t 2IERIKZEESCHE GODBART. y Zaturdag 12 Maart. 1853. 3. o 21. LS Woensdag eu Saterdag. BESTUREN ADMINISTRATIEF NIEUWSTIJDINGEN. BUITENLAND. BINNENLAND. die- of van ge- an- oen de en, van de 6 0 3 4 5 1 4 9 "ok- •idaS' half balf drié a n- ld iid »e- net \p- en- .pm Ken an eri, rijf iet eer. deti dag Ire be leer bï{ .of 09* ABOBÏÏHEEitBBïTS-PiaiJS 1 Per drie maanden f 2,00. Franco per post f 2,25. Inzending der Advert, daags te voren.' snamidd. vóór 4 ure. vsascauirj PKIJS DEK ADVSBTBDf I£Z2 S Gewone 15 cents de regel. Geboorte-, Huwelijks- en Doodberigten van 1-6 regels af 1 behalve het Zegeiregt. BEKENDMAKING, Acblervolgens art. 3 van Zijner Majesteils besluit van den 6 Januarij 1831 n.° 68 Staatsblad n.° 2 heeft Zijne Excellentie de Minister van Financiën bij resolutie van den 10 dezer maand bepaald tfè Pri|- Zf>n hel opgeld daaronder begrepen waarvoor do Collecteurs spiitlersen debitanlen der Slaats-Loterij de an en gedeelten van dien Vóór óe'vierde week <iter kiting van de laatste klasse der 58ID110 iLoteffij zul- i mogen uilgeven te weten i Bij verlsoop Geheele loten f 82.00 Halve - 41,00 Vijfde - 16.40 Tiende - 8,20 Twintigste» - 4,10 Wordende de belanghebbenden bij déze herinnerd It bij voornoemd artikel Van Zijner Majesteils besluit BdrnkkeKjlt is vastgesteld dat de collecteurs splil- irs en debitanten gehouden zijn om zich naar die prijs- repaling te regelen en dezelve gedurig ter inzage voor et publiek beschikbaar te hebben. Zierikzee den 11 Maart 1853. Voor den heer Commissaris deS Konings in Zeeland, De Burgemeester van Zierikzee DE CRANE. DniXSOHtABItO. Keulen 6 Maart. De verbetering in den gezond- idstoestand des keizers van Oostenrijk maakt snelle rderingen zoodat men gelooft dat Z. M. weldra heel hersteld zal zijn. De vreugde hierover is buiten- woon groot. Uit alle deelen des rijks zijn hönderde putatiën van gelukwensching aangekomen en het tntal adressen is ontelbaar. Het is nu boven allen twijfel verheven dat de langs in Italië verspreidrie oproerige proclamatie van azzini afkomstig is. Hij heeft uit Londen een brief )'n de redactie van het dagblad Italië en het Volk ge- gtwaarin hij do geheele verantwoordelijkheid van it zijn geschrift, op zich neemt en tevens verklaart tettegenstaande de bloedige gebeurtenissen te Milaan daarover geen berouw te gevoelen. Te Milaan is, ten behoeve der onderlinge gemeen schap deze verzachting in de genomen voorzigligheids- hiaatregelen gebragt dal 7 der stadspoorten zoowel Voor vreemden als voor ingezetenen mits van de noo- dige papieren voorzien opengesteld zijn. Den 4 dezer is aldaar het besluit wegens hel in beslag nemen der goederen van de Lombardische uitgewekenen afgelton- digd. Het getal der Tessiners welke ten gevolge der jong ste voorvallen te Milaan uit Lombardije verdreven en naar hun vaderland teruggezonden zijn is meer dan 5000. Men zag daaronder eene 80jarige vrouw die reeds sedert 40 jaren te Milaan woonde en hij volsla gen gebrek aan geld den langen togl te voet heeft hioeten maken. Ook zijn te Tessin Van koude rillende moeders mei kranke kinderen aangekomen en ook lie den die men gedwongen heeft van hun ziekbed op te staan en de reis te aanvaarden. Een oude uitdrager te Berlijn die reeds langen tijd verdacht werd gehouden van gestolen goederen le koopen werd dezer dagen door het beleid der polieie met nog verscheidene anderen gearresteerd. Deze na melijk, begaf zich naar zijne woning nam hem zonder eenig gerucht te maken gevangen liet de deur van het huis openslaan en eehige vermomde figfenten gedu- \ïende eenigen lijd in plaats van den Uitdrager zijne xaken waarnemen. Onder de personen die aldus in den strik vielen merkte men een knecht op die een kleed van zijn meester gestolen had een ander dio eenig koperwerk te koop veilde eene rneid die zilver onder de waarde verlangde te verknopen enz. Het getal der op deze wijze gearresteerden bedroeg omstreeks 20, waaronder een volleerde dief, die zijn handwerk met inbraak verrigt had. De maatregelen, die de polieie had genomen waren goed gekozen. Elk die door haar werd gearresteerd werd zonder eenig gerucht naar een onderaardschen gang gebragt die zich in deze woning bevond waar uit zij allen eerst 's nachts naar de gevangenis werden vervoerd. De vervalsching dér boter te Berlijn waaróp de polieie aldaar in den jongsten tijd naauwkeurig lelie schijnt echter niet te verminderen. Bij het onderzoek van drie vaten boter dezer dagen aan eene openbare inrigting geleverd is gebleken dal het geleverde ma teriaal gemiddeld slechts 65 pet. wezenlijke boter be vatte 35 pet. dus ongeveer een derde van den inhoud, bestond uit water en zout. Een ander vat hield in 60 pet. boter 9 pet. zout en 31 pet. water. Uit Bazel schrijft men dat aan het tolkantoor twee kisten zijn aangehouden aangegeven als le bevat ten degens maar die hij onderzoek bleken gevuld te zijn met 2300 exemplaren pamfletten en revolutionnaire geschriften van de Fransche uitgewekenen. Opmerke lijk is het dat die kisten over de Duilscke grenzen heb ben kunnen komen. F a z N R n i; Parïjs 7 Maart. Bij besluit des keizers is de mi nister van financiën gémagtigd bij wijze van transac tie aan de gewezen maatschappijen voor de spoorwe gen van Fampoux naar Hazebrouck van Lyon naar Avignon en van Bordeaux naar Gelte de helft terug le betalen van het kapitaal barer respective caulionnemen- len. Aari de belanghebbenden is eene tijdruimte van drie maanden toegestaan om zich le verklaren of zij van het voordeel dezer bepaling gebruik willen maken, met afstand van allo verdere aanspraken op gezegde cautionneinenten. Het Overschot der enntionnementen zal in de schatkist verblijven en onder de ontvangsten der begröoling van hel jaar 1853 worden opgenomen. Een heden in den Moniteür vervat besluit behelst hoofdzakelijk het volgende Aangezien de kantonnale commissarissen van polieie behulpzaam moeten zijn in de werking der algemeene polieie zal in (ie hoofdplaat sen der departementen om hun luezigt onder het gezag van den prefect te Centraliseren een departementale commissaris van polieie kunnen worden gevestigd die door den keizer benoemd wordt. De algemeene inspec teurs van pdlicie zijn afgeschaft. Naar gelang der om standigheden zullen op voorstel des ministers hooge beambten worden aangewezen om achtereenvolgens allo gedeelten des keizerrijks te bezoeken en rekenschap van den algemeenen toestand te geven. aROOT->BRITTAINIXI?, Londen 7 Maart. Onder de Israëlieten in deze hoofdstad en elders in Engeland bespeurt men sedert eenigen tijd eene buitengewone zucht om het Oude Testament aan te koopen en zich met den inhoud daar van bekend te maken hetwelk velen als een gevolg van den indruk aanmerken welken een geschrift van een buitenlandscb rabbi op ben gemaakt heeft waarin deze uit de H. Schriften bewijzen wil dat de tijd gekomen is op welken de Israëlieten zich moeten voorbereiden om naar hel land hunner vaderen weder te keeren. De vermaarde Noordpool*reiziger d.r Ilea maakt toebereidselen om in den loop dezer maand naar New- York te vertrekken ten einde van daar zijne opsporing van sir John Franklin te hervatten. De vermaarde diamant Kohinoordie in het ge bouw der tentoonstelling niet die verbazing wekte s welke men zich algemeen daarvan had voorgesteld is thans nadat aan de slijping 2600 p. st. is te koste ge legd inderdaad een berg van licht geworden te meer, nu hij in een sierlijken kring van kleine diamanten is gezel en als kroon op hel hoofd van M. de koningin Victoria zal prijken» De heer Garraid de hof-juwe lier heeft het kostbaar juweel dezer dagen op het pa leis van Buckingham afgeleverd. Met beloofde land voor fabrikanten en kooplieden in piano's is ontegenzeggelijk Chili, want in geen land hoe groot ook in vele gedeelten van Europa het piano spel wordt beoefend wordt zooveel op dit instrument gespeeld. In elk huis maken eene piano een bed en eene lamp de voornaamste meubelstukken uit. Zonder piano kan in Chili geen huishouden bestaan. Tevens worden voor de ingevoerde instrumenten zeer goede prijzen bedongen. Den 18 der vorige maand woedde op hot eiland Corfu een hevige orkaan die binnen den tijd van twee uren eene in 20 jaren niet te herstellen schade aanrigtte. Al de heerlijke boomen op de esplanade en in de tuinen van het paleis zijn ontworteld zoowel als vele olijf- boomen in andere gedeelten des eilands. Het dak van het paleis is groolendeels weggeslagen een vaartuig is verongelukt en 8 of 10 menschen hebben het leven ver loren. Zierikzee 11 Maart. Uit verschillende oorden des lands ontvangt men borigten wegens de gunstige uit werking van de laat ingevallen vorst en sneeuw op de akkers die sterk door de slakken en meer nog door de muizen geplaagd werden welk ongedierte nu groo lendeels opgeruimd is. Over hot algemeen wordt het weder in de jongste weken als zeer gunstig voor de meeste veldgewassen aangemerkt waarop echter mis schien het koolzaad eene uitzondering maakt dat reeds ver was uilgeloopen, en nu de vorst slecht verduren kan. Men vindt in de Goessche Courant van den 7 de zer het volgende ingezonden stuk Met leedwezen heeft men weder vernomen dat er gevonden worden die om, bij gebruik vau slechte be standdelen, hetzelve een beier aanzien te geven, uit vuig winstbejag het meest noodzakelijke voedsel het voor meer en minder gegoeden zoo onontbeerlijke brood door inmenging van voor de gezondheid eu het leven der menschen schadelijke en gevaarlijke beslanddeeleti zwavel-zimr-koperblaauwe vitriool of koper-groen en [zwavel-zuür-zink) witte vitrioolin een langzaam maar zeker werkend vergift doen ontaarden. »Niet zonder reden daarom moet ieder weldenkende zich verheugen dat het andermaal der justitie gelukt is de daders van dergelijke schandelijke bedrijven te ontdekken en nog tijdig groote te vreezen ongelukken voor te komen maar ook belangrijk moet het voor een ieder zijn zich ten allen tijde le kunnen vergewissen dat het voedsel hel brood dal hij gebruiken zal vrij van dergelijke inmengsels is. Dit middel is zeer eenvoudig gemakkelijk onkost baar en zeker, en wij achten het daarom van groot be lang dit aan het algemeen mede te deelen opdat ieder van tijd tot tijd zijn gekocht brood gebak of ander voed sel zou kunnen onderzoeken zich tegen mogelijke ge varen beveiligen en bij ontdekking van dusdanige ver giftige bestanddeelen daarvan aan de justitie kennis geven ook ter voorkoming, dat anderen door dergelijke schadelijke zelfstandigheden zouden vergiftigd worden. »Men neme daartoe b. v. een deel kruim van brood of gebak b. v. een halve Ned. ons doe hetzelve ia eene zuivere melkkan of ander eenigzins hoog en smal vat en schenke daarop zuiver heel water roere het daarna om met het lemmet van een gewoon mes en late het daarna al zoo met het mes er in gedurendo 12 a 24 uren slaan. Hel m s daarna er uithalende en zuiver bevindende «s he wijs dat er geene van die schadelijke inmengsels in voorhanden zijn doch met eene geelach tige of koperkleur overlogen zijnde is zulks het duide lijk bewijs dat gemelde hoogst gevaarlijke mengsels daarin voorhanden zijn. »Op deze wijze kan men zich van tijd tol tijd verge wissen dat bet voedsel dat men gebruikt althans niet op deze wijze is vermengd en vergiftigd geworden." Uit Delft schrijft, men dat de beer L. aldaar die dezer dagen een vijfde lol van den hoogslen prijs van f 100,000 uit de loterij gouokkon heeftvoor do LI. K. en Jt> ■5 i °u 3e n in S.rt lat et ie le n le (I P n

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Courant | 1853 | | pagina 1