ZMEZfflM GODRANT. Zaturdag 26 Maart. N.° 25. 1833. Woensdag en Zaturdag. NIEUWSTOIM. <7' u,/ abomnkmemts-pbi» s P<er drie maanden f 2,00. Franco per post f 2.25. Inzending der Advertdaags tevoren' snamidd. vóór ure- vekschijmt: pane bes au vïeiehheis Gewone 15 cents de regel. Geboorte-Huwelijks- en Doodlierigten van 1-6 regels h f behalve het Zegelregl. Openbare ïSaadsvergaclerimg' gebonden te Zierikzee, «le»i ÏS3 Maart 18.53. Afwezig de heeren de Crane jhr. nu Jonge en Mr. Kroef, wegens ongesteldheid, en de heeren M1'. Ebmerins en van der Vliet. Voorzitter de heer M1'. Moens TanBloois, fun gerend Secretaris Mr. Fokker, Dc notulen der zitting van 7 Februarij jl. worden gelezen en goedgekeurd. Komt in behandeling de instructie voor de kraanwerkers, in de vorige zitting aangehouden. Zij wordt articulatiin behandeld. Art 8 wordt op voorstel van den heer Ochtman gewijzigd. Art. 11, tengevolge eerier bedenking van M1'. Fokker weggelatenwaarna de geheele instructie Wordt vastgesteld. "Wordt voorgelezen een verzoek van E. W. Mus otn tegen betaling van erfpacht 13 ellen grond, in de wandeling, in gebruik te bekomen en het rapport daarop door den Architect uitgebragt, hetwelk inhoudt dat die grond ecne grootte van 52 ellen heeft. Wordt gesteld in handen der commissie van fabrijkage, ten einde een voorstel te deen nopens het bedrag der te betalen erf pacht. Komt ter tafel eene ontwerp-verordening op het aanleggen en bijhouden der bevolkings registers, wordt besloten dit 14 dagen op de Secretarie ter visie voor de Raadsleden te leggen. Wordt medegedeeld een voorstel der Plaatse lijke Schoolcommissie tot het aanstellen van een 2tle" hulp-onderwijzer op de armenschool, op eene jaarwedde van f 250en een kweekeling op de tnsschenschoolop eene jaarwedde van 24. Wordt dien conform besloten. Gehoord en goedgekeurd het voorstel om uit de onvoorziene uitgaven van 1853 te vinden eene som van f 137,23, wegens te veel uitge keerde Gcmeente-opcenten personele belasting, dienst 18"/to, door de Gemeente op te leggen. De Voorzitter deelt mede, dat de Gemeente- Rekening over 1851 goedgekeurd door heeren Gedeputeerde Staten is terug ontvangenmet eenige aanmerkingen, die voortaan zullen opge volgd Worden. Komt ter tafel het verslag der Commissie, tot benoeming Muzijkmeester, houdende voordragl van den heer Carl Eisner uit Wesel tot de benoeming overgegaan zijndewordt die heer met algemeene stemmen benoemd. Wordt besloten op onvoorziene uitgaven van 1853 te vinden, de som van f 158,60, voor on kosten van het laatst gehouden examen van een Muzijkmeester. Wordt medegedeeld eene nota van bedenking op de verordening van den rooster van aftreding voor de Leden van den Gemeente-Raad en be sloten overeenkomstig die bedenkingde veror dening te wijzigen, Komt in behandeling eene nota van beden kingen op het Reglement van orde voor den Raiid. .Aan eenige der bedenkingen wordt toegegeven. M1'. van Adricheji merkt op, dat alvorens deze Vergadering wijzigingen in het Reglement brenge, deze eerst in handen eener bijzondere Commissie belmoren gesteld te wordenten gevolge dezer Opmerking wordt bedoelde nota gesteld in han den der Commissiedie met de redactie belast is geweest. De Voorzitter verzoekt de Vergadering, om naar aanleiding Van art. 90 der Genieerite-wet bij de ongesteldheid van de heeren de Crane en de Jonge, een Lid tot plaatsvervangend Wet houder te benoemen. Hieraan voldoende, is na 4 stemmingen als zoodanig benoemd Ml'. J. W.D. van Dongen. En komt nog ter tafel een ontwerp, instructie voor de beëedigde turfmeters; bet rapport der Commissie ad hoe, zal gedurende 14 dagen ter Secretarie voor de Raadsleden ter visie worden gelegd. Hierna wordt de openbare zitting gesloten en wordt de zitting voortgezet met gesloten deuren. STRANDVONDER IJ. De Burgemeester van Zierikzee brengt Ier algemeene kennis dat op den 9 October jl. in bet vaarwater de lioompolnabij zee, is gevischt en bij hem aangebragt Een stuk Bezaansmasteen Zeilboomeen Belgische Vlag een Schijfsblok zonder beslag een dito met be slag en Touwwerk poept mitsdien allen die ver mennen mogten daarop eenig regt of aanspraak te heb ban ter ï"-pe2ame op i zullende zij zich tot dat einde ter Gemeente-Secretarie behooren aan te melden. Zierikzeeden 23 Maart 1853. De Burgemeester voornoemd A. MOENS van BLOOIS Weth. I. B. PUBLICATIE. Burgemeester en Wethouders van Zicrikzee bren gen ter kennis van de ingezetenen dat de lijsteaa M<Lïez;p]!*s naar aanleiding van art. 10 der Wet van den 4 Julij 1850 zijn herzien gr vastgesteld aan geplakt en gedurende veertien dagen op de Secretarie der gemeente voor een ieder ter inzage nedergelegd. Zierikzee, den 15 Maart 1853. A. MOENS.van BLOOIS L. Voorzitter. W. J. P. KROEF Secretaris. BUITENLAND. duits chland. k.eülen 22 Maart. Den 19 dezer verspreidde zich te Berne het gerucht, dat do bondsraad als antwoord op Oostenrijks jongste nota 60,000 man onder de wa penen geroepen had en den volgenden dag zeide een dagblad dier stad dat genoemde vergadering met 4 tegen 3 stemmen 40,000 man mobiel verklaard en 20,000 man der reservo opgeroepen had met bijvoe ging dat ook van den kant van Napels gevaar dreigde. Een dag later echter verklaarde een ander half officieel dagblad al deze tijdingen voor ongegrond naardien de bondsraad de Zwitserland toekomende genoegdoening eerst langs diplomatieken weg zoeken wil alvorens de toevlugt tot de wapenen te nemen. Sommigen waren echter door deze tegenspraak nog niet ten volle gerust gesteld. Een Weener dagblad uil de eenigzins vroemdlui- dende meening dal Busland ten opzigte der zaken van Turkije in overeenstemming met Frankrijk handelt en voorts de hoop dat het groolsche denkbeeld van prins Eugenius den beroemden bestrijder der Turken aan gaande Oostenrijks natuurlijke grenzen in bet zuiden thans bij bet toenemend verval des Oltomaniscben Rijks zijne verwezenlijking nadert. Men verzekert van eenen anderen kant dat Rusland en Oostenrijk zich reeds tijdens den Hongaarschen oor log over de Ooslerscbe kwestie verstaan hebben en eerstgenoemde mogendheid de schikkingen dienaan gaande lot voorwaarde van hare in Hongarije te ver- jcencn hulp gemaakt heeft. Men verzekert dat Oostenrijk vertoogen heeft gedaan tegen het post vatten van een Turksch legerkorps in Albanië daar dit als eene voortdurende demonstra tie legen Montenegro beschouwd wordt. Het gelijktijdig overlijden van den generaal Bay- naudie bekend was om zijne gestrengheid met den aartsbisschop Milde, heeft aanleiding gegeven tot den volgenden aardjgen calembourg. Men zegt namelijk ffuynuu ist rnit Milde gestorben." Baynau is met zachtmoedigheid gestorven). De zaak van d.r Gervinus is nog niet afgeloopen. Van staats wege wordt geappelleerd legen het vonnis dat hern van hoog verraad vrijspreekt en wil men de hem opgelegde stral verzwaard hebben zoodat hij vier maanden in ecne vesting zou moeten gevangen zitten» De boekhandelaars te Berlijn hebben aanzegging bekomen dat het werk van Gervinus Inleiding tot de geschiedenis der X!X.de eeuw verboden is. f k a W k r ij k. Parijs 22 Maart. De Moniteur bevat heden aan het hoofd van haar niet officieel gedeelte de volgende nota Bijzondere uil Konstanlinopel ontvangen be- rigten doen verwachten dat de verwikkelingen in de aangelegenheden van het Oosten ontstaan zullen wor den uit den weg geruimd zonder de goede overeen stemming der Europesche mogendheden in de waag schaal te stellen." Eene uil Toulon ontvangen telegrafische depêche van gisteren avond luidt dus Het eskader heeft giste ren (zondag) van den admiraal Lassusse het officiële bevel tot vertrek ontvangen. Het zal morgen uilloo- pen wanneer de noordwestelijke storm welke hier thans heerscht heeft opgehouden." In het Journal des Débats wordt thans het volgende gelezen «Onze beriglen veroorloven ons nu stellig te verzekeren dat de kolonel Eose op formeel verzoek van den grootvizier zijne depêche naar den admiraal Dundas heeft afgezonden om dezen uit te noodigen de Engelsche vloot de Dardanellen te doen naderen. Men zeide heden dat zij zich naar Ourlac in de Smyrna- sche wateren begaf. De Courrier de Marseille meldt dat hevel is ge zonden aan do maritime autoriteiten te Toulon om het oorlogschip Napoleon met eene pracht en eenen luister uit te rusten welke den gast waardig is dien Frank rijk denkt to ontvangen (den paus). Zekere George Schmidt, die zich thans in Parijs bevindt, vervaardigt de schoonste voortbrengselen door uitknipping van papier met de schaar. De schilders die in bet algemeen moeijelijk Ie, voldoen zijn bij alle pogingen om zonder gebruikmaking van de gegevens der kunst de natuur na te bootsen zwaaijen aan de stukken van den heer Schmidt veel lof toe. Deze kun stenaar wordt ook in do voornaamste kringen gevierd en als om strijd beijveren zich markiezen graven en baronnen hem in hunne salons te ontvangen. In een woord Schmidt is het wonderkind van den dag. George Schmidt is te Diissehlorp in den jare 1832 geboren. Reeds op ójarigen leeftijd legde hij voor het uitknippen eene buitengewone voorliefde aan den dag. Zij/i vader pianofabrijkanl Ie Dosseldorp drong er op aan toen zijn zoon 14 of 15 jaren oud was dat hij een beroep zou kiezen. George antwoordde Ik wil uitknippen." Men trachtte hem aan hel verstand ta brengen dat ieder rnensch bet aan zichzelven en aan de maatschappij verschuldigd is door zijn' arbeid nul- lig te zijn. Welnu antwoordde de knaap ander maal ik wil uilknippen. Ik zal van mijne liefheb berij eene kunst van mijn kinderspel eene broodwin ning maken." Dit was nu eene bepaalde neiging die niet kon tegengegaan worden. George maakte gebruik van den heerschenden smaak voor zijne uitsnijdingen eu verkocht eenige zijner voortbrengselen te Dusseldorp. Van toen af bestudeerde hij gravures schilderijen teekeniugen enz. maar bovenal koos hij de natuur lot zijn leermeesteres. Hij dacht en peinsde over alle indrukken en na ojarigo onvermoeide oefening werd hij bijkans de schepper eener kunst die in Parijs al gemeen bewonderd wordt en niettemin weet George niets hoegenaamd van de behandeling der teekenpen.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Courant | 1853 | | pagina 1