1B1ZEESC COURANT. Zaturdag 19 Maart. 1853, *-TV o z Woensdag en Zaturdag. BESTUREN ADMINISTRATIES a buitenland. abomnemkbits-pbi^i i Per drie maanden f 2,00. Franco per Ipost ƒ2,25» Inzending der Advert, daags te vorénjsnamidd. vóór 4 ure verschijnt: PRIJS ©EB ADVEHTBNTIBS Gewone 15 cents de regel. Geboorte-, Huwelijks- en Doodberigten van 1-6 regels h f 1behalve het Zegelregt. De Minister van Financien brengt ter kennis van de belanghebbenden dat de betaling der lijfrenten inpeschreve'n op het grootboek der nationale Schuld velke lot dusverre alleen kon geschieden bij de betaal meesters in de hoofdplaatsen der provinciën (voor Noord- Holland te Amsterdam) te beginnen met dien termijn waarvan de voldoening zal aanvangen in Maart 1854, y '"ook bij de overige betaalmeesters zal kunnen plaats heb ben mits daartoe door de houders aanvraag worde ge daan bij verzoekschrift op gezegeld papier houdende naauwkeurige opgave van a. Het deel en nommer van inschrijving der rente b. De namen en voornamen alsmede de dagteekenin- gen van geboorte of doop van het lijf of de lijven waarop de rente is gevestigd c. Het kantoor waar de betaling het laatst is geschied en dat waarop men die in het vervolg wenscbt lè ontvangen. Deze verzoekschriften kunnen bij het in ontvang ne- 'jnen der renten over het jaar verschenen 1 Januarij 1853 .worden ingeleverd bij - of gedurende de maanden Maart April en Mei 1853 gefrankeerd worden inge zonden- aan de betaalmeesters op wier kantoren de be taling thans nog is aangewezen en voorts tot en met -den laatslen Junij 1853 regtslreeks aan het Ministerie van Financiën worden ingezonden zullende aan later inkomende verzoeken 'van dezen aard onverschillig öf daarbij overboeking op de hoofdplaats eener andere Pro vincie dan wel op eene arrondisseinents-hoofdplaalk 'wordt gevraagd overeenkomstig Zijner Majesleils be sluit van 15 Februarij 1853 n.° 65, eerst gevolg Wor den gegeven bij de betaling over het jaar op 1 Januarij 11855 te verschijnen. 's Hage 3 Maart 1853. De Minister voornoemd (ye(.) VAN BOSSE. i PUBLICATIE. Burgemeester en Wethouders van Zierikzee bren gen ter kennis van de ingezetenen dat de lijsten tier 84it>S5t>rs haar aanleiding van art. 10 der Wet Vilt: den 4 Julij 1850 zijn herzien en vastgesteld aan geplakt en gedurende veertien dagen op de Secretarie der gemeente voor een ieder ter inzage nedergelegd. Zierikzee den 15 Maart 1853. A. MOENSvan BLOOIS L. Voorzitter. W. J. P. KROEF Secreldvis. oditsohlalidi Keulen, 15 Maart. Te Dusseldorp is berigt ont- Vangen dat vorst Karei van Hohehzollern Sigmaringen vader van den in genoemde stad residerehden vorst Ba te/ Anton den li dezer op zijhe reik naar Rome te Bologna waar hij eenige weken geleden krank Werd nu nog onverwachts overleden is. Hij waS den 19 Fe- hruarij 1785 geböreh volgde in 1831 zijnen vader in de regering op en deed, den 27 Augustus 1848, hade Voltrekking van zijn tweede huwelijk met bene prinses Hokenhhe Waldenhurgafstand van hel bewind. Per telegraaf is Uit tyeetifen berigt ohtvahgeii dat de Oostenrijkscbe generaal vbldluigineester baron llaynuu, bekend door zijne gestrengheid gedurende den Hoiigaarschen opstand en de onaangename bejegeningen, bont latef te l.onden Brussel en elders lè bfcurl geval len den 12 dezer aldaar overleden is. Volgens particuliere inededeeliltg heeft op dézer ld Thorn aan den Weithsel een vreesselijk ongeluk plaats gehad dal voor de bewoners der Stad een hart verscheurend schouwspel Opleverde. De Stferko dboi deed het water in deb Wëifchse! Sterk W-assen en men W-as dagelijks de losbarslihg Van het ijs wachtende. Ten einde de houten palcnbrug Over den meer dan 2000 voet breeden stroom zooveel mogelijk te behouden., be sloot men de brug weg te nemen. Over de 130 ar beiders daarmede bezig zijnde brak plotseling het ijs los en met een ontzettend gewold werd in een oogen- hlik lijds een gedeelte van de brug voor hel andere na omvergeworpen zonder dat er mogelijkheid be stond de arbeiders te redden of hun hulp en bijstand toe-te brengen. Men zag ben jammerend en in ver twijfeling of aan het bout zich vasthoudende of van ijsschots tot ijsschots springende, den stroom afzakken, tot dat zij uit het gezigl geraakten en niet zelden zag men enkele der ongelukkiger) in de diepte verdwijnen. Op een van de laatste velden der brug naauwelijks 100 schreden van den oever bevonden zich 3 men- schen wier noodkreten de nahijslaanden niettegen staande het gebulder van het ijs toch konden verne men zonder in staat te zijn hun redding aan te bren gen want zelfs met behulp van artillerie mogt het niet gelukken hun eón reddinglouw too Ie werpen. Einde lijk bezWeok ook dit laatste veld een der mannen hield zich op het afgescheurde hout boven water de beide andere zonken maar kwamen door de krachtsinspan ning van hunnen makker weder hoven ijs en water; twee hunner de een met verpletterden arm W-erden uren benedenwaarts gered, de derde verdronk. 24 uien na deze gebeurtenis miste men nog over dè 40 menSchen en hoopt dat gelijk vele der geredden een gedeelte hunner aan de beneden-oevers nog gelukkig zal aan land gekomen zijn maar een groot getal hun ner waaronder de geachts grijze stads-timmerman is noodlottig omgekomen en er heerscbl eene algemeené verslagenheid in de stad. Een uit hel zuiden komende ooijeVaar die iets biinketis aan den hals droeg trok gisteren in de na bijheid der stad Frankfort, de aandacht van eeneh jagei die op den vogel een schot loste en hem doodde. Bij nader onderzoek bleek hel dat het blinkende voor- Werp een geel koperen halsband was waarop Arabische letters gegiaveerd waren. Bij de öfscheids—audiëntie den Franschen gezant Lavalette den 25 II. door den sultan verleend heeft hij de tweede klasse der nieuwe Turksche orde Medschidsché ontvangen eene onderscheiding welke nog geen Chris ten te beurt gevallet) waS. iVefcmer/-4/i-pacha over handigde den gezant voor diens echtgenoot een bril- lanlen ring ter waarde van 30.000 piasters en Re- schid-pacba beschonk hern met een prachtigen schimmel van Egyptisch-Arabisch ras al welke geschenken wel niet zullon nalaten een gunstigen indruk op hel hóf der Tuileriën uit te oefenen. Toen de stoomboot op Welke de heer Lavalette de reis naar Marseille had aangenorhen de Dardanelleri Weder verlaten wilde had eene Onachtzaamheid plaats, Welke men zegt dal hij den bevelhebber dier vesting zeer euvel geduid heeft. Daar zulks namelijk bij nacht gescbicdda hetwelk in den regel niet geoorloofd is liet deze inel scherp óp de Stoomboot Schieten en nood zaakte haar dus het aanbreken van den dag op de reede af te wachten. 1- x a n ii x, Parijs 15 Maart. Eergisteren heeft hier eene hoewei vreedzame niettemin belangrijke demonstratie der democratische partij plaatsgehad welke Wilde too- nen dat zij nog bestond en d3t zij haren invloed op do metiigte nog niet geheel had verloren. De aanlei ding hiertoe Was de begrafenis der moeder van Rnspail, een der gevangenen van Douliens en op een door de democratische partij gegeven bevel hebben vele dui zenden Werklieden dat stoffelijk overschot ten grave be geleid. De ihenigte hield zich echter zeer bedaard Zoodat de tusscbénkomsl der troepen W-elke op de heen Warén niet noodig was. Er loopt Sedert eenige dagen een gerucht dat dé lieftogii) Van Orléans in bet huwelijk zal treden met den graaf de Ma'guyon onder-ordonnance-olïicier van Ló- dewijh Philips, die Sedert hare ballingschap de prinses niet heeft verlaten. Abd-ki- Kader heeft van Brussa een brief aan den maire van Alnkoise geschreven waarin hij zich in zijne herinnering aanbeveelt; 3ROOT-BKITTAVKIÏV. Londen 14 Maart. Dezer dagen werd het 50jarig beslaan van het Britsch en buitenlandsch Bijbelgenoot schap hier plegtig gevieril en bleek uit do redevoering, door den voorzitter graaf Shaftesbury hij die gelegen» heid gehouden onder anderen dat het genootschap zoo hier te lande als elders reeds 43 millioen exempla ren der H. Schriften verspreid en die in 148 talen of tongvallen gedrukt en uitgegeven beeft 25 van welke vroeger geen letterschrift bezaten maar alleen gespro ken werden en eindelijk dal de verspreiding hij 121 natiën heeft plaats gehad. Den 21 Maart zal de jaarlijkscho kermis in den tunnel onder den Theems plaats hebben. Reeds worden de toebereidselen gemaakt; de illuminatie zal schit terend zijn. De danszaal 150 voet lang zal geheel ni'èuw worden gedecoreerd. BINNENLAND. Zierikzee, 18 Maart. Bij de gisteren alhier ge houden paardenmarkt zijn van wege de sociëteit tot Nut en Genoegen aan de navolgende landbouwers prij zen premiën en getuigschriften toegekend voor de schoonst gekeurde paarden te weten aan W. Beije en L. Lievensete Nieuwerkerk J. Kooiman te Zierik- zee )V. Óverbèke en de wed. Moolenburgh te Burgh B. L. Moolenburgh, te Zonnemaire A. Giljam en J. 'van der Hare te Ouwerkerk A. van den Rosse en B. de Glopper te EllemeetJ. M. Hanse te Kerkwerve J. Hoogerlandte R en esse F. Lemson te Bruinisse, fen J. de Vliegerte Noordgouwe terwijl voor het best gekeurde 3|arig rij- of kadelpaard hij loting tusschen M. B. de Glopperte Ellemeet en J. Al. Schalkwijk. te Noordgouwe de zilveren medaille ten deel is geval len aan J. Al. Schalkwijk. Met veel genoegen kunnen wij weder berigten dat op de tentoonstelling van vee enz. gehouden door de Afdeeling Rotterdam Schiedam en omstreken der llollandsche Maatschappij van Landbouw op den 15 dezer aan den heer L. Boogerdlandbouwer te Noord- w'elle voor een genieste os van 4 jaren de eerste prijs a f 30 is toegekend. Men zal zich herinneren dat op de vorige tentoon stelling aldaar de eerste door de stad Rotterdam uit geloofde prijs voor den schoonst en zwaarst gemeste os beslaande in eene gouden medaille ter waarde van f 50, is behaald door den heer A. Moolenburghte Eikerzee. Bij koninklijk besluit van den 12 dezer is aan den heer G. J. Buijsop zijn verzoek en behoudens aan spraak op pensioen een eervol ontslag verleend als con troleur der directe belastingen in-en uitgaande regten én accijnsen te Tholen zijnde voorts te zijner vervanging naar Tholen Overgeplaatst do controleur P. van Alal- degem thans te Oostburg en benoemd tot controleur 3i0 kl. der directe belastingen in- en uitgaande regten én accijnsen te Oosthurg de- lieer J. IV. Spies thans ontvanger der directe belastingen en accijnsen te St. Annaland c. a. Door de kamer van koophandel en fabrijken la Goes is een adres ingezonden aan z. exc. den minister van financiën waarbij verzocht wordt dat do lijn welke de geprojecteerde electro-lelegraaf zal doorloo- pen moge gelegd worden over Bath en Goes naar Middelburg en Vlissingen. Men verneemt dat de tweede kamer der staten- generaal tot nadere bijeenroeping is gescheiden. Men verzekertdat de kamer in den loop der maand April aanstaande hare werkzaamheden zal hervatten. Naar men verneemt heeft z. exc. de minister van oorlog goedgevonden te bepalen dat ook de plaatsver vangers der nationale militie, ingevolge art. 171 der wet van den 8 Januarij 1817 zich kunnen engageren mits bewijzen overleggende van goed gedrag. Alen meldt uit Haarlem van den 14 dezer dat de door den brand in de katoenfahrijk van do heeren Pre- venaire en C.° veroorzaakte schade niet zoo aanmerkelijk is ais in den beginne vermoed werd. Door het instor ten van hel dak is slechts een der brandmuren gedeelte

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Courant | 1853 | | pagina 1