i i Zaturdag 26 Febrnarij. 1853, Woensdag en Zaturdagi ,3a1/. IJl. ib okwemkmts-prijs r drie maanden f 2,00. Franco per post f 2,25, zending der Advert, daags tevoren.'snamidd. vóór dl ure vebs 'fiENDg Maart. 2 nre. f'/* l'/2 ur'èi ih STRANDVONDER IJ. De Burgemeester van Zierikzee brengt Ier nlgemeene innis dat op den 9 October jl. in bet vaarwater de oompolnabij zee. isgeviscbt en bij hem anngebragt en stuk Bezaansmasteen Zeilboomeen Belgische lag een Sclnjfsblok zonder beslag een dito mei be- flag on Touwwerk; B-oejBt mitsdien allen die ver eenen mogten daarop eenig regt of aanspraak te heb- :n reclame op lullende zij zich tol dat nde ter Gemeente-Secretarie belmoren aan te melden. Zierik'iee den 22 December 1852. De Burgemeester voornoemd DE CRANE. BEKENDMAKING. Burgemeester en Wethouders van Zierilczee bren- ten ter kennis van de in- en opgezetenen dal de jssarlïfk/g^Bne faiSteeSooi- of BaaHf-JFttsife- inaat'Si} als van ouds op Donderdag den 3 Maart [aanstaande, alhier zal gehouden worden. Zierilczee. den 22 Febrnarij 1853. DE CRANE Voorzitter. W. J. P. KROEF Secretaris. breken n, zifch. oeften. weinig jen let1 aoplüsfc 366ij 278 eii IN. deel- t Stad onze ëri op ti.'gen lende B 1 K E S I) M A K 1 N G Achtervolgens art. 3 van Zijner Majesleils besluit Van den 6 Januari) 1831 n.° 68 Staatsblad n.° 2 tïe'eft Zijne Excellentie de Minister van Financiën hij resolutie van den 24 dezer maand bepaald de zen bet opgeld daarondeï begrepen waarvoor de collecteurs Splitters en dehitanten der Staats—Löterij ile loten en gedeelten van dien voor de tweede week der trekking vn'rt de laatste klasse der 5SS9le ILoterij zul len mogen uitgeven te weten Bij vetkóop Gelieele loten f 76 00 Halve - 38,00 Vijfde - 15.20 Tiende - 7 60 Twintigste» - 3,80 Bij verhuring Gebeele loten f 30,00 Halve - 15.00 Vijfde - 6,00 Tiende - 3.00 Twintigste» - 1,50 1. de at het stelde 00 65 60 óij ,20 - ,32'A 25 ,20 20 ,20 ,20 ,30 voêj Wordende de belanghebbenden bij deze herinnerd dat bij voornoemd artikel van Zijner Majesteits besluit uitdrukkelijk is vastgesteld dat de collecteurs split ters en dehitanten gehouden zijn om zich naar die prijs bepaling te regelen en dezelve gedurig ter inzage voor het publiek beschikbaar te hebben. Zierilczee den 25 Februarij 1853. Voor den beer Commissaris des Konings in Zeeland De Burgemeester van Zierikzee DE CRANE. BUITENLAND. dditsoh1and. Keulen 22 Februarij. Volgens depêche van giste ren loopt te Weenen hot gerucht dat de bemiddeling van Frankrijk, -wegens de geschillen lusSchen Oostenrijk en de porte, Ie Könslantinopel aangeboden en aangeno men is. De prijzen der hinnenlandsche fondsen aan de Weener beurs waren gestegen. Hét laatste bulletin we gens den toestand des keizers luidde gunstig. Uit Stettin meldt men den 18 dezer dat de Oder toen geheel digt gevroren en voor voetgangers bruik baar was terwijl de Sneeuw die gedurende eenige da gen in eroote menigte viel bad opgehouden. Naar gelang de justitie te Milaan hare nnsporin- gftn voortzet ontdekt zij meer en meer sporen der de magogische zdmenzwering die stie.h over geheel Italië schijnt uit te strekken. De gouverneur graaf Guüay, heeft eene deputatie van 35 notabele ingezetenen bij zich ontvangen die hem verzachting der gestrenge maat regelen kwam vragen welken legen dó stad genomen zijn. De gouverneur heeft die deputatie welwillend ontvangen. Hij deèd li aar de grieven der Oostenrijk- sche regering niet slechts tegen de partij van Mazzini maar ook tegen (Ie hoogere klassen der inwoners ken nen die liet voorkomen aannemen van zich van het gouvernement af te zonderen en het te wantrouwen. Voorts bepaald hij zich tot de belofte den maarschalk Radeïzky over hun verzoek te zullen onderhouden FRANKRIJK, Parijs 20 Februarij. Men heeft de aandacht ge vestigd op een nummer van de Gazette des TribunauX van het jaar 1831 waarin verslag gegeven wordt van een proces Valladolid legen de gravin de Monlijo de moeder en de broeders van den graafje Monlijo welke sedert overleden is. De broeders van den graaf dé Monlijo verlangden dat <le echtscheiding tusschen hun broeihèr en schoonzuster werd uitgesproken. Dit pro ces en de daarbij voorkomende bijzonderheden geven stof tot vele aanmerkingen. Men verzekert dat het bewind deze zaak op een officiële wij/.e zal'toeli'chten. De gemeente Naillat kanton Dun (Creuse) is dezer dagen het tooneel geweest van ëene verschrikke lijke misdaad die de gemoederen van allen in den omtrek mét verslagenheid heeft vervuld. Siïvaih Daguetlandbouwer in het dorp Petit-Cou- ret nabij Naillat en niet ver van de boorden der Brézentine leefde gerust met zijne vrouw en twee kin deren die hij uit zijn eerste huwelijk had. Deze grijs aard bijna 70 jaren oud was algemeen bemind en geacht; daarentegen was zijn zoon wiens voorkomen somber en wiens blikken verwilderd waren in den ge- beelen omtrek gevreesd. Nimmer zag men hem uitgaan, dan om het land te bebouwen nimmer zag men hem 's zondags de mis bijwonen of riiet zijne makkers in Naillat een oogenblik spreken. Het was een stomp wezen levende als een wilde met een onverzadelijken eetlust en van eene buitengewone gierigheid. Zijne zuster een meisje van 22 jaren, was daarente gen bevallig en goedaardig en gelijk haar vader van elk bemind en geacht. Zij zou welhaast in het huwe lijk treden met Frangois Simon, in hetzelfde dorp woon achtig die reeds sedert lang aanzoek om hare hand had gedaan. De jonge Daguet verzette zich tegen dit huwelijk daar hij alleen het vermógen zijns vaders wenschte te bezitten. Van toen af werd de volvoering eener ver schrikkelijke wandaad bij hein vast besloten. Zaturdag den 12 Februarij zou hij zijn afschuwelijk plan ten uitvoer brengen. Hij was alleen met zijne stiefmoeder zijn vader ging water halen uit de put van het dorp terwijl zijne zuster eène werkster naa^ huls geleidde die den geheelen dag ten hunnent werkzaam was geweest. De hooswicht denkende dat liet uur der misdaad nu geslagen had en op nieuw door zijne verfoeijelijke hebzucht ontvonkt bragt zijner stiefmoe der terwijl zij zich hukte om iets te verrigten een slag met een bijl toe die haar onmiddelijk bebloed deed nederzijgen. Vervolgens bragt het monster daar zij nog adem haalde en met den dood worstelde in eene belsche woede baar nog een/ge slagen mot den bijl toé waarop zij den laatsten adem uitblies. Spoedig daarna zag de zoon zijn vader met eene kruïk water in de hand terugkomen. Oogenblikkeüjk laadt hi] een geweer èn wacht hem op den drempel zijner Woning af. Daar gekomen trol hij den ongelukkigen grijsaard in de borst. Daar ook dit tweede slagtoffer nog adem haalde greep hij op nieuw zijn bijl en kloofde hem daarmede het hoofd. De woede des moordenaars was hiermede nog niet bedaard want hij verwacht een derde slagtoffer hij laadt dus koelbloedig onder liet rooken zijner pijp andermaal het geweer dat thans zijne zuster zal vellen. Vrolijk treedt zij naar de woning toe doch wié schetst hare ontzetting toen zij daar bet ontzielde lijk baars vaders zag liggen Dil wilde het monster baar nog eerst dóen aanschouwen. Zij gaf een versohrikke- lijken gil en wilde zich op het lijk werpen toen bel schot deö booswichls ook haar deed nedesstorten. Ge kwetst als zij was deed zij eene boven menschel ijké po ging om op te staan en te vlugten maar zonk bijna op pbijb dek adveïïtkmtikm Gewone 15 cents de regel. Geboorte- Huwelijks—en Doodberigten van 1-6 regels a f 1 behalve het Zege Ir egt hetzelfde oogenblik stervende neder. Haar broeder hare laatste inspanning gezien hebbende hernam ook toen weer zijn bijl wélks slagen slechts op het ont zielde ligchaam nederkwarnen. Frangois Simon, haar minnaar, was op haren gil plotseling komen aanvliegen doch vond daar ter plaatse komende twee lijken. Hij zelf onlvjugHe Ier non uwer nood aan de moord- dodigc aanvallen des booswichls t die hem eene geruime poos met zijne bijl achtervolgde. De inwoners van Le- gardette en Petit Couret vereenigden zich zoodra bun deze misdaden ter oore kwamen en zochten den moor denaar op dien zij wandelende in de velden vonden terwijl hij aan ieder hetgeen hij bedreven had mede deelde. Oogenblikkeüjk brasten zij hem naar den maire van Naillat in wiens huis bij door twee gendarmen bewaakt den nadht doorbragt. De moordenaar heeft alles met eene buitengewone koelbloedigheid bekend. Bij de lijkschouwing wees bij den geneesheeren de slagen aan die bij en hoe hij ze toegebragt had zonder een enkelen traan daarbij te storten en met eene gevoelloosheid die de menschheidL doet huiveren. (ibiöot-bp. ittannie bi« Londen 21 Februarij. Uit alle oorden van Enge land maar inzonderheid uit de noordelijke graafschap pen ontvangt men berigten wegens de ontzettende menigte sneeuw die donderdag en vrijdag gevallen is èn de gemeenschap tusschen verschillende plaatsen aan merkelijk gestremd heeft. Verscheidene spoortreinen moesten hunnen logt staken tot dat de sneeuw door een aantal rappe handen in zoo ver was opgeruimd dat de treinen zich een pad gebaand vonden. Te Whittlesey is een geacht burger door de sneeuw mis leid, met zijne kar in het water gestort en, benevens zijn paard verdronken. Bij Wisbeach geraakten verscheiden vaartuigen op hel strand en verongelukten. Het ijs heeft onk hier le lande verscheiden men- schenlevens gekost op de vijvers der verschillende par ken alhier bevonden zich onder anderen gisteren ruim 40.000 schaatsenrijders en Wandelaars daar ech ter het ijs meerendeels nog zwak was zakten elk oogen blik personen er door die met veel moeite werden ge red in het Victoria-park zijn echter drie knapen die, zoo zij zeiden wilden beproeven hoever hel ijs hen konde dragen er onder gescholen en omgekomen. BINNËNLAND* Zierikzee 25 Februarij. In den nacht tusschen den 23 en 24 dezer barstte alhier een hevig on weder los. De bliksem is in den sladhuisloren geslagen doclx de daardoor ontstane brand die ten halfzeven ure des morgens werd ontdekt gelukkig Spoedig gebluscht zoodat de schade niet zeer groot zal zijn. De brand spuiten waren toegesneld doch helmen geen dienst gedaan. Niettemin waren de brandspuitgasten ijverig in de weer en zijn door de meest doeltreffende maatre gelen den brand moesier geworden. Blijkens de nu afgeloopene openbare verantwoor ding der commissie voor de weduwen en weezen der negen verongelukte varensgezellen van Hellevoetsluis wegens de door haar onlvangene bijdragen is tot ge noemd liefdadig doe) in het geheel ontvangen de be langrijke som van ruim f 40,000 welke door de be- langelooze tusschenkomst der boeren Kerkhoven Cornp makelaars te Amsterdam belegd is in inschrijvingen nationale werkelijke schuld. De commissie deelt tevens aan de weldadige gevers mede hoe die gelden worden aangewend. Iedere weduwe ontvangt voor zichzelvo f 3 en daarenboven voor ieder kind 70 cents wekelijks zoodal eene weduwe met vijf kinderen elke week f 6,50 ontvangt. Bovendien wordt voor elk buisgezin de per sonele belasting de schoolgelden en de aandeelen in de daar ter plaatse bestaande zieken- en begrafenisbussen I voldaan. Deze uilgaven vorderen naar de tegenwoor dige behoeften gerekend f 2500. Men ziet hieruit dat de commissie evenveel goed beleid in hel aanwenden j dor bijdragen aan den dag legt, als zij vroeger on ver- flaauwden ijver in hel bijeenzamelen daarvan betoond heeft.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Courant | 1853 | | pagina 1