ZIERIKZEESG !>]V.o 24. Woensdag 23 Maart. 1853. 3. Woensdag en Zaturdag. BESTUREN iA ADMINISTRATE NIEUWSTIJDING®!. I i GODBINT. ABOMNEMEB1TB-PBIJS Per drie maanden f 2,00. Franco per post f 2,25-» Inzending der Advert, daags tevoren,'snamidd. vóór 4 ure- verschijnt: PRIJS EER ADVERTENTIES! Gewone lo cents de regel. Geboorte-, Huwelijks- en Döodberigten van 1-6 regels et f 1 behalve het Zegelregl. KENNISGEVING. De Burgemeester van Zierikzee brengt ter kennis van de Ingezetenen dat er op Woensdag den 23 de zer maand des middags ten half één ure op het Raatl- Wis alhier, eeneopenbare vergadering' van den Gemeente-Itaad zal gehouden worden. Zierikzee, den 21 Maart 1853. De Burgemeester A. MOENS van BLOOIS Welh. I. B. ■s- eri v- E. ie- tet I 3, T i ïf- v. S,! bij leb rv BUITENLAND. SVITIOHIilNO, Keulen 18 Maart. Men meldt thans dat de ont ruiming van Montenegro voltooid is. De Turken heb ben hunne gijzelaars en gevangenen teruggegeven en de Montenegrijnen zullen de buitgemaakte kanonnen af leveren. De Ooslenrijksche en Russische commissaris sen de heeren van Zailsek en Kowalewskihebben aan den vorst Danielo tievel gegeven oin zich van alle vij andelijkheden te onthouden, ümer-pacha heeft zijn hoofdkwartier te Scutari gevestigd. Een Warschauwsch dagblad bevat een artikel waarin het Ie kennen geeft dat de Montenegrijnsche kwestie slechts schijnbaar is bijgelegd en de meening oppertdat gewigtige gebeurtenissen onvermijdelijk binnen kort aan den Bosporus moeten plaats grijpen. Volgens dit blad zouden Rusland en Oostenrijk zich ten zuiden uitbreiden en aan Pruissen als te gemoelkoming een gedeelte van Polen worden afgestaan. Wanneer men nagaat dat geen Poolsch dagblad hel durft wagen eenige gedachten te uilen die der regering niet welge vallig is dan moet dit artikel van hel Warschauwsch j blad als gewiglig worden beschouwd. Te Milaan zijn de schouwburgen weder geopend en worden zij op nieuw zeer bezocht. In weerwil hier van is van den kommandant der stad eene bekendma king verschenen Waarbij aan de ingezetenen wordt voorgeschreven om op het eerste alarmschot zich in hunne huizen op te sluiten en voor de op de straat uitziende vensters, een licht te plaatsen. Iu Cre mona werd dezer dagen de staat van beleg afgekondigd, omdat een schildwacht op eene verraderlijke wijze werd Vermoord. Uit officiële berigten blijkt dat 12 personen het leven hebben verloren bij hel ongeluk, dat nabij Thorn plaats had met de houten brug over de Weichsel. Te Turijn heeft den 12 dezer eene vreesselijke gebeurtenis plaats gehad. Een opgehangen misdadiger wasvolgens gewoonte door de barmhartige broeders naar de kerk van S '-Pieter gebragt ten einde aldaar de gebruikelijke lijkplegtigheden te voltrekken. Men kan denken hoezeer de nabijstaanden ontstelden toen eene hoestbui welke men van don overledene hoorde tie overtuiging schonk dat de geëxecuteerde nog leefde. Naar de woning van den koster gebragtwerd hem alle mogelijke hulp verleend hetgeen evenwel niet belette t dat hij eenige uren later overleed. Deze gebeurtenis heeft aanleiding gegeven tot een voorstel betreffende eene hervorming in de wetgeving ten aanzien der dood straf. r X A S K IJ K. Parus 20 Maart. Onze regering heeft aan het te Toulon liggende eskader van de Middellandsche'Zee ten gevolge der uit Konstantinopel ontvangen gewig tige berigten welke eene verwikkeling der Uevanlsche kwestie doen vreezen bet bevel gezondeu om zich on verwijld naar de Dardenellen te begeven. Volgens ge ruchten welke heden in omloop waren zoude Rus land van de porte eene wijziging eischen in het bekende traktaat van Adrianopel van 14 September 1829. Den 16 dezer had er des avonds op de Tuileriën in de vertrekken der keizerin eene kleine partij van omstreeks 100 personen plaats. A.l de ministers waren hierbij tegenwoordig cn voor het uitgelezen gezelschap heeft de bekende Bosco zijne göochelaarskunsten ver toond. Een aantal gegradeerde werklieden hebben ge weigerd Algerie te verlaten. Zij hebben geen bloed verwanten in Frankrijk en Verdienen ruim geld in Al gerie dat zij tot tweede vaderland hebben aangenomen. GBOOT-ËXITTAI9NI11I. Londen 19 Maart. Sedert eenige weken is de sterfte in deze hoofdstad sterk toesenomen en heeft het getal der in de laatste week overledenen het gemiddeld getal in dezelfde weken der tien laatste jaren met on- gekeer 250 overtroffen. Ziekten der borst cn adem halingsorganen en kinkhoest maken naar evenredigheid de meeste slagtoffere. Volgens telegrafisch berlgl uit Florence van 17 dezer zijn de echtgenuoten Madiai eindelijk in vrijheid gesteld en van genoemde plaats naar Livorno met be stemming naar Marseille ingescheept. Men beweert dat de bekende schrijfster van de Negérhui, m.'- Beeeher Slotbeal de Fransche vertalin gen van haar werk in beslag heeft willen nemen op grond der bepalingen van het besluit van 1850 het welk den letterkundigen eigendom aan vreemdelingen waarborgt maar dat zij dit niet heeft kunnen volbren gen omdat zij eenige door de wet voorgeschrevene for maliteiten had verzuimd. M." Beeeher Slows en haar echtgenoot d.' Slowe zullen zich naar Schotland begeven. Zij vertrekken van New-York met de stoomboot Glascow, die op 26 Maart afvaart. B h a I E. Brussel 19 Maart. Er wordt tegenwoordig alhier een huis gebouwd waartoe niet het minste hout wordt gebezigd. Zoo kumen in plaats van bouten balken kleine ijzeren en ditzelfde metaal vervangt ook liet overige timmerhout. Deze woning is dus onbrandbaar. Do volgende regtszaak heeft dezer dagen het bof van assises te Brussel bezig gehouden. Frans Ailriuan de Witoud 62 jaren geboreii te Amsterdam en wonende te Brussel had reeds tien vonnissen ten zijnen laste gehad door de regthanken van Rijssel Amster dam Antwerpen en Brussel toen hij in 1835 door het hof van assises van Oost-Vlaanderen, voor een groot getal diefstallen tot 20 jaren dwangarbeid werd ver oordeeld. Hij bekwam in 1848 gratie voor de jaren welke hij Dog in de gevangenis moest doorbrengen. Sedert dien lijd hervatte hij zijn misdadig leven en doorliep het land voorgevende reizend bediende voor een handelhuis te zijn met zich voerende een koffer Welke, behalve zijne kleederen de gereedschappen be vatte die hij tot uiloefening van zijn bedrijf noodig had welke koffer gedurende de instructie zijner zaak, door de justitie in beslag is genomen en waarin men gevonden heefttouwladders nijptangen schrijnwer- kerszagen vijlen haken hollen was om afdruksels van sloten te maken een dievenlantaarn gegomd pa pier een goudschaaltje met het noodige gewigt schroef- draaijers beitels en een smeltkroes. In den nacht van den 17 op deh 18 October 1851 werd in de Lievevrouwe kerk te Vilvoorde een diefstal met braak gepleegd. De armbussen werden openge broken en geledigd eet) zilveren beker en andere gou den en zilveren sieraden medegenomen. Deze diefstal wordt de Wit, onder meerderen ten laste gelegd. In den avond van den 5 October te voren kocht hij bij zekere J. B. Hermanste Brussel een paar schoe nen. Bemerkendo dat de schoenmaker om hem terug te geven geld uil eene secretaire had genomen die in den achterwinkel stond nam hij de gelegenheid waar, dat deze laatste naar achter liep om eenige centen te halen om een afdruk in was te nemen van het slot. Den volgenden nacht werd eene som van 459 fr. uit die secretaire gestolen. Niettegenstaande de ijverigste nasporingen der poticie had deze dief, telkens aan hare waakzaamheid Welen te ontsnappen door ieder oogenhlik van woning en van kleeding te Verwisselen. Hij woonde in een huis in de Ezelslraal n.°2, te Brussel, toen hij eindelijk den 28 Ja nuary dezes jaars werd aangehouden dooreen policie- agentals verdacht vreemdeling uithoofde van zijnen vreemden tongval en hij geen papieren kondo verloo- nen. Voor den commissaris van policie gebragt zijnde, beweerde hij dal bij zich eerst sedert twee dagen te Brussel bevond een Amsterdamsch makelaar was en zich ter eerslgemelde plaats ophield om koopwaren in te slaan. Niettegenstaande deze bewering meende do policie hem niet te mogen ontslaan alvorens te zijnen aanzien nadere berigten Ie hébben ingewonnen. De Wit, in tie gevangenis zijnde wist door schoon spreken het vertrouwen to winnen van zijnen gevan genbewaarder dermate dat deze op zich nam om voor 100 fr. welke hij hem dadelijk in bankpapier ter hand stelde een brief op de post te doen. Deze sup poost die getrouw zijn pligt vervulde overhandigde den briefen de banknoten aan den regter van instructie. De brief was geadresseerd aan den bewoner van het huis waarin de Wil laatstelijk geherbergd was geweest en behelsde bet dringend verzoek ondersteund door aanzienlijke geldelijke beloften om al de stukken welke Item ecnigzins verdacht konden maken uit den weg te ruimen. Deze onderschepte brief bragt de policie op het spoor van al de later gedane ontdekkingen van misdaden door den gevangene gepleegd. Op het oogenhlik zijner aanhouding had hij 3,500 fr. in bankbiljetten bij zich. Hij is tot levenslange dwangarbeid en te pronkstel- ling op een schavot veroordeeld ondanks dat hij tot zelf na de uitspraak van het vonnis nog beweerde ge heel onschuldig te Wezen. BINNENLAND. Zierikzee 22 Maart. Naar men verneemt zijn do verdienstelijke mannen die op den 24 Februarij jl. door hun onverschrokken en manmoedig gedrag, den brand in den stadhuisloren alhier gebluschl hebben na eerst eene premie van de brandwaarborg-maatschappij ontvangen te hebben dezer dagen van wego het ge meentebestuur nog met eene geldelijke belooning begif tigd voor Hde Vos J. van den Hamer en II. van de Vatè ad f 12 ieder en voor J. de Groot Keijser en BotltI'z. die hoezeer indt minder gevaar door hunne onvermoeide pogingen de anderen hebben bijge staan ieder ad 7 en is hun daarbij den opregten dank des bèsluurs toegebragt wegens hun loffelijk en onver schrokken gedrag waardoor zij in de gelegenheid zijn geweest de treurige gevolgen af te weren die bij den voortgang van den brand zoo ligtolijk groole verliezen en schaden aan deze stad hadden kunnen berokkenen. Bij missive van heeren gedeputeerde staten van Zeeland van 8 dezer zijn eenige gemeentebesturen uit- genoodigd hunne beschouwingen tnede te deelen nopens de vereeniging met andere gemeenten. Bij besluit van den 16 dezer heeft Z. M. goedge vonden lint hij hoogstdeszelfs besluit van den 5 December 1851 Staatsblad n° 149) ingesteld eoreteeken tot be looning van eervolle langdurigs werkelijke dienst hij de Schutterijen onder anderen toe te keutien aan J. van der Habe voormalig kapitein te Otiwerkerk. Dezer dagen zijn de commission van rapporteurs van de tweede kamer der stalen' generaal over verschil lende Wetsontwerpen vergaderd geweest onder anderen over dc comptahiliteits-wetten de ministeriële verant woordelijkheid en het armwezen. De verslagen over die ontwerpen worden spoedig te gemoet gezien. Men verzekert dat de complabiliteits-ontwerpen bij de her vatting van de Werkzaamheden der kamer hel eerst in beraadslaging zullen komen. Men wil weten dat het onderzoek van het ont werp Wegens do regter lij k<v organisatie hij den raad van stale roods ver gevorderd zoo niet ten einde ge bragt is. Men voegt er bij dat dit ontwerp eerlang bij de tweede kamer kan worden ingewacht. Men verzekert dat hij bet ontwerp het hooger beroep iu sliafzaken geheel zuu worden afgeschaft. en II- ol-J ;en i,n ift 'at et to in le tl 10 <1 P 11

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Courant | 1853 | | pagina 1