Zaturdag 9 April. 1853, If.0 29. Woensdag en Zaturdag. ÏIESTM ADBIBISTIUTIÜ NIEUWSTIJDINGEN. k aboskbmsst8-pbi2s i Per drie maanden f 2,00. Franco per post f 2,25. Inzending der Advertdaags te voren.'snamidd. vóór ure. verschijnt: PRIJS DEH ADVEHTEBTTIBW: Gewone 15 cents de regelGeboorte-, Huwelijks- en Doodberigten van 1-6 regels a f behalve het Zegelregt BEKENDMAKING. Burgemeester en Wethouders van ZieVinXeè herinneren de Ingezetenen (lal, volgens de Wel van den 8 November 3815 Staatsblad n°. 51) alle schuld vorderingen ten laste van den staal over hel afgcloopen dienstjaar voor den eersten Julij aanstaande bij de be trokkene Administration Collcgiën Autoriteiten of Ambtenaren door wie do bevelen lot het doen van werken leveranciën als anderzins gogeVen zijn moe ten worden ingediend. Dat do bij die Wet gestelde termijn van verjaring ook volgens art. 125 der Provinciale- en art. 228 der Gemeente-Wetop de vorderingen ten laste der Pro vincie en van de Gemeenten van toepassing is. Wes halve de belanghebbende ingezetenen worden aange maand om den uitersten termijn niet af te wachten maar hunne rekeningen en verdere bewijsstukken we gens schuldvorderingen ten 1a'sl*o van het Rijk de Provincie of de Gemeente over het dienstjaar 1852 ter plaatse waar het behoortten spoedigste in te dienen. Zierihzeeden 4 April 1853. A. MOENS van BLOOIS L. Voorzitter. C. J. FOKKER L. Secretaris. BUITENLAND. BtrZTBOHlAHB. Kpulen 3 April. Onder de papieren welke de "policie hij gelegenheid der jongste inhechtenisnemin gen heeft in beslag genomen bevindt zich naar men Verzekert eene proclamatie van de Duitsche republiek. De huiszoekingen hoildcn niet op. Men vindt nog vele Wapenen en verdachte voorwerpen, Ook in Hanover zijn nu huiszoekingen en arresta- liën gedaan en bij een der in hechtenis genotnenen ver scheiden hoeken in beslaggenomen. Uil al deze in zoo Vele verschillende landen gelijktijdig genomen maatre gelen maakt men op dat werkelijk eene wijd__üilgé- Strekte zamenzwering öhtdekt is. Van booger hand is een prijs van f 10,000 uitge loofd aan hem dio alleen of in vereeniging met anderen den bekenden roover Rozsa Sundot aan de autoriteiten overlevert. Zelfs wanneer men ter zelfverdediging of bij de vervolging Sandor mogl om liet leven brengen Sa) hem de prijs uitgereikt worden. ié- a Jz a j Parijs 4, April. Als aanleiding lot het reeds ver foeid decreet waarbij de voorwaarden bepaald worden Op welke alleen hel dragen der keizerlijke liverij geoor loofd is verhaalt men het volgende Op den vrijdag van Longcbamps toen vele equipages heen èh weder reilen werd Op deri straatweg der Champs Elysêes ook een prachtig mot vier schoone paarden bespannen rij tuig opgemerktwaarvan de koetsier en lakeijen in eene rijk met goud gcgaloheerde groene liverij uitgedoscht waren. Sommigen beweerden dat de keizer in dat rijtuig zat anderen Ontkenden dit naardien zij slechts iweo dames in hel rijtuig zagen maar hielden zich nu overtuigd dat dit de keizerin eii bene barer hofdames Waren. Mteti verwittigde hiervan den officier bij den naasten wachtpost dio terstond zijne manschappen onder de wapenen roept en hun in twel> gelederen ge schaard het geweer doel presenteren. Eene der dames sleekt haar hoofd uit hel porlier om te zien wat deze buitengewone beweging to beduiden beeft. De officier berkent haar en roept uil ti W'fel dromfhels bet is mejufvrouw Rachel«En hare zuster jufvrouw Sarah!" voegt de korporaal daarbij. In allerijl rukt de waeht Weder in en den volgenden dag stond het ge titeld decreet in den Mbniieur to lezen. Men bcrigl ditmaal als zeer zeker f ja aisohlwij- felbaar dal de paus bejiital.il niet in Frankrijk zal ko men dus evenmin in Augustus als in Mei. Wij mo gen hel niet in twijfel trekken of dit isalthans tiu het stellige besluit van den H. Stoel want de corres pondent die hel ons verzekert, is, door zijne maatschap pelijke positie in de beste gelegenheid om daaromtrent goed ingelicht te zijn. Is het zeker dat de paus niet te Parijs komt dan merkt men te regt op dat daardoor eensklaps den bo dem wordt ingeslagen aan de hoop sedert eenigen tijd, met zoo schijnbaar gunstige kans, door de ultramonlaau- sohe partij gekoesterd. Dit zou de kwestie omtrent hel burgerlijk en kerkelijk huwelijk in Frankrijk zeer ver eenvoudigen immers als bet bof te Home de reis van den heiligen vader niét toestaat hééft het Franscho gouvernement ook van haren kont niets toe te staan. OKOOT-EJRXTIAmMIElS. Londen 2 April. Do groote demonstratio door eenige Londenscne kooplieden,ook in naam van ruim 4000 anderen bij den Franschen keizer gedaan vindt bier geone algetneene goedkouring. Velen meenen dat daarbij hel nationale eergevoel aan do zucht naar eigen belang eii tijdelijke voordeden is opgeofferd en een dor dagbladen hetwelk als tolk dezer gevoelens optreedt herinnert hierbij het satiriek gezegde van Swifl dat ve len ili zijn tijd de afschaffing van liet Christendom on gaarne gezien zouden hebben ij omdat die gebeurtenis den prijs der nationale fondsen en der actiën op de Stille ZuidZee minstens 'één perc. zou hebben doen dalen." Als een blijk van den invloed der schaarschheid van arbeidende banden In Engeland, berigt do Globe dal een groot scheepsbouwmeester te Southampton 100 arbeiderswoningen zal doen bouwen ten einde ook door het vooruitzigt op eene goede woning de arbeidslieden aan zijne dienst te verbinden. Het door lady Franklin uitgeruste stoomschip Isabel, hetwelk in Behringstfaat eene nieuwe poging gaat in het Werk stellen om hel spoor van sir John Franklin's expeditie te Ontdekken heeft 11. donderdag avond dé Theems verlaten en is sedert voorbij Deal ge stevend met den meesteu spoed koers zettende naar de bestemmingsplaats. De Cambria deolt mede dat zekere Wardle bin nen kort voor het hof te Gloucester zal teregl staan wegens polygamie. Sedert Zijne arrestatie heeft de ju stitie ontdekt dat deze persoon niet minder dan 6 vrou wen gehuwd heeft die hij allen verliet nadat hij zich meester van haar vermogon had gemaakt. Deze vrou wen zullen als getuigen hij het proces verschijnen. In het lersfche graafschap Mayo heeft men dézer dagen bij liet leggen van gaspijpen goud gevonden. Het is zuiver gouderts en gelijk men denken kan stroomen vele gelukzoekers daarheen. De New-Yorkscbe bladen behelzen do hijionder- heden van het vergaan van het schip Golden Light, het welk van Boston naar San-Francisco was bestemd. Twaalf dagen na het vertrek geraakte het schip door den bliksem in brand waardoor de passagiers genood zaakt waren hun behoud in de booten te zoeken waar van eètie mët 15 personen na 5 dagon róndzwervens, werd ontdekt en te Boston aangebragt. Het lot van 20 andere passagiers was niet bekend. Het schip was voor 300,000 doll, geassureerd. Een Engelsch reiziger verhaalt dat ih Mexico aan db paarden het hoog opheffen der poolen en do trotsche gang waarvoor z'g hekend zijn op de volgende wijze wordt geleerd De jonge paarden zet men brillen met vergrootglazen op door welke de sleenen die in den weg liggen buti als groote rotsblokken toeschijnen. Zij ligten dus de pooien hoog op ten einde er over te stappen en blijven in lateren leeftijd deze gewoonte be houden. De lezer zal cr over Idgchen zeg! de reiziger, maar het is mij van vorscheiden kanten als stellig ver zekerd en ook in Zuid-Ainerika moet dit middel alge meen in gebruik wezen. BINNENLAND. ZiEftiKZËÈ 8 April. Hol Ontwerp op de zamensiel- ling van (Je fegterlijke tnagt en liet beleid der justitie hetwelk aan de tweede kamér der Statéh-generaal is in gediend is verdeeld in zes afdeelingen eii bevat verder eenige overgangsbepalingen, liet geheel behelst 1)2 ar tikelen. De eerste afdeeling betreft de algemeene bepalingen de tweede de kantongeregten de derde do arrondissc- ments-regtbanken do viorde de raden van justitie do vijfde de geregtsboven en de zesdo den hoogen raad. Volgens liet ontwerp zou de hooge raad als hof van cassatie behouden blijven en zou de kennisneming van burgerlijke zaken in liuoger beroep worden opgedragen aan twee geregtsboven waarvan een zou worden ge vestigd in Amsterdam en een in Arnhem. Het regts- gebietl van het hof van Amsterdam zou bestaan in do provinciën Zuid-Holland Noord-Holland Zeeland Utrechten Vriesland, met eene bevolking van 1,594,855, cn dat van liet hof van Arnhem in do verdere provin ciën met eeno bevolking van 1,457,601 zielen. In stede van de elf provinciale geregtsboven zouden elf radon van justitie komen en alzoo zou de verdera regterlijke magt bestaan uil drie en twintig arrondisse- ments-reglbanken en honderd vijftig kantongeregten. Van de arrondissements-regtbanken en kantongereg ten wordt aangemerkt dat beider bevoegdheid eeniger- inate zou worden veranderd en uitgebreid. De regering erkent de bezwaren van do opheffing van reglbanken en kantongeregten en meent dat geene vermindering kan plaats hebben zonder de belangen der ingezetenen min of meer le krenken. Zij meent dat do gelijko maatregel alleen uit het oogpunt van bezuiniging zou kunnen worden verdedigd doch dat deze zeker veel minder zou bedragen dan men zich wel voorstelt. Naar luid van het ontwerp zouden de arrondisse ments-regtbanken in de hoofdplaatsen der provinciën (Amsterdam voor Noord-Holland) hare namen verwisse len met die van raden van justitie en zouden zij met de reglbanken gelijke bevoegdheid behouden voor bur gerlijke en correctionele zaken en daarenboven kennis nemen van misdrijven thans nog onder den naam van misdaden aangewezen en van alle correcti onele appcllen in do provincie gewezen. Het hooger beroep in criminele zaken is in de voor- dragt niet opgenomen. De regering is niet overtuigd dat het stelsel der regtspraak door middel van gezwo renen door de openbare meening wordt verlangd. Zij acht het appél in criminele zaken kostbaar voor den staat en bezwarend voor de ingezetenen en acht het opdragen der beregling van misdaden aan do arrondis sements-regtbanken al ware het in eersten 3anleg onraadzaam omdat hel van geen staat te vergen is van op eens in al zijne reglbanken het benoodigd aan tal bekwame criminalisten op le leveren. Naar de gemaakte berekening zou het ontwerp ten slotte eene vermindering van uitgaven opleveren van omtrent f 150,000. Volgens bet ontwerp zou de hooge raad bestaan uit 1 president, 1 vice-president, 12 a 14 raadsheeren l procureur-generaal 2 a 3 adv.-generaal 1 griffier en 2 substituten-griffier elk der geregtshoveu uit 1 president, 1 vice-president 8;\10 raadsheeren, 1 procureur-generaal 1 advocaat-generaal, 1 griffier en 1 substituut-griffier do raad van justitie te Am sterdam uil 1 president 2 a 3 vice-presidenten 12 a 15 leden 1 officier 3 a 4 subsituten 1 griffier en 3 a 4 substituut-griffiersde raad van justitie te 'sGra- venbage uit 1 president 2 vice-presidenten 6 a S le den 1 officier 2 substituut-griffiers dio der overige raden (behalve Assen) uit 1 president 2 vice-presiden ten 6 a 8 leden 1 officier 2 substituut-officiers 1 griffiur en 2 substituut—griffiers en de raad van Assen uit een president'1 vice-president 6 a 8 leden 1 officier 1 substituut-officier 1 griffier eu 1 substi tuut-griffier. De reglbanken worden verdeeld in drieklassen als; eerste (Rotterdam) 1 president, 1 vice-president, 5 a 6 leden I officier 1 a "2 substituut-officiers 1 grif- lier 1 a 2 substituut-griffiers tweede klasse (Breda, Alkmaar Hoorn Haarlem Leiden Dordrecht en Deventer) 1 president 3 leden t officier 1 substi tuut-officier 1 griffier en 1 substituut-griffier derde klasse (Eindhoven Nijmegen Zutpben Tiel Gorinchem Brielle Zierikzce Goes Amersfoort Heereveen Snoek Almelo Winschoten Appingadain en Roermond) gelijke samenstelling uiol uitzondering fan 2 a 3 leden.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Courant | 1853 | | pagina 1