Woensdag 1853. Woensdag en Zatürdag. BESTUREN" ADMINISTRATIEF NIËUWSTUDIRGEN» noodigd, 18» ngen van ran rund- de Socie- 5 e t u i K- door de oeder zat iis worde i.' Plaa emie van een ABObuvesiests-FBIJS Per drie maanden f 2,00. Franco per post f 2,25. emie van inzending der Advert, daags té voren,1 snamidd. vóór 4t ure. VESSCfcHJKrr: prijs der advsrtentien Gewone 15 cents de regel. Geboorte- Huwelijks- en Doodberigtenvan 1-6 regels af1behalve hel Zegelreg Hengst Hengst PUBLICATIË. Burgemeester en Wethouders van Zierilczee. Gezien de aanschrijvingen van de Heeren Commissa ris des Konings en Mililie-Commissaris in deze pro vincie. Brengen hij deze ter tennis van de belanghebbenden Dat de 3a° zitting: van dvzi MISIitie-raad voor bet 4a" Kanton waartoe deze Gemeente behoort zal plaats hebben op den 25 dezer maand des morgens ten 91/, ure in de Abdij te Middelburg en in die zit ting zullen behooren te verschijnen alle in dit jaar ge loot hebbende personen welke vermennen regt op vrij stelling te hebben en diegenen welke in de zitting niet verschenen zijn. Dal de S'a' zattaasg- zal plaats hebben op den 13 April aanstaande ter plaatse en ure als voren en aldaar zullen moeten verschijnen al de lotelingen welke een nummerverwisSélaar of plaatsvervanger bé- gebreii te stellen. Mn wördt mitsdien een ieder aangemaand om zich naar gelang hij in een der bovengemelde gevallen ver keert in de daartoe bepaalde zitting tegenwoordig te bevinden daar zij die zulks mogtcn verzuimen zullen beschouwd worden als geene redenen van vrijstelling nf oogmerk tot plaatsvervanging te hebben en alzoo Voor tlü dienst bepaaldelijk worden aangewezen. Zierilczeeden 3 Maart 1853. DE CRANE Voorzitter. W. J. P. KROEF Secretaris. van ge- BUITENLAND. ÖUITSOHIiATffïD, Keulen 24 FebfüaKj. Betreffende het töoneel des borlogs in Montenegro meldt men dat den 5 February in de Cernihskn Nahia een gevecht had plaats gehad lusschen de Montenegrijneh en dè Turken waarin de jaatsten 3 dooden en 14 gekwetsten hadden gehad. De Oosten rijkschë hoofd-öfiicieren Kulich en Jóannóvich \vareh den 13 Wedër te Catlaro teruggekeerd. Volgens teen telegrafisch berigt was vorst Danielo over KieW naar Orlja Luha opgebroken èn zag meh binnen kort teen beslissend gevecht le gternöet. De gestrenge maatregelen blijven te Milaan ge handhaafd legen de personen welke die stad willen verlaten. De militaire autoriteiten schijnen zich over tuigd te houden dal Mazzini zich te Milaan bevindt zelfs de doodkisten die men ter aarde brengt werdén geopend en onderzocht om zich te verzekeren dat Mazzini niét op deze wijze ontsnappö. Éven streng kiel men toe op de grenzen van Tessihö opdat de ge vreesde Mazzini niet naar Lombardijé ontkome. De keizer van Oostenrijk ontvangt niét afleen uit zijne eigene staten maar ook namens Vreemde ho ven talrijke gelukwenschingen wegens zijn gelukkig behoud hij den moorddadigen aanval die tegen hém ge pleegd is. Prins Albert van Saksendie zich te Brunn bevond toen die tijding te Dresden aankwam heeft on verwijld van den koning in last onlvangeh zich tót ge noemd einde naar Weénén le begeven. Omtrent Jolian Libenyi. den dader van dén moordaanslag op den keizer van Oostenrijk verneeirit men nog geene nadere bijzonderheden. Dit hét onder zoek dat tot nu toe is begonnen en uit het verhoor dat de moordenaar heeft óndergaan blijkt dat hij aanvankelijk had verklaard geheel zelfstandig gehandeld én reeds fang zijn plan ontworpen te hébben doch uit (le maatregelen door de policio genomen schijnt mén te kunnen afleiden dat men denkt dat hij medèpïigligén heeft. De houding van Libenyi vóór dèfi règtéf wa£ onbe schaamd hij schijnt geheel onbeschaamd te zijn hét verhoor duurde den gansehen nacht. Dé orftslandighéi'd, door de Presse' medegedeeld 9- dat Libenyi eèn Lóndén- échen wissel van 600 fl. bij èeh banfciêJ lè' Wèènén bad ontvangen doet vermoeden dat hij door de uitgewe kenen was bezoldigd. De baron Sina heeft ter gelegenheid van 's keizers redding aan den minister van binnenlandsche zaken een kapitaal van 10,000 guldens gezonden om eeno weldadige inrigting te stichten liet huis Stamelz Mayer heeft 5000 fl. aan de armen van Weeuen geschonken. Dé graaf O'Dönnell is wegens zijne moedige handel wijze benoemd lol ridder der Leopoldsorde. De toestand des keizers blijft steeds gunstig. Er is hoegenaamd geen gevaar te duchten. in alle kerken der hoofdstad en van de voornaamste steden vari Oostenrijk zijn plegligé diensten gehouden om den Hemel te danken voor de redding des keizers. Uit Konstahlinopel wordt dén 12 dezer gemeld dat do OoStenrijkschö gezant graaf von Leiningen de aangeboden bemiddeling van Frankrijk en Engeland van de hand gewezen en een ultimatum aan de porto gesteld heeft. Het stoomschip Croatia waarmede hij vertrekken zou lag gereed. Alle handel stond stil en er heerschte aigemeene ontsteltenis. r r A N E r ij H. pautjs 26 February. De staatkunde rust meer dan ooit, Met is alSof noch de wetgevende vergade ring noch de senaat vergaderd zijn. De kei2ter heeft twee dagen achtereen de zitting van den raad van state gepresideerd. De discussie in zijne tegenwoordigheid was nog al vrij. De eerste gewone zitting van de wetgevende ka mer heeft de aigemeene belangstelling slechts in geringe mate qpgewekt. De president van den senaat heeft die vergade ring met eene aanspraak geopend in welke hij even als de keizer heeft beweerd dat de slichting van nieuwe staatsinstellingen., geene vrijheden gedodgt maar dat men met den tijd door de eerbiediging van het gezag daartoe even als tot den geregelder, arbeid in den vrede moet geraken. Men wii welen dat de keizer voor 40,000 francs de prachtige piano van Erard heeft aangekocht welke eten sieraad was der tentoonstelling le Londen. Z. M. zóu die de keizerin ten geschenke geven. De bank van leening te Parijs heeft aangekondigd, dat hij gelegenheid van liet huwelijk des keizers alle Werklieden gratis hunne gereedschappen konden lossen die door hen tot 31 Januarij 11. waren verpand. Men blijft van het plan spreken om in het jaar 1854 alhier eene wereld-tentoonstelling te houden. Volgens berigten uit Brussa leeft Abd-'el-Kader daar sedert zijne aankomst in Volkomen afzondering zijne gezondheid laat echter niets te wenschen over. Men verzekerde dat hij een godsdienstig werk iow Schrijven getiteld Overdenkingen over den koran. d r o ot-brittanniew. Londen 25 Februarij. In onze dagbladen wordt melding gemaakt van werkzaamheden der defensie op verscheidene punten van onze zuid-ooëtelijke kust. Ook ie Dover wordt eene nieuwe verschansing gemaakt welke in 't hijzonder de havën en haren ingang zal be- si rij ken. De voorgestelde uitgaaf voor de zécmagt op leverende eene vermeerdering van bijna 4,0(10,000 p; si. is goedgekeurd. Daarbij is het in dienst hóuden van 45,500 zeelieden, met inbegrip van 12,000 mariniers, bepaald. In het huis dér gemeenten hébben de ministers verlof bekomen om eene wet ter tafel te brengen be treffende de beschikking van zekere gelden tot onder- boud van de Protestantsche kerk in de kolonie Canada. Eenige dagen geleden overleed te Ballyolone graafschap Cork Nicoldas Dillin den ouderdom van 102 jaren eénen broeder van 105 jaren achterlatende. Zij wareh' beide ongehuwd en hebben hun geheele leven gesleten in het huis in hetwelk zij geboren werden. Hun vader stierf op den leeftijd van 86 en hunne intoe- dèr óp dièh van 112 jaren. Laatstleden donderdag had in de kolenmijnen van Wa'FIsend noltij New-Caslie een hevig oproer plaats, door dé arbeiders verwekt y wier dagloon éenigen tijd geleden verminderd was onder belofte van weder ver hoogd te zullen worden als de kolenprijzen rezen het welk thané geschied is zonder dat aan die belofte vol daan werd. Toen op genoemden dag de opzigter Clark en de onderopzigter Atkinson door een aantal perso nen vergezeld do mijn naderden werden zij door een 70tal mijnwerkers allen als vrouwen verkleed en met pieken en slokken gewapend aangevallen en deerlijk mishandeld. De policies van New-Caslle werd ter hulp geroepen verhinderde verdere ongeregeldheden en nam eenigen der onruststokers in hechtenis die een gereg- telijk onderzoek zulleii ondergaan. BINNENLAND. Zieïukzee 1 Maart. Naar men vernoemt is het ontwerp van wet wegens de ministeriële verantwoor delijkheid thans in gereedheid en zal liet in eene der eerste zittingen van de tweede kamer der staten-gene- raal van regeringswege worden aangeboden. liet ontwerp van wet nopens de re&tcrlijke organisa tie is hij den raad van stale in overweging. Naar men verder verneemt is de nieuwe wet op de grondbelasting gereed met het voornemen om baarbij de tweede kamer aan te bieden. In 1852 zijn aan 's rijks munt vervaardigd 1,395,700 blaauwe 1,096,800 roode en 507,500 gele postzegelste zamen voor een nominaal bedrag van f 255,590. Het heeft Z. M. dezer dagen behaagd kwijt schelding van de doodstraf te verleenen aan T. Kremer, die door het provinciaal geregtshof in Gelderland bij arrest van 21 Seplemher II.ter zake van broeder moord tot die straf was veroordeeld. Gemelde straf is veranderd in 20 jaren tuchthuisstraf. Mon verneemt dat er onderhandelingen zijn aangeknoopt met eene Fransche maatschappij welke de indijking der Zuider-Zee bij Harderwijk en Elhurg wil ondernemen en tevens de werken van den Dollard zal voortzetten. In do vergadering van den gemeenteraad van Nijmegen is op een daartoe gedaan voorstel besloten 1.° tot bet heffen eener gemeente-belasting op de hon den eh zulks op nader te ontwerpen grondslagen en 2.° levens eene gemeente-verordening te ontwerpen op het losloopen van bonden en daarmede in verband staande bepalingen waarvan het ontwerp is opgedra gen aan de raails-commissin lot het ontwerpen van verordeningen waarhij straffen zijn bedreigd. In navolging van Engeland is er ook lo Leiden, Op de drukkerij van den heer Sijlhoffeen prentenboek op linnen in plaats van papier gedrukt. D.r Bleekrode heeft in hel Weekblad voor alle Standen eene statistiek medegedeeld wegens het bezoek van vreemdelingen van het vasteland le Londen Ier gelegenheid van de groote tentoonstelling welke sta tistiek eerst onlangs met volkomen juistheid is kenbaar geworden. Het blijkt daaruit dal in de gewone jaren de aankomst van reizigers te Londen van 20- tot 28,000 is tijdens de tentoonstelling was dit 58,427. Men ziet Voor Nederland uitgetrokken 2952 reizigers het geen Jtel meeste is naar de bevolking te weten 9,43 op elke 10,000 der bevolking. «Wanneer wij nu na gaan (zegt de heer Bleekrode) dat onder elke duizend inwoners er één zijn kan dio de nijverheid en den landbouw in hunne groote ontwikkeling gezien heeft dan kan het niet anders of dit moet voor ons de heil zaamste gevolgen hebben. Men meldt uit, Eindhoven van den 17 Febr. jl. Lf. maandag bad binnen de gemeente Mierlo het vol gende noodlottig toeval plaats De smid van Vlerken aldaar had op een geweer een nieuw schouwken of b'usken geschroefd en willende beproeven of hetzelve goed was nam hij het geweer niet deri loop in den mond en hield hei schouwken hij de lamp om, met ia don loop te blazen te zien, of hetzelve goed open was; hel geweer dat met een prop papier en los kruid ge laden was ging af met het ongelukkig gevolg dat hij het geheele schot in den mond kreeg waardoor zijne tong en onderste kinnenhak geheel verbrijzeld wer den en de tanden hem uil den mond gescholen zijn

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Courant | 1853 | | pagina 1