk óver het jaar 1853 van de NederlandscVie nlalen ën gèwigteri, welker gébruik, in het vorige jaar vërpligtem'l is gë- Weèst, én mitsdien vdti alle gewigten lengte-maten inhouds-maten voor drooge wareh vochtmaten vooi- den handel in het klein en in het grootmitêgadcvs van de svisse, ztil in deze Provincie worden aangevangen met den 2 Mei aanstaandeen gesloten óp den 31 Julij daaraanvolgende: Att. 2. De letter (Gothische vorm) zal voor ijhletter gedu rende dit jaar gebezigd worden en op ail de geijkt of herijkt wor dende rhatëri eii geWigtèo, benevens bet bijzondere merk van den ArrondissemënU-IJkef worden afgedrukt of ingebrand. Art, 3. Dè Arfóndissements-lJkers zullen overeenkomstig art. 5 van lief reglement óp defi herijk van den 15 Februarij 1822, b.èhalvé in de plaats hunner woi.ing nog tót den herik vaceren in dië gënie^nten van derzelver ar röndïsXementals door.ons, bij fesö'lütiën van den 10 April 1840n.° 10, van den 25 Maart/2 April 1841, n.° 24 (PrövhiÖictalblad n.° 3'0 van den 30 Junij 1843, n.° 11, van den 17 April 1846, n.° 27 Provinciaalblad n,°48)en van den 21 Junij 1830, u.° 33» zijn aangewezen en op dedagengedurende welke zij niet in die gemeenten buiten hunne woonplaats vaceren ten minste gedurende vier uren daags, hunne kantoren geopend, houden om aan de ingezetenen gelegenheid te geven tot de verificatie hunner maten en gewigten. Art. 4. Zij zullen van de uren', Waaróp hunne kantoren zullen geopend zijn mitsgaders van de dagen op welke zijuït hoofde der vereischte vacatiën in andere gemeenten niet tot den herijk der maten en gewigten ten hunnen kantore zullen vaceren aan Burge meester en Wethouders hunner woonplaats kennis geven welke daarvan, door publicatie en door insertie in de stedelijke of in de binnen hunne siatl meest gelezen Wordende courant, aan de belang hebbenden zullen doen kennis dragen. Art. 5. De Arrondissements-Ukers zullen Burgemeester en Wet houders der gemeenten in welke zij in overeenstemming met het bepaalde in art. 3, tot den herijk zullen vaceren van hunne op handen zijnde komst ten minste acht dagen te voren informeren, en zullen «leze gehouden zijn den Burgemeesters en Werhouders der andere genieentenvoor welke gelijktijdig wordt gevaceerd, daarvan kennis te geven, ten einde de ambtenaren publieke admi nistration, kooplieden winkeliers.en andere belanghebbendendoor hen worden verwittigd van de plaats en van den tijd waarop tot den herijk zal worden gevaceerd en van hunne verpligting om de bij hen in gebruik zijn le maten er» «ewigten mitsgaders de strijkels der halve-cu kwart-mudden, te doen hei ijken; zullende de Plaat selijke Besturen behalve de ten deze vereischte openbare bekend making tevens zooveel mogelijk, den belanghebbenden ingezete nen hunner gemeente, welke zij weten dat van maten en gewigten gebruik maken, ten hénnen huize eene waarschuwing of kennisge ving laten doèh. Art. 6. De Burgemeesters der gemeenten worden uitgenoódigd om aan den Arrondissements Uker vóór den aanvang van den herijk of bij deszelfs komst in de gemeente eene naamlijst te doen geworden van de inwoners hunner gemeente welke uit hoofde van hunne betrekking of hun bedrijf, verpligt zijn gebruik te ma ke" van maten of gewigten. Tót het opmaken dezer lijsten zal het register der patentpligtigen worden geraadpleegd en voorts op dezelve ook gebragt worden dé ambtenaren en publieke administratiën .welke inhunnè ambtsbe trekkingen van maten of gewigten tot het constateren van leveran- ciëh of weiken gebruik moeten maken; wordende niet betrekking tot de zamenstelling der bedoelde opgaven eene bijzóndere tiaatiw- keürighèid aanbevolen opdat daarin uitsluitend alle erkende ijk.- pligti^en, en geene andere dan de zoodanigen worden opgcnöhien. Art. 7. De Arrondissements-lJkers zullen, betrekkeIi|k de door hen in iedere gemeentein welke zij hebben gèvacèerd gëdahè verificatie en herijk, een relaas opmaken, en daarbij opgeven de ambtenaren, publieke adminislraliën en par liculieren, welke, in de vorengenoemde lijsten" begrepen zijnde hun niét zijn gebleken aan derzelver verpligting betrekkelijk den herijk, te hebben vol daan. Afschriften dezer relazen zullen door de Arrondissements-TJkers, na den afloop van den termijn, gedurende welken de herijk, is opengesteld,, aan ons worden gezonden. Art. 8. De Arrondissements IJfkers ziillen ten minste tweemaal in het jaar op onbepaalde tijtien ën vooils zóu dikwijls zij zulks noodig achten vergezeld van tien Commissaris van Policie., of bij ontstentenis van zoodanig ambtenaar van een lid van het Plaatse lijk Besfutir in al dë gemeenten van' hun arrondissement visita tion doen iti de öp'én'è wérkpl sa'sen magazijnen en winkels op de markten, vleeschhallen publieke wagen en op de molens en zicht daarbij verzekeren dat in dezqlve geene dan de nieuwe maten en gewigten aanwë/.ig zi n en dal die behoorlijk zijn herijkt. Zij zul len tlèotide afgeschafte maten' en gëwigten alunède die welke niet zijn herijkt in beslag n.oni n en met het deswege.op te maken proces-verhaal aan den Officier bij tic Arrondissements Reg t bank van hun ressort inzenden van hun verrigte ten deze en van het resul taat hunner bevinding in elke gemeente ziillenzij bij de aan ons in te dit-neii rapporten omstandige opgaven doen. Art., 9,. Hel wordt aan alle op publiek gezag aangestelde of be- eedigde landmeterswegers en meters verboden eenige certifica ten .weeg of meetbrieven' af tego'ven Waarin de hiaat of het gewigt anders dan in de niéuwe alleen wettige beiia fningen is uitgedrukt p en zullen door heb geene andere dan de wettig erkende maten en gëwigten moge w n den gebezigd. Art. 10 Insgelijks wórdt a'.-in de Plaatselijke Bésturen .gódshuizen of armbesturen en a.vn Alle a'iribtëuaren en pvibüeke administraliën verboden eenigeakten plans, bestekken of bëramingen te doen opmaken aan te nemen of daarop regard te slaan in welke de hoe veelheden én afmetihgëh lïlei in de niéuwe inaten of gewigten zijn opgegeèen Art.lt. Aan alle ambtenaren publieke administratiën en in gezetenen binnen déze provincie wordt bij deze hunne verpligting herihnérd óm de döor hen gebezigd Wordende maten eri gewigten binnen den rn art. 1 bepaalden termijn te doen herijken bij gemis van welke formaliteit de door hen gebezigd wordende of in hunne opene werkplaatsen magazijnen of winkels bevonden wordende maten en gewigten in beslag kunnen wordeit genóinèh en degenen die bevonden worden dezelve le ln-bben gebruikt; of in hunne opene Werkplaatsen magazijnen of wink-Is voorhanden te hebben vol gens lie bepalingen van het Koninklijk besluit van den 30 Maart 1S27 Staatsblad n.° 13)worden verwezen in eéne boete J 10 tot .f 100. Aan hen worden tevens hëunnerd de bepalingen van art. 14 van liet Koninklijk besluit van den IS December ISÏ9 Staatsblad n.° 57) volg'ënS welke alleswat met dé inaten voor drooge waren, m dat besluit opgegeven., wordt gemeten niet denstrijke.l behoorlijk, moet worden afgestreken en dus allen die van zoodanige maten gebruik maken, ook van sliijkels voor dezelve beh'oorcn te zijn voorzien van Welke die voor de halve- en voor de kwart mudde, ook moéten worden geijkt en gevehfiëerd wordende de Tlaatseliike Besturen alsmede de Arrondissements-IJkers, aangemaand omvooc de nakoming dezer verordeningen te waken en daarop bij hunne visitatien voor zooveel een iëder aangaa t; te lettenterwijl van de bevinding ten deze in de bij art. 7 bedoelde processen-verbaal of relazèn sj eciale melding zal moeten worden gemaakt. Art. 12. Alle ambtenaren en publieke administratiën worden uitgenoodigd aan de nakoming van het tegenwoordig besluit de band te houden en worden de Plaatselijke Besturen aangeschreven om

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Courant | 1853 | | pagina 1