N.° 16. Woensdag 23 Februarij. 1853. Woensdag en Zaturdag. MW ADMINISTItATIEN NIEUWSTIJDINGEN. AJioiwEriaB5Saixs-pB.ï^s Per drie maanden f 2,00. Franco per post f 2,25. Inzending der Advert, daags tevoren,' snamidd. vóór 4 ure VEJaS CHEJ2HXS PRIJS BER ADVEHTKWTISM Gewone 15 cents de regel. Geboorte— Huwelijks—en Doodberigtenvan 1-6 regels af 1behalve hel ZegelregC ■WINTERVREUGDE. De sneeuwvlokken hebben zich dezen winter lang laten wachten eer zij ons met een bezoek vereerden doch zij hebben haar lang uitblijven ieder zal haar gewis dien lof gaarne geven - in de vorige Week eens regt goed gemaakt. Zij zijn in ontelbaren getale tot ons gekomen, dat wil zeggentot onze daken en stoepentot onze stralen en wegen, tot onze hoeden en mantels. Zij hebben alles in het ronde als met eene witte kleur geverwd, de straten en wegen als met een tapijt bedekt. Zij hebben o, welk eerie m'ag't hebben zij! zij hebben de wintervreugde te voorschijn geroepen. "Wie eene slede wie éën paard en arreslede bad bragt ze buiten en het werkelijke leven bood weder een tafereel aan dat zoo dikwijls schilders het penseel en dichters de pen heeft in de hand doen nemen. Wat vreugde onder kinderen en volwassen menschen, onder vrijen en dienstbaren, onder straatjongens en deftige heerenWat vreugde bij dag en wat vreugde des avonds. Be vreugde bij dag gij hebt haar gezien zij begint reeds des morgensals de kinderen naar school worden gereden zij wordt voortgezetals des voormiddags de arresleden verschijnen, en met groole snelheid en belgeklingel daar henen rijden. Daar henen, waar henen? Driar, waar waterchocolade en een goede herberg hen wacht, 'daar henen, waar elke slede van hare vracht Wordt ontlast en tot één wordt zaniengebragt, Waar er eene eenheid en eenswillendheid isdie wij wensebten, dat meer in het dagclijkscheleven en meer'algemeen heérs'chte. Het tooneel van den voormiddag wordt in den namiddag nog eens vertoond. Men is onvermoeidmen heeft nu als bet ware tot leuze genomen Schopt vreugde in hei leven Plukt hel roosje eer dat het verdwijnt De vreugde bij dag- gij hebt haar gezien bij de kinderen, die door gedienstige handen in sleden worden voortgestuwd; bij de levenslustige jeugd die elkander met sneeuwkogels bombarderen, - bij die beklagenswaardigendie,bongré malgré,zich op de gladde baan moeten begevenen met het pijnlijkst gezigt en de grootste voorzigtigheid daar benen gaahals omringden hen van allé kanten de diepste afgronden. En de avondvreugde! gij hebt ze misschien niet gezien, en toch zij is het wel waard om ge zien te worden vooral wanneer de maan, als met een helderen lantaarn ons bijlicht. De avond- vreugdé, zij wordt genoten vooral door jonge lieden, die er eene verkoudheid aan wagen, die zich bij de schoone sekse eens regt verdienstelijk willen maken, en wie weet uit welke beweeg reden al meer; zij wordt genoten in de dans zalen waar men de sneeuw eens goéd van de voelen schijnt te willen afschudden en den dag, die zoo feestelijk is begonnenook feestelijk ein digen wil, of in hel boekje van den haard, waar mén als afgemat van den rid met stijve beenen ter neder zit en den slaap één uur vroeger dan gewoonlijk op ons in aantogt ziet. En nu van al die vreugde Ware ér bijna niets gekomen, indien er geen sneeuw ware ge vallen. Men mag u, lieve snéeuwvlokkeri die ons bovendien zulk een bekoorlijk beeld Van on bevlekte reinheid geeft, wel in cere houden. Het is Wel goed dat men een blijk gééft, dat inert Uwe tegenwoordigheid op prijs stelt j door u rta te makenen èen sneeuwberg als een délicieus na- geregt op te disschenook al is er buiten geen sneeuwvlokje te zien. De winter brengt onaangenaamheden en smar ten genoeg met zich, het is dus billijk dat hij ook wat Vreugde geeft en wij met die vreugde ons vóordéel doen zoo veel wij kunnen maar zelve vreugde gènletehde, moeten wij anderen daarin trachten te doen declen, moeten wij bovenal de wintersmarten van anderen, vooral van de armen trachten te verligten. Dit moet ook een deel onzer wintervreugde uitmaken. Goede reis dan als gij gaat sledevaren Yeel genoegen wanneer ge in de balzaal treedt- en eene goede rustals gevan nl die bewegingen vermoeid, u in de armen van den slaap werpt! In één woord - veel wintervreugde P U B ïi I C A T I E. Burgemeester en Wethouders van Zienkzèe Gezien de aanschrijving van deu heer Commissaris des Konings in deze Provincie, van don 10 dezer maand (Provinciaalblad n.° 23) Hebben goedgevonden I. De ingezetenen dezer Gemeente te herinneren aan de vvetvan den 26 Ventose 4de jaar luidende alö volgt: Art. t. Binnen de tien dagen, na de afkondiging dezer wet, zul len alle eigenaars pachtersgebruikers of anderen hunne eigene gronden of die van anderen bebouwende, élk voorzoo veel hem aangaat, verpligt fcijn oiïi de boomen o'p die gronden slaande van rupsennesten Ie ztii veren ofte doen zuiveren op poene van eene boete vAn ten minsten drie en ten hoogsten tien dagen arbeids. Art 2. Zij zullen op dezelfde straffengehouden zijn de rup sennesten en netten van de bóomen hagen of struiken afgenomen aanstonds te verbranden en zulks op zoodanige plaats alwaar zulks zonder gevaar van brand aan bosschen boómen of struiken, nóch ook aan huizen en gebouwen zal kunnen geschieden. Art 3,. L)e Bestuurders der Departementen (Gouverneurs) zul - len binnen hetzelfde tijdstip deboomen, welke zich op de onver dachte N&tiónale DoiAeinen bevinden van rupsen dóen zriiveren. Art. 4. De Agenten der .Gemeenten en hunne Adjuncten (Bur gemeesters en Wethouders of Assessoren zullen ieder in deri zij nen verpligt zijnop de uitvoering dezer wet toe te zien zij zijn verantwoordelijk voor liet verzuim hetwelk ten dezen mögt gor den ontdekt. Art.. 5. De Commissarissen van het uitvoerend bewind bij de Plaatselijke Regeringen zijn vei'pligt om binnen het tweede tien tal dagen na de afkondiging dezer wetschouwing te doen op alle met boomen houtgewassen hagen of struiken beplante gronden ten einde zicli te overtuigen dat de wering der rupsennesten naar behooren is volbragl, en om daarvan aan den Minister wien helt aangaat, rapport te doen. Art. 6. Peweiing der rupsennesten zal in de volgende jaren vóór den 1 Ventose (20 Febrüarij) moeten geschieden op straffe als hiervoren is bepaald. Art. 7. Indien eenige eigenaar of pachter hierop het gezegde tijdstip nalatig mogt zijn, zullen de Hoofden der Besturen en huuue Adjuncten, zulks ten koste, van den na lat,igeri door arbeidslieden ter hunner keuze doèn verrigtén de kosten deswege zullen bij bevel van inbaarverklaring van den Vrederegter (Kantonregter) op de kwitantiè'n der arbeidslieden van de gezegde eigenaars of ge bruikers worden verhaald zonder dat de betaling daarvan, van de.boete zal kunnen verschoonen. Art. 8. De tegenwoordige wet zal op den 1 Fluvoisë (22 Janu- arij), op bevel van den Commissaris van het üitvoferend Bewind door de zorg van de Hoofden van Plaatselijke Bestüiren worden afgekondigd. II. i De ingezetenen oplettend té maken op de v'erpligting welké diaruit voor hen tot eene tijdige zuivering hunner in eigen dom of gebruik toebehoórende boomen, struiken en hagen, van de daarin aanwezige rupsennesten voortvloeit, op de schouwingen die deswege door de Plaatseli|ke Besttiren tus- 'échen den 2L Februari) en 10 Maart aanstaande en vei volgens zullen worden gedaan; en op de kosten en straffen Welke het gevolg van nalatigheid of verzuim ten dezen zullen zijn. lit De eigenaars en gebruikers van gronden met bootrien beplant, ernstig aan te ih'ahen om zich len dezen in hun eigen belang en dat hunner naburen stiplelijk van hunne verpligtingen te kwijten, en dhardoor mede te werken tot vernieling van een voor tie vrübhtboomen en houtgewassen zoo nacieelig insect. IV. En opdat niemand hiervan omvetendhfeid zoude künnen vnor- Wendeh zal deze worden afgekondigd en aangeplakt, waar zulks te doen gebruikelijk is. Afgekondigd van liet Raadhuis té Zierihzee den 21 Februarij ■f853waarna vier afdrukken op de gebruikelijke plaatsen biünën deze Gemeente zijn Aangeplakt., i>E CUANE Voorzitler. W. J. P. KROEF, Secretaris. BEKENDMAKING. Bürgesièester en WethoÓ0ers van Zierikzet bren gen ter kennis van de in- en ojigezeteucn dat de Jaarlïjksclie Paarden, of Haalf'-TVaste- marktals van omis op Donderdag den 3 Maart aanstaande alhier zal pehouden worden. Zterikzeeden 22 Februari; 1853, DE CRANE Voorzitter. W. 3. F. KROEF Secretaris. BUITENLAND. »UIXSCHI,AJa»i Keflfn 19 Februarij. Het bevestigt zich dat dö vijandelijkheden lusschen de Monlenegrijnen en dö lurken hervat zijn. Ómer-pacha heeft eene nieuwe zeer hevige proclamatie uitgevaardigd welke ditmaal gerigt is legen de bevolking van het district Billopawlje- vich en heeft voorts onrniddelijk zijne troepen tot Kohoti doen oprukken. Men weet nog niets van den, uitslag der hervatte vijandelijkheden. Gisteren is een aanslag op het leven des keizers van Oostenrijk gedaan. Terwijl Z. M. alleen door eenen adjudant vergezeld eene wandeling op het glacis der Vestingwerken deed heeft een Hongaarsch kleeder- makersgezel 9 voormalig huzaar en Lasso Lemengi ge naamd hém verraderlijk overvallen en met een mes eene wonde aan het achterhoofd toegehragt. De keizer begaf zich tè voet naar het paleis van den aarts hertog Albert liet zicli daar verhinden en keerde daar op andermaal te voet naar den keizerlijken burg te rug. Dé wónde is gelukkig niet gevaarlijk nogtans hebben de artsen den vorst aangeraden zich te bed te begeven. De moordenaar is gearresteerd na met moeite tegen de woede des volks beschut te zijn. Eene nadere depêche voegt bij het bovenstaande nog deze bijzonderheid dat de keizer tóen hij zich getrof fen Voelde do band aan bet gevest zijns degens sloeg maar dat vóór bij dien trekken kon de officier den moordenaar reeds met een sabelhouw had doen ter aardè storten. Te Wéenen ontvangen brieven uit Milaan schil deren bet oproer dat aldaar heeft plaats gegrepen als veel ernstiger af dan de rnededeelingen inhielden welko daarover van regeringswege gedaan zijn. Met Oosten- rijksch gouvernement heeft zegt men de vérzekering dat die onlusten door afgezotulonen uit de Zwilsersche grens-kantons zijn aangestookt én hieraan moeten de genomen strenge maatregelen tegen bet kanton Tessin toegeschreven worden. Een zevental der oproerlingen te Milaan beeft den 8 dezer het over hun uitgesproken doodvonnis ondergaan» ^es van hen zijn aan de galg gehangen do zevende is 9 bij gebrek aan een genoegzaam aantal galgen door schoten Sommigen van hen waren winkeliers ande ren boekdrukkersgezellen of vleeschhouwerskneebts. De gevangenissen in genoemde stad zijn zoodanig mefc gearresteerden opgevuld dat men verscheiden perso nen welke aldaar voor schulden opgesloten zaten op vrije voelen heeft móeten stellen osn plaats voor de an deren te maken. Te Milaan is den 13 dezer, in weerwil van do genomen'1 gestrenge maatregelen in de Domkerk een man gedurende de leerrede mét èen dolk vermoord. Onder de personen die aldaar bij den jongsten opstand in hechtenis zijn genomen bevinden zich ook eenigo vrouwen en jongens van 15 jaren die bij de barrikaden brandewijn voor de oproerlingen laplen. F R 1 BI K B IJ K, Parijs 18 F'bruarij. Men verzekert dat het op het paleis der Tuileriën in dienst zijnde personeel grooto veranderingen zal ondergaan; reeds zijn 10 personen weggezonden verdacht van hel buiten af verhalen van heigen e in bet paleis was voorgevallen. Te Parijs gebruikt men thans in plaats van asphalt smeltbare lava lot bet gieten van trottoirs of voetpaden ook tot. beklecden van vochtige muren. Do massa van deze smeltbare Java laat zich in iederen vorm brengen. Zij wordt hard als steen en wederstaat vol komen alle vochtigheid. Tol dusverre bestond er geen middel om de na-

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Courant | 1853 | | pagina 1