1 f Zaturdag 5 Maart. 1853. 3. .O 19. Woensdag en Zaturdag. BESTOREN ADI11N1STRAT1EN NIEUWSTIJDINGEN, sjves \r drie maanden f 2,00. Franco per post f 2,25. .zendingder Advertdaags tevoren,'snamidd. vóór 4 are. urèi - ABOKISEMEKTS--PHIJS vebschijnt; po» tjes vas, dei? m, dé- JË dé it- an tl ^es )rti \d> jit i- rt Óp n De Commissaris des Konings in de Provincie Zee- nd maakt bekend dat zijne gewone audiëntie op londerdag den 3 10 en 17 Maart eerstkomende niet al plaats hebben. Middelburg den 28 Februarij 1853. Do Commissaris des Konings voorn.a VAN TETS. PUBLICATIE. Burgemeester en Wethouders van Zierikzee. Gezien de aanschrijvingen van de Heeren Commissa rs des Konings 'en Militie-Commissaris in deze pro vincie. Brengen hij deze ter kennis van de belanghebbenden Dat d'è 3de zïtiansr van «loai WBslït.if-raael voor het 4d° Kanton waartoe deze Gemeente behoort zal plaats hebben op den 25 dezer maand des morgens ten 9'/ï ure 'n ('R Abdij te Middelburg en in die zit ting zullen behooren te verschijnen alle in dit jaar go- looi. hebbende personen welke vermeenen regt op vrij stelling te hebben en diegenen welke in de 1"' zitting niet verschenen zijn. Dat de 3de Killing: zal plaats hebben op den 13 April aanstaande ter plaatse en ure als voren en aldaar zullen moeten verschijnen al de lolelingen welke een nummerverwissélaar of plaatsvervanger be- geeren te stellen. En wordt mitsdien een ieder aangemaand om zich naar gelang hij in een der bovengemelde gevallen ver keert in de daartoe bepaalde zitting tegenwoordig te bevinden daar zij die zulks moglen verzuimen zullen beschouwd worden als geene redenen van vrijstelling of oogmerk lot plaatsvervanging Ie hebben en alzoo Voor de dienst bepaaldelijk worden aangewezen. Zierikzee, den 1 Maart 1853. DE CRANE Voorzitter. W. J. P. KROEF Secretaris. Het Hervormd Diaconie Armbestuur van Zierikzee maakt bij deze dankbare melding van de ontvangst van een muntbiljet groot /"BOO bij den Voorzitter door ïenen onbekende bezorgd. Zierikzee, deh 3 Maart 1853. S. G. NAUTA van der GRIJP vt. VERDOOBEN Sec. r, r- h 9 9 n 21 1. rt té I1 BUITENLAND. D U I T 3 O L A N D. Keulen 1 Maart. Ofschoon meti fëëds den 22 der afgeloopen maand te Weenen de zekerheid meende te hebben dat de porte sommige der door graaf von Lei- ningen gedane eischen van Oostenrijk had ingewilligd werden de uitrustingen naar het zuiden nog steeds voortgezet en waren op nieuw 12,000 paarden gerequi- reerd terwijl ook van de daarstelling van Veldhospita len werd gesproken. Voorts zeide men dat hét Wee- ner kabinet ten behoeve eener gewapende interventie bereids tot hel overtrekken der Bosnische grenzen be sloten had. Thans echter is volgens herigten uit ge noemde hoofdstad van 27 Februari] des avonds de vrees voor oorlog geweken na de terugkomst van den buitengewonen gezant von Heiningen die uit Konstan- tinopel de tijding overbrengt, dal de portc op alle pun ten aan de eischen van Oostenrijk heeft toegegeven. Het onmiddelijk gevolg dézer schikking is geweest dat Otner-pacha hevel van de porte ontvangen heeft om de vijandelijkheden in Montenegro te doeti ophou den en dat alle naar de grenzen oprukkende Oosfeh- ïijksche troepen insgelijks hevel hekomen hebben hun nen verderen marsch te staken. Men meldt uit Weenen van den 28 Februarij per telegraafhet volgende l)e verbeterde toestand des keizers maakt Gode zij dank de meest voldoende vorderingen. Omtrent den aanslag Op het. leven des keizers meldt een dagblad nog deze bijzonderheden reeds voor dat hel mes dieper in de wonde dringen kon zag de adjudant O'Donnell hel Staal flikkeren greep in hetzelfde oogeh- blik den moordenaar in den hals wierp hem ter aarde en wilde hem den degen in het lijf Sloolen maar werd hierin door den keizer verhinderd. Z. M. drukte met de eene hand zijn zakdoek op de bloedende wonde en trok met de andere den sabel daar hij een aantal menschen op hem ziende toesnellen in den waan was dat zich een geheel moordenaarsrot om hem vereenigde. Wanneer graaf O'Donncll minder sterk geweest ware en den moordenaar niét met de knieën had kunnen op de grond houden zou deze, die in zijnen val nog: leve Kössuth! riep, in zijnen waanzin denkelijk opgestaan zijn om zijn afschuwelijk opzet dóór een tweeden mes steek te volvoeren. De Oostenrijksche Lloyds behelst een zeev hevig artikel tegen Engeland hetwelk zegt dat blad onder anderèn niet langer op Vriend'schappelijken en vrede lievender! voet met de andere groote mogendheden blij ven kan indien het voortvaart bandieten van hand- W'erk welke zich alleen verhinden niet in Engeland maar wel daar huiten sluipmoord té plegen een ge heiligd tóeVlugtSoord te bereiden. Do steller vertrouwt dan ook dat het ministerie Aberdeen van het parlement vólmagt vragen en erlangen zal om zoodanige personen W-elke de regering als gevaarlijk beschouwt het ver blijf daar le lande te ontzeggen. Gewis zegt hij ver der zal de Fransche keizer evenzeer als de Duitsche mogendheden tegen het misbruik protesteren dat thans van dé gastvrijheid in Engeland gemaakt wordt. tr R A 10 K R IJ K, Parijs 28 Februarij, In de diplomatieke wereld alhier is het gerucht verspreid dat de meerderheid van het Engelsche kabinet stellig besloten beeft geen regt te doen wedervaren aan de eischen welke de mogend heden van bet vaste land naar men zegt tot de Brit- sche regering zullen rigten nopens de uitgewekenen. Een gedeelte van hel kabinet echter fcoU genegen zijn niet om toé te stemmen in de verbanning der uitgewe kenen maar om hun mede te déelen dat zij zoO zij alle kuiperijen tegen de regeringen van het vaste land biet nalieten in Engeland of Schotland zouden worden geïnterneerd. Van eehë geloofwaardige zijde wordt verzekerd dat de bankier van Rothschild het gevoelen van den heer Guizot zoude gevraagd hebben over de kwestie van het oosten. Ik weel niet moet de heer Guizot geant woord hebben hoé deze kwestie zal afloopen maar hetgeen niét té betwijfelen valt is dat elk voorval hoe onbeduidend ook hetwelk te Konstantinopel plaats heeft een Europeschen oorlog ten gevolge kan hebben; aldaar bevindt zich de Gordiaansöhe knoop van den algemeënen vrede. GROOT RIITAMKi: Londen 28 Februarij. Men verzekertdat in den kabinetsraad die den 26 dezer aan het bureau van buitenlandsche zaken gehouden is door de voornaamste ministers werd bijgewoond en bijna 4 uren duurde de beraadslagingen over eënige groote vraagstukken de Verdediging des lands betreffende geloopen hebben. Vrijdag werden in hel lagerhuis de voorgedragen sommen tot de begroeiing voor het leger betrekkelijk ingewilligd bij welke gelegenheid kolonel SibtJiorb zich weder op zijne gewone harstoglelijke wijze tegen de voorstanders van den vrijen handel en het genootschap der vrienden van den vrede uitliet. «Wanneer zeide hij onder anderen «de nood aan den man kwam zouden die vredosvrienden welke nu zoo sterk tegen de vermeerdering der krijgsmagt ijverden de eersten zijn 0111 militaire hulp in te roepen maar terwijl zij zelve jiï den kelder of onder hét bed zouden kruipen. Dié zoogenaamde vrienden van den vrede waren zijns oor deels de érgste stookebranden waarvan ooit gehoord is ei) hem aangaande hij zou liever den duivel dan zulk een vriend des vredes in zijn huis iien komen." prijs 32)EK ADVaSTENTIBN J Gewone 15 cents de regel. Geboorte- Huwelijks- en Doodberigtënvan 1-6 regels af1behalve hel ZegelreqU 1 Natuurlijk gaven deze opgewondene woorden het huis aanleiding tot schaterend gelach. Eén dezer dagen openbaar gemaakte staat, der personen welke te Londen Edinburg en Glasgow door de poiicie wegens dronkenschap of wanordelijk gedrag in bewaring gesteld zijn getuigt gunstig voor den vooruitgang in matigheid en ordeliefde der bewo ners van die groote steden. Ten voorbeelde strekke cl at in 1841 toen de bevolking van l.onden 2.068,107 zielen bedroeg, 15,006 menschen wegens dronken.-hap en 15,810 wegens wanordelijk gedrag opgebragt wer den terwijl in 1851 toen het cijfer dér bevolking lot 2,399 004 geklommen was liet getal der eersten slechts 10,668, dat der laatsten 6138 bedroeg. Te Edinburg is de verhouding nog gunstiger. ïn het dagblad van Birmingham leest men het volgende Eene verbetering van het hoogste belang voor de vervaardiging van stalen pennen is ontdekt dóór dén heer J. Alexandre te Birmingham die zijn regt van uitvinder wettig heeft doen constateren. De uitvinding bestaat in een mengsel van gulta-percha waarvan de pen vervaardigd wordt en die dan ook den naam draagt van./. A lexandres gut ta-percha-pen. Do vorm en lenigheid dezer pennen maken ze zeer geschikt voor alle handen en voor alle papiersoorten hare za- menStelling belet tevens dat ze spatten of roesten. Laatstleden w-oensdag viel te Lincoln gedurende een Van zware sneeuw vergezelden storm een vuurbol op een der torens van de hoofdkerk en spatte met groot gedruisch uiteen waarhij zich fraaije rooskleurige vlam men vertoonden. Twee uren daarna ontdekte men brand in den toren en zonder spoedig aangebragte en w-el bestuurde hulp zou die (oren en welligt het gari- sche kerkgebouw een puinhoop zijn geworden. BINNENLAND. Zierikzee 4 Maart. Z. M. heeft aan m.r E. baron van Vredenburch gewezen commissaris des konings in Zeeland verleénd een pensioen van f 4000 's jaars. Men meldt uit Goes van den 25 Februarij het volgende Nadat wij de laatste dagen zeer onbesten dig weder hadden gehad kwam gisteren morgen vroeg een vrij hevige onweêrsbui opzetten. Ofschoon niet Jang van duur heeft hij hier en daar in dit eiland nog al schade aangerigl onder anderen verneemt men dat de molen té Eilewoutsdijk door den bliksem is getrof fen en wel met zulk eene hevigheid dat zij niet meer te herstelion is. Gelukkig is daardoor geen brand ver oorzaakt en heeft do in de nabijheid staande molenaars woning niets geléden. Onderscheidene hoornen hier en elders werden mede door den bliksem getroffen." Nog meldt mon uit Arno/nuiden van den 26 dier maand Heden avond i omstreeks zes ure woedde boven deze gemeente een hevig onweder vergezeld van zwaren bliksem welke in den kerktoren is geslagen. Na zich even onder don haan eene opening gebaand le hebben heeft hij zich gaande langs het dak in een pilaar der kerk ontladen, Moewd wij ons mogen ver blijden met dezen gelukkigen afiuop welke althans geen brand ten gevolge had heeft het metselwerk in het kerkgebouw toch veel schade geleden zoodat hij de godsdienstoefening op gisteren een der kerkdeuren moest gesloten blijven. Volgens olliciële opgaven bedroeg de feitelijke bevolking van Nederland 3,119,160 zielen op 31 Dec. 1851 als: 1,531,149 van hel mannelijk en 1,588,011 van het vrouwelijk geslacht. Het getal geborenen in dat jaar bedroeg 113.036 (58,216 jongens en 54,820 meisjes); dat der overledenen 74,564 (37,898 van het mannelijk en 36,666 van bel vrouwelijk geslacht). Ter algemeen e rekenkamer is weder overgebragt voor eone sém van f 94.500 aan ingetrokken muntbil jetten van f 1000 en f 500 zoodat thans met inbe grip der vroeger vermelde som van f 19,530,500 voor een bedrag van f 19.625,000 aan muntbiljetten krach tens de wet van 17 Sept. 1849 uitgegeven is inge trokken. De minister van financiën beeft vastgesteld do 2208le staats-loterij, welke zal beslaan uit 20,000 lotcr 10,000 prijzen en 2 premiëu. De collecte dier loterij en It. !ea irt at et 10 n lo n 10 d P n i

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Courant | 1853 | | pagina 1