IKZEESC Woensdag 6 April. 1853 y Woensdag en Zaturdag. iMSTlUTlER ar.o 28# uoskikelits-pbiis Per Srie maanden f 2,ÓÓ. Franco per post f 2,25. Inzending der Advert, daags te voren, 'snamidd, vóór 4 ure Openbare Haailsvcrgailcring' geliouden te Zlerikie 4 April 1853. Voorzitter M1'. Moens van Bloois fungërèrtd Secretaris M'. Fokker afwezig de heereri re Crane, jhr. de Jonge én dé Secretaris M>'. Kroef wegéns ongesteldheid'en Mr. Er'memns wegens uitsté- digheid. De notulen dér zitting Vart 23 Maart jl. worden Velezen en goedgekeurd. Komt het eerst in behandeling eenè aanvraag ran den Kerkeraad der Hervormde Gemeente ot verhooging van subsidie tot dekking van een vermoedelijk té ontstaan tekort bij dé Hervormde Armen. De Voorzitter deelt medé, dat gemelde Kerkeraad het eerst in Febriri rij éené aanvrage had gedaan voor éen'e som van 703,25, én van de daar over gevoerde correspondentiewaaruit blijktdat door bezuinigingen én bedeélingèn van levens middelen en enkèlé buitengewone giften thans slechts een tekort bestaat van f 378,74. Namens Burgemeester en Wethouders stelt Z. Ed. voor top dat verzoek afwijzend te beschikken, maar l'iij do hegrootin'g voor hét volgend jaar dé ubsidiën meer in overeenstemming te brengen discussiën geëindigd \b iet de behoeften, evenwel zondereenigegevolg rekking voor het vervolg. De heer Ochtman voert hierop hét woord én telt voor de gevraagde som toé te staan, daar uit e mcdedeelingen van den Voorzitter, dé Vol- Irekte behoefte daaraan is gébleken. M'. Fokker verklaart zich tegen dat voorstel én Regen de verleenitig. Naar zijn oordeel kan het tekort gevonden worden door hetgeen aan andere ilaatsen moet gerestitueerd worden wegens bë- Jeeling van hier armlastigen, te brehgeil op ëen rolgend jaar Dé heer Ochtman geeft hierop ré- iliek waarop de Voorzitter antwoordt. Hierna preekt de heer Landsknegt vóór hét vérleénen der anvraagwaarmede de ijnde in stemming wordt gebvagt Zal in het tekort worden voorzien? - Ver worpen j 7 stemmen teijénfl stemmen vvdr (de heerén Landsknegt én Ochtman.) Ilct amendembnt van deii heer Fokker op hét voorstel van Burgemeester én Wethouders, dat bij dé begrooting van 1854 dé subsi- el iën naar een naaüwkeurigeii grondslag op nieuw zullen gerégeld worden. Aangenomen met algeméene stemmen. IK Keller heeft zich gedurende de discussiën rwijderd. Gesteld iii handen Van de heéren Egter Gök- ns en van Adriciiemten fine van onderzoek, rekeningen van het Algemeen én Israëlitisch rmbestüur en van de Bank Vaii Léëning. n de vorige Vergadering was besloten de posten n te veel uitgekeerde Gemeenlb-opcenten per- nele belasting dienst 18"/sbaf 137,23 en dér stengévallen op het gehomlcii examen voor n Stads Muzijkmeéster a f 158,60, uil de On- orziene Uitgavën 1853 te vinden, wordt rtog oi gestclddit te betalen uit Onvoorziene Uitgaven 52conform het voorstel besloten. Wordt voorgesteld om de toelage vooi' 1852, 30, aan dcri Commissaris Van Policie toege- sti, te vinden uit Onvoorziene Uitgaven 1852, twelk wordt goedgekeurd. I Komt ter tafel een voorstel van Curatoren van verschijsit: hét Gymnasiumom hij het Departement van Binnónlandsche Zaken do bestendiging van het Gymnasium aan te vragen en tevens te bepalen, dat dè vacantietijd zal aanvangen op den eersten zaturdag in Junij in plaats van Julij. Wordt dien conform besloten. Wordt rapport gédaan door de Commissie, be last geweest met dé redactie voor het Reglement Van Orde voor den Raad nopens de bedenking tégen dat Reglement ingebragt en wordt over eenkomstig het rapport dit Reglement gewijzigd. De hee'r Dr. Goemans verlaat de vergadering. Wordt de goedkeuring van den Raad gevraagd op de door Burgemeester en Wethouders ver leende nidgtiging aan het Brandcollegie, tot het toekennen aart vijf zich verdienstelijk gemaakt hébbende mannén, bij den brand in den stad- huistorén, gezamenlijk eene som van/'ÖO, te vinden uit hét fonds van verminkte spuitgasten welke goedkeuring wordt verleend. Op voofdragtvan Curatoren en der Plaatselijke Schoól-Commissie tot vervulling der vacature van een Lid in dat Collegie, bestaande uit de heerén Mr. B. C. Cau én M1'. II. A. van Adriciiem, wordt Mr. B. C. Cau benoemd met 5 stemmen dé heer van Adriciiem had 3 stemmen. De Voorzitter verlangt te benoemen een derdén Ambténaar van den Burgerlijken Stand, hieraan ulducnvlc woedt cxla toodasiig gjeltoaèn M1". J. W. D. van Dóngen. Wordt gelezen een verzoek van den Onder wijzer W. M. van Setten, oiïi zijne School te mogen overdragen aan zijnen aanstaanden schoon zoon J. Rensen en het rapport der School-Com- missiebezwaren daar tegen inbrengende. Overeenkomstig dit rapport afwijzend beschikt. Mr. Fokker stelt voor, dat aan Burgemeester en Wethouders opgedragen worde, om zich in be trekking té stellen met dén heer van Putten te Rotterdamom Zierikzee, dat ook eene uiterste wacht- en losplaats is van zeeschepen voorZuid- Ilolland bestemdte doen deelcn in de daarte- stellen telegraaf, welke Hellevoetsluisden Briel en Brouwershaven met Rotterdam zal verbinden. Aldus besloten. Ten slotte stelt de heer OcimiAN voorom maatregelen te nemen tegen de gevaren der hondsdolheiden tégen hel losloopen dér honden alsmede om eené belasting in te voeren op hel hou den derzelve, en bij de Hooge Regering aan te dringen op eene algeineene wét van voorziening op dit punt. Dientengevolge is opgedragen hét maken der vérordeningén tegen het losloopen en voor de belasting, aan de beeren Moens,de Jonge, Ermerins en Fokker en het ontwerpen van een adres aan de Regering, aan Burgemeester en Wethouders. Waarna de zitting is gesloten. BEKENDMAKING. Burgemeester en Wethouders ton Zierikzee herinneren do Ingezetenen dal volgens de Wel van den 8 November 1815 (Staatsblad n°. 51) alle schuld vorderingen ton laste van don slaat over het afgeloöperï dienstjaar voor den èerstcn Julij aanslaande bij de be trokkene Administratiën Collegicn Autoriteiten üf Ambtenaren door wie do bevelen tol bot doen van werken leveranciën als anderzins gegeven zijn moe ten worden ingediend. pbïj3 deh advbstbrmew! Gewone 15 cents de regel. GeboorteHuwelijks-en Doodberigten van 1-6 regels af 1behalve hel Zögelregt Dat de bij die Wet gestelde termijn van verjaring ook volgens art. 125 der Provinciale- en art. 228 der Gemeente-Wet op de vorderingen ton laste der Pro vincie en van de Gemeenten van toepassing is. Wes halve de belanghebbende ingezetenen worden aange maand om den uilersten termijn niet af te wachten maar hunno rekeningen en verdere bewijsstukken we gens schuldvorderingen ten laste van het Rijk de Provincie of de Gemeente over het dienstjaar 1852 ter plaatse waar hel behoortlen spoedigste in te dienen. Zierikzee, den 4 April 1853. A. MOENS van BLOOIS L. Voorzitter C. J. FOKKER L. Secretaris BUITENLAND. bokt30hlai3b0 Keulen 3 April. De veldmaarschalk Radëtzhj heeft uit Weenen een bevelschrift Giitvangen waarbij alle hypotheken door de Lombardische uitgewekenen, sedert 1847 op hunne vaste goederen in Lombardije ge nomen nul en van geener waarde worden verklaard. In de laatste dagen is ook de generaal Mustafa- pacha van Spuz opgebroken en heeft zich naar Scutarió begeven. Orner-pacha heeft verklaard dat de blok kade van dc Albanische kusten opgeheven is eu de han del en scheepvaart geheel vrij gesteld zijn. Men meldt den 29 Maart uit Rostock dat ook aldaar een aantal huiszoekingen gedaan is onder andó ren bij verschillende advokaten en andere ingezetenen uit den fatsoenlijken stand. Drie personen uit den stand der handwerkslieden zijn in hechtenis genomen. Om trent de aanleiding tot deze huiszoekingen weet men lot hiertoe niets dan alleen dat zij op uit Berlijn ontvan gen aanschrijving hebben plaats gehad. In eene kleine gemeente in Zevenbergen Ola Finn in de nabijheid van Muhlbach had dezer dagen het volgende droevige voorval plaats Bij bet verlaten der kerk werd de priester door een dollen wolf gebeten, welke buitendien nog 21 landlieden die insgelijks do kerk verlieten aangreep. De moesten van hen zijn in het aangezigt gebeten en reeds zijn 12 van hen overleden. s" a as e b ij k, Parijs 3 April. De geruchten dat de vrede zal bewaard blijven zijn zeer versterkt geworden door hel antwoord dal Z. M. de keizer gegeven heeft aan eene deputatie van den handelstand uit Londen dio verklaard heeft bezield te zijn met de innigste gevoelens Van vriendschap en eerbied, ten aanzien van de Franscho handelaars. De keizer heeft betuigd de instandhouding des vredes allezins lo wensohen en do banden van vriendschap tusschen Frankrijk en Engeland naauwer toe te halen. Z. M. heeft nog aan eene tweede Engelsche deputatie, die Z. M. onderhouden heeft over de mogelijkheid der vereeniging van de beide groole Oceanen thans aan bangig bij de Vereenigde-Siaten gehoor verleend en ook aan deze commissie dezelfde verzekeringen gegeven, nopens zijn wenscb lot handhaving van den vredo. ÖaOOT-BEIïTaïïHlSlï, Londen 2 April. Eon correspondent van een on zer dagbladen schrijft uit Marseille dd 25 Maart dat de overkomst der echtgenoöten Madia'i naar Enge land nog wel eenigen lijd zal vertraagd worden zijnde zij beiden door het langdurig verblijf in eenen dompigen en vnrizigen kerker zoodanig verzwakt dal hun toe stand de grootste zorg en inachtneming vereischt. De Schrijfster van Uncle Toms Cabin heeft eeu niéuw werk uitgegeven hetwelk den titel draagt van Key to Uncle Toms Cabin zijnde eene verzameling van daadzaken en bewijsstukken op welke eerstgenoemd verhaal is gegrond benevens meerdere opgaven waar- door de waarheid van hel werk wordt gestaafd. Het I hoek moet eene reglvaardiging zijn van de beschut di- l ging dal Uncle Toms Cabin oene overdreven en ver-

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Courant | 1853 | | pagina 1