N.o 27. Zaturdag 2 April. 1853. rc'E BESTUREN ADMINISTRATIEF A V ZHR1EZEESGHE C0ÜRANT. abokil£9xstii-pbij> drie maanden f 2,00. Franco per post f 2,25'. indingder Advert, daags te voren.'snamidd. vóór 4 ure. BERENDMARItVG. 3 Burgemeester van Zierikzee brengt ter kennis de daarbij belanghebbenden dat het kohier voor ïlasting op het personeel halfjaar .dienst 18'2/5S 3n 22 dezer maand door den heer Commissaris des ngs in deze Provincie is executoir verklaard en op gesteld wordt in banden van den Ontvanger der /ecte belastingen alhier ten fine van invordering en eindelijk, dat ieder verpligt is zijnen aanslag op den bij de Wel bepaalden voet te voldoeh. Zierikzeeden 30 Maa'rl 1853. De Burgemeester voornoemd A. MOENS va ft BLOOIS 1 Vètk., I. B. KENNISGEVING. Burgemeester van Zieriltzee brengt ter kennis •le Ingezetenen dat er op Maandag den 4 April des namiddags ten half één ure op het Raad- ilhier, eenè openbare vergadering' van diemeente-S.aad zal gehouden worden. Zieriltzeeden 1 April 1853. De Burgemeester A. MOENS van BLOOIS Welk. I. B. BUITENLAND. auiiiéiitiia. Keulen 29 Maart. De alom beroemde Keulschti hiannen-zangvereeniging begeeft zich op uitnoodiging Van koningih Victoria, in het begin van Junij naar tohden om aldaar eenige concerten te geven. Db reis- en verblijfkosten worden door den eersten opera directeur lUitchei gedragen die bovendien aangeboden beeft de helft der netto-ontvangsten aan de vereeni- ging af te staan. Reeds hebben zich 80 leden tot deflnemitig aan dit plan verbonden en insgelijks de kbvier-virtuose mevrouw Pleyel en de violist Ernst. De bcriglen uit Cattaro melden dal in die stad zin aangekomen de vladika van Montenegro Danielo tet onderscheidene MontehegrijnsCbe hoofden ten inde den keizer dank toe te brengen voor zijne be- iherming van Montenegro. De gezegde vorst beeft en 13 Maart Cattaro verlaten, Vergezeld van den uitenant-kolonel Stratemirovich en van verscheidene 3oslenrijksche en Russische officieren. Overigens be vindt zich Omer-pacha nog steeds met zijne troepen i le Spusz Hodgorilza eh Ahliari. Eene onlangs te Frankfort overledene dame döïi Mühlen legateerde aan het kinder-hospitaal de Som van 20,000 guldens. Een wonderlijk voorbeeld vati naluurgeneéskracht heeft men onlangs in Berlijn Waargenomen. Bij een 14jarig meisje was, ten gevolge van ingeademde phos- pbordampen in een luciferfabrijk de regter onder kaak geheel in versterving overgegaan zoodat het beleedigde beenstuk door den saniteitsraad Berend door eene kunstmatige plastische operatie zou verwijderd Worden na welke operatie Berend waarnam dat enkel door de geneeskracht der natuur hel verloren beenstuk met de beleedigde zenuwen reeds weder ge regenereerd was en dientengevolge de beweging en het gevoel van de regter aangezigls-helft ongestoord bleven. Parijs 27 Maart. De ongerustheid verwekt door de verwikkeling der LevaiilSclie kwestie is thans ge heel en al verdwenen. Zoo a Is men weet zullen ver moedelijk te Konstanlinopel conferenliën worden ge houden waaraan Rusland Frankrijk Oostenrijk en Tuikije zullen deelnemen ten einde de kwestie van hel H. Graf te regelen. Buitendien heeft men alhier gesproken van een Europeesch congres hetzij te Wee- hen hetzij le Londen ten einde gemeenschappelijk de zaken van hel Oosten te regelen het schijnt ech ter dat dit laatste beiigt slechts eene uitbreiding is van hel eersfe. Inderdaad is het veel waarschijnlij ker dal de bijzondere zaak van het H. Graf zal be handeld worden dan dat een algemeen congres te Weenen of le Londen zich met al de Oosterscbe kwesliën zal bezig houden. Men wil heden ook weten dat het ultimatum van prins Menzikoffwelks tekst nog onbekend is in minder gebiedende bewoordingen is verval dan men eerst gemeld heeft. Indien men ech ter moet rekenen volgens den toon van dat van den graaf Von Leiningfèn dat (hans in zijn geheel hekend is dan schijnt dit geenszins het geval te zijn. Het ultimatum toch van den graaf von Leiningen hetwelk de porte aangenomen heeft was zoo duidelijk en krachtig mogelijk en hel is niet le verwachten dat de zendeling van den Rnssischen bebeerschcr in zachter be woordingen te Konstanlinopel zijne eischcn zal gesteld hebben. Hoe het zij het is thans zeker, dat het uitima- turn van den prins Menzikoff ewn als dat van den graaf Von Leiningen door den divan is aangenomen, zoodat voor het oogenhlik alle vrees voor een oorlog haar aanleiding van dé Levantsche kwestie verdwenen is. Evenwel zal, zooals men weet, het Franscbe es kader eert tögt haar den Archipel ondernemen. Eerst den 23 iS het ortder zeil gegaan daar het ongunstige weder het vroegere uitzeilen uit Toulou verhinderde. Meh meldtdat eene deputatie van de Evan gelische vereeniging te Londen alhier zal komen teh einde de echtgenoolen Madiai welke zich nog le Marseille bevinden te ontvangen en uil te noodigen om zich naar Engeland le hegeven. Reeds hebben de Madiai's te Marseiilo talrijke bezoeken ontvangen. Eergisteren zijn op eene schilderij-veiling de volgende werken van Nederlandsche schilders verkocht Gerard Dow, zijn portret 4990 fr. Berghem, land schap in Italic, 14,800 fr. Bembrandeen jonge lingsportret, 18,000 fr. van der Neer. landschap, 7400 fr. Eert Murilló is voor 15,000 fr. opgehouden. Men verneemt dat do plegtigheid van de kroo ning des keizers werkelijk is uitgesteld tot in de maand Augustus e. k. er is dus bevel gegeven om de werk zaamheden in de kerk Nótre Dame weder te staken. Te Parijs zijn 94 drukkerijen waarin 2526 zetters743 drukkers152 conducteurs der druk persen en 162 correctoren werkzaam zijn. OltOOT-BZIXTJBVIIH, Londen, 28 Maart. Geenerlei binnenlandse!) nieuws van staatkundig belang valt van bier te melden. Al leen houdt men zich in politieke kringen met de hou ding bezig door Engeland in de Oosterscbe kwestio aangenomen. Hel is bekend lioe de regering hel aan zoek van den kolonel Bose aan don admiraal üandaS dal deze zijn eskader de Dardanellen zou doen nade ren niel alleen niol goedgekeurd maar dien admi raal bevolen heeft te Malta te blijven. Sommigen willen nu Weten dat het ministerie in deze geschil len do zijde van Rusland houdt en reeds vooraf be paald had zich met eene vijandelijke daad der Fran scbe regering tegen eene der Noordelijke mogendhe den niet le vereenigen veeleer Frankrijk andermaal geheel op zichzelf le laten slaan even als zulks in 1840 geschied is. Men gaal zelfs zoo ver van te be weren dat het gedrag van den buitengewonon zaak gelastigde te Konstanlinopel niets anders geweest is dan een vooraf berekend spel, om Frankrijk in ver zoeking te brengen zijne vloot naar Turkije le zendon terwijl de Engelsobe to Malta zou blijven liggen. Gisteren goede vrijdag rustte de politiek al hier geheet en al even als allo andere zaken rusten. De beurs de bankiers- en handelshuizen waren al len gesloten. Zelfs de dagbladen die alleen uit ge woonte verschenen VUlden hunne kolommen rnet wei nig beleekenende artikelen; blijkbaar met het doel, om de Engélsche bevolking in de meer ernstige zaken waarmede zij zich op dien dag bezig houdt uiot te storen. In Londen worden voor het huisselijk gebruik der steeds toenemende bevolking van Australië groutu hoeveelheden van de cïreest verschillende zaken gefabri ceerd als jassen,- broeken, hemden gereedschappen PRin DUB ADVERTBNTIEN t Gewone 15 cents de regel. Geboorte-, Huwelijks- en Doodberigten van 1-6 regels af 1 behalve hel Zegelregt. voor timmerlieden metselaars enz. die onder de goudzoekers tot ongeloofelijke prijzen verkocht worden. Als merkwaardigheid verdient, vermeldt te worden, dat onlangs (wee wagens vol met donzen maagverster- kerulo pillen van de vermaarde firma lloUowmj en Morrison, ingescheept werden, waarschijnlijk om de magen van de zoo ongeregeld levende goudzoekers le versterken. Men leest in eèn lersch dagblad «Eene zeer achtingswaardige gehuwde dame is dezer dagen van eert zwart kind bevallen. De vader en moeder,ziju heide blanken en in de laalsle tien jaren is er geen neger in bet district geweest. Deskundigen meenen dit verschijnsel der geboorte van een zwarte uit blanke ouders te moeten toeschrijven aan do te ingespannen en le gretige lezing door den moeder van den zoo veel geruchtmakenden roman de Negerhut." Het langste smalste en grootste schip slaat thans op stapel te Oost-Boston hij den heer liuy. De kiel is 310 voelen lang en het dek 330, breedte van het ruim 53 voeten hel hol zal 30 voet diep zijn met drie dekken en de tonnenlast is gesteld op 4000. Men zegt dat de bouw daarvan uitmuntend is en het schip de snelste zeiler zijn zal. Het zal vier masten voeren en de kosten bedragen voor het geheel 60,000 p. st. De bouwmeester beeft het schip den naam van Jong Amerika gegeven. De emigratie naar Australië is in de afgoloopene week sterker geweest dan ooit te voren, liit Londen alleen zijn 9 schepen naar Port Philip 3 naar Sydney, 2 naar Hobarttown 1 naar Adelaide en 1 tiaar Laun- coston vertrokken. Deze 16 schepen hadden een zaain* gevallen inhoud van 6622 tonnen. BINNENLAND. ZieriK7.ee 1 April. Aan de leden der staten- generaal is medegedeeld het verslag van den minister Van financiën aan Z. SI. den koning, wegens de rijks middelen over de dienstjaren 1850 en 1851 en den toestand van 's rijks schatkist op den 1 Januarij 1852. Daaruit blijkt dat nadat in het tekort over 1848 bepaaldelijk is voorzien de dienst win 1850 een voor- deelig slot heeft Opgeleverd van f 5,638,999 dat het slot van 1851 zal bedragen ƒ4,337.010 te za- rnen 9976,009 dat daarvoor reeds bij de wet der renlovermindering of aflossing van nationale schuld is beschikt dat tevens tot dat einde is beschikt over 2 millioenen van het vermoedelijk overschot van de dienst van 1852, en dat de gunstige uitzigtcn ten aanzien van dat dienstjaar aan den dag gelegd door de uitkomst niet zullen worden te leur gesteld. De waarden, op den 1 Januarij 1852 in's rijks schat kist voorhanden hebben bedragen f 17,074,976. De baten van 's rijks schatkist tegenover de lasten, hebben op dat tijdstip een overschot opgeleverd van f9,976,009. Onder deze lasten waren begrepen de saldo's van de verschillende rijks-fondsen, ten beloopo van 75,014,651. De Slauts-Couranl beval eene dispositie van den minister van binnenlandsche zaken houdende aanwij zing der verdeeling in onder-kiesdistricten van de hoofd- kiesdricler. Middelburg, Goes en Zierikzee zijnde: Voor Zierikzee: Zierikzee, Burgh c. a. Eikerzee, Ellemeet Haamstede Noordwelle Uencsse Seroos- kerkc Bominenedo Brouwershaven DreisohorUui- vendijke Kerkwervö Noordgouwe Zonnemaire Bruinisse NieuWerkerk Oosterland Ouwerkerk S.'-Anna,land S.'-Philipsland Stavcnisse Goede rende Ouddorp Stellendam Dirksland Melissant Onwaard Kuxenisso Middelharnis Sommelsdijk Stad aan 't Haringvliet Herkingen Nieuwe Tonge Oude Tonge den Bommel en Ooltgensplaat. dl. vrijdag avond is door den gemeenteraad lo Goes behandeld hel veel besproken plan lol regeling van j het financiewezen. Na langdurige discussiën is hel ge- heele voorstel aangenomen en besloten belastingen te heffen op de grondlasten en personeel 150 opcenten op den accijns van tarwo wijn en gedistilleerd honden belasting kaai-en havengeld leges, begrafenisroglen, markt- en waaggeld en hoofdomslag. Met do aanne ming is levens verbonden het afschaffen van de ambte-

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Courant | 1853 | | pagina 1