Woensdag 30 Maart. 1853. 3. II.» 2 Woensdag en Zaturdag. BESTUREN ABMISTRATO HSÜKZEESC COURANT. ABOKNEBtESITS-PBIJS Per drie maanden f 2,00. Franco per post f 2,25. Inzending der Advertdaags te voren' snamidd. vóór 4 ure. verschijnt: PRIJS DER ADVEHTSNTIKH J Gewone 15 cents de regel. Geboorte-, Huwelijks- en Öoodberigten van 1-6 regels a f behalve het Zegelregt De Commissaris hES Komngs in r!e Provincie Zee land verwittigt de ingezetenen van dit Gewest dat de Stalen van Zeeland, in buitengewone Vergadering zijn bijeengeroepen tegen Donderdag den 7 April aanstaande, des avonds ten half acht ure in de daarvóór bestemde zoal, in de Abtdij t e Jlfiddelburg en dat "de toegang lot die zaal voor het publiek zal moeten plaats hebben 1 door de deur ter zijde van het gebouw der Concertzaal, -yt óp de Groenmarkt aldaar. Middelburg den 26 Maart 1853. De Commissaris dgs Konings voorn.3 VAN 'ÏETS. BUITENLAND. bUITSCH&iskNl!». Keulen 25 Maart. Do C. Bwil uit eéne goedé bnderrigte bron weten dat Zwitserland de bemiddeling zijner geschillen met Oostenrijk aan dén keizer deé jFranschen heeft opgedragen die zich daartoe heeft bereid verklaard. Eene statistieke opgaaf in de officiële courant van \V arschau loont duidelijk aan dat in weerwil van de pogingen der regering de Griekschettf rte^tg'eloovige leer in het koningrijk Polen nog weinig wint. Want Van rite bevolking van Warschau bestaande uit 157,000 kielen zijn slechts 1600 («rieken 1O3,'00Ö Kalholijken, ill a 12,000 Ëvangelisciien 42,000 Jóden ènr. In de kleine steden en op het platte land is bet aantal be lijders der Gfieks'cbe godsdienst nog veel geringer, ir i ik i ii li z. PaIuss 24 Maart. De beurs Schijnt nog niet gerust gesteld teil aanzien vah de Levantsche kwestie daar de fondsen nog niet tot de vorige hoogte teruggekeerd zijn ten waarschijnlijk eerst zullen terug keeren na clè aan komst van de Levantsche pakethoot welke don 25 of 26 te Marseille verwacht wordt. In het officiële dogblad Wordt het volgende ge lezen «Naar luid Van een dagblad van Marseille heeft de Presse medegedeeld dat het eskader twee da gen voor de optenbaarihaking der nota welke 11. zon dag in den Monileur is opgenomen hevel had öfitvan- geh uit te zeilen. Deze dagbladen verkeeren in dwa ling. Het bevel waarvan sprake is is eerst zaturdag avond van Parijs afgezonden en zondag morgen te Tou- loh aangekomen. 36 uren na de ontvangst der depÊcllö, had hel eskader zee gekozen." Het gerucht wil dat de Turksché gezant te Darijs berigt heeft ontvangen dat de sullah de dbor vorst MensHtoff gestelde voorwaarden aangenomen heeft. Een ander gerucht zegt dal de keizer aan de hee- ren ürouyn de Lhuys en Ducvs de ministers van bui- tenlondsche zaken en van marine heeft aangekondigd dat hij bevel aan den admiraal l.a Susse bad gezonden om met het onder ziju bevel staande eskader te Toulon terug te keeren. Beide geruchten vereiscbeh echteb nadere bevestiging, en wanneer hel laatste zich niet bevestigt kan men echter zeker zijn dat het fransche eskader van de tneest vredelievende instrüctiëh voorzien is. Volgens berigten uit Konstantinopel van den 9 de zer j was vorst Menziltoff dien dag door den sultan ten gehoore ontvangen wanneer de Russische gezant zijn ultimatum echter niet beeft kenbaar gemaakt. Eerst den volgenden dag zou hij dal den divan mededeelten. De inwijding van het graf van Nttpofaotl in het buis der invalieden zal thans stellig op den 5 Mei den sterfdag des keizers plaats hebben en wel met gr ooien luister en pracht. Een brief in den Txtnesgedagteekend uit Mar seille van 19 Maart, deelt omtrent de familie Madiai nog het volgende mede t De Madiaïs werden II. dihgsrlag uil de gevangenis ontslagen en onmiddelijk Ier sluiks aan boord van de Fransche postboot Hellespont gebragt die den volgen den ochtend herwaarts stoomde.- Hun werd duur de Toskaansche autoriteiten niet vergund met een hunner vrienden gemeenschap te hébben en zij werden uiterst Spaarzaam gekleed naar boord gezonden hebbende men niét gedoogd dat zij de kleederen medenamen dié in een hotel voor hen gereed lagen. Eenige Engelsche heeren die hun benarden toestand Vernamen zonden hun klèedingslukkén. Rosa Madiai schijnt eene zeer verstandige en belangwekkende vrouw te zijn dóch de 'geest van haren ongelukkigeh echtgenoot is blijkbaar verstoord bet gevolg ongetwijfeld Van de Vele onder vonden ontberingen. Zij reizen onderden aangenomen naam van Fuincescó en Hosa faulini en moglen hier niet aan land komen voor dat de Toskaansche consul een onderhoud met hen had gehad. Zij weten nog niet waarheen zij zich zullen rigten doch vroeg of laat ko men zij naar Engeland aan welks krachtige meewarig heid en tuSSchenkomSi zij voornamelijk hunne vrijheid hebben le danken. Men meldt thans uit Marseille dat aldaar de eclitgenooten Madiai met de stoomboot Iiellospont uit Livor'nö zijn aangekomen. Men verhaalt vele aardige bijzonderheden omtrent de goochelpartij van II. zondag op do Tuilerién waarbij do bekende /?ascó zijne talenten ten loon gespreid beeft. Onder anderen vertelt men dal de keizer met dezen vorst der goochelaars heeft willen wedijveren en werke lijk eenige touren leb uitvoer bragt. j&osco evenwel verlangend als hij was om te loonen dat hij in deze specialiteit boven Z. M. verheven was vertoonde onder andéreb dezen tdur aan den keizer Hij verzócht hem tetene der kaarten Van een spel dat hij hein achtervol gens vertoonde te onthouden eh nadat deze gezegd had dit gedaan te hebben bleek het dal de keizer de gedachte kaart in den zak had inaar eenigzins ver anderd daar men op die kaart tevens de afbeelding des keizers in volle uniform en ie paard zag. Niet minder opgang maakte de tour van het verbranden van onder scheidene prachtige zakdoeken der dames welke ver volgens aan haar onder den vorm Van asch aangebeden Wérden, waar echter nog eene nieuwe Vei rassing hij kwam. Want tóen de dames naauwkeürig de op een zilveren Schotel aangebodene asch beschouwden bleek het dat zij voor hunne prachtige zakdoeken diamanten en paarlen inde plaats ontvangen hadden. Deze ga lante tour had men aan den keizer to danken. Onlangs werd in de straat Argenteuil te Parijs een dief in een logement op heeler daad betrapt. Toen hij hiervan de lucht kreeg wist hij met eene huiten- gewone Snelheid de trappen óp te klimmen tot óp de hoveiiSle verdieping waarna hij zich op het dak begaf. Zijne vervolgers weinig lust hebbende óm hem op de zen gevaarlijken logt le achtervolgen riepen spoedig de hulp der policie in die weldra aankwam en alle uitgangen van het huis bezet hield terwijl inmiddels de pompiers gehaald werden als hbter geschikt om hem langs de daken achterna te zetten. intusschen kwam eene groote menigte vólks op de heen die den dief zónder schoeisel en alleen met eene kiel gekleed nu op de eene dan op de andere gevaar lijke plaats van hét dak zag springen ten einde een middel le zoeken om uit zijne netelige stelling te ge raken en veilig te ontkomen. Op hetzelfde oogehhlik dat de inmiddels toegesnelde pompiers het dak beklommen verdween hij echter bijna twee uren verliepen in pogingen om zijn spoor te vinden alles was vruchteloos. Eindelijk verscheen een kruijer met een briefgeadresseerd aan den sergeant die de onder zich hebbende manschappen op alle hoeken gesteld had left einde den dief het onlvlugten le be letten. Deze brief waS van deh volgenden inhoud Brave sergeant 1 laat uwe manschapen niet langer Wachten wantwanneer gij dezen brief ontvangen zult hebben ben ik reeds Zeer ver. «Indien gij het huis onderzoekt, waarin riten mij heeft achtervolgd zal het u duidelijk zijn hóe ik mij hel) kuiinéh redden. Niels toch is eenvoudiger. Na- da! ik van het ee'be dak op het andere klonterde vond ik Oen klein raampje kroop er door sloot het weder achter mij digt en kwam in een góed gemeubileerde kamer te land. Aldaar vond ik een valies onder het bed een vest een paletot en verlakte schoenen van welke ik gebruik maakte om mij te vermommen en het is met behulp van deze dat ik door de hoofddeur Van het huis die open stond hen ontvlugt. Alvorens verder mijn weg te kiezen heb ik mij nog een poosje met u onderhonden en u onder anderen gezegd dat het vergeefsche moeite zal zijn nm den dief in handen te krijgen. Ik zeg «liefwant ik moet bekennen dat ik ook in het vnlieS een bankbiljet van 100 fr. en 100 fr. in goud vond en de Verzoeking niet heb kunnen weerstaan om deze som mede te nemen. dEOÓT-BltlÏAKHIXII. Londen 24 Maart. Uit New-York verneemt men dat de toebereidselen voor de opening van het gebouw der tentoonstelling roet ijver worden voortgezet. Tot op het vertrek van de laatste postboot had Frankrijk 326 voortbrengselen van eigen fabricaat ingezonden liet tolverbond hail 500 Nederland 142 Groot-Brit- tanniën 542 en iialie 100 voorwerpen geleverd. De keizer «Ier Franschen de paus en de sultan behooren tot de inienders eerstgenoemde heeft verscheidene voorwerpen uit de porselein-fabriek van Sevres als ook tapijtwerken van Gobelins en Beauvais de paus hoofd zakelijk beelden en de sultan zijden stoffen gezonden, De schade door den brand in het kasteel te Windsor veroorzaaktkan hoogst genomen op 10,000 pd. st. worden geschat. Er wordt onderzoek naar de oorzaak van hel ongeval gedaan men houdt het er tot nog toe voor dat het is te weeg gebragt door de ver warmingshuizen die tusschen de zolderingen zijn ge legd en waar het vuur een geruimen tijd moet hebben gesmeuld voor dat het tot uitbarsting is gekomen. Onze zaakgelastigde te Konstantinopel kolonel Rose zijne magt te huilen gegaan zijnde in de oproe ping der vloot naar den Archipel heeft do admiraal Dundas geweigerd, daaraan te voldoen antwoordende dat hij nadere bevelen van lord Stradford Redcliffe wachtte. Hoewel geene naauwkeurige tijdingen daarom trent te verkrijgen zijn schijnt het echter zeker dat de opstand in China zich meer en meer uitbreidt en de rebellen hun plan om de Tartaansche dynastie le ver drijven en die van het buis Ming in hel bewind te her stellen geenszins öpgéven. Intusschen lijden de open bare geldmiddelen en de handel door dezen staat van zaken. De Cbinesche regering heeft nieuwe lollen op de thee gelegd en slechts van ééne dor vier havens welke de Engelschen in het Hemelscbe Kijk verkregen hebben, wordt voor den handel gebruik gemaakt terwijl die met Rusland welke over land gedreven wordt en groo- tendeels in ruiling van blaauw linnen tegen thee be staat zeer ievendig is. Volgens een berigt van het tooneel des oorlogs in zuidelijk Afrika had tusschen 1000 Engelschen en 6000 inboorlingen een vinnig gevecht plaats gehad hetwelk daarmede eindigde dat de laatslen met zwaar verlies werden terug geslagen. Te Southampton is onlangs zekeren heer l'ember- ton aangekomen die misschien de eerste is die de reis rondom de wereld met stoomboólen heeft afgelegd. Hij was uit Engeland naar Melbourne en Sydney gereisd en vandaar over Singapore en Suez teruggekeerd. De geheele logt heeft niet meer dan 7 maanden geduurd. To Cincinnati is onlangs een wild paard gekocht voor do som van 4000 dollars hetwelk bestemd is voor de aanstaande groule tentoonstelling te New-York. Mevr. Heecher Sloioe heeft aan de Fransche schrijf ster mad. Belloc verzochtUncle Tom in het Fransch le vertalen daar zij met de reeds voltooide Fransche vertalingen niét to vreden is en gaarne zag dat eene vrouw haar werk vertaalde daar die het best hel ver staan kan. De stoomboot Bengal heeft over Suez eene hoe veelheid Australisch stofgoud Ier waarde vau 120,000 pd. st. te Southampton aangehragt. Voorts heeft men berigt ontvangen dat uit de ha vens van Australië met verschillende schepen naar En gelanti was afgezonden of op het punt was van te wor den verscheept de ontzettende hoeveelheid van 347,493 oucen stofgoud ter waarde vau ƒ16,680,000. en 7'. of- I ?ea f" lift lat et ie sn le m te (I P n !4 lo ti >P n- n, l

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Courant | 1853 | | pagina 1