ZIERIKZEESC COURANT. a Woensdag 9 Maart. 1853. V 1° f N.° 20. Woensdag en Xaturdag. BESTUREN ADMINISTRATE ABOsarsnEiiTt-PBi;! Per drie maanden f 2.00. Franco per post f 2,25. Inzending der Advert, dangs tevoren' snamidd. vóór 4 ure. vkebchijmt: PRIJS BEI ADVERTENTIES J Gewone 15 cents de regel. Geboorte- Huwelijks- en Doodberigtenvan 1-G regels af 1 behalve hel Zegelregl Wc. Df) DO 00 23 oo pti kSs SÉ v- BEKENDMAKING. Achtervolgers art. 3 van Zijner Majesteits besluit van den 6 Jannarij 1831 n.° 68 Staatsblad n.° 2 beeft Zijne Excellentie de Minister van Financiën hij resolutie van den 3 dezer maand bepaald de Frij- zeil, hel opgeld daaronder begrepen waarvoorde collecteurs splitters en debitanten der Staats-Loterij de loten en gedeelten van dien voor de derde woek der trekking van de laatste klasse dêr 219dc Loterij zul len mogen uitgeven te weten Dij verhoop Geheele loten 81 00 Halve - 40,50 Vijfde - 16 20 Tiende - 8 10 Twintigste» - 4,05 Dij verhuring loten Geheele Halve Vijfde Tiende Twintieste f 43,00 - 21,50 - 8,60 - 4.30 - 2,15 eri li„fc Wordende de belanghebbenden hij deze herinnerd dat hij voornoemd artikel van Zijner Majesteits besluit uitdrukkelijk is vastgesteld dal de collecteurs split ters en debitanten gehouden zijn om zich naar die prijs bepaling Ie rpgelen en dezelve gedurig ter inzage voor het publiek beschikbaar te hebben. Zierikseeden 5 Maart 1853. Voor don beer Commissaris des KoningS in Zeeland De Burgctnecslér van Zierikzee DE CBANE. 'ari M. GE jeu li. •n gen DE bet ild® 2'A' '-U 15 10' !0 10 50 os. daari T. scbai tnaa' Vooi dige is a, goer digd H, ste v naar 5000 reeds gen g moete Dioedt den Staan tijd ve koopei met nc ffielijk, eenig bel bu.' rende .aken BUITENLAND. nuiTsoBiiiKii. KeïLEN 4 Maart. Den 26 Februarij II. slootte liet stoomschip Mathilde van de Dusseldorpsche stoom boot-maatschappij gedurende hevige sneeuwvlagen babij Worms op eene zandbank en begon te zinken tnaar gelukte het nog do 107 passagiers allen landver huizers benevens hunne goederen Ie redden. Den 27 der vorigB maand had op den spoorweg tusscben Berlijn en Keulen een treurig ongeluk plaats. Bet eene spoor der Üanoversche spoorweglinie WaS door de groote sneeuwmassa's onbruikbaar geworden zoodat men zich met één spoor móest behelpen. Aan de stations werd door middel van telegrafische seinen, van bet vertrek en de aankomst der verschillende trei nen voortdurend kennis gegeven opdat de eeiie trein op den anderen zou wachten en botsingen zouden kun nen worden voorgekomen. Des middags ten 12 ure - vertrok een trein van Berlijn naar Keulen van dat rek was langs de geheele linie kennis gegeven. De duurde door de sneeuw veel langer dan gewoonlijk /Ier was men ten 2 ure in den nacht van 28 Febru- ij zonder ongelukken tot Stadthageb (tusscben Wuns- jrf en Minden) genaderd toen plotseling een extra- rein van Sladthagen kwam die ongeveer 500 Beijer- ;he landverhuizers naar Bremeh overvoerde en in vol- n gang aan kwam zetten. Iedere trein werd door 'ee locomotieven getrokken en hoewel de mschihis- het gevaar Voor oOgen zagen hadden zij geen tijd te sloppen alleen spiongen zij met de stokers op oogenhlik van dch trein ten einde hun leven te 'en en door de Opgehoopte sneeuw bezeerden zij weinig of niet. Onderlussthcn stootten de treinen thrikkelijk tegen elkander. Daar de van Berlijn ende trein den minsten en d'ie Van Sladthagen den ten gang had leed deze het minste doör den schok, assagiers van den eerstgenoemden trein werden ts een weinig door elkander geworpen en enkelen /er ontvingen ligle kneuzingen. Van den anderen werden <io locomotieven als het ware plat gédHikt, ijl den tender met zoo veel getveld legen deti ëet- passagierswagen werd gedreven j dal dfeZe leller- cthrijitld Werd. De pasSagiéts der andere wag- leden zeer veel door deh schok maar hebben zich kkig alleen ovtsr rneel öf minder belangrijke kneu zingen te beklagen. Van den eersten waggon ont waarde men op den wil bosneeuwden grond eene, op eenstapeling van verminkte ligchamen en verbrijzelde ledematen. Onder de verongelukten telde men ook een Amerikaansch theologant die onlangs met een Beijersch meisje gehuwd op reis naar zijn vaderland was. Hij Werd door een balk in de borst getroffen die dóór den rug heen drong zoodat hij oogenblikke- Iijk den geest gafhet meisje werden de heide heerien vermorzeld. Zij leeft nog doch in hopeloozen toe stand door schrik en smart is zij bovendien krankzin nig geworden. Onder de overblijfselen van wagens en locomotieven zijn 5 dooden opgedolven 2 zoo zwaar gekwetsten dat geen de minste hoop op hel behoud van hun leven hestaai én 20 zwaar doch niet doodelijk gewonden aan velen waarvan reeds beenen of armen zijn afgezet. Na zich van den eersten schrik eenigzins hersteld te hebben begaven zich de reizigers de doo den eh gekwetsten met zich voerende nwrr het een vierde uur ver gelegen Sladthagen waar hunne aan komst en de tijding van het gebcurdo den groolsten schrik en eene óngeloofelijke verwarring verspreidde. Geneeskundige hulp werd zoo Spoedig mogelijk toege diend de communicatie langs den spoorweg is nog niet hersteld. Men meldt uit Weenen van den 4 dezer het vól gende De verbetering van den gezondheidstoestand des keizers gaat regelmatig voort. Z. M. heeft sedert eergisteren reeds eenigo uren het hed verlaten en zich met de behandeling van staatszaken bezig gehouden. De aartshertogin Sophia moeder des keizers van Oostenrijk heeft van den 18 lot deh 24 Februarij het Vertrek van haren zoon niet Verlaten eó zich eerst op laatstgenoemden dag eenige rust in hare eigene vertrek ken gegund. Uit het openhaar gemaakt verslag van den krijgsraad, die het vonnis over Libenyi geveld heeft, blijkt onder anderen hoe hij reeds sedert het jaar 1850 met andere onvergenoegde handwerkslieden die door raddraaijers van hoogeren rang opgestookt wer den in verhand gestaan en in het volgend jaar het plan opgevat heeft den keizer die hun als vijand der Hon- gaarSche vrijheid afgeschilderd werd om het léven te brengen. Nu twee maanden geleden kocht hij het mes, Waarmede de moorddadige aanslag gepleegd is liet het lot een dolk wetten verborg het onder zijnen mantel eh loerde gedurende 12 dagen op de gelegenheid om Zijn opzet te volvoeren tot dat deze zich eindelijk den 18 II. voordeed. Ofschoon hij, toen hij naar de gevange nis werd oVergebraglwoedend W'as over het mislukken zijner poging is hij naderhand tot bezinning gekomen, vereenigde zich nog weinige oogenhlikken voor zijne tereglsteliihg met de gebéden welke een R. K. geeste lijke voor hem ten Hemel zond en herhaalde diens woor den toén hij dé ladder reeds bestegen had en de strop om zijnen hals bevestigd was. Hel blijkt niet dat hij of iemand der zijnen zich ooit persoonlijk over den kei zer heeft té beklagen gehad en zijne euveldaad wordt door de OoStenrijksche bladen uitsluitend aan de ophit sing der Londensche propaganda toegeschreven, r a v k i Parus 2 Maart. Gisteren heeft de staatsraad welke sedert geruimen tijd onder hét voorzitterschap des keizers op het paleis der Tuileriën bijeenkwam het Onderzoek der begrooting ten einde gebragt. Men herinnert zich dat de keizer aan 28 paren van het departement der Seine eene huwelijksgift wilde Schenken. Het burgelijk huwelijk van die lieden zou den 3 dezer voltrokken worden. De FranSche uitgewekenen in Engeland en Zwit serland geene ondersteuning meer ontvangende ver koeren in een ellendigen en zeer behoefiigen toestand. De heer Ckemieux heeft eene inschrijving geopend om hun te hulp te komen. Opmerkelijk is het dat de meeste inschrijvers tol de amhtenafen bëhüoien. Onlangs hield men zich in de tuinen der Tuile riën te Parijs bezig met het herstellen der groote kui pen in welke de ofatijeboömen staan. Bij die gele genheid bleek het uit ëenigo te voorschijn komende op schriften dat de vermelde hoornen een buitengewoon hoogen oudetdom bereikt hebben. Sommigen zijn 760 en de jongste minstens 300 jaren oud. Om de 20 ja ren wordt de aarde uit de kuipen gehaald en doornieuwo vervangen. In de eerste drie jaren na deze verandering zijn de hoornen Wel is waar wat gedegrineerd maar spoedig erlangen zij nieuwe krachten en heerlijken bloe sem. Men meent dat hel voornamelijk is toe te schrij ven aan do periodieke verwisseling der aarde dat dia hoornen zulk eenen hoogen ouderdom bereikt hebben. Een zeer deftig gekleed Engelschman bood de zer dagen hij de ofdeeling van de bank van leening, in ile wijk Montmartre een twaalftal zilveren couverts ter beleening aan waarop hij slechts 100 fr. eischte. Men betaalde die som doch ontving later van hem een brief uit Dieppe waarin hij der hank kennis geeft dat de couverts niet van zilver maar van eene zekere donr hem uitgevondene compositie zijn en waarhij hij tevens zijn leedwezen betuigt dat bij zoo slecht in de gelegenheid is orn door middel zijner uit vinding op grootere schaal bedrog te plegen. OROÓT-BEITTAMims. LoNden 2 Maart. In de zitting van het lagerhuis van gisteren werd de vraag geopperd, of het waar was, dat van wege de groote mogendheden van het vaste land de verwijdering der staatkundige uitgewekenen uit Engeland was geëiseht. Op deze interpellatie is door lord Palmerslon geantwoord dat geene nota van dien aard ontvangen was maar dat mogt dit het ge val worden de regering op zoodanigen cisch in allen gevalle een weigerend antwoord zou geven. Intus- scben eischte de eer van Engeland aan de uitgeweke nen de verpligting op te leggen om zich van alles la onthouden waardoor de rust van Europa zou kunnen worden verstoord. In de dokken te Londen liggen op dit oogenhlik niet minder dan 70 schepen naar verschillende havens van Australië in lading van welke hei grootste ge deelte in eene maand tijds derwaarts zal vertrekken. Nagenoeg de hefft dezer bodems zijn vreemde meeren- deels Noderlandsche. In Engeland komen tegenwoordig pleiriertogten in de mode die echter gelijk uit hel onderstaande blijkt somwijlen nog al ver worden uitgestrekt. Zoo is onlangs de kapt. Cresl met een klein hem toebeboo- rend pleizierjagtuit de haven van Southampton ver trokken om een uitstapje naar Australië te doen. De kleine notendop is niet grooter dan 80 ton en heeft voor eenige jaren tijdens een wedstrijd hij het eiland Wight, den prijs van 1000 guinjes gewonnen. Hoe het scheepje gelukkig door de boni van Biscaje en rondom de Kaap- de-Goede-lIoop zal komen is trouwens eene andere kwestie welke de vermetele stuurman wol mag heb ben overwogen. Voor het overige is zijn jagt van allo reishenoodigdhéden ruim voorzien en volgepakt met goederen die voor de Australische markt geschikt zijn. De geheele bemanning bestaal uit II koppen. Te Clencov», in da Vereenigda-Slalen, is onlangs een verschrikkelijk ongeluk gebeurd. Gedurende da zitting van een geregtshof bezweek namelijk de vloer der zaal ten gevolge waarvan nabij do 100 personen onder planken balken en puin in de kelders daar be neden te land kwamen. Een persoon verloor het le ven en 21 werden zoo gevaarlijk gekwetst datecnigen daarvan waarschijnlijk zullen bezwijken. De laatst ontvangen beriglen van Panama geven nopens de werkzaamheden aan den spoorweg der land engte eenige belangwekkende bijzonderheden. De ijver, dien de compagnie ontwikkelt grenst aan hel won derdadige men arbeidt aan den weg dag en nacht, hoe ook de gesteldheid van het weder moge zijn. Een opmerkelijk kunstgewrochtmoetende dienen tot het passeren van de Chagres-rivier, is nagenoeg gereed. De staat van zaken aan den spoorweg doet het nagenoeg als zeker beschouwen dat de geheele baan vnor het einde des loopenden jaars zal zijn voltooid. Volgens berekening zal men den afstand tusscben de heide Oce anen hij gewone snelheid in drie uren tijds kunnen af leggen. De weg begint te Panama en eindigt bij Gor- gona, aan den Atlantiscben Oceaan zijnde een afstand van omtrent 30 mijlen. Binnen weinige maanden zal dus de groote gemeenschap, die den weg rondom Kaap Hoorn schier nutteloos zal maken tot stand zijn ge komen.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Courant | 1853 | | pagina 1