Woensdag 16 Maart. 1853. 3. .VI Woensdag en Xaturdag. NIEP'STIMGEN. BUITENLAND. 1 - O ABOaiKEMESITS-PBIJa J ▼ERSCHHTNT Ter drie maanden f 2,00. Franco per post f 2,^5. Inzending der Advert, daags te voren,snamiddvtfc/r 4 ure. PHIJS »EH ADVBBTEJtfTIEW Gewone 15 cents de regel. Geboorte-, Huwelijks- en Doodberigten van 1-6 regels a f behalve het Zegelregt. X> U I T S O LAND. EXt Me. 2,00 7,75 0,00 1,00 3 25 7,00 vat. 04, S<)2, 12, .ri tOS, n,o 164, 00. eder Keulen 10 Maart. Men wil te Konstantinopel •onderligt weten dat de met graaf tan Leinirtgen ge- "maakte schikkingen zeer vernederend en bezwarend voor de porte zijn. l)e sultan zou zich onder anderen u rho'nden hebben een brief van verontschuldiging aan keizer FYans Joseph te riglen wegens de houding welke fiitar ministerie tijdens den Hongaorschen opstand tegen- over 'Oostenrijk he'eft aangenomen. Verder Verbindt zich de porte tot de betaling van 8 millioen Weener golden aan Oostenrijk van welke reeds 3 millioen uit betaald moet zijn waardoor de meer en meer be narde toestand der ïurksche schatkist ligtelijk te ver klaren is. Do onlangs gedane pogingen der porte lot verpachting der tolle'n zijn tot hiertoe mislukt dewijl zij nog geen pachter daarvoor heeft kunnen vinden. De Turksehe lira is lot 120 piasters gestegen ofschoon hare werkelijke waarde geen 100 piasters bedraagt. Omtrent de bepalingen welke men met meer zeker heid weet gemaakt te zijn deelt een Weener dagblad bet volgende mede: ln Montenegro moet bet status quo weder hersteld Worden en zullen de vijandelijkheden onverwijld ophouden. De uitgewekenen welke in het leger van 'Omer-pa'eha dienst doen worden geïnter neerd. Kiek en Sutorina blijven in denz'elfden Staat als v roeger do Christenen in Bosnië en Herzegowina wor den beschermd. Aan de grenzen dezer provinciën wordt de tol van drie percent hersteld. Voor de persoonlijke 'vorderingen van Oostenrijksche onderdanen wordt door Turkije eene schadevergoeding van 4 millioen piasters gegeven. Volgens brieven uit Milaai) bedraagt het gela! TessinezeU welke uit Lombardije gezet zijn 6200. Den 4 dezer is Ie Milaan eene waarschuwing ver schenen aan de burgersom niet te digt bij de s'child- Uarhlen Ie komen ten einde ongelukken te voorko- inen, ?den meldt namelijk, dal zekere heer de Bernardi op deze wijze een bajonetsteek in bet aangezigt ont vangen beeft. n a k x i ii Ir. Pakijs 12 Maart. De aftreding van den maarschalk 'de S.'-Arnmid als minister van oorlog welke reedk zoo dikwijls aangekondigd en weder tegengesproken is heeft nu werkelijk plaats gegrepen maar de beden daar van zegt men is in zijne gezondheid te zoeken. De maarschalk zal op raad der gCneesheeren naar HyéreS Vertrekken, en de heer Ducos minister van marine is biet zijn departement ad interim belast. Sedert den moordaanslag op den keizer van Oos tenrijk beeft de ministerraad er op aangedrongen dat bijzondere maatregelen van voorzorg voor de persoon lijke veiligheid van den keizer van Frankrijk zouden genomen worden. De prefect van poliCiede heer l'ielrieen Corsikaan van geboorte beeft tot dat einde bene veiligheidswacht georganiseerd die uit 50 moe dige en onverschrokkene Corsicanen bestaatvan welke tie eene helft bij dag en de andere helft bij nacht dë dienst doet. Zij bewaken alle toegangen tot de Tuile- tiën en houden een wakend obg op ieder die uil- of ingaat. Wanneer de keizer uitrijdt wordt hij door i'euigen van deze Corsicanen te paard op cenigen af stand gevolgd doch zoo dat zij ieder kunnen zien tlic den keizer nadert. Zij zijn met dolken en geladenO pistolen gewapend ten einde elk die de band tegen tien keizer mogt opheffen, onmiddelijk tieder testooien. Als de keizer een schouwburg of eene andere openbare jdaats bezoekt staan deze Corsicanen zoo geplaatst dat zij iedere poging tot tiioörd onmogelijk maken. Deze veiligheidswacht bestond reeds ten deele voor den ciiiip d'étattoen de parlementaire coalitie Van het plan zwanger ging om zich van den prins-president meester te naken dcch de heer Pielri heeft haar thans Op nieuw en zoo als zij thatts bestaat georganiseerd. Zoö magen b. V. deze Corsicanen tegenwoordig niet toelaten, tiat iemand dén keizer een smeekschrift overhandigt. De keizer van Frankrijk laat voor eigen reke ning twee zei-machines vèrvaardigeu hij de uitvinders de heeren Delcambre en Young. Deze machines wor den ais eene piano bespeeld en verriglen het werk van een aantal zetters dezelfde heeren hebben eene machine uitgevonden die op zeer naauwkeurige wijze de gezette letters weder distribueert. Te dier gele genheid spreekt men tevens veel van eene te Lyon in werking gobragte machine waaraan groote ijzeren handen bevestigd zijn welke de wol in geheele pak ken aangrijpen kaarden spinnen en weven en in een tijdsverloop van 10 minuten 2 métres fijn leveren. De M'öniteuY berïgt dal de regering in hare zorg voor het welzijn der arbeidende volksklassen aan eene commissie opgedragen heeft te onderzoeken in hóever zinkwit door de huisschilders kan worden gebezigd in stede van het voor do gezondheid ge vaarlijke loodwit. In den Family Herald leest men, dal het Oos tenrijksche gouvernement heeft vastgesteld dat bij spoorwegrampen dadelijk tie geheele trein en de weg zelfc zullen worden gedaguerréotypeerd opdat de reden des ongevals gemakkelijker aan het licht kome. Naar elk Station is feeds een daguerréotypetoestel verzonden. Hetzelfde is in Pruissen met een goeden uilslag be kroond geworden. axöÜT-BBirTziaiix. Londen, il Maart. Weldra zal hier de verkoop plaats hebben van de collectie schilderijen die donr den heer Standish aan 'Lodeuiijk Philips waren gelegateerd. Bij die gelegenheid zal ook de beroemde Spaanscbe col lectie verkocht worden die door de directie van het Louvre aan de familie Orlëans is teruggegeven en welke niet minder dan 501 nummers bevat onder welke zich 37 van Murillo en een van Titiaan bevindt. Het kristallen paleis dat te Sydenham nabij Londen, wordt opgerigt, belooft een wonder van houw kunst rijkdom en smaak te zullen zijn en alleen de reis naar Londen waard te wórden. Het zal een mu seum van nijverheid en kunst waarin de kopijen van alle meesterstukken der beeldhouwkunst die men zal kunnen hekomen zullen worden geplaatst. Reeds zijn agehlen vertrokken naar Home, Venetie Griekenland en Azie om die voorwerpen te verzamelen waarbij zij geen geld behoeven te ontzien. - Op een spoorweg-slation nabij Manchester heeft den 8 dezer een verschrikkelijk ongeluk plaatsgegrepen. Terwijl namelijk eene locomotief uit du loods zoude Worden gehaald otn vooreen trein geplaatst te wor den barstte eOnSklaps de ketel met éen slag die mijlen ver in het rond werd gehoord het gebouw nagenoeg Vernielde en van de aanwezige arbeiders vier op de plek doodde en 10 of 12 meer of minder ernstig kwetste. De Daily News zegtper telegraaf uit Parijs te hebben vernomen dat Bodewijk Napoleon besloten beeft alle uit Engeland komende porseleinwerken in Frank rijk tóe te laten, tot heden toe hadden wij ten ge volge der handelspolitiek van Frankrijk dat doel niet kunnen bereiken dan langs omwegen namelijk transito door Nederland en Belgie. De beslissing van den kei zer zal des te aangenamer zijn voor den Britseben ban- del vermits zij wordt beschouwd als de eerste van eene reeks maatregelen gegrond op de vrijheid van handel. Luidens heriglen van Honolulu de hoofdplaats der Sandwicheilanden dd. 15 Dec. breidde de han del zich als met den dag uit. Eene maatschappij bad zich gevormd tot het daarstellen van eenesloornbootdiensl tuSschen de Sandwich-Eilanden Olaheito en andere eilanden van Oceanie. Koning Kameameah was voor nemens een zijner neven naar Europa te zendeu om daar zijne opvoeding te erlangen. BINNENLAND. ZiElUKZÈÈ 12 Maart. Maandag jl, den 7 dezer heeft alhier de verloting p!a-.s gehad van vrouwelijke handwerken enz. en zuiv opgab'agl »e som van f 353,35. Met genoegen dteic'n w\.| dit tvarigt even als in vorige jaren mode. Hel street ion bewijze, dat de welwillendheid en mildheid v zoo velen onder wie wij ook onze geëerbiedigde koningin mogen noe men die door rijke bijdragen deze verloting hebben hijeengehragt of zich ten gevalle der armen loten hebben aangeschaftweder niet te vergeefs is geweest en de voortdurende bemoeijingen der dames onder wier be heer die loterij jaarlijks plaats heeft ook thans het ge- wenschte doel hebben getroffenAan allen daarvoor warme dank en welverdiende lof. Moge, der armen ten voordeel nog menig jaar zulk eene verloting plaats hebben. Men verneemt dat de tweede kamer der slaten- generaal eerstdaags tot in het begin der maand April hare werkzaamheden zal schorsen Bij besluit van tien 8 dezer is z. exc. de minister van oorlog gemagtigd om in de maanden Augustus en September e. k. bij Zeijsl een gedeelte van het leger te vereenigen Naar men verneemt zullen daaraan deelnemen 8 ba- taillons infanterie 4 escadrons kavnllerieen 1 batterij velrl—artillerie en zal van den 15 Augustus lot den 15 September het kamp betrokken worden. De directeur en kommandant der marine te Hellevoelsluis za! op vrijdag den 18 dezer in het openbaar aanbesteden hel sloopen van Z.r M.s fregat de Schelde, liggende aan 's rijks werf aldaar. Door den beer D. A. van Putten te Rotterdam is eene circulaire rondgezonden in de eerste plaats tot kennisgeving dat hij zich in rapport gesteld heeft met den heer E. Wenckebach die zich in het afgeloopen jaar onledig hield met hel 'Jaarstellen van een plan tot het oprigten van een electro-magnetischen telegraaf lusschen Rotterdam Hellevoelsluis Brielle en Brouwershaven, welk plan dadelijk genoegzame belangstelling ondervond om op eene daartoe bijeengeroepen vergadering tot de benoeming van eene commissie te kunnen overgaan maar de voorbereiding tot verdere uilvoering waarvan door de benoeming van genoemden heer tot ingenieur der rijks telegrafen belet is. Voorts zegt de heer van Pullen dat de heer Wenckebach zich ten volle bereid heeft verklaard om in het belang der zaak de con cessie aan hem af te staan zonder beding van eenige winst of voordeel doch alleen tegen terugbetaling der daarvoor gemaakte kosten met aanwijzing van een des kundige die zich gaarne met het toezigt over de uit voering belasten zal. Derhalve doel de briefschrijver een beroep op den Rollerdamschcn handel om zijne medewerking tot daarstelliug dezer zaak te vorzekeren hot onbetwislnaar nut waarvan vervolgens betoogd en daarbij op de aanvankelijk reeds vrij goede vruchten der telegrafische lijn tusschen Amsterdam en den Helder gewezen wordt. De kosten van aanleg zijn door den heer Wenckebach op slechts circa f611,000 begroot, waarvan mot grond zoo niet eene hooge dan toch eene billijke rente te verwachten is. Zijns oordeels zou het bovengemeld kapitaal zeer gemakkelijk te verkrijgen zijn door lm: oprigten van eene naamluoze maat schappij met 120 aanbreien elk van f 500. Wij ge- looven dat dit plan de aandacht van alle belangheb benden ten volle verdient. De tlaariemsche Courant meldt ouder daglee- koning van 12 dezer, liet volgende: Heden is op den middag eene geweldige brand uit gebroken in bet hoofdgebouw van de kaloenfabrijk van de heeren Preoina>re even buiten bet zijlhek de zer stad. Na bet aanwenden van vergeefsche pogin gen om liet vuur met eigene middelen te bedwingen, heeft de brand al spoedig zoodanige verwoesting aan- gerigl dal de vlam voor dat van elders hulp kon worden aangebragt naar builen is uitgeslagen. Of schoon liet gebouw door brandmuren in verschil lende afdeelingen was afgescheiden is een derzelve door de groote latte bezweken en is daardoor slechts de helft van het gebouw met de kostbare werktui gen behouden gebleven. Geweldig was de uitbar sting in eene der benedenste verdiepingen van bet westelijke gedeelte van bet gebouw in hetwelk de zoozeer verhitte lucht de ijzeren deur uit de sleeuen sponningen naar buiten wierp. Te Roswinkel bad dezer dagen een zonderling voorval het gevolg van doorsterken dronk veroorzaakte j Iwelrning plaats ceri paar ouders reden inel den K. kerk otn hun kind te eti It. o|. J :en re ia ift 'at et ie in I le n Ie (1 P n 'P i-

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Courant | 1853 | | pagina 1