Zaturdag 19 Februarij. Woensdag en Zaturdag. is. 1853, e In- dvor- 7 en ten amen orge- SSe- ZM1ZEESGHE COURANT. ASïOiSiMEBfïEBJTS-PKIJS I Per drie maanden f 2,00. Franco per post f 2,25. Inzending der Advert, daags tevoren' snamidd. vóór 4 ure vebschijimt: j PBïJS BEE ADVEBTEBITIBW Gewone 15 cents de regel. Geboorte-, Huwelijks- en Doodberigten van 1 regels af 1 behalve hel Zegelregt NOTIFICATIE. De Commissaris des Konings in de Provincie Zeeland Brengt ter kennis vnn de belanghebbenden dat door Heeren Gedeputeerde Staten is bepaald 1.° Dat de Jagl op Ganzen en Eendvogels binnen deze provincie op den 20 Maart aanstaande zal gesloten zijn terwijl die op Watersnippen tot den 1 April daar aan volgend'o wordt opengelaten. 2.° Dat bet weispel van kwartalen alleen Van den 1 Mei aanstaande tot en met den 15 Ju lij daaraanvol gende zal mogen worden uitgeoefend. 3.° Dat de Visscherij binnen deze provincie van den 15 April aanstaande tot en met den 15 Mei daaraan volgende zal gesloten wezen terwijl bet visSchen met 'de zegen of bet sleepnet niet geoorloofd zal zijn van den 1 April aanslaande tot en mét den 31 Mei daaraan volgende. 4.° Dat van de bij de 3do bedoelde sluiting is uit gezonderd de paling visscherij welke echter gedurende den gesloten vischlijd niet anders dan n>et aal kór ven van wisschen of teeuen gevlochten en mei het kruisnet zal Lunnen uitgeoefend worden. Deze Notificatie zal in het Provinciaal bi ad geplaatst en in den gebruikelijken vorm aan de Gemeente-bestu ren Ier affixie worden gezonden. Middelburgden 12 Februarij 1853. De Commissaris des Konings voornoemd VAN TETS. BUITENLAND. DUIT8CHLANB, Keulen 15 Februarij. Reizigers die DalmaUe onlangs verlieten en te Weenen aankwamen houden het voor zeker dat de Montenegrijnsche vorst Danielo over de hem door de Turken gedane Voorstellen in on derhandeling treden zal. Ook zeggen zij dat sedert de afzending der laatste berigtén geene nadere vijande lijkheden hebben plaats gegrepen. Meer en meer is gebleken dat bet Oproer te Mi laan op zondag den 6 dezer volstrekt niet mag aange merkt worden als een verzet der bevolking tegen het Oostenrijksche bewind het straatrumoer op dien dag het opwerpen van ecnige barrikades de schermutseling welke plaats greep en waarbij eenige dooden en ge kwetsten vielen dat alles is alleen te wijten aan eene poging der revolulionair-gezinden om in het belang der demagogie bij vernieuwing de vaan des oproers te doen wapperen getuigen daarvan de schandelijke ma nifesten van Mazzini en Kossuth, welke thans het licht zien en waarin de Italianen en allen die de demagogie zijn toegedaan worden opgewekt tot verzet tegen het wettig gezag tot sluipmoord tot branden en rooven terwijl hun dan tot loon dezer gruwelen de schoonste toekomst wordt beloofd. Doch hunne proclamaliën hebben een gansch ander gevolg wel laten eenigen zich door de vurige taal en de schoöne beloften van Mazzini Kossuth en anderen verleiden doch zij vallen als de slagtoffers hunner pogingen tot oproer zoo ais nu we der gebleken is. Dé aanstookers van hét Oproer bevin den zich inmiddels veilig in Engeland en Zwitserland. Uit Breslau meldt men dal de groote menigte sneeuw hel verkeer langs de spoorwegen nagenoeg ge heel gestremd heeft. A N K R I j K. Parijs 14 Februarij. Gisteren is de zitting def trafisehe kamers op de Tuileriën door den keizer in per soon geopend. De keizer heeft aan de leden van den senaat en aan de afgevaardigden eene aanspraak gehou den. Even als allé dergelijke aanspraken of boodschap pen uit de pén van Lodewijk Napoleon gevloeid is ook de nu uitgesprokene zeer handig bewerkt. De hecr- sohende geest er van is steeds eene vreedzame houding, en om het niet bij woorden te laten heeft de keizer weder eene vermindering van hel leger van 20,000 man toegezegd. Geen enkele toespeling is daarin gemaakt op de zaken in Italië zoo als men verwacht had. In de straten der Houssa.ye en der Yictoire op den hoek der straat van de Chaussée d'Anlin worden thans twee huizen gebouwd welke voorzeker de twee uitgebreidste (lezer hoofdstad zullen zijn. Zij bevatten te zamen in het gehéél 8604 deuren en vensters. Vier regem ent hóuden. In de letterkundige kringen to Parijs is de vol gende anecdote in omloop waarin Alexander Dumas die gelijk bekend is veel schulden heeft de hoofdrol speelt een deurwaarder stierf voor eenige dagen zon der eene penning na te laten de nalatenschap kon zelfs de begrafeniskosten niet bestrijden. Een vriend van den overledene vond onder diens papieren een adreskaart van Alexander Dumas hetgeen hem op het denkbeeld bragt dezen romanschrijver eenige geldelijke ondersteuning ten behoeve der begrafenis te verzoeken. «Hoeveel kost de begrafenis van een' deurwaarder vroeg Dumas«Vijftien franken was het antwoord. Hier hebt go er drie hónderd, laat er nu maar twintig te gelijk begraven." Dó emir Abd-el-Kader is den 17 Januarij te Brussa aangekomen. GEO OT°BKITTANNIEN. Londen 12 Februarij. Men heeft hier berigten uit onze Oost-Indische bezittingen ontvangen gelijktijdig over Marseille cn Triest. Er was eene proclamatie dd. 20 December uitgevaardigd houdendé dat de provin cie Pegu voortaan een gedeelte van hel oostelijk Brit- s'ehe grondgebied zal uitmaken. Ingeval de keizer der Burmezen mogt weigeren onmiddelijk vrede te sluiten of ons nieuw grondgebied wilde, schenden zal het ge- heele rijk overheërd en de keizer van zijnen troon ont zet worden. De Burmezen maakten echter geene toe bereidselen om in deze schikking te berusten en men beschouwde hot als onvermijdelijk dat het leger naar Ava zoude oprukken waarmede een aanvang zoude worden gemaakt zoodra de noodige middelen van ver voer zouden zijn aangekomen. Dezer dagen had in een dorp in Berconshire eene vreesselijke gebeurtenis plaats. Ten huize van zekeren herbergier J. Mórgan ontstond brand nadat bij zijne vrouw schoonmoeder vijf kinderen en eene dienstmaagd zich reeds te bed hegeven hadden en van al die negen menschen heeft hij alleen het leven kunnen redden. Al de acht overigen zijn in de vlammen Om gekomen. Alhier is het prospectus verspreid eener reusach tige onderneming waarvan het doel niets minder is dan het doorgraven der landengte van Dariën en hot alzoo verhinden van den Allanlischen Oceaan met de Stille Zuid-Zee. Vroeger had men over dat plan gedacht maar zich door de groote moeijelijkheden laten afschrik ken vooral daarin bestaande dat meende men de hoogte der beide zeeën te ongelijk was. Thans echter is door de zorgen der heeren die van de betrokkene Middel-Afrikaansche gouvernementen de noodige coti- cessiën hebben erlangd tegen een deposito van 24,000 ponden sterling (zijnde de heeren sir Charles Fox Hen derson Brassey en doctor Gullen) een voornaam En- gclkch waterbouwkundige dén heer Lionel Gisborne naar de plaats zelve gezonden om opmetingën te doen en verslag Van zijne bevinding uil te brengen. Uit dat verslag nu blijkt het geheel uitvoerbare van dusdanig kanaal ter bréedte van 150 en ter diepte van 30 En- gelsche voelen zonder sluizen en ter lengte van 30 mijlen. Met gemiddelde watervlak der beide oceanen is volgens den heer Gisborne bijna gelijk. liet kanaal zal loopen van de baai van Caledonia aan den Atlanti- sclien (,)eeaan af tot aan ue golf van S.'-Miguel aan de Stille Zuid-Zee. Gedeeltelijk zullen de bédden der ri vieren Galédöhia en Savannah worden gebezigd. Het land door hetwelk de graving zal plaats hebben is meestal vlak en in geen geval zoo hoog dat daardoor uieeidere Ihoéijeiijkheden zouden onlstaau dan dio reeds bij bet aanleggen van spoorwegen en andere werken zijn overwonnen. De kosten van aanleg worden door den heer Gisborne begroot op 12,000,000 ponden ster ling [f 144.000,000). De maatschappij welke men wenschtop le rigten, zal zijn ten kapitale van 15,000,000 ponden sterling, verdeeld in 150,000 aandeden van 100 pondeR ieder. Voorloopig zal tot dekking der eerste onkosten en tol goedmaking van het waarborg kapitaal 10 shillings per aandeel worden gestort. De Concessionarissen bedingen voor zich geen ander voor deel dan een tiende der zuivere opbrengst na betaling van 5 per cent aan de aandeelhouders. Londen 14 Februarij. Het in staat van verdediging stellen der vestingen op de oostkust van Engeland wordt met ijver voortgezet. Ook de westkust zal in liet aan staande voorjaar versterkingen ontvangen. Het vormen van vrijkorpsen wordt sterk aangemoedigd. In bet goudland Galifornie hecrscht aan hongers nood grenzend gebrek onder de gouddelvers, ten ge volge der schaarschte en duurte der levensmiddelen. BINNENLAND, Zifrikzef 18 Februarij. Bij koninklijk besluit vati den 10 dezer zijn, onder anderen, aan de volgende thans buiten betrekking zijnde schatters van het slagt- vee véHeend do volgende pensioenen aan M. Moer- mond te Noordgouwe 55, J. Fonsen to Duiven- dij ke f 5 en M. van Drielte Nieuwerkerk /lt. In den gemeente-raad te Middelburg van den 9 dezer is benoemd tot havenmeester en commissaris der slads-loodspn P. de Vos. Do Provinciale Zeeuwsche Courant zegt van goe derhand te hebben vernomen dat door de regters der verschillende kantons binnen déze provincie een adres aan den koning is ingediend waarbij wordt verzocht dat hij de te verwachten wet op de regterlijke organisa tie worde bepaald dat de kantonregters voor hun le ven worden aangesteld dat om benoembaar te zijn worde vereischt het doctoraat in de regten minstens 30jarigen ouderdom en ojarige praktijk als advocaat of procureur bij eene regtbank of gedurende dien tijd bekleed te hebben de funcliën van regter-plaatsvervan- ger griffier of substituut-griffier bijeenig regterlijk collégie en eindelijk verhooging der rijks-bezoldigin gen inzonderheid van die welke ten platten lande zijn gevestigd en tevens afschaffing van hel voor het algemeen zoo schadelijke en voor die reglcrs onteerende berekenen van salaris voor het verrigten hunner zoo genaamde extra judiciële werkzaamheden. Aan den heer Mliuijge te Lage Zwaluwo is vergunning verleend voor eene schroef-stoombooldienst tusscben Rotterdam en Gond (Belt»ie) De tweede kamer der stalen-generaal heeft jl. dingsdag hare werkzaamheden hervat. Volgens een te 's Gra venhnge loopend gerucht zou de regering een nieuw contract gesloten hebben of op het punt staan van hel te sluiten met de Nederland- sche handel-maatschappij. De hoofdhepalingen van dit contract zouden op het volgende nederkomen De handel-maatschappij blijft aan de regering leenen de bekende 10 millioen ulnar de rente van 41/2 wordt verminderd tot 3'/a ten honderd. De regering geeft voor deze schuld hoegenaamd geene guarantio meer en behoud zich daarenboven voor om des verkiezende, eene vrij aanzienlij ke hoeveelheid der producten op Java zelf te verkoopen. .II. zaterdag is le Amsterdam op de rijks werf, de kiel gelegd voor een oorlogschip met hulp-schtoefver mogen en wel een fregat van de grootste soorten zal dii eerlang ook geschieden voor een sehroefsohoo- rïer zoodat alsdan reeds drie zoodanige bodems te Am sterdam in aanbouw zullen zijn en die van de korvet zeer bespoedigd wordt. Twee gewone stoomschepen van 300 en 150 paardenkracht naderen ook hunne voltooijing en hel laatste komt spoedig in dienst niet bestemming naar Oosl-Indie. Men meldt uit 's Herlogenbosch van den 14 de zer bel volgende In hel laatst der afgeloopen week is alhier in het buis van arrest overgebragt zekere van Schayli, uil de gemeente Scbijudel beschuldigd wor-

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Courant | 1853 | | pagina 1